Logo
2021 YILI FAALİYET RAPORU
Geri

BESNİ BELEDİYESİ

2021 YILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ 

GİRİŞ

I- GENEL BİLGİLER 

A - Misyon ve Vizyon 

B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 1. Belediyenin Yetki ve imtiyazları
 2. Belediye Meclisinin görev yetkileri
 3. Belediye Encümeninin Görev ve yetkileri
 4. Başkanın Yetki Görev ve Sorumlulukları

C- İdareye İlişkin Bilgiler

 1. - Fiziksel Yapı
 2. - Örgüt Yapısı
 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
 4. İnsan Kaynakları
 5. Sunulan Hizmetler
 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 

B- Temel Politikalar ve öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A - Mali Bilgiler

1 - Bütçe Uygulama Sonuçları

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

B - Performans Bilgileri

1- Faaliyetler ve Proje Bilgileri

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

V-  ÖNERİ VE TEDBİRLER
A - Öneriler

V-EKLER

 1. Mali Hizmetler Birim Yönetici Beyanı
 2. İç Kontrol Güvence Beyanı (Üst Yönetici)

 

SUNUŞ

                5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesine istinaden Kamu İdarelerinin üst yöneticileri ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl Faaliyet Raporları düzenlenmektedir. Düzenlenmiş bulunan Faaliyet Raporunda hedef ve gerçekleşme durumları, meydana gelen sapmalar ile bu sapmaların nedenleri ve en önemlisi idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanması hedeflenmiştir.

                Belediyemiz Faaliyet Raporu Maliye Bakanlığınca 17.03.2006 yayınlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir.

                5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince hazırlanan bu faaliyet raporunda, kanun ile belirlenen faaliyet alanları ve görevleri çerçevesinde kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına büyük özen gösterilmiştir. Yıl içinde yapılan çalışmalara ait sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi de bu faaliyet raporunda açıklanmıştır. 

                Faaliyet Raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin de temelini oluşturan öğelerindendir.

                5393 sayılı yasa ile verilen görevlerin icrasında 5018 sayılı yasanın 41. maddesinde belirtildiği üzere yönetmelik ilkelerine de uyularak Besni Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporu; Belediyemizin Misyonu, Vizyonu, Teşkilat yapısı, insan Kaynakları ve Fiziki Kaynakları, Yönetim ve iç Kontrol ile 2020 yılında yapılan yatırım, mal ve hizmet alımları ve projelerine ait bilgiler ile mali bilgileri ihtiva etmektedir.

                2021 yılında ayrıca personel performans ve verimlilikteki eksiklikler giderilmeye çalışılmış, belediyenin teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki düzenlemeleri üzerinde gerekli çalışmalar yapılmış ve bunun neticesinde düzenli bir kurumsallaşmanın sağlanmasına çalışılmıştır. 

                2021 yılı faaliyet raporunu hazırlayan birim amiri arkadaşlarımı ve emeği geçen diğer personelleri, gerek bu raporun hazırlanmasında ve gerekse yıl içinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında kendilerine daha ileri hedeflere ulaşmalarında üstün başarılar diliyorum.

                Ayrıca Belediye Meclis Üyelerini yapmış oldukları çalışmalarından dolayı kutlar başarılarının devamını dilerim.

 

                                                                                                                                                                 Eyyup Mehmet EMRE

                                                                                                                                                                 Besni Belediye Başkanı

 

 

 

 

GİRİŞ

 

                2021 Mali Yılına ait faaliyet raporu, Maliye Bakanlığı tarafından 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı resmi gazetede yayımlanan "KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" doğrultusunda hazırlanmıştır.

I. GENEL BİLGİLER

A- Misyon, Vizyon,

Besni Belediyesinin Misyonu

                Besni halkına kaliteli yerel hizmeti verebilmek için; evrensel belediyecilik anlayışıyla, kentsel dönüşümü sağlayıp, huzurlu yaşam ortamı yaratan; sanayi ile işbirliği yaparak çevre bilincini oluşturup istihdam sağlayan; farklı kültürleri yönetip, çalışanına ve insana sosyal sorumluluğunu yerine getiren, katılımcı, şeffaf, adaletli, yenilikçi belediyecilik hizmeti vermektir.

Besni Belediyesinin Vizyonu

                Ülkemiz belediyeciliğinde, halkın yaşam kalitesini yükselterek, insan odaklı çözümler üreten, örnek uygulamaları ile uluslararası saygınlığı olan bir kurum olmak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Şunlardır

5393 Belediye Kanununun 15. maddesinde Belediye mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü
faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

 

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su
ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem
dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir
alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i)  Borç almak, bağış kabul etmek.

 

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (Ipg) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, Deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

                (l) Bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve İl Merkez Belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

                Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve içişleri bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

                İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere içişleri bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

                Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

                Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı devlet ihale kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

                Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

2- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmıştır:

Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan
belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya
bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar
vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. 

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

 

3-Encümenin görev ve yetkileri

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye
meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve
uygulamak.

c)  Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g)Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak;
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

 

4- Başkanın görev ve yetkileri

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde
temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay
vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

C - İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

                Besni Belediyesi merkezde 1 adet hizmet binası, 1 adet düğün salonu, 1 adet misafirhane, 1 adet nikah salonu, 1 adet Temizlik İşleri Müdürlüğü binası ve 1 adet İtfaiye Hizmet Binası ile hizmetlerini yürütmektedir.

2. Örgüt Yapısı

                22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartlarına dair yönetmelik hükümlerine göre çalışmalar yapılmış olup belediyemizde;

Yazı işleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Temizlik işleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Muhtarlıklar Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü oluşturulmuştur.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET RAPORU

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

- Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.

- Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek

- Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak.

-  İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak.

- Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.

- Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak

- Ayrıca Kanun,  tüzük ve yönetmeliklerle görevleri belirlenen Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye örgütlenme yapısı içerisinde parasal hareketlerin organize edildiği, yasalarla belirlenen gelir kalemlerinin tahakkuk ve tahsilâtlarının takip edildiği ve birimlere ait yapılmış bulunan harcamaların kayıt altına alındığı birimdir.

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne İlişkin Diğer Bilgiler-

- Fiziksel Yapı: Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait bütün hizmetleri Belediye Ana Hizmet binası içerisindeki 2 çalışma odası ile bina giriş bölümünde bulunan 3 adet tahsilât servisinde yürütülmektedir.

- Örgüt Yapısı: Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhasebe kayıt bölümü ile Gelir tahakkuk ve tahsilât servislerinden oluşmaktadır.

- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütün birimleri bilgisayarla donatılmış olup her türlü iş ve işlemler bilgisayar ortamında yürütülmektedir. Birimlerde internet ağı mevcut olup, personelin bilgiye ulaşımı en iyi şekilde sağlanmaktadır.

- İnsan Kaynakları: Mali Hizmetler Müdürlüğü faaliyetleri; Mali Hizmetler Müdürü, 3 muhasebe çalışanı ve bağlı 6 Tahsildar tarafından yürütülmektedir.

1

- Sunulan Hizmetler: Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemizin, gerek tahsilât ve gerekse Ödemeler açısından halkla en fazla karşı karşıya kalan birimlerinin başında gelmektedir. Vatandaşın en iyi hizmeti alabilmesi ve üstün memnuniyeti için elden gelen azami çaba gösterilmektedir.

- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Daha iyi hizmet için personele her türlü destek sağlanmakta ve kullanılan makbuzların denetimi sürekli yapılmakta ve yapılan tahsilâtların düzenli olarak ilgili banka hesaplarına aktarılması sağlanmaktadır.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Amaç ve Hedefleri

- Kurumun Stratejik Planına uygun kurum bütçesine ve performans bütçesini gerçekleşebilir seviyede hazırlamak.

Muhasebe kayıtlarını ve Mali raporları bilgisayar ortamında hazırlanmak.

Gelirlerin tahsilini hızlandırmak ve gelirlerin artması için denetimi yoğunlaştırmak.

Kanunların verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

4-Temel Politikalar ve Öncelikler

- Çalışanların hak ve alacakları ile kurumların alacaklarına öncelik verilmesi, diğer mal hizmet alımlarından dolayı muhasebe birimine intikal eden ödeme evraklarını da sırasına göre ödenmesinin sağlanması.

-  Stratejik planlamada öncelikli olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemleri almak.

- Muhasebe uygulaması ile ilgili birimlerde ve Mali Hizmetler Biriminde kalifiye personel yetiştirmek için gerekli önlemleri almak.

 

5-Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Mali hizmetler müdürlüğümüzün muhasebe biriminde belediyemiz 2021 mali yılınaait işlem gören Muhasebe İşlem Fişi ve Ödeme Emri Belgesi olmak üzere yevmiye sayısı toplamı 8263 adet olarak gerçekleşmiştir.

Birimlerden gelenödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin ve eklerinin Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun kontrolleri yapıldıktan sonra muhasebe kayıtları yapılmıştır.

- Belediyemizin 2020 Mali yılı bütçe kesin hesabıve yönetim dönemi hesabı cetvelleri ve taşınır kesin hesap cetvelleri işlemleri usulüne uygun düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.

- Belediye birimlerinden gelen2022 yılı bütçe teklifleri ve takip eden son iki yılın Bütçe tahminleri birleştirilerek, finansman bütçesiilebirlikte taslak haline getirilip yasal süresi içerisinde ilgili mercilere sunulmuştur. 

2

- Belediyemiz birimlerinin 2021 mali yılı bütçelerinde ödenek yetersizliği görülen harcama kalemlerine istemiş oldukları ödenek aktarma talepleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda Başkanlık oluru, Encümen ve Meclis kararı alınması sağlandıktan sonra aktarmaları yapılarak kendilerine gönderilmiştir.

-Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevler yasalar doğrultusunda yerine getirilmiştir.

2021 yılı içinde birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin muhasebe kayıtları ve hesap kontrolleri yapıldıktan sonra mizan veri bilgileri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü KBS Sistemine (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) her ay düzenli olarak gönderilmiştir. 

- Belediye gelirlerinin süresinde tahakkukları yapılarak, mükelleflere bildirilerek tahsilâtıyapılmış olup,  tahsili yapılamayanların 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takibi yapılmaktadır. Yapılantahakkuk ve tahsilâtlar muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir.   

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkiler en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirilmeye çalışılmıştır.            

                                III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

GENEL TAHAKKUK 2021 YILI FAALİYET RAPORU 

        Genel Tahakkuk Tahsilat Şefliğimize ait Genel Tahsilat veznesinde ve bağlı birimlerde 01.01.2021 Tarihinden 31.12.2021 Tarihine kadar Tahakkuk ve Tahsil olunan gelirimiz ekli listede tarafınıza sunulmuştur. Bunun yanında Belediyemize kira ve İdari Para ceza borcu bulunan kişilere birçok kez borçlarını ödemeleri için tebligat yazılmış, borcu bulunan kişilerle yüz yüze ve telefonla görüşülmüş, vatandaşlara borçlarını ödemeleri konusunda her türlü kolaylık gösterilmiştir.

         2021 Yılı içerisinde İlan ve Reklam vergisi Beyannamesi, Belediyemiz İlan ve Reklam Görevlisi Murat DUYĞU tarafından güncellenerek, Memurluğumuzca programa aktarılmıştır. Programa aktarılan İlan ve Reklam vergisi daha rahat ve kolay takip edilebilecek, Belediyemiz ve vatandaşımıza kolaylık sağlayacaktır.

         Belediyemize su abonesi, inşaat ruhsatları ve işyeri açılış ruhsatları gibi müracaatları esnasında bu kişilere ait şefliğimize borçları bulunup bulunmadığı araştırılarak, borçlu kişilerin borçlarının tahsil edilmesi sağlanmaktadır. Mukavele süreleri Birimimizce takip edilip, mukavelesi dolan kiracılara ve Belediyemiz Encümenine resmi yazı ile bildirilmektedir. Kira, taşınır ve taşınmaz satışlarının sözleşmeleri hazırlanıp, satışa bağlı vergiler hesaplanıp tahsil edilmektedir. Belediyemizin gelirinin artması için elimizden gelen gayreti sarf etmekteyiz.

       Belediyemizin tüm gelirlerine ( İnşaat harçları, işyeri açma ve çalıştırma ruhsat harcı, evlenme cüzdan harcı, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı ve diğer çeşitli gelirler vb.) teslimat ve irsaliye hazırlanarak, Belediyemizin T.C. Halk Bankasındaki hesaplarına aktarılması sağlanmakta ve bu gelirlere ait tahsilatlar ve irsaliyeleri incelenmektedir. Bu gelirlerin irsaliyeleri ve makbuzları dosyalanarak muhafaza edilmekte denetime hazır hale getirilmektedir. 2021 yılına ait Belediyemiz tahsildarlarının gelirleriyle ilgili tüm makbuz ve fişler irsaliyeleri ile birlikte muhafaza altına alınmıştır.

   Bunun yanında Belediyemize gelen vatandaşlara şefliğimizce ve bağlı birimlerdeki arkadaşlarımızla yol göstermekte ve yardımcı olunmaktadır.           

                                                                                                                                                                                            Ramazan PATCI

                                                                                                                                                                               Tahsildar 

 

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2022

 

 

Cevdet KİLİNÇ 

                                                                                                                                                                             Mali Hizmetler Müdürü 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET RAPORU

1- 122 adet çeşitli konularda resmi yazı yazılarak gider evrak kaydı yapılmıştır.

2- 1932 adet dilekçe ve 2496 adet resmi evrakın çeşitli konularda kaydı yapılarak gereğinin yapılması için ilgili birimlere havalesi yapılmıştır.

3- Belediye encümeni 52 oturumda çeşitli konularda 153 adet karar almıştır.

4- Belediye Meclisi üçü olağanüstü olmak üzere 14 meclis toplantısında çeşitli konularda 116 adet karar almıştır.

                                                               

İLAN BÜROSU 2021 YILI FAALİYET RAPORU

     2021 yılı içerisinde ; İlan bürosuna ilan yapılması için 187 adet  Belge gelmiş olup  ,bu belgeler içerisinde , ilan yapıldığına dair tutanak isteyen  107 tane resmi belgeye ilan yapıldığına dair üst yazı ile hoparlör ilan tutanağı eklenerek cevap verilmiştir.

    2021 yılı içerisinde ilçemiz merkezi ilçemize bağlı belde ve köyler ile il dışında yaşayan hemşehirlilerimizden 580 kişi’nin Vefat ilanı yapılmıştır.

                                                                                                                                                             Mustafa ŞAHİN

                                                                                                                                                             İlan Bürosu Personeli 

EVLENDİRME MEMURLUĞU 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Memurluğumuza evlenmek için gelen 406 kişinin nikâhı kıyılarak 406 adet evlenme cüzdanı verilmiştir. Yapılan evlilik işleminden elde edilen gelir 100.500,00 TL dir.

                                                                                                                                              Aysun KELLECİ

Evlendirme Memuru 

 

CİMER BİRİMİ 2021 YILI FAALİYET RAPORU

2021 yılı içeresinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (Cimer) Biriminden 299 adet evrak gelmiş olup , ilgili birimlerce gelen dilekçelere zamanında cevap verilmiştir. 

                                                                                                                                              Ahmet YEŞİL

                                                                                                                                              Cimer Sorumlusu

İŞKUR HİZMET NOKTASI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

İş arayan kayıt belgesi başvurusu: 442,  Kamu ve özel İş başvurusu: 378, Kurs Başvurusu:359 kayıt altına alınmıştır.

                                                                                   Kadriye YILDIZ

                                                                                 İşkur Yetkilisi

 

 

BİLGİ İŞLEM 2021 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Bilgi en önemli kaynaklardan birisidir. Teknoloji ise baş döndürücü hızla gelişmektedir. Bilişim Sistemleri ise bilgi dünyası ile teknoloji dünyası arasındaki köprüyü kurarak hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Temel amacı topluma hizmet olan yerel yönetimler de bilişim sistemlerinden yararlanarak, vatandaşa daha kaliteli hizmet sunulması yönünde çalışmalarını geliştirmektedirler. Besnimize daha iyi hizmet vermek ve çağdaş kentler düzeyine çıkarmak için bilişim alanındaki gelişmeleri yakından izliyor, uygun olanları, sistemimize adapte etmeye devam ediyoruz. 

Besni Belediyesi olarak bilişim teknolojilerini kullanarak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (E-İmza), E-Belediye, Tapu Kadostro Bilgi Sistemi (Takbis), Kimlik Paylaşım Sistemi (Kps) uygulamalarımız sadece yönetim organlarımızda değil, diğer kurumlarla da entegre çalışabilmektedir. 26 üst başlıkta toplanan menüler bütçeden personele, cenazeden evlendirmeye, imardan zabıtaya, haritadan fen işlerine kadar belediyemiz birimlerinde gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerde kullanılmaktadır. Besniyle ilgili A’dan Z’ye istenilen her türlü bilgiye www.besni.bel.tr adresinden kolayca ulaşabilme imkânı sunulmaktadır. Web sitemiz ile Başkan, Besni Belediyesi İletişim Merkezi, İlçe Rehberi, e-belediye (Borç Sorgu, Borç Ödeme), Güncel, Kültür Sanat ve Hizmetler olmak üzere 9 ana başlık, 122 alt menüye sahip Web sitemiz yeni tasarım geliştirilmiştir. www.besni.bel.tr adresinden E-Belediye sistemi ile 7/24 belediye, borç öğrenme ve borç ödeme işlemleri yapabilmektedirler. Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama, Arsa Rayiç Değeri Sorgulama, Beyan Bilgileri Sorgulama, Çtv Tarifesi olarak yer alan uygulamalarımıza EBYS Evrak Doğrulama uygulaması da eklenerek, uygulama sayımız 7’ye yükseltilmiştir. 

Gelişmiş networkümüzle düzenli güvenlik denetimleri yapılan, yazılımsal ve donanımsal tedbirlerle korunan sistemlerimizde bilişim teknolojileri etkin kullanılmaktadır. Kurum içinde oluşturduğumuz EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile belediyemizin gelen-giden evrak iş akış süreçleri sistem üzerinden yönetilmektedir. Sistemde üretilen evraklar Evrak Yönetmeliğine, Standart Dosya Planına göre otomatik oluşturulmakta, taranan evraklar veri havuzunda barındırılmaktadır. UAVT NVİ (Ulusal Adres Veri Tabanı–Nüfus Vatandaşlık İşleri), DETSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi) ile entegre edilen sistemde evraklar e-imzalı oluşturulmaktadır. Ayrıca bu faaliyet döneminde Kurumumuz EBYS sine KEP entegrasyonu tamamlanarak dış kurumlarla da evrak alışverişi yapılabilir hale gelinmiştir. EBYS alt yapısında yeni teknolojiler kullanılarak, geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir. 

Virus, Spyware, Trojan gibi tehdit unsurlarına karşı merkezi sistem ile yönetilen antivirüs programları kullanılmakta ve bu programlar sürekli güncel tutulmaktadır. Mevcut network yapımız, güvenlik için gerekli yazılımsal ve donanımsal (Güvenlik duvarı ve IPS ile) tedbirlerle korunmaktadır. Ayrıca yeni firewall cihazı alınarak kurulumu yapılmıştır. İnternet ve mail çıkışlarımız filter server ile sistemimiz dış networkten gelebilecek saldırılara karşı ileri düzeyde teknolojik alt yapı ile korunmaktadır. Sistemlerimiz üzerinde geniş kapsamlı güvenlik denetimlerine devam edilerek, gerekli tedbirler alınmaktadır.

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği gerekli önlemler alınarak sorumluluklar yerine getirilmiştir.

Belediyemizde bulunan 54 bilgisayar 32 yazıcı 2 tarayıcı ve 3 adet fotokopi makinası bulunmaktadır. İşlerin aksamaması için devamlı olarak bakımları yapılmaktadır. 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             Nazif KÖSEOĞLU

                                                                                                                                                              Bilgi İşlem Personeli 

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2022

 

Murat EMİROĞLU

                                                                                                                                                             Yazı İşleri Müdürü

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET RAPORU

1- Toplamda 5 adet çöp toplama aracımız bulunmakta olup, 1 aracımız arızalı olduğu için 4 adet (3 adet büyük, 1 adet küçük) aracımızla sahada günlük olarak çöp toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.  Günlük 56 ton atık toplanmıştır. 2021 yılı toplamı 21 bin ton atık toplanmıştır.

2-Günlük ve aylık çalışma programlarına göre;  günlük 1 araç besni geneli ana artellerde çöp konteynerlerini boşaltmakta olup şikâyet gelen bölgelere nöbetçi araç gönderilmektedir.

3-Geri dönüşüm firması olarak faliyette olan kardeşler firması, 2021 yılı içerisinde 2500 kg karton geri dönüşüme kazandırdığını beyan etmiştir.

4-Besnide bulunan 13 mahallede 11 kişi temizlik işçimiz bulunmakta olup, Besni genelinde mahalle mutarlarının istekleri doğrultusunda mahalle aralarında ve ana caddelerde mıntıka temizliği, süpürge temizliği yıl boyunca düzenli bir şekilde yapılmıştır.

5-Belirli noktalara koyduğumuz geri dönüşüm kova ve konteynerlerde cam, kâğıt, plastik ve evsel atık yağlar düzenli şekilde geri dönüşüme kazandırılmak için toplanmıştır.

6-Besni geneli 1200 çöp toplama konteyneremiz bulunmakta olup, 4 aracımızdaki 12 çalışan işçimizle birlikte günlük olarak tüm bölgelerde toplama yapılmaktadır.

7-Merinos kavşağı ile 15 Temmuz Şehitler mahallesinde bulunan polis kontrol noktasına kadar olan orta refüj düzenlemesi yapılmış olup, çim ekimi ve ağaç dikimi ve yeşillendirmesi yapılmıştır.

8-Ticaret Lisesi arka kısmında bulunan park alanı (Hakan BALİ) düzenlemesi yapılıp, çimlendirilmesi ve ağaç dikimi yapılmıştır.

9-Abidin Baba parkı düzenlemesi yapılıp, çimlendirilmesi ve ağaç dikimi yapılmıştır.

10-Cirit meydan mahallesinde bulunan park alanımız düzenlemesi yapılıp, çimlendirilmesi ve ağaç dikimi yapılmıştır.

11-Şahinbey belediyesinden aldığımız 7 adet oyun grubunu Cirit meydan mahallesi, Yukarı Sarhan mahallesi, Ali Erdemoğlu mahallesi, Yeni Besni mahallesi, Kaymakam Hasan Tütün mahallesi, Pınarbaşı mahallesi ve Dumlupınar mahallesine kurulumları yapılmış olup, 7 adet parkımıza toplam 900 metrekare yumuşak zemin uygulaması yapılmıştır. 

12-Kaymakam Hasan Tütün mahallesinde bulunan yaren mantı evi karşısında atıl durumda olan park alanına toprak serimi, taş duvar yapımı, düzenlenmesi, ağaç dikimi ve çim ekimi yapılıp yeşillendirilmiştir.

13-Besni geneli 12 bin ağaç dikimi yapılmıştır.

14-Recep Tayyip Erdoğan kongre ve kültür merkezi önünde bulunan kavşağın toprak ilavesi ve düzünlemesi yapılmıştır.

15-Parklarımızda bulunan oyun gruplarımızın tamir ve bakımları düzenli olarak yapılmıştır.

16-Besni geneli çim ve ağaç bakımları, gübrelemeleri, budamaları düzenli olarak yapılmıştır.

17-Şahin tepesinde bulunan Alparslan Türkeş hatıra ormanına 2 bin adet çam fidanı dikilmiştir.

18-Zümrüt evleri mevkinde bulunan merinos şelalesinin tamıratı, temizliği ve çevre düzenlemesi yapılmıştır.

19-Zümrüt evleri site içerisindeki park alanı düzenlenmiş olup kullanıma açılmıştır.

20-48 adet sallamalı çöp kovası hibe alınmış olup, şire pazarı, okullar, Atatürk caddesi, Uzay çatı ve park alanlarımıza kurulumu gerçekleştirilmiştir.

21-İlçemiz genelinde günlük ortalama 1 ton, yıl boyunca toplam en az 350 ton harfiyat ve budama artıklarının toplaması yapılmıştır.

22-İlçemizde bulunan 43 adet parkımızın süpürge temizliği mıntıka temizliği aksatılmadan yapılmış olup, ilkbahar aylarından sonbahar aylarına kadar çim biçimleri de düzenli olarak yapılmıştır. 

23-400 kamyon kırmızı toprak uygun yerlerden alınıp kullanıma hazır hale getirilmiştir.

24-Yenikent bölgesinde kurulan “Çarşamba Pazarı” ve Pazar günleri kurulan “Pazar pazarı” temİzliği nöbetçi işçilerimiz tarafında her hafta yapılmaktadır.

25-23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 29 Ekim ve Kurban bayramları gibi günlerde, ortak kullanım alanlarının yoğun olarak kullanıldığı yerlerin temizliği aksatılmadan yapılmıştır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2022

 

Yusuf EROĞUL

                                                                                                                                                             Temizlik İşleri Müdür V.

 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Müdürlük çalışanları, Belediye sınırları içerisinde belirlenen görevleri yerine getirmek konusunda yetkilidir.

Evrak kayıt ve belge yönetimi işleri, Muhasebe ve ödeme evrakı işleri, Personel özlük işleri, Dosyalama ve arşivleme işleri, Taşınır mal kayıt ve kontrol işleri, İhale İşleri, Bütçe Hazırlık İşleri ile Planlama ve Raporlama İşlerini yerine getirmek.

Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırmasından sorumludur.

İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılıyla Belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanması ve sonuçlandırılması sağlanacaktır. 

MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb.) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirmesini sağlanacak ve sonuçları takip edilecektir. 

MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve anket isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutulup, raporlanarak başkanlığa sunulacaktır. 

Besni Merkez mahallelerde Besni Belediyesinin hizmetlerinin yeterliliği ve vatandaşların beklentileri ile ilgili belli periyotlarda anketler yapılacaktır, sonuçları analiz edilerek ilgili Başkan Yardımcısı aracılığı ile Belediye Başkanına iletilecektir. 

Merkez Mahalle Muhtarlarıyla belli zamanlarda mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesi için toplantılar düzenlenecektir. 

Gerek Muhtarlıklar vasıtası ile gelen şikâyet veya öneriler, gerekse ilçe genelinde yapılan anket sonuçlarına göre karşılaşılan sorunlar ile ilgili çözüm önerilerinde bulunulacaktır.

Müdürlük çalışanları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde 1 Müdür ile hizmet ve faaliyetlerini yürütmektedir.

 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2021 YILINDA YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

 

Besni Belediye başkanı Eyyüp Mehmet EMRE başkanlığında Recep Tayyip ERDOĞAN Kültür merkezinde mahalle muhtarları ve Belediye Başkanlığı birim müdürleri ile ilçedeki proje ve çalışmaların yanı sıra mahalle Muhtarlarının istek ve taleplerini dinledi. İlçemizde Görev yapan muhtarlarımızın muhtarlıklar müdürlüğüne başvuruda bulundukları taleplerle ilgili bilgiler verildi.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Bünyesinde Muhtarlarımız ile Besni Belediyesi Birim Müdürlerimizi ziyaret ederek her birim müdürleri ile ayrı ayrı istişare toplantıları yapıldı.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Bünyesinde 19 Ekim muhtarlar günü ile ilgili olarak organizasyonlar düzenlendi yemek programı ve Kaymakamlık tarafından organize edilen gezi programına destek verildi.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Bünyesinde Besni Belediye Başkanlığı İstanbul’da düzenlenen ADIYAMAN tanıtım günlerine Muhtarlarımız ile birlikte katılım sağlandı.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Bünyesinde Muhtarlarımızla birlikte Kastamonu da düzenlenen sel felaketi için yardım kampanyasına katılım sağlandı.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Bünyesinde Besni Eğitim bayramı için muhtarlarımızla toplantılar düzenlendi ve Besni Eğitim Bayramı için mahallelerde davet organizasyonu yapıldı.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet EMRE ile Muhtarlarımız ile birlikte yapılan Ankara ziyaretinde 7 oyun grubu sözü alınmıştır 7 oyun grubu için mahallelerimizde hazırlık yapıldı ve 7 mahalleye 7 oyun grubu takılması sağlandı.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Bünyesinde Mahalle Muhtarlarımızın hepsine Bayrak, Dezenfektan ve A4 kâğıdı dağıtımı yapıldı.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Bünyesinde Mahalle Muhtarlarımızla Milletvekilimiz İbrahim Halil FIRAT ve Belediye Başkanımız Eyyup Mehmet EMRE ile Millet Bahçemizde mahallle sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili toplantı düzenlendi.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Bünyesinde Karla mücadele çalışmalarında her mahallemize kepçe ve iş Makinası ile karla mücadele desteği verildi.

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

                Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2022

 

Abdulkadir BALLI

                                                                                                                                                             Muhtarlık İşleri Müdürü

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET RAPORU

İMAR PLAN TADİLATI :

Belediyemiz gerekse vatandaşların talebi ve ilçemizin gelişimi göz önünde bulundurularak gerekli teknik çalışmalar neticesinde Belediye meclisi tarafından onaylanan 3 Adet İmar Planı Tadilatı yapılmıştır. 

İmar UYGULAMASI

1-) İlçemiz Ciritmeydan Mahallesi 30 ada 269, 283, 286, 288, 289, 290, 353 ve 359 nolu parsellerde ayırma çapı uygulanmıştır. Bahse konu Ciritmeydan mahallesi 30 ada 269, 270, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 298, 353 ve 359 nolu parseller, 1197 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu    parsellerin uygulaması bitmiş olup Kadastro Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

2-) İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi 462 ada  3 nolu  parsel ve 1208 ada 6 parselin uygulaması bitmiş olup Kadastro Müdürlüğüne teslim edilmiştir

3-) İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi 1222 ada 3 nolu  parsel ve 1231 ada 4 parselin uygulaması bitmiş olup Kadastro Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

4-) İlçemiz Oyalı Mahallesi  924 ada   1 ve 2 nolu  parsellerin uygulaması bitmiş olup Kadastro Müdürlüğüne teslim edilmiştir

5-) İlçemiz Çat Mahallesi  1036 ve 1 ve 15 nolu parsellerin İmar uygulaması bitmiş olup Kadastro Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

ARSA SATIŞI:

 İlçemizin muhtelif yerlerinde vatandaşlar ile İmar Uygulaması sonucu hisseli olan Belediye hisselerinin satışı yapılmaktadır.

YAPI RUHSATI , YAPI KULLANIM BELGESİ VE İMAR PARA CEZALARI

2021 yılı içerisinde 83  adet yapı ruhsatı ( Yeni, Tadilat, İsim Değişikliği  vb.) , 57 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Vatandaşların resmi imar durum talepleri, taşınmazlarına ait ifraz-tevhit işlemleri  birimimiz tarafından yapılmaktadır.

 2021 yılı içerisinde içerisinde  8  adet İfraz-Tevhid-İhdas-Yola terk ve 4 adet cins değişikliği  işlemleri yapılmıştır. 

Vatandaşlarımızın talepleri ve Kurum içi ve diğer kamu kurumlarından gelen 1475 adet yazı gelmiştir. Belediyemiz birim olarak 1080 yazı ve dilekçelere cevap verilmiştir.

PROJLER VE YAPIM İŞİ :

İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi içerisinde yapılması planlanan Millet Bahçesi yapım işi bitmiş olup, vatandaşların hizmetine sunulmuştur.

Adıyaman İli Besni İlçesi 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 6.397,66 m2'lik yüzölüçüme sahip 1028 ada 1 nolu parsel  taşınmazın 6.057,54 m2'lik kısmı Maliye Hazinesine aittir. Söz konusu olan taşınmaz üzerinde Belediye personellerimize Sosyal Konut yapılmak üzere  , İmar Planına uygun olarak ve parselin kullanım amacına uygun biçimde Belediye Başkanlığımıza Sosyal Konut yapılması için Ön tahsisi ve sonrasında devrinin yapılması hususunda ; Besni Milli Emlak Şefliğinden tahsis talebinde bulunulmuştur.

 

İlçemiz Aşağı sarhan mahallesi 113 ada 37 parselde bulunduğu bölgeye Besni Belediyesi olarak Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı olarak yapılmak üzere Belediyemize tahsis edilmesi husunda; Besni Milli Emlak Şefliğinden tahsis talebinde bulunulmuştur.

 

İlçemiz 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 1015 ada 2 parsel taşınmazın Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan 2.423,96 m2'lik kısmın Besni Belediyesi İtfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize tahsis edilmesi hususunda; Besni Milli Emlak Şefliğinden tahsis talebinde bulunulmuştur

 

Su Gözü içerisinde bulunan alanın “ Millet Bahçesi ” yapılmak üzere Belediye Başkanlığımıza tahsisinin yapılması hususunda;

 

İlçemiz Oyalı Mahallesinde M39C02C4A-M39C02C1D paftasında bulunan 810 ada 3 Parselin güneyinde bulunan park alanının GES ( Güneş Enerji Santraline) dönüşümü hakkında çalışmalar devam etmektedir. Proje hazırlama aşamasındadır.

İlçemiz Oyalı mahallesi 123 ada 9 parsel kayalık ve ham topraktan oluşmaktadır. Kentimizin topoğrafik yapısı engebeli oluşu ve gelişim bölgelerinde sürekli ağır tonajlı araçların geçişi sebebiyle; gerek yağış , gerekse ağır tonajlı araçlar sürekli ilçemiz yollarını tahrip etmektedir. İmar Planımızda geçen mevcut parkların %80 'ni aktif olarak kullanılmamaktadır. Park çeperini saran yapı taşı için; Engebeli arazi sebebiyle sürekli istinat duvarlarına ve yapı taşına ihtiyaç oluşundan, Bahse konu yerin şehire uzak oluşu ve çevreye görüntü ve hava kirliliği yaşatmayacağı düşünülerek, Bozulan yollarda altyapı malzemesi ihtiyacı oluşması sebebiyle Belediyemize ait bir taş ocağına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeplerden ötürü bahse konu Oyalı mahallesi 123 ada 9 parselin belediyemize taş ocağı yapılması için Besni Milli Emlak Şefliğinden tahsis talebinde bulunulmuş olup arsa devri beklenmektedir.

 

                İlçemizde, 15 Temmuz Şehitler mahallesinin altyapı(kanalizasyon) projesi hazırlanarak İller Bankası tarafından onaylanmıştır. MADAD kapsamında hibe programı dahilinde yapılan proje ile ilgili olarak "paket atıksu arıtma tesisi" kurulması talep edilmiştir.Yapılan arazi çalışmalarında, mülkiyeti maliye hazinesi adına olan, Çat mahallesi, 230 ada 5 nolu parselde kayıtlı, 2.424,54 m2 yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu bölge uygun görülmüştür.Projenin hayata geçirilmesi adına bahse konu taşınmazların "paket atıksu arıtma tesisi" yapılmak üzere Belediyemize tahsis edilmesi hususunda ; Besni Milli Emlak Şefliğinden tahsis talebinde bulunulmuştur.

                

                İlçemizde 14.500 genç nüfus bireyi bulunmaktadır. Bu bireylerin büyürken onların bazı fiziksel ve sosyal aktivitelere yönlendirmek, bütün hayatları boyunca her konuda onların destekçisi olmaya, Çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca derslerinde de başarılı olması gerektiğini düşünen yerel yöneticiler olarak , onların spor hayatlarını da düşünmek zorundayız, Küçük yaştan itibaren düzenli olarak spor yapan çocuklar, kendi yaşıtlarına göre daha aktif, sağlıklı ve başarılı olmalarına katkı sunmak, Çocuklar için spor, fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal açıdan da önemli bir yere sahiptir. Çocuklar spor sayesinde, çevrelerini tanımakta, arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmakta ve kendilerine olan güvenleri artmaktadır. Sağlıklı bir çocuk, eğer yeteri kadar hareket etmez ise, monoton bir hayata geçiş yapmış olur. Buna bağlı olarak da okulda ve sosyal hayatta başarı oranı da düşer. Çocuklarınız ne kadar erken yaşta spora başlarsa, onlar için en iyi sonuç alacağı kanaatindeyim. Çocukların sağlıklı bir biçimde gelişip büyümeleri için mutlaka sağlıklı beslenmenin yanı sıra spor yapmaları da gerekmektedir. Çocuklara okul çağından itibaren spor alışkanlığının kazandırılması, onların ileri ki yaşlarda da spor yapma alışkanlıklarını devam ettirdiği uzmanlarca da belirtilmektedir. Düzenli spor yapan çocukların fiziksel ve sosyal açıdan gelişme, konsantre olma, öz güveninin oluşması ve omurga sağlığı açısından, sağlıklı bir gelişim gösterecektir. Erken yaşlardan itibaren bir sosyal meşguliyeti olan çocuklar, okul yaşamları boyunca dinç ve başarılı öğrenci olmalarına katkı sunacaktır. İlçemizin Yukarı Sarhan mahallesi 103 ada 3 parsel de antreman sahası yapılarak sahamız ;12 -15 yaş aralığında alt liglerin kurulmasına katkı sağlayacak çocuklarımıza takım oyunu konusunda da Kendilerini geliştirmelerine de katkı sunacaktır, Bu bağlamda ilçemizdeki Yukarı Sarhan mahallesi 103 ada 3 ve 26 parsellerin Besni Belediyesine tahsis edilmesi hususunda ; Besni Milli Emlak Şefliğinden tahsis talebinde bulunulmuştur. 24.06.2020 tarih ve 128239 sayılı yazı ile Belediyemize ön tahsisi verilmiştir.

 

İlçemiz  Cirit Meydan Mahallesi 18 ada 4 parselde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 377,00 m2 yüzölçüme sahip  olan ve daha önce Jandarma Subay Lojmanı ve Bahçesi olarak kullanılan  bu yer şu anda boş ve atıl vaziyette bulunmaktadır.Belediyemize ait modern bir konuk evi bulunmadığından ; söz konusu yerin İlçemiz dışından gelen misafirlerimize   sunulmak üzere modern bir KONUK EVİ olarak kullanılmak üzere   kamu yararı da gözetilerek Belediyemize tahsis edilmesi hususunda Besni MİLLİ Emlak Şefliğine tahsis talebinde bulunulmuştur. 24.06.2020 tarih ve 128239 sayılı yazı ile Belediyemize ön tahsisi verilmiştir.

 

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1.781,24 m2 yüzölçümlü İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi 486 ada 2 parsel taşınmazın üzerine Hafızlık ve Kuran Kursu yapılması planlanmaktadır. Bahse konu taşınmazın Besni Belediyesine tahsis edilmesi için Milli Emlak Şefliğine yazı yazılmış olup 24.06.2020 tarih ve 128239 sayılı yazı ile Belediyemize ön tahsisi verilmiştir.

 

İlçemizin Ciritmeydan mahallesi 53 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz İmar Planında yapı yasaklı alan içerisinde kalmaktadır.Söz konusu bölgenin olası kayma ve çökme nedeniyle oluşabilecek heyelanın önüne geçilmesi ve bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın dinlenebilecekleri bir mekan yapılaması ve ağaçlandırma yapılabilmesi için bahse konu taşınmazın Belediyemize tahsis edilmesi hususunda Besni Milli Emlak Şefliğine yazı yazılmış olup 24.06.2020 tarih ve 128239 sayılı yazı ile Belediyemize ön tahsisi verilmiştir.

 

İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi 786 ada 1 nolu parsel  ve 787 ada 1 nolu parsel  üzerinde kayıtlı taşınmazın Mülkiyeti Maliye Hazinesine aittir.İlçemiz bütününde Belediyemizce hazırlanacak Sosyal Konut Üretimi  amacıyla İmar Planında Konut alanı olarak planlanmış olan alanın Tahsisinin Belediyemize verilmesi hususunda Besni Milli Emlak Şefliğine yazı yazılmıştır.

 

İlçemiz Eskiköy sınırları içerisinde bulunan 141 ada 1 nolu parselin mülkiyeti Maliye Hazinesine aittir.  Söz konusu parselde ilçemizin yeni gelişim bölgesi olan üniversite çevresinde gelişen bir bölgeye yakın oluşu, gelişmekte olan bölgede sosyal amaçlı ve sosyal içerikli mekânların olmayışı, bölgenin mevcut kullanımı ile zemindeki planlama alanı ile uyumsuzluğu, “Kentsel Uyumluluk ve Çevresel Uyumluluk” ilkeleri ile uyuşmadığı anlaşılmış olup, söz konusu alanın 2012 yılı Üniversite Alanı ile planlanan alanda bulunması sebebiyle bölgede konut stoğunun yetersiz olması kamu elinde sosyal konut üretecek bir alanın olmaması suretiyle ilçemiz Eskiköy  köy 141 ada 1 nolu parselin sosyal konut üretmek amacıyla belediyemize tahsis edilmesi hususunda Besni Milli Emlak Şefliğine yazı yazılmıştır.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM  : 

 İlçemiz Cirit meydan mahallesinde 2,11 hektarlık alan ile ilgili olarak 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan edilmiş olup söz konusu alanda yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarında belediyemize yetki verilmiş olup Bu aşamada gerekli çalışmalar tamamlanarak yüklenici firma değiştiğinden yeni bir yüklenici firma için ihale çalışmaları bitmiş olup, kentsel tasarım projesi çizilmiştir. Hak sahipliği tespiti yapılmaktadır.

İlçemiz Yenibesni Mahallesinde 1,50 hektarlık alan ile ilgili olarak Kentsel Dönüşüm projesi Kamulaştırma işlemine esas karar alınıp strateji belgesi hazırlanmaktadır.

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve  yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

                Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2022

                                                                                                                                                                             Mehmet KASAP

                                                                                                                                                                              İmar ve Şehircilik Müdür V.

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET RAPORU

 1. Mobil Kütüphane kurulmuştur.
 2. Türkiye Belediyeler Birliğine çocuk dostu proje başvurusu yapıldı.
 3. Sogep 2021 projesi kapsamında Besni Üzümü İşleme ve Salamura tesis projesi hazırlandı. Onaylanan proje için İpekyolu Kalkınma Ajansı ile protokol imzalandı.
 4. Cucep Projesi kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansına Besni Tekstilkent Projesi başvurusunda bulunuldu, onaylanan proje için sözleşme imzalanmıştır.
 5. Minia Besni park için ihale yapılmış, yüklenici firma ile yapım işi devam etmektedir.
 6. Sugözü piknik alanı düzenlemesi için ek piknik masası alınmıştır.
 7. Türkiye Belediyeler Birliğine gıdanı koru projesi sunulmuştur.
 8. 500 Kw ges ihalesi yapılmıştır.
 9. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına engelsiz park için destek talebinde bulunulmuştur.
 10.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Gündüz bakım evi projesi için maddi destek başvurusunda bulunuldu.
 11. Emanet Çarşısından 2021 yılı ramazan ayında 1200 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

        Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

        Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2022

Yusuf AYDIN

İşletme ve İştirakler Müdür V.

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET RAPORU 

 

Su işleri müdürlüğü olarak ilçemizde bulunan 13 mahalle, Organize Sanayi ve Küçük Sanayi sitemizde muhtelif arızalar ve yeni şebeke bağlantıları yapılmaktadır. Su işleri müdürlüğü arıza ekibimizde 2 usta 4 işçi ve 1 şoför olarak hizmet vermekteyiz. Su gözü hattımız, Kuzdağı Hattı ve Erkenek hattımız ile ilçemizin içme suyu ihtiyacı karşılanmaktadır. 2021 yılı içerisinde Su işleri müdürlüğü olarak yapılan çalışmalarımız;

İlçemizin mücahir alanları içerisinde muhtelif yerlerde çeşitli ebatlarda 240’lık, 200’lük, 160’lık, 140’lık, 110’luk, 90’lık, 70’lik, 60’lık, 40’lık, 32’lik, 25’lik, 20’lik PVS boru hattı bulunmaktadır. Erkenek Su hattı 350’lik, Kuzdağı Su hattı 205’lik ve Su gözü 400’lük olmak üzere çelik boru yeraltı arızaları olmaktadır. İlçemizin yerleşim alanı engebeli olması nedeni ile toprak kayması, su basıncından kaynaklı, vatandaşların bilinçsiz çalışmasından, yeni yerleşim alanlarından, yeni su hattı çekilmesinden, kanal arızası, doğalgaz arızası, elektrik arızası, Telekom arızası, inşaat çalışmaları, yol bakım, yeni yol çalışmaları, ilçemizin muhtelif yerlerinde halka açık çeşmelerin, camilerin, okulların, belediyemize ait çalışma sahalarının, bay ve bayan tuvaletlerinin, mezarlıklarda bulunan çeşmelerin, bunlara benzer çalışmalardan dolayı günlük tuttuğumuz raporlarda belirtilen arıza ve tamir işleri 1 araç şoförü 2 usta 4 işçi ile gece ve gündüz olmak üzere arızalara anında müdahale edilerek, şikayet ve arızalar anında giderilmekte olup, yaklaşık olarak 1 yıl içerisinde 1825 adet su arızası giderilmiş olup her arızada ortalama 5 adet birleştirici muhtelif çapta malzeme ve vana kullanılmaktadır. İlçemizin su ihtiyacını karşılayan Erkenek Su isale hattı, Kuz dağı su isale hattı, Sugözü isale hattında oluşan 43 adet çeşitli boru arızaları giderilmiştir. 1417 adet yeni inşaata su abonesi verilmiş yaklaşık her aboneye 25 metre boru kullanılarak muhtelif çapta ve ebatta her aboneye 7 adet birleştirici malzeme ve vana kullanılmaktadır. İlçemizin parkları, WC leri, Camiler, Okullar, Mezarlıklar ve halka açık çeşmelerde muhtelif çapta çalınan, arızalanan, kış şartlarından dondan dolayı patlayan ve yeni olmak üzere 430 adet musluk takılmıştır. Su gözünde 200 KW yeni elektrik trafosu kurulup 1 adet yeni Pompa alımı yapılarak; mevcut çalışan iki adet motopompa sayısını 2 den 3 çıkarılmıştır. Su Gözü deposunda iki adet pompanın, Eskiköy yolu üzerinde ki depomuzda 2 adet pompanın tamiratları ve bakımları yapılmıştır. Yukarıda belirtilen arızalar ve yapılan işlemlerden dolayı yaklaşık 2.500.000,00 TL civarında malzeme alımı ve tamirat ücreti verilmiş olup, ilçemizin su ihtiyacını karşılayan; Su Gözü, Eskiköy yolu üzeri, Kök örme depolarında aylık yaklaşık olarak 1.200.000,00 TL elektrik gideri oluşmuştur. Müdürlüğümüze 1 yıl içerisinde şikayet, görüş ve talep yazısı olmak üzere 82 adet evrak gelmiş ve müdürlüğümüz 87 adet resmi evrak yazısı göndermiştir. Şikayetler ve talepler giderilmiş olup gelen dilekçelere gerekli cevaplar verilmiştir. 

Kanalizasyon ekibimiz 1 çavuş 3 şoför ve 4 işçiden oluşmakta olup; 2021 yılı içerisinde Kanalizasyon ekibimiz günlük 8 adet olmak üzere ortalama 2920 adet  kanal arızası gidermiş olup, bu arızlarda muhtelif çaplarda kanal borusu kullanmıştır. Her arızada 3 adet bağlantı parçaları kullanılmıştır. 2021 yılı içerisinde Kanalizasyon birimimiz tarafından ilçemiz genelinde 62 adet binaya yeni kanal bağlantısı yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 400’lük boru 800 mt, 125’lik boru 200 metre, 110’luk 2500 metre, 200’lük 2600 metre olmak üzere boru kullanılmış olup, belirtilen boruların çeşitli çaplarda ki birleştirici malzemesi her arızaya 3 adet kullanılmıştır. Günlük gelen kanal tıkanıklıklarına anında müdahale edilmiş, Kanal arıza ekibimiz mesaiden sonra ve hafta sonları da dahil olmak üzere gece-gündüz gelen şikayetlere müdahale etmiş ve arızalar giderilmiştir. Ayrıca haftanın her Perşembe günü düzenli olarak köylerde meydana gelen kanal arızalarına gidilmektedir.

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2022

Memet OĞUL

Su İşleri Müdürü 

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

 

Faaliyet raporu, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklamakta, idare hakkındaki genel ve mali bilgileri vermektedir. Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları; 

· 5018 sayılı Kanunun 41’inci maddesi, 

· 5216 sayılı Kanunun 18’inci maddesi, 

· 5393 sayılı Kanunun 38’inci ve 56’ıncı maddesi,

 · Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, yasal dayanakların gereği olarak hazırlanmaktadır.

BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

 
 
GÖREV YERİ

GÖREV AMACI

GÖREV SAATİGÖREVLİ PERSONEL 
ŞİRE PAZARI,     DEMİRCİLERÇARŞISI, CUMHURİYET CADDESİ VE TUĞSUZLAR CAMİİ CİVARIZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ, BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMENLİĞİDE BELİRTİLEN KURALLAR ÇERÇEVESİNDE  DENETİMLER YAPMAK KORONAVİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLER, TEMİZLİK, MASKE, MESAFE KURALLARI, SİGARA DENETİMİ VE BELEDİYE MECLİSİNİN ALMIŞ OLDUĞU KARARLARI UYGULAMAYA GEÇİRMEK BELİRTİLEN  YASAKLARA ESNAF VE VATANDAŞLARIN RİAYET ETMELERİNİ SAĞLAMAK PAZAR YERİNİN ASAYİŞ,DÜZEN VE KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK.VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP VE ŞİKAYETLERE CEVAP VERMEK.GÖRÜLEN UYGUNSUZ FİİLERE MANİ OLMAK VE GEREKTİĞİNDE RAPORLAYIP TESPİT TUTANAĞI TUTMAK07:30-17:00MUSTAFA YAZĞILIUTANGAN              ALİ KAVUNCUOĞLU              H.HÜSEYİN YİĞİT 
ATATÜRK CADDESİ (SOL), İTFAİYE BELEDİYE, AKBAYLAR, MERİNOS CADDESİ, BELEDİYE İŞ HANI ÖN TARAF, UZAY ÇATI İÇİ VE OTOGAR KARŞISIGÖREV YERİ BÖLGESİNDE BULUNAN İŞYERLERİNİN BELEDİYE MECLİSİNCE ALINAN YASAKLARA  ESNAF VE VATANDAŞLARIN RİAYET ETMELERİNİ SAĞLAMAK, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ, BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMENLİĞİ, KORONAVİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SİĞARA DENETİMİ, TEMİZLİK, MASKE VE MESAFE DENETİMİ VE COVİD-19 İŞYERLERİ DENETLEME FORMLARI İLE PANDEMİ KURALLARINA UYUM ÇERÇEVESİNDE DENETİM VE  KONTROLLERİ YAPMAK. KANALİZASYON, SU VB.GÖRÜLEN ASAKLIK VE ARIZALARIN İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ HALKIN HUZUR, ESENLİK VE SAĞLIĞINI KORUMAK DÜZENİ BOZACAK HERTÜRLÜ FİİLE MANİ OLMAK VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP VE ŞİKAYETLERE CEVAP VERMEK. VE GEREKTİĞİNDE RAPORLAYIP TESPİT TUTANAĞI TUTMAK07:30-17:00

MERDAN BAHÇECİ- ADEM ÖZER

YAVUZ ÇALIM 

 
ATATÜRK CADDESİ (SAĞ); SARHAN, POSTANE, GAZİANTEP CAD, DUMLUPINAR İ.Ö.O. CADDESİ, DENİZBANK, ÇAT CAMİİ VE OTOGARGÖREV YERİ BÖLGESİNDE BULUNAN İŞYERLERİNİN BELEDİYE MECLİSİNCE ALINAN YASAKLARA  ESNAF VE VATANDAŞLARIN RİAYET ETMELERİNİ SAĞLAMAK, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ, BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMENLİĞİ, KORONAVİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SİĞARA DENETİMİ, TEMİZLİK, MASKE VE MESAFE DENETİMİ VE COVİD-19 İŞYERLERİ DENETLEME FORMLARI İLE PANDEMİ KURASLLARI ÇERÇEVESİNDE DENETİM VE  KONTROLLERİ YAPMAK. KANALİZASYON, SU VB.GÖRÜLEN ASAKLIK VE ARIZALARIN İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ HALKIN HUZUR, ESENLİK VE SAĞLIĞINI KORUMAK DÜZENİ BOZACAK HERTÜRLÜ FİİLE MANİ OLMAK. VE GEREKTİĞİNDE RAPORLAYIP TESPİT TUTANAĞI TUTMAK07:30-17:00E. BÜLENT AKDAĞ, MURAT BAŞARANOĞLU-ŞABAN ER 
TRAFİK ZABITA EKİBİ; TÜM BESNİ, ATATÜRK CADDESİ, GAZİANTEP CADDESİ, TUĞSUZLAR CAMİİ CİVARI VE ANA ARTELLERÇÖZÜM MERKEZİ, İDARİ BÜRO VE DİĞER BİRİMLERDEN GELEN İSTEKLERİ YERİNE GETİREREK İLGİLİ BİRİMLERE BİLGİ VERMEK. TRAFİK ZABITA, GÖREV YERİ TRAFİK AKIŞININ YOĞUN OLDUĞU CADDDE VE SOKAKLARDA TRAFİK DÜZENİ SAĞLANARAK, KALDIRIM VE YAYA GEÇİŞLERİNİ ENGELLEYEN ARAÇLARI UYARIP KALDIRMAK DÜZENİ BOZANLAR İLE İLGİLİ EMNİYETE BİLGİ VERMEK. VE GEREKTİĞİNDE RAPORLAYIP TESPİT TUTANAĞI TUTMAK07:30-17:00

 İSMET BÜLBÜL- EYÜP ERDENGİ 

MESUT EKİNCİ

 
ZABITA ARACITÜM BESNİ GENEL RUTİN KONTROLLER, GELEN ŞİKAYET VE TALEPLERİ İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRME, GİDERİLE BİLECEK OLAN ŞİKAYETLERİ GİDERME, GÖRÜLEN AKSAKLIKLARIN TAKİP VE KONTROLÜ, PERŞEMBE GÜNLERİ İMAR ZABITA GÖREVLİSİ PERSONELLERİMİZ VE FEN İŞLERİ PERSONELLERİ İLE BİRLİKTE İLÇE GENELİNDE YAPILAN KAÇAK YAPILARIN KONTROL VE DENETİMİ. KARANTİNADA BULUNAN VATANDAŞLARIN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA EV İHTİYAÇLARI,İLAÇ VB.İHTİYAÇLARINI TEMİN ETMEK, İLÇEMİZ GENELİNDE YAPILAN YOL ÇALIŞMALARI, MEYDANA GELEN SU VE KANALİZASYON ÇALIŞMLARI SEBEBİ İLE YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK, TEHLİKE OLUŞTURA BİLECEK ALANLARDA ŞERİT VE DUBALARLA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMAK, BELEDİYEMİZ TARAFINDAN İLÇEMİZDE BULUNAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YAPTIĞI YARDIM KOLİLERİNİ AİLELERE TESLİM ETMEK,  GÖRÜLEN AKSAKLIK VE UYGUNSUZ FİİLLERİ GEREKTİĞİNDE RAPORLAYIP TESPİT TUTANAĞI TUTMAK07:30-17:00RÜŞTÜ ARSLAN-SEZER ÖZBAY 
İDARİ BÜROZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ, BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMENLİĞİ ÇERÇEVESİNDE , İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERME,İPTAL ETME ,BİLGİLENDİRME VB. TÜM İŞLEMLERİNİ YAPMA, S,M,T,D TİCARİ PLAKALAR İLE İLGİLİ  YENİ PLAKA TAHSİSİ,PLAKA ARAÇ DEVRİ,ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ,PLAKA HARÇ TAHSİLİ VB. TÜM İŞLEMLERİ YÖNETMELİKLERE GÖRE UYGULAMAK, S,M,D,T PLAKALARIN KAYITLARINI TUTMAK, TAHDİTLİ TİCARİ PLAKA BELGESİ VERMEK, PERSONEL İZİNLERİNİ AYARLAMAK, PERSONEL NÖBET ÇİZELGELERİNİ HAZIRLAMAK, GELEN GİDEN EVRAK KAYIT İŞLEMLERİNİ YAPMAK, DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR İLE GEREKLİ YAZIŞMALARI YAPMAK, GÜNLÜK ZABITA EKİPLERİMİZİN YAPTIĞI FAALİYETLERİ YAZILI RAPOR HALİNE GETİRMEK VE ARŞİVLEMEK, BELEDİYEMİZE YARDIM TALEBİNDE BULUNAN VATANDAŞLARI SOSYAL   İNCELEME TALEP FORMU HAZIRLANMASI, COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPILAN DENETİM SONUÇLARINI İSTEM KAYIT SİSTEMİNE GİRİŞİNİ YAPIP İLÇE KAYMAKAMLIĞINA GÜNLÜK OLARAK BİLDİRMEK,  MİKAİL ERTÜRK-HASAN TEKİN
NİHAT İLHAN
 
GECE NÖBETÇİZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ, BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMENLİĞİ DOĞRULTUSUNDA İLÇENİN HUZUR,ESENLİK VE SAĞLIĞINI KORUMAK ADINA OLUŞA BİLECEK HERTÜRLÜ FİİLE ENGEL OLMAK DİLENCİ DENETİMİ   GECE İLÇEMİZ GENELİNDE BULUNAN  PARK ALANLARININ ASAYİŞ KONTROLÜNÜ YAPMAK.   COVİD-19 İLE PANDEMİ KURULU GENELGELERİ GEREĞİ  KAPALI BULUNMASI  GEREKEN İŞYERLERİNİ DENETLEMEK. ÇÖZÜM MERKEZİNE  GELEN ŞİKAYETLERİ GEREKLİ GÖRÜLEN BİRİMLERE AKTARMAK. GECE HASTANE ACİLDE ARAÇLARI OLMAYAN VATANDAŞLARIN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA EVİNE BIRAKMAK, HASTANE ACİL SEVK TUTANAĞINA KAYITLARINI YAPMAK, KARANTİNADA BULUNAN VATANDAŞLARIN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA EV İHTİYAÇLARI,İLAÇ VB.İHTİYAÇLARINI TEMİN ETMEK, KANAL ARIZASI,  SU ARIZASI, SU BASKINI, YANGIN, KAZA VB OLAYLARI İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRMEK VE KAYIT ALTINA ALMAK 17:00-07:001. GRUP: ERDAL KAHRAMAN              BÜLENT KILINÇ 
2. GRUP : 
MEHMET BEYDİLLİ     YALÇIN KILINÇ, MUSTAFA POLAT
 
ÇARŞAMBA PAZARIİLÇEMİZ ERDEMOĞLU MAHALLESİ ÇARŞAMBA PAZARINDA GÖREVLİ EKİBİMİZ PAZAR YERİNİN DÜZENİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK, PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE MASKE, MESAFE, HİJYEN VE ATEŞ ÖLÇÜMÜ İLE DEZENFEKTAN KULLANIMININ SAĞLANMASI, PAZAR YERİNDE BULUNAN ESNAFIN LİSTESİNİN ÇIKARILMASI HUSUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR. PAZARIN ASAYİŞ DÜZEN VE SÜKÜNETİNİ SAĞLAMAK PAZARIN TOPLANMASINDAN SONRA TEMİZLİĞİNİN YAPTIRILMASININ KONTROLÜNÜ YAPMAK PAZAR YERİNDE ESNAF VE VATANDAŞTAN GELEN ŞİKAYET VE TALEPLERE MÜDAHALE ETMAK.07:30-17:00

MERDAN BAHÇECİ                          ADEM ÖZER, İSMET BÜLBÜL                                MURAT BAŞARANOĞLU

EYÜP ERDENGİ

 

 

COVİD-19 PANDEMİ KAPSAMINDA YAPILAN PLANLAMA VE FAALİYETLER

Çin’in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Parndemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek için Bakanlıklardan gelen genelgelere istinaden bir dizi tedbir ve uygulamalar başlatılmıştır.

Salgın nedeni ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personellerininde içerisinde olduğu VEFA Destek ekipleri kurularak Pandemi döneminde Karantina da olan ve 65 Yaş üstü vatandaşlarımızın ilaç, gıda, erzak, kişisel ihtiyaçlarının karşılanması, elektrik, su, doğalgaz faturalarının yatırılması, maaşlarının çekilip adreslerine teslim edilmesi vb gibi bütün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler Zabıta Müdürü gözetiminde gerçekleşmiştir. 

Bu nedenle Zabıta Birimimiz bünyesinde denetleme ekipleri kurulmuş olup İlçe Kaymakamlığımızın kurumumuza belirlediği iş kollarından Market, Bakkal, Küçük Esnaf, Kuaför, Berber, Güzellik Salonları, Konaklama Tesisleri, Düğün Salonarı, Ticari Taksiler, Dernekler, Pazar Yerleri (Şire Pazarı, Uzay Çatı Altında Kurulan Pazar Pazarı ve Erdemoğlu Mahallesinde Kurulan Çarşamba Pazarı), Lokaller vb. iş yerlerinin denetleme formları hazırlanarak denetleme ekiplerimiz tarafından denetlemeleri yapılıp, yapılan denetim sonuçları günlük İçişleri Bakanlığı İSDEM veri giriş sistemine aktarılıp aynı zamanda günlük olarak İlçe Kaymakamlığımıza bildirilmiş olup her ayın 01 ile 15 tarihleri ve 15 ile 30 tarihleri arası denetim icmal sonuçları İçişleri Bakanlığı veri Giriş sistemine ve Kaymakamlık yazı işleri müdürlüğüne bildirilmektedir. İlçe Kaymakamlığımız tarafından Sigara İçilmesi yasak alan olarak belirlenen alanlarda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte koordineli bir şekilde maske, mesafe ve sigara denetimleri yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. İlçemizde bulunan Pazar yerlerinde İlçe Kaymakamlığımız oluru ile görevlendirilen kurumumuz personellerinden oluşan Pazar yeri görevlileri Pandemi kurallarına uyum çerçevesinde yaptıkları faaliyetler ile ilgili haftalık raporlar hazırlayarak, İlçe Kaymakamlığımıza üst yazılı olarak bildirimi yapılmaktadır. 

* 17/03/2020 tarihi itibari ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 89780865-153-E.5240 sayılı yazısı, Besni Kaymakamlığının 17.03.2020 tarih ve 94626793-249-E.746 Coronavirüs Tedbirleri konulu yazısına istinaden Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilmiş

* Umuma açık İstirahat ve Eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren işyerleri: Tiyatro, Sinama, Gösteri Merkezi, Konser Salonu, Nişan Düğün Salonu, Çalgılı Müzikli Lokanta/Kafe, Gazino, Birahane, Taverna, Kahvehane, Kıraathane, Kafeterya, Kır Bahçesi, Nargile Salonu, Nargile Cafe, İnternet Salonu, İnternet Kafe, Her türlü oyun salonu, Her türlü kapalı çocuk oyun alanları, Çay Bahçesi, Dernek Lokalleri, Lunapark, Yüzme Havuzu, Hamam, Sauna, Kaplıca, Masaj Salonu, SPA ve Spor Merkezleri Gelen genelgeye istinaden Kapanmaları gerektiğine dair.

* İlgi 21.03.2020 tarihli ve 5759 sayılı genelgeye istinaden; Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 11.05.2020 tarihi itibariyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri/faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca belirlenen kuralların Tebliğ ve Tebellüğü 

* İlgi (a) İçişleri Bakanlığının 24.03.2020 tarihli Ek Genelgesi, İlgi (b) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kanunu gereği; İçişleri bakanlığımızın Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kaul edecek, Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için içişleri bakanlığının genelgesi sonucu; İl/ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

* Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kara fırın ve Somun fabrikalarının alışveriş yapan vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için 

•Ekmek işletme çalışanları tarafından pakatlenip müşteriye verilecek.

•Parayla temas eden personel ekmek paketlemesi yapmayacak, ekemek paketleyen personel ayrı olacak.

•İşletme çalışanları günlük bone, maske gibi koruyucu ekipmanları kullanacak.

•İşletmede sabun ve kağıt havlu eksik olmayacak.

•Sürekli el temizliği yapılacak.

•Vatandaş ekmeğe elini sürmeyecek.

•İşletme içine vatandaş ekmeğini alıp gidebileceği kadar alan oluşturulup kalan diğer alanlara vatandaş girmeyecek.

* Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (Küresel Salğın) olarak nitelendirilen Kronovirüs (KOVID-19) salgınıyla mücadele amacı ile yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bir takım tedbirlerin alınması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Bu kapsamda; virüsün yayılmasını önlemek amacıyla;

•Market, manav ve Pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler, tüketicilerce seçilmeden satıcılarca poşetlenerek satışa sunulacaktır.

•Toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes uygun özellikte eldiven kullanacaktır.

                * T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2020 tarih ve 89780865-153.. sayılı ve “Ticari Taksi Hijyen Tedbirleri” konulu emri ile İlgi:23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı genelge ile salgın kontrolü ile ilgili alınan kararlar genelge halinde duyurulmuştur.

                 Ramazan Bayramı süresince Corona virüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluştura bileceği riskleri yönete bilmek adına alına bilecek ek tedbirler kapsamında;  Sokağa çıkma Kısıtlaması ile ilgili Ekmek dağıtımının düzenli olması amacı ile İlçemiz genelinde bulunan Fırınların yukarıda belirtilen gün ve tarihlerde ekmek dağıtım listesi hazırlanarak Tedbirler kapsamında dağıtımının düzenli yapıla bilmesi için.

      Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında yukarıda belirtilen kurallara uyum çerçevesinde Zabıta Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Tebliğatlar açıklamada yer alan iş yerlerine Tebliği yapılmıştır.

GELEN ENCÜMEN KARARI

  8

GELEN MECLİS KARARI

  3

 

 

 

2021 YILINDA ALINAN MECLİS KARAR İÇERİĞİ VE SONUÇLARI

1-2022 Yılı yapılacak iş ve işlemler ile ilgili belediyemizi ilgilendiren ve belediye gelirler kanununa istinaden kaynak sağlanması açısından fiyat tarife cetveli belirlenmesi hakkında alınan meclis kararı.

2- İlçemiz Pınar başı mahallesi ve çevre yolunda bulunan hayvan kesim mezbahanesinde kesim ücretlerine zam talebine istinaden alınan meclis kararı 

3- İlçemiz genelinde hurda toplama faaliyetinde bulunan şahısların çoğalmasına istinaden Zabıta Müdürlüğümüz tarafından hurdacılar için belediyemiz yönetmenliğine hurdacılar yönetmenliğinde eklenmesi ile ilgili alınan meclis yürürlüğe girmiştir.

                2021 YILINDA ALINAN ENCÜMEN KARAR İÇERİĞİ VE SONUÇLARI 

1. İlçemizde taksicilik yapan esnafın araç ve yakıt giderlerinin fazla olması nedeniyle taksi ücretlerine zam yapılması talebine istinaden şöför ve otomobilciler odası başkanlığı yönetim kurulu 26.11.2021 Tarih ve 2021/78 Sayılı Taksi rayiç bedeli belirlenmiş ve belirlenen rayicin uygulana bilmesi için belediyemiz encümenince görüşülerek rayiç uygun görülmüştür.

2.İlçemiz otogar civarında ve Yenikent merinos kavşağı trafik ışıklarında dilencilik yapıldığına dair gelen şikayet üzerine müdahele edilip ve dilencilerin yapılan üst aramasında Kazım POLAT Adlı şahısta 318.90 TL Ayşe DEMİR Adlı şahıstan 204 TL para çıkmış olup bu paranın el konularak kamu hizmetinde kullanmak üzere Belediyemiz veznesine İrad kaydedilmesi için Encümence karar verilmiştir.

3. İlçemiz mücavir alanı içerisinde bulunan işyeri ve çalıştırma ruhsatları belediyemiz tarafından verilen iş yerlerinin yılbaşı gecesine münhasır kapanma saatlerin belirlenmesi hakkında karar verilmesi.

4. İlçemiz mücavir alan içerisinde bulunan umuma açık ve istirahat ve eğlence yerleri tekel bayi büfeler içki satışı ve sunumu yapılan işletmeler ile ilgili kapanış saatlerinin belirlenmesi hakkında alınan karar.

5. Kurban bayramında Kurban kesim ücretlerinde belirsizlik ve fahiş fiyat uygulaması oluşmaması açısından kesim ücret tarifesi belirlenmesi hakkında alınan karar.

6. İlçemiz 15 Temmuz mahallesinde 1020 Ada 20 Parsel içerisinde Pazar günleri inşaat ve kazı çalışması yasak olmasına rağmen izinsiz kazı yaptığı tespit edilen firmanın bir defaya mahsus olarak uyarılması hakkında alınan karar.

7. İlçemiz Dumlupınar Mahallesi Atatürk caddesi no:197 D adresinde faaliyette bulunan işletmenin yol ve kaldırım işgali yapmak sureti ile yazılan tutanağa istinaden para cezası belirlenmesi hakkında alınan karar istinaden 204 TL para cezası kesilmesi ile ilgili karar.

8. İlçemiz Dumlupınar Mahallesi Atatürk Caddesi no:183 adresinde bulunan işletmenin çöplerini geri dönüşüm ve çöpe atmayarak kaldırım ve yola attığı tespit edilmiş yazılan tutanağa istinaden çevreyi kirletme suçundan dolayı 427 TL para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

TÖREN VE TEMSİL EKİBİ

Resmi bayram ve günlerde tören alanına çelenk konulur ve programa iştirak edilir. İlçemize gelen devlet erkanını karşılama törenlerine katılır. Belediyemiz, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan etkinlik, kutlama, şölen vb toplu faaliyetlerde kolluk kuvveti olarak toplumun asayiş düzen ve güvenliğini sağlamak amaçlı katılımda bulunulmuştur. 

BÜRO HİZMETLERİ

                Valilik, Kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların ve Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerden gelen evrakların kaydı, havalesi, dağıtımı ve çıkışı ile dosyalama ve arşivleme işlemleri yapılmaktadır.

İçeriklerine göre evraklar, ilgili ekiplere verilmekte, ekiplerin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde düzenlenen raporlara göre evrak ilgili birime yazılmaktadır.

 Memur personelin izin, rapor, özlük işlemlerine ait tebliğler, kayıtlar ve üst yazılar yazılarak, takibi yapılmaktadır.

1608 sayılı ceza ve 5393 sayılı Belediye kanunun takibi ve sonucu tutulan zabıtaların, Ceza Defterine işlenip, Encümen’e havale yazışmaları hazırlanarak ilgili Müdürlüklere gönderilmektedir. 

       Müdürlüğümüz ihtiyacına göre Büro tarafından zabıta demirbaş ihtiyaçları, kırtasiye v.b giderleri ile ilgili talepleri düzenlenmekte ve diğer işlemler yürütülmektedir. Ayrıca belediyemize bağlı bulunan S,M,T ticari plakaların devir tescil askıdan alma araç değişikliği yıllık çalışma harçlarının tahsili yeni güzergah belirlenmesi durak yerlerinin eksiklerinin belirlenmesi ve giderilmesi duba tabella eksiklerinin giderilmesi için malzeme temininin sağlanması gibi iş ve işlemleri yapılmaktadır. Jve D Plakalı Araçlarda değişiklik yapılması durumunda Tahditli/ticari Plaka Tahsis belgesi düzenlenerek notere üst yazısı yazılıp yeni alınan araç ile plaka eşleşmesi sağlanır.

GELEN VE GİDEN EVRAK

GELEN 

                      556                                                               ADET

GİDEN

                      184                                                               ADET

 

CEZAİ İŞLEMLER                                                                                                                                                                                              Yapılan genel denetimlerde 135 adet  uyarı ve 4 adet ceza düzenlenmiştir.   

RUHSAT İŞLEMLERİ

                Hangi işyerlerinin bu haktan faydalanabileceği 14/07/2005 Tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile işyeri açma çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte detaylı olarak belirtilmiş olup aşağıda verilen tabloda verilen ruhsat sayısı ve türü belirtilmektedir.

RUHSAT DÜZENLENEN İŞYERLERİ

İŞYERİ TÜRÜ

 ADEDİ

SIHHİ İŞYERİ 

41

GSM

15

UMUMA AÇIK

 

1

TOPLAM

57

                                                                                                  

TRAFİK HİZMETLERİ

S , M, T PLAKALI  ARAÇ  İŞLEMLERİ

 

S PLAKA 

-

TAHSİS
S PLAKA

4 ADET

DEVİR YAPILDI
S PLAKA

-

 TESCİL       
S PLAKA

6

 ASKI           
M PLAKA

 

TAHSİS 
M PLAKA

7 ADET

DEVİR 
T PLAKA

 

DEVİR
M  PLAKA

-

TESCİL        
M  PLAKA

-

ASKI       
TAHDİTLİ TİCARİ PLAKA BELGESİ

21 ADET 

TAHSİS

 

 

YENİ  DURAK YERLERİ

                İlçemizde çeşitli kavşak ve ana güzergâhlar takip edilmekte, meydana gelebilecek sorunlar ivedilikle çözülmektedir. Trafik yoğunluğunu gidermek ve şehir trafik akışını düzenlemek amacıyla Çeşitli trafik Levhaları hazırlanarak şehrin muhtelif caddelerine konulmuştur. Ayrıca şehrimizin muhtelif yerlerindeki yaya geçidi ve Okul geçiş çizgileri yeniden boyanmıştır. Yeni dolmuş durakları yapılmış aynı zamanda ihtiyaç görülen yerlere hız kesici ile debilatörlerin montajı yapılmıştır. 2020 Yılı içerisinde Zabıta müdürlüğümüz bünyesinde Trafik Zabıta ekibi oluşturulmuş ve İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışmalar yapılmıştır. 

 DURAK VE LEVHALAR

ÇEŞİTLİ  LEVHA7        Adet   Monteleri yapıldı       
DOLMUŞ DURAĞI10      Adet   Monteleri yapıldı         

 

KULLANILAN DEBİLATÖR 

HIZ KESİCİ

 
 
KAYMAKAMLIK LOJMANI ÖNÜ 5 ADOSMAN İSOT ÖNÜ13 AD 
SOSYAL YARDIMLAŞMA FONU ÖNÜ5 ADDUMLUPINAR OKL ÖN15 AD 
POSTANE ÖNÜ6 ADBABALAR CAMİİ ÖNÜ12 AD 
POSTANE YANI5 ADKIZ MESLEK ÖNÜ15 AD 
ŞİRE PAZARI GİRİŞİ5 AD

TOPLAM

55 AD 
İŞ BANK ÖNÜ6 AD                        TOPLAM 32 AD 

 

 

  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI GELİR VE GİDER TABLOSU

GELİR 

 1. S,M,T Ticari Plaka Devir Temlik , Güzergah İzin ve Yıllık Çalışma Ruhsat Harcı Geliri  
 2. Tahditli Ticari Tahsis Belgesi Harcı Geliri                                                                                               
 3. İş Yeri Ruhsat İzin Harcı ve Metrekare Harcı (OSB Harçları Dahil)                                                

Toplam                        160.206.00 TL

GİDER

                Zabıta Müdürlüğü Gider Kalemleri

 1. Kırtasiye                                                                             : 1.848
 2. Giyecek Alımları                                                              : 18.014
 3. Diğer Özel Malzeme Alımları                                      : 10.000
 4. Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri                               : 19.312
 5. Diğer tüketim mal ve malz. Alımları                         : 863.76
 6. Yurtiçi geçici görev ve yolluklar                                 : 30.90
 7. Araç sigortası                                                                   : 1090

 

Olmak üzere Zabıta Müdürlüğümüzün toplam gideri:  51.158 TL dir. 

 

                    ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

                (Veteriner Birimi)

 

 01.01.2021-30.12.2021 tarihleri arasında Sağlık Birimimizce  yapılanlar.

 Çevre sağlığında;

        05.04.2021 ile 05.09.2021 tarihleri arasında öncelikle Besni merkez olmak üzere bütün mahallerimizi sivrisinek ve karasineklere karşı uçkun ilaçları ile, dere kenarları, su birikintileri, hayvan gübrelikleri çöp konteynırları ve çöplüklerimizi ise düzenli bir şekilde uzun etkili ilaçlarla ilaçladık.

       Mahalle muhtarları eşliğinde, her mahalle üç günde bir ilaçlanmıştır.

 Bunların yanında 2021 yılında ilçemizde bulunan bütün ahırları mahalle muhtarlarıyla birlikte tespit edip gerekli kontrollerini yaptık eksiklikleri tespit edilen ahırların, sahipleri bilgilendirildi ve bütün ahırların çevresi yine bütün camilerimiz, parklarımız. Okullarımız, hastane ve bahçesi belediyemiz tarafından rutin olarak ilaçlandı.

    Yine bütün şikâyet gelen yerlere gidilerek ilaçlamaları yapıldı.

 Başı boş hayvanlar;

    Yıl boyunca hasta ve yaralı başıboş kedi ve köpekleri topladık, mezbahane yanında yapılan barınağımızda tedavi ettikten sonra  tekrar  yerlerine bıraktık. Sağlıklı olanları yerlerine giderek gerekli aşılarını yaptık. Yine tedavi edemediğimiz ağır yaralı hayvanları Gaziantep ve Adıyaman iline sevk ettik. Barınağımızın kapasitesi artırılarak kış için uygun hale getirildi. Sokak hayvanlarının beslenmeleri için mahallelerimizin belirli noktalarına bayat ekmek kutusu konulmuş olup görevli olan personel günlük olarak toplamaktadır. 

 

                                                                                                                                                                             Kadir ARSLAN

                     Veteriner Teknikeri   

 

                ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

                (Gıda Mühendisi)

 

       01.01.2021-30.12.2021 tarihleri arasında Sağlık Birimimizce yapılanlar.

            Covid-19  pandemi sürecinde ;

            Besni merkez camilerimiz, merkez ve köy okullarımızın tamamı, merkez kamu kurumlarımız, şehir içi şehirler arası dolmuşlar ve ticari taksiler, merkez banka ATM leri ve şire pazarı içi  rutin olarak dezenfekte edildi. Pozitif  vakalı vatandaşlarımızın müstakil ev ve  apartmanlarının dezenfekteleri yapılıyor. Haziran ayı ile birlikte sonlandırılmıştır.

            Pandemi başlangıcında vatandaşlarımıza daha hızlı ve ücretsiz şekilde maske temini yapılarak, belediyemiz çözüm merkezinde günlük maske dağıtımı yapıldı. Mahalle muhtarlarımızla birlikte tek kişilik maske paketlemeleri yapılarak ev haneleri gezildi ve maske dağıtımları yapıldı. Muhtarlarımıza ve esnaf odası başkanlığına maske temini yaparak vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza maske ve mini el dezenfektanları yapılarak dağıtımları yapıldı. 

            


 

 

            Gıda Denetim ve Kontrolünde;

            Marketlerde maske , mesafe ve bilgilendirme afişi denetimleri ile gelen şikayetler o gün içerisinde değerlendirilerek  gerekli gıda  kontrolleri yapılıp raporlanmaktadır.

            Marketlerde ve bakkallarda fayiş fiyatlı satılan ürünlerin kontrolleri yapıldı. Fayiş fiyat tespit edilen işyerlerindeki ürünlerin geriye dönük faturaları istenerek kontrol edilip Adıyaman Ticaret Müdürlüğüne bildirildi.

            Yapılan her gıda denetiminin halk sağlığı ve hijyenik ortamda gıda üretimi ve/veya satışının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Son kullanma tarihleri geçen ürünler toplanarak imha edilmiş ve işyeri sahibine gerekli uyarılar yapılmıştır.

            Hava kirliliği hakkında gereken bilgilendirmeler pide fırını ve ekmek fabrikası sahiplerinde yapıldı. Gerek duyulan ve gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucunda baca eklenmesi ve/veya sulu filtre takılması sağlandı.

            2021 yılı veteriner ve sağlık birimi olarak yıllık yapılan alımlar tabloda verilmiştir.

VETERİNER ve SAĞLIK BİRİMİ 2021 GİDERLERİ

 
    
BarınakBarınak tadilat732 
    
ilaçUçkun ve larva ilaçları10500 
  19000 
  6300 
  34000 
  32000 
 TOPLAM102532 
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    İbrahim ÖZTÜRK

                                                                                                                                              Gıda Denetim Mühendisi

 

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

   İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2022

 

İsmail BAYDEMİR

Zabıta Müdürü   

                                                                                              

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

İtfaiye Müdürlüğünce 2021 yılı içersinde yapmış olduğumuz ‘’ Toplamda 2183’’ olay’ a ait istatistiki bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 A-Bina, Odunluk,Ahır ve Fabrika Türü Yangınlar 39 

B-Motorlu Araç Kaza ve ve Yangınları 35 

C-Ot, saman, çöp,ekin vb. yangınları 228 

D-Orman, Bahçe yangınları 33 

İstatistiği bilgilerinde gösterdiği gibi toplam 335 yangınlarda başka bir tarafa sirayet ettirilmeden ekiplerimiz tarafından mahallinde söndürülmüştür. -Görev yapmakta olan 21 personelimizle; -Kirlenen cadde ve kaldırımlar belirli aralıklarla yıkanmaktadır. -Yüksek katlı binalarda mahsur kalan 168 vatandaşımıza kurtarma yardımı yapılmıştır. (kapısı kitli kalan, Bebek ve çocukların içerde mahsur kalması, ocakta unutulan yemek, vb.) -Merdivenli itfaiye aracı ile 302 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiştir.(klima takma, pankart asma , yüksek yerlerde tadilat işleri vb.) -İtfaiye birimimizce yüksek katlı yerlerde, evlerde ve kuyulara düşmüş toplamda 60 hayvan kurtarması yapılmıştır.(Kedi, Köpek,Yılan, İnek vb.) -İlçemiz şehir merkezi ve köylerinde kanalizasyon sıkıntısı, iş yeri, resmi kurum ve meskenlerde itfaiye arasöz aracı ile su vermek, yol ve cadde sulama, lavabo tıkanması, Covid19 salgını nedeniyle cadde yıkamaları ve Uzay Çatı ile Çarşamba pazarı alanının yıkanması gibi 1199 sıkıntının giderilmesi suretiyle yardımcı olunmuştur. -Aşırı yağış sonrası olası sel ve diğer afet olaylarında 14 iş yeri ve meskende su tahliyesi gerçekleştirilmiştir. -İlçe , Belde ve Köylerimizde yeni açılan iş yerlerinde yangın önlemleri alınıp alınmadığına dair itfaiye raporu müdürlüğümüzce yerinde kontrol edilerek yangından korunma yönetmenliği çerçevesinde 93 adet belge verilmiştir. -İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde bulunan personelin hizmet içi eğitim ve tatbikatları rutin olarak devam etmektedir. -19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı resmi gazetede yayımlanan 200/12937 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren ‘’ Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin’’ 131’nci maddesi gereğince başta hükümet binasının ve müstakil diğer kamu binalarının denetlenmesi amacıyla kurulan komisyon ile 33 resmi kurum ve kuruluş yıllık olarak denetlenmektedir.

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2022

                                                                                                                                                                     Hakan KAHRAMAN

                                                                                                                                                                İtfaiye Müdürü

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

 

                Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce 01.01.2021 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar yapmış olduğu faaliyetler aşağıya çıkarılmıştır.

1- 147  adet çeşitli konularda gelen evrak kaydı yapılmıştır.

2- 188  adet çeşitli konularda resmi yazı yazılarak giden evrak kaydı yapılmıştır.

3-319 adet kurumlara, birimlere ve kişilere yazı yazılarak zimmet yoluyla teslim edilmiştir.

                4- 2021 itibariyle Besni Belediyesinin 79 Memur kadrosu bulunup, 39 dolu, 40 boş bulunmaktadır. 

                5 - 61 Adet İşçi kadrosu mevcut olup; 41 adet dolu, 20 adet boş bulunmaktadır. 

6 - 22.02.2007/26442 R.G. Norm Kadro Yönetmeliği ve 27.09.2010 tarih ve 27697 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Norm Kadro Değişikliği Yönetmeliği gereğince Belediye Meclisi tarafından düzenlenen Belediyemiz mevcut kadro icmal durumu aşağıda çıkarıldığı gibidir. 

 

BİRİMİ

 

MEMUR

(Dolu)

 

MEMUR (Boş)

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

 

İŞÇİ

(Dolu)

 

İŞÇİ

(Boş)

TOPLAM

 

Dolu

 

Boş

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

39

 

40

 

11

 

41

 

20

 

91

 

60

 

7 - 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt taşeron firmalarda çalışarak Belediye Personel Limited Şirketi bünyesinde emekli olan işten çıkan ve çıkarılan ile girişleri yapılmış olan işçi personel sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

BİRİMİ

EMEKLİ OLAN

İŞTEN ÇIKAN

İŞE BAŞLATILAN

TOPLAM ÇALIŞAN

BESNİ BELEDİYESİ (696 SAYILI KANUN İLE KURULAN PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ)

1

2

9

193

 

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2022

 

                                                                                       Seydi ÖZSUNAR 

                                                                                                                              İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Besni Belediyesi bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak;  

 

Belediyemiz tarafından ilçe sakinlerinin kültürel gereksinimlerini karşılamak, geliştirmek, uygun ve çağdaş bir yurttaş olarak uygarca bir yaşam sürdürmelerini sağlamak; Belediye sınırları içinde yaşamlarını sürdüren, özellikle herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık olanak ve yardımlarından yararlanamayan kesimini korumak kollamak ve sosyal nitelikli işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, kurulacak spor alanları ve sportif etkinliklerle toplumun her kesiminin spora dahil olması, açılacak meslek edindirme kurslarıyla üreten bir toplum olma yolunda ilerlemeyi sağlamak, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sosyal destekte bulunmak, gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak projeler geliştirmek, İlçemizin kültür dünyasına katkı sunmak, toplumun sosyalleşmesini sağlamak, sanat ve kültürel aktivitelerde farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. 

                Faydalı olması dileği ve saygılarımla.

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA FAALİYETLERİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediyemizin hizmet alanı kapsamında kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlar. Kentin ihtiyaç duyduğu her türlü etkinliklere mekân sağlar, nitelikli etkinlikler için bilim insanları, kültür sanat insanları, Okullar, sivil toplum kuruluşları ve gerekli görülen diğer kişi ve kurumlar ile işbirliğine gider.

Mevcut kültürel ve tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak üzere etkinlikler düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bugünü ileriye aktarmak amacıyla çalışmalar yapar.

Kültürün, sanatın kent insanı üzerindeki etkilerinin olumlu ve geliştirici olması yönünde çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, engelli, sosyal ekonomik ve kültürel anlamda dezavantajlı) gözeterek eğilimlerini, isteklerini göz önüne alarak karar verir ve uygular.

Gerekli görülen hallerde etkinlik öncesi, hedef kitle ve ihtiyaçları belirler ve projeleri hayata geçirir.

Kentin tarihi değerlerine ve kültürel zenginliklerine sahip çıkar, gün ışığına çıkarılmasına, var olanların tanıtılmasına yardımcı olur.

Çocukların, gençlerin, kadınların, engelliler ile sosyal ve kültürel ekonomik anlamda da dezavantajlı kesimlerin, yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için eğitsel, sanatsal ve kültürel projeler hazırlar ve hayata geçirir.

Belediye etkinliklerinin ve hizmetlerinin vatandaşlara yaygın olarak duyurulması ve yazılı ve görsel basında yer alan belediyemizle ilgili haber programı ve dokümanın düzenli bir medya takip sistemiyle elde edilmesini ve arşivlenmesini sağlar.

Ülke dışındaki yerel yönetimler ve her türlü kurum ve kuruluşlar ile kültürel, eğitsel, sanatsal ve ekonomik işbirliğini geliştirici ve zenginleştirici yönlerinin yapacağı katkıyı arttırmak için her türlü faaliyeti sağlar.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün hizmetlerinde kullandığı bilgi ve teknoloji kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ- GEREÇ LİSTESİ
S.N.CİNSİADET
1BİLGİSAYAR4
2YAZICI2
3KLİMA2
4SES YAYIN CİHAZI3
5PROJEKSİYON CİHAZI VE PERDESİ1
 TOPLAM12

 

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Sözleşmeli Memur, 6 Personel Ltd. Şti. Personeli İşçi ile hizmet ve faaliyetlerini yürütmektedir.

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 2021 yılında Gelen evrak seyısı 121 Giden Evrak Sayısı ise 38 dir.

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2021 YILINDA YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

  Konferans-Seminer-Söyleşi Panel 

Sosyal, siyasal, sağlık, güncel, eğitim, tarih gibi toplumun bütün bireylerini ilgilendiren ortak konular ve bu konulardan doğan sorunlar, o toplumu oluşturan bütün bireyleri ilgilendirir ve onlara sorumluluk yükler. Herhangi bir konuda söz söyleyebilmek ve o konuya hâkim olmak ancak o konu hakkında belli bir bilgi ve birikime sahip olmakla mümkün olabilir. 

Zihinsel ve fiziksel ilerlemenin önemli unsurlarından olan eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin varlığı kendi benliğini bilen, geleceği öngören, duyarlı ve katılımcı bireylerin oluşmasında kilit bir rol oynar. Bu anlamda toplumun her kesiminin bilgiye ulaşma ve bilgiyi edinme sürecine dâhil edilmesi önemlidir. 

Kamu kurum kuruluşlarına bu süreçte önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olan bir belediye olarak her kesimin ulaşabileceği ve her kesimi kapsayan konferans, seminer, söyleşi ve panel programları düzenleyerek üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz.

23.08.2021 Besni Kaymakamı Nazlı DEMİR ve Besni Belediye Başkanı E.Mehmet EMRE’nin  de katıldığı Besni Halkının büyük ilgi gösterdiği HAYATİ İNANÇ Söyleşisi Katılımcı sayısı:600

27.08.2021 Besni Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Belde Belediye Başkanları, Kurum Amirleri, Köy ve Mahalle Muhtarları, sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek odaları katılımı ile Güvenlik tedbirleri konusunda toplantı yapılmıştır. Katılımcı sayısı:320

06.09.2021 Besni Kaymakamlığı Eğitim Öğretim yılı Başlanğıcı dolayısı ile Okul servisleri ile ilgili ilçe İlçe emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği koordinesinde Besni geneli tüm servis şoförlerinin katıldığı toplantı yapılmıştır. Katılımcı sayısı :40 

08.09.2021 Besni Kaymakamı Nazlı DEMİR ve Besni Belediye Başkanı E.Mehmet EMRE’nin  de katıldığı Besni Halkına yöndelik SERDAR TUNCER ŞİİRLİ MUHABBET Söyleşisi yapılmıştır. Katılımcı sayısı : 400

10.09.2021 Besni Kaymakamlığı tarafından Besni Jandarma Bölük komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları, Belde İlçe Başkanları ve Taşıma Firmalarının katıldığı toplantı yapılmıştır. Katılım Sayısı :100

23.09.2021 Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğrenci ve Öğretmenlere yönelik İki seans halinde Psikolojik Danışman Dr. Faruk ÖNDOĞAN konferansı yapılmıştır. Katılımcı sayısı : 850

28.09.2021 Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Servis Şoförlerinin uyması gereken kurallar ile ilgili Seminer verilmiştir. Katılımcı sayısı : 50

24-26 EYLÜL 2021 23. Besni Eğitim Bayramı Öğrenmek, Öğretmek, Gelişmek, Geliştirmek konulu Konferans Prof. Dr.Üstün Dökmen söyleşisi yapılmıştır.  Katılımcı sayısı: 300

24-26 EYLÜL 2021 23. Besni Eğitim Bayramı  Mehmet KABAN Moderatörlüğünde Prof. Dr. Murat AYDIN, Prof Dr. Halil AKKANAT ile Öğretmen Okullları Çalıştayı yapılmıştır. Katılımcı sayısı : 200

24-26 EYLÜL 2021 23. Besni Eğitim Bayramı  Prof. Dr. Bekir EROL AK Besni Fıstık Üretimi ve Geleceği konulu konferans yapılmıştır.  Katılımcı sayısı : 300

24-26 EYLÜL 2021 23. Besni Eğitim Bayramı  Geçmişten Bugüne Besni Eğitim Bayramı Sinevizyon Gösterimi yapılmıştır. Katılımcı sayısı : 300

24-26 EYLÜL 2021 23. Besni Eğitim Bayramı  Zirveye Giden Süreçte Esnaflık Kültürü konuk İbrahim ERDEMOĞLU Katılımcı sayısı: 400

07.10.2021 Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından EDEP (Erdemli ve Başarılı Birey) projesi kapsamında Seminer Katılımcı sayısı : 300

13.10.2021 Besni Belediye Başkanlığı Mevlüdü Nebi haftası etkinlikleri kapsamında Prof Dr. Mustafa KARATAŞ, Kuranı Kerimi Güzel Okuma Dünya Birincisi Mehmet BİLİR, Kuranı Kerimi Güzel Okuma Dünya Birincisi Ayasofya Camii Müezzini Alpcan ÇELİK ve İlahi Sanatçı Sedat UÇAN’ın katıldığı Mevlüdü Nebi Proğramı yapılmıştır. Katılımcı sayısı: 400

19-20.10.2021 Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Besni İmam Hatip Ortaokulu Mevlüdü Nebi Haftası Etkinlikleri kapsamında Program yapılmıştır. Katılımcı sayısı: 430

29.10.2021 Atatürkçü Düşünce Derneği Okan Onur Söyleşisi yapılmıştır. Katılımcı Sayısı :50

30.10.2021  Besni Belediyesi Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber ORTAYLI Hocayı Konuk ettik. Katılımcı Sayısı: 420

05.11.2021 Besni Kaymakamlığı tarafından İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Muhtarlar Çalıştayı yapılmıştır. Katılımcı Sayısı : 200

10.11.2021 Besni Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Öğretmenler Yönelik Trafik Eğitimleri semineri yapılmıştır. Katılımcı Sayısı : 150

13.11.2021 Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Atatürk’ün Ölümünün 83. Yıl etkinliği yapılmıştır. Katılımcı Sayısı:200

11.11.2021 Besni Kaymakamlığı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi Kapsamında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımını Engellemeye yönelik Seminer Yapılmıştır. Katılımcı sayısı: 120

09.12.2021 Besni Belediyesi Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü tarafından konuşmacı Alişan KAPAKLIKAYA Mutlu Aile Mutlu Çocuk Konulu Konferans yapılmıştır. Katılımcı sayısı : 400

Tiyatro

2021 yılında çocuklar için birçok tiyatro oyunu sergilenmiştir. Hafta içi kültür merkezimizde gerçekleştirilen çocuk tiyatro oyunları, hafta içi eğlenceli ve faydalı vakit geçirmelerini sağlayan önemli bir etkinliktir. Oyunlar için seçilen konular; çevre temizliği, görgü kuralları, büyüklere saygı, gelenek ve göreneklerden vb. oluşmaktadır. Bu etkinlikler vasıtasıyla çocuklar ileriki hayatlarında topluma adapte olmaları konusunda onlara çok faydalı olacak, değerler eğitimini sıkılmadan eğlenceli bir şekilde alma olanağına sahip olmaktadırlar.

13.11.2021 tarihinde Besni Belediyesi tarafından Müzikal Çocuk tiyatrosu İyilik Takımı konulu 2 Seans Tiyatro Gösterimi yapılmıştır.

Sinema

Besni Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizden biri de sinema gösterimleri. Yıl içerisinde çocuklar için farklı projelerde ve farklı konseptlerde çeşitli sinema gösterimleri gerçekleştirilmiştir.

07.10.2021-26.11.2021 Tarihleri arasında Besni Belediye Başkanlığı Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü sinema Günleri kapsamında Çocuklara yönelik sinema etkinlikleri yapılmıştır. Katılımcı Sayısı : 1400

Sergi

Sergiler, sanatçıların deneyimlerini, duygu ve düşüncelerini farklı sanat dalları yoluyla işlediği eserleri, insanlarla paylaşmak; onları tanıtmak ve ifade etmek için buluştukları ortak bir sanat alanı ve etkinliği oluşturmaktadır. Bu anlamda sergilerin artması, sanatçıların daha büyük kitlelere ulaşarak daha büyük etki uyandırması ve sanatın her alanında sürekli kendini geliştiren ve yenileyen bir mekanizmaya bürünmesini sağlamaktadır.

31.05.2021-04.06.2021 Tarihleri arasından Besni Kaymakamlığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü sergi yapılmıştır. Katılımcı Sayısı : 800

Müzik Dinletisi

Kültür-sanat üretim aracı ve ürünü olarak müzik, içinde oluştuğu toplumun değer ve öğelerini taşıyarak bunları yansıtır. Bu yönüyle müzik bir kültür aktarımıdır, duygulara ve bilince hitap eder. Bu anlamda duygulara hitap eden ve duyguları canlandıran, insanların kendi özünden beslenen müzik dinleti programları insanların ve toplumun ruh sağlığının korunması açısından önemli bir görev üstlenmektedir.

Türk sanat müziğinden, Türk Halk müziğine, enstrümantal dinletilere kadar birçok farklı dinleti türü, kültürel değerlere ve zengin tarihimize ait renkleri ortaya koymakta ve ortak bir duyuş şekli geliştirmektedir.

24-26 EYLÜL 2021 23. Besni Eğitim Bayramı Türk sanat Müziği Dinletisi Gerçekleşmiştir. Katılımcı sayısı:250

13.10.2021 Besni Belediye Başkanlığı Mevlüdü Nebi haftası etkinlikleri kapsamında Prof Dr. Mustafa KARATAŞ, Kuranı Kerimi Güzel Okuma Dünya Birincisi Mehmet BİLİR, Kuranı Kerimi Güzel Okuma Dünya Birincisi Ayasofya Camii Müezzini Alpcan ÇELİK ve İlahi Sanatçı Sedat UÇAN’ın katıldığı Mevlüdü Nebi Proğramı yapılmıştır. Katılımcı sayısı: 400

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2022

 

                                                                                                                Uğur YARDIMLI 

                                                                                                                                              Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

2021 YILI FAALİYET RAPORU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 A. Yol Yapımı, Kaldırım  ve Tamirat Çalışmaları:

 

 

1-Erdemoğlu Mahallesi Küçükbey Sitesi  civarında kaldırım yapıldı.

2-Cirit Meydan Mahallesi Yumrutepe Mevkiinde bulunan yollar sıcak asfalt yapıldı.

3-Erdemoğlu Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi, Ali Erdemoğlu Mahallesi ve Cirit Meydan Mahallesindeki cadde ve sokakların yolları sati kaplama yapıldı.

4-Ali Erdemoğlu Mahallesi Besni Devlet Hastanesi yan yolu sıcak asfalt yapıldı.

5-Ali Erdemoğlu Mahallesi 4. Etap Toki yolunda çift taraflı bordür taşı çalışması yapıldı.

6-İlçemizin Muhtelif cadde ve sokaklarındaki bozuk yollara 500 m3 beton döküldü.

7-Korupınar Mahallesinde Afete Maruz bölge içerisinde yer alan eski evler yıkılarak yerine ağaçlandırma ve park yapılmak üzere düzenleme yapıldı. Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

8--İlçemiz Oyalı Mahallesinde bulunan caminin etrafına taş duvar yapıldı.

9-Pınarbaşı Mahallesinde Eski Cumhuriyet Okulunun bulunduğu yere taş duvar yapıldı.

10-Pınarbaşı Mahallesinde park yeri için taş duvar yapıldı.

11--Pınarbaşı Mahallesi Belediye Mezbahanesi civarında taş duvar yapıldı.

12-Korupınar Mahallesi Diş Hastanesi önünde taş duvar yapıldı.

13-Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi Latif DOĞAN Taziye Evi yanında ve Opet Petrol unvanlı işyeri karşısında taş duvar yapıldı.

14-Ali ERDEMOĞLU Mahallesinde hastane yan yolunun iki tarafına kaldırım yapıldı.

15-İlçemiz genelinde bozuk olan yolların, kaldırımların tadilat çalışması yapıldı. Belediyemize ulaşan sözlü ve yazılı şikayetler-talepler doğrultusunda gerekli çalışmalar ivedilikle yapılarak sıkıntılar giderildi.

 


 

 

B.Sosyal ve Kültürel Tesis Yapım Çalışmaları:

 

1-Kongre ve Kültür Merkezinin yapım işi tamamlanmış olup, kullanıma hazır hale gelmiştir.

2-Olimpik Yüzme havuzu yapım çalışmaları devam ediyor.

3-Millet Bahçesi yapım çalışmaları sona ermiş olup, kullanıma hazır hale gelmiştir.

4-HES(Hidroelektrik Santrali)Projemiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

5-GES(Güneş Enerjisi Santralleri) Projemiz ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

6-MADAD Projesi ile ilgili inşaat ihalesi yapılmış olup, saha çalışmaları başlamıştır.

7-Atıksu Arıtma tesisi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

 

C.Garaj Amirliği Çalışmaları:

 

1-Müdürlüğümüze bağlı Garaj Amirliğin 2 Adet binek aracı, 31 Adet hizmet aracı ve 10 Adet iş makinesi olmak üzere toplam 43 araçla hizmet vermektedir. 

2-Belediyemiz bünyesinde bulunan bütün araçların aylık bakım ve yağlamaları bir plan dahilinde yapılmaktadır.

3-Arızalanan araçlara müdahale edilerek faal hale getirilmektedir.

 

                                                              GARAJ AMİRLİĞİ 2021 YILI FAALİYET RAPORU

 

             01.01.2021-31.01.2021 Tarihleri Arasında Belediye Garaj Amirliğinin Aylık Çalışma Raporudur.

              İş Makinelerimiz Greyder, Kazıcı-Kepçeler, Büyük Kepçe, Silindir, Forklift ve Kamyonlar Belediyemiz Sınırları İçerisinde Yol Yapımı ve Yol Düzeltme, İnşaat ve Su Ekipleri İle Çalışmıştır. Ayrıca Kamyonlar çeşitli Yerlerden Hafriyat ve Moloz Çekim İşlerinde Çalışmıştır.

             İş Makineleri ve Kamyonlar Çeşitli Mahallelerde ve Caddelerde Yol, Kaldırım, Kanal ve Kanalizasyon İşlerinde ve Mezarlık Yolu Düzenlemelerinde, Ayrıca Malzeme Harfiyat Taşıma İşlerinde Çalışmışlardır.

 

02.DD.619-02.DB.304-02.DD.620  Plakalı Kamyonlar ; 

02.DD.619 Plakalı Kamyon Ayda (5) defa Merinos İplik Fabrikasında Atık MalzemeTaşımadaÇalıştı.
02 DB 304 Plakalı Kamyon Ayda (1) defa Mara Tekstilde Atık Malzeme Taşımada Çalıştı.

Mega Tekstilde Atık Malzeme Taşımada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesi Çarşamba Pazarı Civarına Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

15 Temmuz Şehitler Mahallesine Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

15 Temmuz Mahallesinde (12) Kamyon Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Hasan Tütün Mahallesine Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından Belediye Stokuna Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar. 15 Temmuz Mah. Pınarbaşı Mah.Cırıt Meydan Mah.Çat Mah.Dumlupınar Mah. Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından Belediye Stokuna (25) Kamyon Kum Taşımada Çalıştılar.

(2) Kamyon Adıyaman Karayolların`dan Asfaltı Mezbahane Önüne Taşımada Çalıştılar.

Ticaret Lisesi Arkasındaki Parka Taş Taşımada Çalıştılar.

(7) Kamyon Millet Bahçesinden Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

(13) Kamyon Hamiziyan Mahallesinden Kırmızı Toprağı Yenikent Orta Refüje Taşımada Çalıştılar.

02 DB 304 Plakalı Kamyon Kahramanmaraş`a 02 BLD 003 Plakalı Kepçe`yi Servise Taşımada Çalıştı.Tamir Olacak

02 DD 620 Plakalı Kamyon Gaziantep`e Çadır Getirmeye Gitti.

Eskiköy Su Deposu Önüne Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar (3) Kamyon

(20) Kamyon Eskiköy Yoluna Kırmızı Toprak Taşımada Çalıştılar.

02DD619-02DB304 Plakalı Kamyonlar Şehir Merkezinde Karlı Yolları Temizlemede Çalıştı.

02 DD 619-02 DD 620-02 DB 304 Plakalı Kamyonlar Çörmük Ağdereden Sıkştırma Malzemesini Alıp 15 Temmuz Şehitler Mahallesine Taşımada Çalıştılar. 

(30) Kamyon (2) Kamyon Karnıaçık Köyüne Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

29.01.2021-30.01.2021 Tarihlerinde Şehir Merkezinde Kar`ın Yağmasıyla Yolları Açmada Çalıştılar.

 

02.BLD.008 Plakalı Cat Büyük Kepçe Yenikent Üniversite Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.Hastahane Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Garajda Kamyonlara ve Traktörlere Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

(3) defa Hamiziyan Mahallesinde Özel Mülkiyette Çalıştı.

Çılboğaz Köyünde Özel Mülkiyette Çalıştı.

Tilek Köyünde Özel Mülkiyette Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

 

 

02.DD.625-02.DD.626-02.DG.143-02.DD.219-02.ABC.777 Plakalı Çöp Araçları Temizlik İşleri Müdürlüğünün Hizmetinde Mahalle ve Sokaklarda Çöpleri Toplamaktadırlar. Temiz bir Çevre İçin Gerekli Yerlerde Temizlik Yapılmaktadır.

 

*02.DZ.304 - 02.DB.053 Plakalı  Vidanjörler  Çeşitli Mahallelerde,ve Köylerde Kanalizasyon Tamir,ve Onarım Kanal Açma İşlerinde Çalıştılar.

Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Mırıhtıl,Sarıyaprak,Tilek,Atmalı vb Köylerde Kanal Arızada Çalıştılar.

Camiçi Köyünde Kanal Arızada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

 

02.DF.514 - 02.DE.018 Traktörler İnşaat Ekipleri ile birlikte Çevre Temizliği  Harfiyat Toplama İşlerinde Kum Taşıma, Mıcır, Sıkıştırma Malzemesi, Çimento,Sal ve Pireket  Taşımada Çalıştılar.

(34) defa Şehir Mezarlığına Sal, Çimento, Kum,Pireket Taşımada Çalıştılar.

(3) defa Hamiziyan Mezarlığına Sal,Çimento,Kum,Pireket Taşımada Çalıştılar.

Yenikent Orta Refüjde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

(6) defa Ticaret Lisesi Arkasındaki Parka Karo Taşı,Bordur Taşı,Kum,Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

4.Etap Toki`ye Bordur Taşı Taşımada Çalıştılar.

4.Etap Toki`ye Malzeme Taşımada Çalıştılar.

 Çat Mahallesine Bordur Taşı,Kilit Taşı ve Kum Taşımada Çalıştılar.

Hasan Tütün Mahallesine Kum,Sıkıştırma Malzemesi,Çimento Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesinde Bordur Taşı,Kilit Taşı ve Kum Taşımada Çalıştılar.

Gaziantep Caddesine Asfalt Taşımada Çalıştılar.

3.Etap Tokide Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Şehir Merkezinde Tuzlama Çalışması Yaptılar.

Akşamlarıda Şehir Merkezinde Tuzlama Yaptı.

Cırıt Meydan Mahallesine Kum,Çimento,Pireket Taşımada Çalıştılar.

15 Temmuz Şehitler Mahallesine Kanalizasyon Malzemesi Taşımada Çalıştı.

29.01.2021-30.01.2021-31.01.2021 Tarihlerinde Şehir Merkezinde Tuzlama Çalışması Yapıldı.

02.AAF.696 Plakalı Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde  Harfiyat,Ağaç Kum,Çimento,KilitTaşı,Pireket, KırmızıToprak Taşıma İşlerinde ve Çüt Sürme İşlerinde`de Çalışmaktadır.

Şehir Merkezinde Tuzlama Çalışması Yaptı.

Akşamlarıda Şehir Merkezinde Tuzlama Yaptı.

29.01.2021-30.01.2021-31.01.2021 Tarihlerinde Şehir Merkezinde Tuzlama Çalışması Yapıldı.

02.DB.373  Plakalı Traktör Kaynak İşlerinde ve Komprosör Taşımada Çalışmaktadır.

Millet Bahçesine Komprosörü Taşımada Çalıştı.

Şehir Mezarlığında Kaynak İşinde Çalıştı.

(4) defa 15 Temmuz Mahallesine Komprosörü Taşımada Çalıştı.

Yenikentte Kaynak İşinde Çalıştı.

Mezbahanede Kaynak İşinde Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesine Komprosörü Taşımada Çalıştı.

YeniBesni Mahallesine Komprosörü Taşımada Çalıştı.

Erkenekte Su Arızada Çalıştı. Kaynak Yaptı.

 

02.DH.678 Plakalı Isuzu Pikap Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde Servis İşlerinde Çalışmıştır.

Besni Maliye Personelini Adıyaman Maliyesine Taşımada Çalıştı.

(2) defa Gaziantep`e Parça Almaya Gitti.

 

02.DY.844 Plakalı Aracın Personeli Sokak Hayvanlarını Yemlemede Çalıştı. Bayat Ekmekleri Toplamada Çalıştı.

İlaçlama Personelini Şehir Merkezinde Bazı Binaları İlaçlamada Çalıştı.

Dezenfektan Kutusunu Binalara Taşımada Çalıştı.

Gönüllü Vatandaşı Mezbahaneye Köpek Barınağına Taşımada Çalıştı.

Arızalıdır.

 02.BLD.001 Plakalı Forklift Karo Taşı, Kilit Taşı, Bordur Taşı, Loğar Taşı, Taşımada Çalışmıştır.

Sanayide Malzeme Taşımada Çalıştı. Demirçi Hafız ve Tornacı Beyhan`ın Özel İşinde Çalıştı.

Garajda Kilit Taşı,Bordur Taşı,Pireket Traktörlere Taşımada Çalıştı.

Kültür Binasına Malzeme Taşımada Çalıştı.

(5) defa Ticaret Lisesi Arkasındaki Parkta Karo Taşı,Kilit Taşı,Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.

(6) defa Millet Bahçesinde Malzeme Taşımada Çalıştı.

Katı Atık Çöp Konteynerini Kız Meslek Lisesi, 15 Temmuz Mah. Yenikent Şok Market Civarına,AKM Karşısına,Koşu Parkı Önüne  Taşımada Çalıştı.

 (3) defa Mega Fabrikasında Malzeme Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Pireket`i Belediye Stokuna  Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Bordur Taşını Belediye Stokuna Taşımada Çalıştı.

 02.DF.551  Plakalı Pikap Arızalıdır.

 02.DY.276 Plakalı Pikap . Su Tamir Bakım ve Arıza İşlerinde Çalışmıştır.

 Hamziyan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Erkenekte Su Arızada Çalıştı.

 02.DC.737 Plakalı Renault Kango Garaj Personelini, Demirçileri, Elektrikçileri, Su İşleri Personelini Taşımada Çalıştı.

Elektrikçiyi Su Gözüne ve Yenikente Taşımada Çalıştı.

(10) defa Demirçileri Sanayi`ye Taşımada Çalıştı.

(7) defa Tamirçileri Sanayi`ye Taşımada Çalıştı.

Kanal Çavuşunu Şehir Merkezine Taşımada Çalıştı.

İmar İşleri Personelini Yenikente Taşımada Çalıştı.

Su İşleri Personelini Yenikent ve Şehir Merkezine Taşımada Çalıştı.

İnşaat Çavuşunu Taşımada Çalıştı.

Su Deposu Personellerini Su Gözü,Eskiköy,Kökörme Depolarına Taşımada Çalıştı.

Belediye Avukatını Gölbaşına Taşımada Çalıştı.

Park ve Bahçe Personelini Garajdan Yenikente Taşımada Çalıştı.

İnşaat İşçilerini Şehir Mezarlığına taşımada Çalıştı.

 

*02.DE.795-02.DG.144 Plakalı Cenaze nakil Araçları İlçemiz ve Şehirler Arası,ve Köylerdeki Cenaze Nakil İşlerinde Çalışmaktadırlar.

Boncuk Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Şehir Merkezinde (34) defin İşinde Çalıştı.

Tut İlçesi Havutlu Köyüne Cenazeyi Taşımada Çalıştı.

Adıyamandan Devlet Hastahanesinden Cenazeyi Alıp Gölbaşına Taşımada Çalıştı.

Yukarı Söğütlü Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Haraba Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

(2) defa Adıyaman Devlet Hastahanesinden Cenazeyi Besni`ye Taşımada Çalıştı.

Sofraz Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Aşağı Söğütlü Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde (3) defin İşinde Çalıştı.

Fal Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Tetirli Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

İznik Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Sarıyaprak Köyünden Cenazeyi Adıyaman`a Otopsiye Taşımada Çalıştı.

Su Gözüne Su İşleri Personelini Taşımada Çalıştı.

Kanal Çavuşunu 15 Temmuz Şehitler Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Tamirçileri Sanayi`ye Taşımada Çalıştı.

Kepçe Operotörünü Sanayi`ye Taşımada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesine Sal Taşımada Çalıştı. 

Adıyaman Havaalanından Cenzeyi Alıp Aşağı Çöplü Köyüne Taşımada Çalıştı.

Adıyaman`a Otopsiye Gitti.

 

 

*02.DG.512 Plakalı Ranger Pikap Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Çakır emrinde Çalışmaktadır.

 

 

*02.DC.648 Plakalı Transit Hurdaya Ayrıldı.

*02.DY.939 Plakalı Ford Connet Zabıta Ekibini Taşımada Çalıştı.

*02.BLD.003 Plakalı Çukurova Küçük Kepçe Yol Yapım Onarımı, Kanal ve Su Arızalarda,  Mezar Kazmada, Harfiyat ve Kum Taşımada Çalıştı.

Şehir Merkezinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Ticaret Lisesi Arkasındaki Parkta Çalıştı.

Mezbahane Önüne Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Millet Bahçesinden Harfiyatı Kamyonlara Taşımada Çalıştı.

Sofraz Köyüne Mezar Kazmada Çalıştı.

(12) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Arızalıdır.

 

KÜÇÜK KEPÇE 2:Su İşleri Biriminde Çalışıyor.

Şehir Merkezinde Su Arızalarda Çalıştı.

Karaağaç Köyünde Su Arızada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızada Çalıştı

15 Temmuz Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Çöplüğü Temizlemede Çalıştı.

Şehir Merkezinde Karlı Yolları Temizlemede Çalıştı.

(6) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

29.01.2021-30.01.2021-31.01.2021 Tarihlerinde Şehir Merkezinde Karlı Yolları Temizlemede Çalıştı.

 

*02.BLD.009 Plakalı Mst Kepçe Yol Yapım Onarımı, Kanal ve Su Arızalarda,  Mezar Kazmada,Harfiyat ve Kum Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

(2) defa Hamiziyan Mahallesinde Kamyonlara Kırmızı Toprağı Taşımada Çalıştı.

(4) defa Hamiziyan Mahallesinde Özel Mülkiyette Çalıştı.

Eskiköy Su Deposu Önüne Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Eskiköy Yolunda Taşları Toplamada Çalıştı.

Şehir Merkezinde Karlı Yolları Temizlemede Çalıştı.

Kongre Merkezi Önünde Kar Temizlemede Çalıştı.

(5) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

(3) defa Hamiziyan Mahallesinde Mezar Kazmada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Ölmüş At`ı Gömdü. 

29.01.2021-30.01.2021-31.01.2021 Tarihlerinde Şehir Merkezinde Karlı Yolları Temizlemede Çalıştı.

Şire Pazarında Çatıların Çökmesinden Dolayı Kırılan Demir ve Çinkoyu Temizlemede Çalıştı.

 

02.BLD.006 Plakalı Greyder ;

(5) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

(3) Hasan Tütün Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

 Mezbahane Önüne Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Organize Sanayi Sitesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Şehir Merkezinde Karlı Yolları Temizlemede Çalıştı.

Kongre Merkezi Önünde Kar Temizlemede Çalıştı.

29.01.2021-30.01.2021-31.01.2021 Tarihlerinde Şehir Merkezinde Karlı Yolları Temizlemede Çalıştı.

02.BLD.007 Plakalı Silindir ;

(5) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Ticaret Lisesi Arkasındaki Parkta Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Mezbahane Önüne Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Organize Sanayi Sitesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Gaziantep Caddesinde Asfalt Yama Yerlerini Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Asfalt Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Küçük Silindir:Keysun Köyünde Çalıştı.

02.BLD.002 Plakalı Hidromek Kepçe Şehir Merkezinde Harfiyat ve Yol Yapım Onarımda Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Ticaret Lisesi Arkasında Parkta Çalıştı.

(4) defa Organize Sanayi Bölgesinde Çalıştı.

1.Etap Toki Civarında Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Eskiköy Su Deposu Önüne Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Eskiköyde  Yol Kenarını Beton Yeri Kırmada Çalıştı.

Şehir Merkezinde Karlı Yolları Temizlemede Çalıştı.

(5) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Park ve Bahçelerde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Park ve Bahçelerde Ağaç Yeri Kazmada Çalıştı.

29.01.2021-30.01.2021-31.01.2021 Tarihlerinde Şehir Merkezinde Karlı Yolları Temizlemede Çalıştı.

02.DG.553 Plakalı Sultan Otobüs Yenikent Afet Evlerinde Ring Serviste Çalıştı Günde (3) Sefer Yapıyor.

Sporcuları Besni Stadyumuna Taşımada Çalıştı.

Sporcuları Stadyumdan Gidip Almaya Gitti.

Mehter Takımını Kongre Merkezine Taşımada Çalıştı.

 Adıyaman`a  Kongreye Ak Partili Vatandaşları Taşımada Çalıştı.

02 DE 833 Plakalı Tata Otobüs  Adıyaman`a Kongreye Ak Partili Vatandaşları Taşımada Çalıştı.

                 01.02.2021-28.02.2021 Tarihleri Arasında Belediye Garaj Amirliğinin Aylık Çalışma Raporudur.

 İş Makinelerimiz Greyder, Kazıcı-Kepçeler, Büyük Kepçe, Silindir, Forklift Ve Kamyonlar Belediyemiz Sınırları İçerisinde Yol Yapımı ve Yol Düzeltme, İnşaat ve Su Ekipleri İle Çalışmıştır. Ayrıca Kamyonlar çeşitli Yerlerden Hafriyat ve Moloz Çekim İşlerinde Çalışmıştır.

 İş Makineleri ve Kamyonlar Çeşitli Mahallelerde ve Caddelerde Yol, Kaldırım, Kanal ve Kanalizasyon İşlerinde ve Mezarlık Yolu Düzenlemelerinde, Ayrıca Malzeme  Harfiyat Taşıma İşlerinde Çalışmışlardır.

02.DD.619-02.DB.304-02.DD.620  Plakalı Kamyonlar ; 

02.DD.619 Plakalı Kamyon Ayda (8) defa Merinos İplik Fabrikasında Atık MalzemeTaşımadaÇalıştı.
02 DB 304 Plakalı Kamyon Ayda (1) defa Mara Tekstilde Atık Malzeme Taşımada Çalıştı.

Mega Tekstilden Atık Malzeme Taşımada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Şehir Merkezinde Karlı Yolları Açmada Çalıştılar.

Çarşı Merkezinde Kar Taşımada Çalıştılar.

ÇobanlarKumOcağından Belediye Stokuna,Pınarbaşı Mahallesine,

Erdemoğlu Mahallesine,Çat Mahallesine,Cırıt Meydan Mahallesine,Dumlupınar Mahallesine,Organize Sanayi Bölgesine,Erdemoğlu Mahallesi Hamra Sitesine,Paris Royal Düğün Salonu Civarına   Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

02 DD 620 Plakalı Kamyon Su Moturunu Tamir İçin Gaziantep`e Taşımada Çalıştı.

02 DD 620 Plakalı Kamyon Su Gözüne Su Motorunu Almaya Gitti.

Park ve Bahçelerde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından Kitiş Köyüne (6) Kamyon Sıkıştırma Malzemesi taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından Yılmazcafe Arkasına 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Diş Hastahanesi Civarına Kırmızı Toprak Taşımada Çalıştılar.

Kız Meslek Lisesine 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

02 DD 620 Plakalı Kamyon Adıyaman`a Park ve Bahçelere Ağaç Getirmeye Gitti.

02 DD 620 Plakalı Kamyon Börgenekten 1 Kamyon Kumu Alıp Topkapı Köyüne Taşımada Çalıştı.

02 DD 620 Plakalı Kamyon Yusuf`a Köyünden Besni`ye Taş Getirdi.

02 DD 619 Plakalı Kamyon Adıyaman`a Park ve Bahçelere Ağaç Getirmeye Gitti.

02 DD 620 Plakalı Kamyon (3) defa ŞANLIURFA Birecik`e Park ve Bahçelere Ağaç Getirmeye Gitti.

02 DB 304 Plakalı Kamyon Kahramanmaraş`a 02 BLD 003 Plakalı Çukurova Kepçeyi Besni`ye Getirdi.

(6) Kamyon Taş Ocağından Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

(2) Kamyon Kreş`ten Malzemeleri Alıp Kongre Merkezine Taşımada Çalıştılar.

(15) Kamyon Yenikent`ten Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

02.BLD.008 Plakalı Cat Büyük Kepçe Arızalıdır.

 02.BLD.003 Plakalı   Kepçe Arızalıdır. Çalışmaya Başladı.

02.DY.844 Plakalı Araç Arızalıdır.

            02.DC.737 Plakalı Kango Arızalıdır.

02.DF.551 Plakalı Dfm Arızalıdır.

02.BLD.007 Plakalı Silindir Arızalıdır.

02.DB.169 Plakalı Atago Sulama Aracı Arızalıdır.

02.DD.625-02.DD.626-02.DG.143-02.DD.219-02.ABC.777 Plakalı Çöp Araçları  Temizlik İşleri Müdürlüğünün Hizmetinde Mahalle ve Sokaklarda Çöpleri Toplamaktadırlar.Temiz bir Çevre İçin Gerekli Yerlerde Temizlik Yapılmaktadır.

Ayda 4 defa Çarşamba Pazarını Temizlemede Çalıştılar.

02.DZ.304 - 02.DB.053 Plakalı  Vidanjörler  Çeşitli Mahallelerde,ve Köylerde Kanalizasyon Tamir,ve Onarım Kanal Açma İşlerinde Çalıştılar.

Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Mırıhtıl,Sarıyaprak,Tilek,Atmalı, Camiçi vb Köylerde Kanal Arızada Çalıştılar.

Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

02.DF.514 - 02.DE.018 Traktörler İnşaat Ekipleri ile birlikte Çevre Temizliği  Harfiyat Toplama İşlerinde Kum Taşıma, Mıcır, Sıkıştırma Malzemesi, Çimento,Sal ve Pireket  Taşımada Çalıştılar.

(20) defa Şehir Mezarlığına Sal, Çimento, Kum,Pireket Taşımada Çalıştılar.

 (2) defa Hamiziyan Mezarlığına Sal,Çimento,Kum,Pireket Taşımada Çalıştılar.

Hasan Tütün Mahallesine Kum,Sıkıştırma Malzemesi,Çimento Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesinde Bordur Taşı,Kilit Taşı ve Kum Taşımada Çalıştılar.

Şehir Merkezinde Karlı Yolları Tuzlamada Çalıştılar. 

Gaziantep Caddesine Soğuk Asfalt Taşımada Çalıştılar.    

1 Etap Toki`ye Soğuk Asfalt Taşımada Çalıştılar.

Organize Sanayi Bölgesinden Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Diş Hastahanesi Kıl Çadırdan Malzeme Taşımada Çalıştılar.

Üzümlü Park`a Malzeme Taşımada Çalıştı.

Atatürk Caddesi ve Diş Hastahanesi Önünden Harfiyat Almada Çalıştılar.

Cırıt Meydan Mahallesine Sıkıştırma malzemesi Taşımada Çalıştılar.

17.02.2021 Tarihinde Şehir Merkezinde Karlı Yolları Tuzlamada Çalıştı.

Şehir Merkezinde Soğuk Asfalt Taşımada Çalıştılar.

Yenikente Soğuk Asfalt Taşımada Çalıştılar.

Küçük Silindiri Yenikente Taşımada Çalıştılar.

*02.AAF.696 Plakalı Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde  Harfiyat,Ağaç Kum,Çimento,KilitTaşı,Pireket, KırmızıToprak Taşıma İşlerinde ve Çüt Sürme İşlerinde`de Çalışmaktadır.

Şehir Merkezinde Karlı Yalları Tuzlamada Çalıştı. 

Karda Kırılan Ağaçları Taşımada Çalıştı.

17.02.2021 Tarihinde Şehir Merkezinde Karlı Yolları Tuzlamada Çalıştı.

02.DB.373 Plakalı Traktör Kaynak İşlerinde ve Komprosör Taşımada Çalışmaktadır.

Millet Bahçesine Komprosörü Taşımada Çalıştı. 

Şehir Mezarlığında Kaynak İşinde Çalıştı.

(4) defa 15 Temmuz Mahallesine Komprosörü Taşımada Çalıştı.

Yenikentte Kaynak İşinde Çalıştı.

Mezbahanede Kaynak İşinde Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesine Komprosörü Taşımada Çalıştı.

Yeni Besni Mahallesine Komprosörü Taşımada Çalıştı.

Yenikentte Kaynak İşinde Çalıştı.

Çat Mahallesinde Hamam Civarına Elektrik Verdi.

Erkenekte Su Borusunu Kaynatmada Çalıştı.

Değirmen çayında Kaynak İşinde Çalıştı.

Garajda Konteyner Kaynatmada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesine Komprosörü Taşımada Çalıştı.

02.DH.678 Plakalı Isuzu Pikap Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde Servis İşlerinde Çalışmıştır.

Besni Maliye Personelini Adıyaman Maliyesine Taşımada Çalıştı.

 1. defa Gaziantep`e Parça Almaya Gitti.

Kahramanmaraş`a Su İşleri Müdürünü Taşımada Çalıştı.

Kahramanmaraş`a Kamyonların Kar Bıçağını Almaya Gitti.

23.02.2021 Tarihinde Mersin`e Su Motorunu Almaya Gitti.

 

02 DY 002 Plakalı Jetta ile Gaziantep`e Araçlara Parça Almaya Gitti. 

02.BLD.001 Plakalı Forklift Karo Taşı, Kilit Taşı, Bordur Taşı, Loğar Taşı,  
Taşımada Çalışmıştır.

Sanayide Malzeme Taşımada Çalıştı. Demirçi Hafız ve Tornacı Beyhan`ın Özel İşinde Çalıştı.

Garajda Kilit Taşı,Bordur Taşı,Pireket Traktörlere Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Pireket`i Belediye Stokuna  Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Bordur Taşını Belediye Stokuna Taşımada Çalıştı.

Hatice Gölbaşı İlkokulunda Boya ve Mermer Taşımada Çalıştı.

 02.DY.276 Plakalı Pikap . Su Tamir Bakım ve Arıza İşlerinde Çalışmıştır.

 Hamziyan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

02.DC.737 Plakalı Renault Kango Garaj Personelini, Demirçileri,Elektrikçileri,Su İşleri Personelini, Taşımada Çalıştı.

Elektrikçiyi Su Gözüne ve Yenikente Taşımada Çalıştı.

 defa Demirçileri Sanayi`ye Taşımada Çalıştı.

(6) defa Tamirçileri Sanayi`ye Taşımada Çalıştı.

Kanal Çavuşunu Şehir Merkezine ve Yenikente  Taşımada Çalıştı.

İmar İşleri Personelini Yenikente Taşımada Çalıştı.

Su İşleri Personelini Yenikent ve Şehir Merkezine Taşımada Çalıştı.

İnşaat Çavuşunu ve İnşaat İşçilerini Yenikent ve Çarşı Merkezine Taşımada Çalıştı.

Su Deposu Personellerini Su Gözü,Eskiköy,Kökörme Depolarına Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Yenikente Taşımada Çalıştı.

İnşaat Ekibini Belpınara Taşımada Çalıştı.

Kanalizasyon Ekibini Pınarbaşı Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Yenikentte Bayat Ekmekleri Topladı ve Mezbahane Civarındaki Köpek Barınağına Taşımada Çalıştı.

İnşaat Ekibini Üzümlü Park`a ve Yenikente Taşımada Çalıştı.

Üzümlü Park`a Pireket Taşımada Çalıştı. Arızalaıdır.

02.DE.795-02.DG.144 Plakalı Cenaze nakil Araçları İlçemiz ve Şehirler Arası,ve Köylerdeki Cenaze Nakil İşlerinde Çalışmaktadırlar.

Şehir Merkezinde (20) defin İşinde Çalıştı.

 1. Defa Adıyaman Devlet Hastahanesinden Cenazeyi Besni`ye Taşımada Çalıştı.
 2. Defa Adıyaman`a Cenazeyi Otopsi`ye Taşımada Çalıştı.

Mırıhtıl Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Tilek Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

İzolu Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Sanayi`ye Araçlara Yağ Almaya Gitti.

Eskiköyde (1) defin İşinde Çalıştı.

Elektrikçileri Kökörme Deposuna Taşımada Çalıştı.

Elektrikçileri Depolara Taşımda Çalıştı.

Sarıyaprak Köyünden Cenazeyi Alıp Gaziantep`e Otopsiye Gitti.

Sarıyaprak Köyünde (2) defin İşinde Çalıştı.

Börgenek Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Demirçileri Erkenek`e Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Besni Devlet Hastahanesine Demir Ölçüsü Almaya Gitti.

Demirçileri Hamiziyan Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Su İşleri Personelini Jandarma Civarına Taşımada Çalıştı.

Belediye Personelini Ssk Binasına Taşımada Çalıştı.

Tamirçileri Sanayi`ye Taşımada Çalıştı.

Kanalizasyon Ustalarını Bulgur Fabrikası Civarına Taşımada Çalıştı.

Elektrikçileri Toki`ye Taşımada Çalıştı.

İlaçlama Personelini Yenikente Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde (2) defin İşinde Çalıştı.

Yenikent`e İmar İşleri Personelini Taşımada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesine İmar İşleri Personelini Taşımada Çalıştı.

Yumru Tepe Deposuna İmar İşleri Personelini Taşımada Çalıştı.

02.DG.512 Plakalı Ranger Pikap Mehmet Emin Çakır Başkanın Emrinde Çalışmaktadır.

02.DY.939 Plakalı Ford Connet Zabıta Ekibini Taşımada Çalıştı.

 

KÜÇÜK KEPÇE 2:Su İşleri Biriminde Çalışıyor.

Şehir Merkezinde Su Arızalarda Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde (2) defa Mezar Kazmada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızada Çalıştı

15 Temmuz Mahallesinde Resulullah Camisi`nin Karlı Yolunu Açmada Çalıştı.

Şehir Merkezinde Karlı Yolları Temizlemede Çalıştı.

 1. Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

17.02.2021 Tarihinde Şehir Merkezinde Yollarda Kar Temizlemede Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Su Gözünde Su Arızada ve Su Motorunu Taşımada Çalıştı.

02.BLD.009 Plakalı Mst Kepçe Yol Yapım Onarımı, Kanal ve Su Arızalarda,  Mezar Kazmada, Harfiyat ve Kum Taşımada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Şehir Merkezinde Karlı Yolları Temizlemede Çalıştı.

Çarşı Merkezi ve Yenikentte Kamyonlara Kar Taşımada Çalıştı.

           (8)Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Organize Sanayi Bölgesinde Çalıştı.

17.02.2021 Tarihinde Şehir Merkezinde Yollarda Kar Temizlemede Çalıştı.

Çöplüğü Temizlemede Çalıştı.

Şehir Mezarlığında Nakil İşinde Çalıştı.Mezar Yeri Değişikliği Yapıldı.

02.BLD.006 Plakalı Greyder ;

 (5) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

 Hasan Tütün Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

 Şehir Merkezinde Karlı Yolları Temizlemede Çalıştı.

02.BLD.007 Plakalı Silindir ;

 (5) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Gaziantep Caddesinde Soğuk Asfaltı Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

1.Etap Tokide Soğuk Asfaltı Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Arızalandı.

02.BLD.002 Plakalı Hidromek Kepçe Şehir Merkezinde Harfiyat ve Yol Yapım Onarımda Çalıştı.

Şehir Merkezinde Karlı Yolları Temizlemede Çalıştı.

Çarşı Merkezi ve Yenikentte Kamyonlara Kar Taşımada Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Mahallesinde Kar Temizlemede Çalıştı.

Park ve Bahçelerde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

            Şehir Merkezinde Mezar Kazmada Çalıştı.

Besni Devlet Hastahanesi Bahçesinde Ağaç Sökmede Çalıştı.

17.02.2021 Tarihinde Şehir Merkezinde Yollarda Kar Temizlemede Çalıştı.

Sarhan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

02.BLD.003 Plakalı Çukurova Kepçe Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesine Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

17.02.2021 Tarihinde Şehir Merkezinde Yollarda Kar Temizlemede Çalıştı.

Taş Ocağında Kamyonlara Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Şehir Mezarlığında Nakil İşinde Çalıştı.Mezar Yeri Değişikliği Yapıldı.

02.DG.553 Plakalı Sultan Otobüs Yenikent Afet Evlerinde Ring Serviste Çalıştı Günde (3) Sefer Yapıyor.

Besni Belediye Sporu Stadyuma Taşımada Çalıştı.

Halı kursundaki Bayanların ve Tekstil İşçilerin Servisini Yaptı.

Besni Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Atletizm Takımını Adıyaman`a Taşımada Çalıştı.

KÜÇÜK SİLİNDİR:Yenikent`te,Gaziantep Caddesinde,  Şehir Merkezinde Soğuk Asfaltı Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

               01.03.2021-31.03.2021 Tarihleri Arasında Belediye Garaj Amirliğinin Aylık Çalışma Raporudur.

 İş Makinelerimiz Greyder, Kazıcı-Kepçeler, Büyük Kepçe, Silindir, Forklift Ve     Kamyonlar Belediyemiz Sınırları İçerisinde Yol Yapımı ve Yol Düzeltme, İnşaat ve Su Ekipleri İle Çalışmıştır. Ayrıca Kamyonlar çeşitli Yerlerden Hafriyat ve Moloz Çekim İşlerinde Çalışmıştır.

 İş Makineleri ve Kamyonlar Çeşitli Mahallelerde ve Caddelerde Yol, Kaldırım, Kanal ve Kanalizasyon İşlerinde ve Mezarlık Yolu Düzenlemelerinde, Ayrıca Malzeme  Harfiyat Taşıma İşlerinde Çalışmışlardır.

02.DD.619-02.DB.304-02.DD.620  Plakalı Kamyonlar ; 

02.DD.619 Plakalı Kamyon Ayda (8) defa Merinos İplik Fabrikasında Atık MalzemeTaşımadaÇalıştı.
02 DB 304 Plakalı Kamyon Ayda (1) defa Mara Tekstilde Atık Malzeme Taşımada Çalıştı.

Mega Tekstilden Atık Malzeme Taşımada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Cırıt Meydan Mahallesinde Sıkıştırma Malzemesi  Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından Belediye Stokuna,Cırıt Meydan Mahallesine,

15 Temmuz Şehitler Mahallesine,Hasan Tütün Mahallesine,Çat Mahallesine, 

Ali Erdemoğlu Mahallesine Erdemoğlu Mahallesine,1 Etap Toki Civarına,3 Etap Toki,4 Etap Toki`ye, Su Gözüne,  Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar. 

02 DD 620 Plakalı Kamyon ŞANLIURFA Birecik`e Park ve Bahçelere Ağaç Getirmeye Gitti.

Su Gözünde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Park ve Bahçelere Kırmızı Toprak Taşımada Çalıştılar.

Pınarbaşı Mahallesinde Kırmızı Toprağı Park ve Bahçelere Taşımada Çalıştılar.

Pınarbaşı Mahallesine Taş Duvarlık Taşı Taşımada Çalıştılar.

Pınarbaşı Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

15 Temmuz Mahallesi Afet evleri Civarında Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Sarhan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Sarhan Mahallesinde Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

(2) Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Bereketli Köyüne Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

(2) Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Kitiş Köyüne Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

15 Temmuz Şehitler Mahallesine Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Hamiziyan Mahallesine Taşımada Çalıştılar.

02.DB.304 Plakalı Kamyon 02.BLD.002 Plakalı Kepçe`yi Kahramnmaraş`a Tamir İçin Servise Taşımada Çalıştı.

02.DB.304 Plakalı Kamyon 02.BLD.003 Plakalı Kepçe`yi Kahramnmaraş`a Tamir İçin Servise Taşımada Çalıştı.

02.DD.619-02.DB.304 Plakalı Kamyonlar 26.03.2021 Tarihinde Şehir Merkezinde Yağan Kardan Dolayı Yolları Temizlemede Çalıştılar.

Dumlupınar Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Hamiziyan Mahallesinden Harfiyatı Alıp Çöplüğe Taşımada Çalıştılar.

02.DB.304 Plakalı Kamyon KAHRAMANMARAŞ`a 02.BLD.003 Plakalı Kepçeyi Servisten Almaya Gitti.

02.DD.625-02.DD.626-02.DG.143-02.DD.219-02.ABC.777 Plakalı Çöp Araçları  Temizlik İşleri Müdürlüğünün Hizmetinde Mahalle ve Sokaklarda Çöpleri Toplamaktadırlar.Temiz bir Çevre İçin Gerekli Yerlerde Temizlik Yapılmaktadır.

Ayda 4 defa Çarşamba Pazarını Temizlemede Çalıştılar.

02.DZ.304 - 02.DB.053 Plakalı  Vidanjörler  Çeşitli Mahallelerde,ve Köylerde Kanalizasyon Tamir,ve Onarım Kanal Açma İşlerinde Çalıştılar.

Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Mırıhtıl,Sarıyaprak,Tilek,Atmalı, Camiçi vb Köylerde Kanal Arızada Çalıştılar.

Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

02.DF.514 - 02.DE.018 Traktörler İnşaat Ekipleri ile birlikte Çevre Temizliği  Harfiyat Toplama İşlerinde Kum Taşıma, Mıcır, Sıkıştırma Malzemesi, Çimento,Sal ve Pireket  Taşımada Çalıştılar.

(20) defa Şehir Mezarlığına Sal, Çimento, Kum,Pireket Taşımada Çalıştılar.

 Hasan Tütün Mahallesine Kum,Sıkıştırma Malzemesi,Çimento Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesinde Bordur Taşı,Kilit Taşı ve Kum Taşımada Çalıştılar.

Pınarbaşı  Mahallesine Sıkıştırma malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Yukarı Sarhan Mahallesine Pireket,Kum,Çimento,Karo Taşı Taşımada Çalıştılar.

Çarşı Merkezi ve Yenikent`e Soğuk Asfalt Taşımada Çalıştılar.

Ticaret Lisesi Arkasındaki Parka Karo Taşı,Bordur Taşı,Kilit Taşı,Kum,Çimento Taşımada Çalıştılar.

Aşağı Sarhan Mahallesine Kum,Çimento Taşımada Çalıştılar.

GaziantepCaddesi,ÇarşıMerkezine,CırıtMeydanMahallesine,Dumlupınar Mahallesine,Yukarı Sarhan Mahallesine  Soğuk Asfalt Taşımada Çalıştılar.

Cırıt Meydan Mahallesine Sıkıştırma malzemesi Taşımada Çalıştılar.

15 Temmuz Şehitler Mahallesine Kanalizasyon Borusunu Taşımada Çalıştılar.

3 Etap,4 Etap,1 Etap,2 Etap Tokilere Kum,Çimento,Kilit Taşı,Kanalizasyonun Üstüne Konulan Sal Taşımada Çalıştılar.

Pınarbaşı Mahallesine Sal Taşımada Çalıştılar.

Pınarbaşı Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

26.03.2021 Tarihinde Şehir Merkezinde Yağan Kardan Dolayı Yolları Tuzlama Çalışması Yaptılar.

Yeni Besni Mahallesi Tuğsuzlar Camisi Önünde Kilit Taşı,Kum Taşımada Çalıştılar.

02.AAF.696 Plakalı Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde  Harfiyat,Ağaç Kum,Çimento,KilitTaşı,Pireket, KırmızıToprak Taşıma İşlerinde ve Çüt Sürme İşlerinde`de Çalışmaktadır.

Su Deposundan Ağaç Taşımada Çalıştı.

Eskiköye Sal,Çimento,Pireket,Kum Taşımada Çalıştı.

26.03.2021 Tarihinde Şehir Merkezinde Yağan Kardan Dolayı Yolları Tuzlama Çalışması Yaptılar.

Şehir Merkezinde İlaçlamada Çalıştı.

02.DB.373  Plakalı Traktör Kaynak İşlerinde ve Komprosör Taşımada Çalışmaktadır.

Şehir Mezarlığında Kaynak İşinde Çalıştı.

 15 Temmuz Mahallesine Komprosörü Taşımada Çalıştı.

Yenikentte Kaynak İşinde Çalıştı.

Garajda Konteyner Kaynatmada Çalıştı.

Yenikent`te Orta Refüjde Kaynak İşinde Çalıştı.

4.Etap Tokide Kaynak İşinde Çalıştı.  Erikçioğullarının İşinde Çalıştı.

Kız Meslek lisesine Komprosörü Taşımada Çalıştı.

2 Etap Tokide Kaynak İşinde Çalıştı.

02.DH.678 Plakalı Isuzu Pikap Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde Servis İşlerinde Çalışmıştır.

Besni Maliye Personelini Adıyaman Maliyesine Taşımada Çalıştı.

 1. Defa Adıyaman`a  Parça Almaya Gitti.
 2. Defa Adıyaman`a Park ve Bahçelere Çam Getirmeye Gitti.
 3. Defa Gaziantep`e Tekstildeki Ütü`yü Taşımada Çalıştı.
 4. Defa İtfaiye Müdürünü Gaziantep`e Taşımada Çalıştı.
 5. Defa Gaziantep`e Araçlara Parça Almaya Gitti.
 6. Defa Kahramanmaraş`a Su İşleri Müdürünü Taşımada Çalıştı.

Su Depo Personelini Kökörme,Eskiköy,Su gözü Depolarına Taşımada Çalıştı.

Su İşleri Müdürünü Erkenek`e Taşımada Çalıştı.

Elektrikçileri Kongre Merkezine Taşımada Çalıştı.

Tamirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Yenikente Taşımada Çalıştı.

İmar İşleri Personelini Yenikente Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personelini Uzay Çatıya Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personelini Millet Bahçesi Arkasına Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personelini 3.Etap Toki`ye Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personelini Çat Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Park ve Bahçeler Personelini Taşımada Çalıştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Masaları Meymanlı Köyünde İlkokula Taşımada Çalıştı.

Garaj Personelini Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Garaj Personelini Belediye Binasına Taşımada Çalıştı.

Elektrikçileri Su Depolarına Taşımada Çalıştı.

Su İşleri Personelini Hamiziyan Mahallesi ve Yenikente Taşımada Çalıştı.

Gıda Mühendisini ve Belediye Avukatını Taşımada Çalıştı.

Haco Gülten Sokak Hayvanlarına Ekmek Toplamada Çalıştı.

02.BLD.001 Plakalı Forklift Karo Taşı, Kilit Taşı, Bordur Taşı, Loğar Taşı,  
Taşımada Çalışmıştır.

Sanayide Malzeme Taşımada Çalıştı. Demirçi Hafız ve Tornacı Beyhan`ın Özel İşinde Çalıştı.

Garajda Kilit Taşı,Bordur Taşı,Pireket Traktörlere Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Pireket`i Belediye Stokuna  Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Bordur Taşını Belediye Stokuna Taşımada Çalıştı.

Ticaret Lisesi Arkasındaki Parka Karo Taşı,Bordur Taşı,Klit Taşı Taşımada Çalıştı.

Zümrüt İnşaat Karşısında Polat Yapı Market`te Pireket Taşımada Çalıştı.

Aydın Karadenizin Özel İşinde Malzeme Taşımada Çalıştı.

Ambar Markette Malzeme Taşımada Çalıştı.

 02.DY.276 Plakalı Pikap . Su Tamir Bakım ve Arıza İşlerinde Çalışmıştır.

 Hamiziyan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

02.DE.795-02.DG.144 Plakalı Cenaze nakil Araçları İlçemiz ve Şehirler Arası,ve Köylerdeki Cenaze Nakil İşlerinde Çalışmaktadırlar.

Şehir Merkezinde (20) defin İşinde Çalıştı.

Adıyaman Havaalanın`dan Cenazeyi Besni`ye Taşımada Çalıştı.

Haraba Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Tilek köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Bahriye Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Su Depo Personelini Kökörme,Eskiköy,Su gözü Depolarına Taşımada Çalıştı.

İzolu Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Kevcalı Köyünden Akşam Cenazeyi Alıp Besni Devlet Hastanesine Taşımada Çalıştı.

Kevcalı Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Sarıkaya Köyünden Cenazeyi Besni Devlet Hastahanesine Taşımada Çalıştı.

Sarıkaya Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Elektrikçileri Su Depolarına Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Yenikente Taşımada Çalıştı.

Sofraz Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

İnşaat Personelini Çarşı Merkezine Taşımada Çalıştı,

İnşaat Personelini Hasan Tütün mahallesine Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personelini Pınarbaşı Mahallesi ve Cırıt Meydan Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Adıyaman Devlet Hastahanesinden Cenazeyi Besni`ye Taşımada Çalıştı.

Tamirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Petrolden Mazot Alıp 15 Temmuz Şehitler Mahallesindeki Üniversitede Dozere Mazot Taşımada Çalıştı. Yol Yapım ve Onarımda Çalıştı.

Garaj Personelini Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Su İşleri Personelini Yenikente Taşımada Çalıştı.

Karagüveç Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

İnşaat Çavuşunu Su Gözüne Taşımada Çalıştı.

Kanal Çavuşunu Yenikente Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Eskiköyde (1) defin İşinde Çalıştı.

Terbizek Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Sarıçiçek Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Köseceli Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

02.DG.512 Plakalı Ranger Pikap Mehmet Emin Çakır Başkanın Emrinde Çalışmaktadır.

02.DY.939 Plakalı Ford Connet Zabıta Ekibini Taşımada Çalıştı.

KÜÇÜK KEPÇE 2:Su İşleri Biriminde Çalışıyor.

Şehir Merkezinde Su Arızalarda Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızada Çalıştı

(7)Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Su Gözünde Taş Kırmada Çalıştı.

Değirmen Çayında Taş Kırmada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Sarhan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Sarhan Mahallesinde Sıkıştırma Malzemesi Sermede Çalıştı.

Eskiköyde Mezar Kazmada Çalıştı.

26.03.2021 Tarihinde Şehir Merkezinde Yağan Kardan Dolayı Yolları Temizlemede Çalıştı.

02.BLD.009 Plakalı Mst Kepçe Yol Yapım Onarımı, Kanal ve Su Arızalarda,  Mezar Kazmada,Harfiyat ve Kum Taşımada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Su Gözünde Kamyonlara Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

 1. Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

26.03.2021 Tarihinde Şehir Merkezinde Yağan Kardan Dolayı Yolları Temizlemede Çalıştı.

 

02.BLD.006 Plakalı Greyder ;

 (2) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

 Hasan Tütün Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Zormara Köyünde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Su Gözünde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

26.03.2021 Tarihinde Şehir Merkezinde Yağan Kardan Dolayı Yolları Temizlemede Çalıştı.

02.BLD.002 Plakalı Hidromek Kepçe Şehir Merkezinde Harfiyat ve Yol Yapım Onarımda Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Park ve Bahçelerde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

           ( 7) Şehir Merkezinde Mezar Kazmada Çalıştı.

Aşağı Sarhan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Yenikent Orta Refüjde Ağaç Yeri Kazmada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Kahramanmaraş`a Tamir İçin Servise Gitti.

Türkiye Petrolleri Dozeri: 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Üniversite Bahçesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler mahallesinde Aysel Erdemoğlu Lisesi Yolunu Yapmada Çalıştı.

02.BLD.003 Plakalı Çukurova Kepçe Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesine Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Şehir Mezarlığında Nakil İşinde Çalıştı.Mezar Yeri Değişikliği Yapıldı.

Tilek Köyünde Mezar Kazmada Çalıştı.

Sofraz Köyünde Mezar Kazmada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Kamyonlara Kırmızı Toprak Taşımada Çalıştı.

Çılboğaz Köyünde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Su Gözünde Kamyonlara Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Değirmen Çayında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Kahramanmaraş`a Tamir İçin Servise Gitti.  Çalışmaya Başladı.

Yeni Besni Mahallesi Tuğsuzlar Camisi Önünde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

02.BLD.007 Plakalı Silindir Gaziantep Caddesinde,Çarşı Merkezine,Cırıt Meydan Mahallesine,Dumlupınar Mahallesine,Yukarı Sarhan Mahallesine Soğuk Asfaltı Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

(2) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Su Gözünde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

02.DG.553 Plakalı Sultan Otobüs Yenikent Afet Evlerinde Ring Serviste Çalıştı Günde (3) Sefer Yapıyor.

Besni Akın Sporu Stadyuma Taşımada Çalıştı.

Halı kursundaki Bayanların ve Tekstil İşçilerin Servisini Yaptı.

Halı Kursundaki Bayanları ŞANLIURFA`ya Taşımada Çalıştı.

Besni Akın Sporu KİLİS`e Hazırlık Maçına Taşımada Çalıştı.

Cencere Köyüne Düğüne Gitti.

Besni Akın Sporu KAHRAMANMARAŞ`a Futbol Maçına Taşımada Çalıştı.

02.DE.833 Plakalı Tata Otobüs  Atletizm Sporcularını ADIYAMAN`a Taşımada Çalıştı.

KÜÇÜK SİLİNDİR:Yenikent`te,Gaziantep Caddesinde,  Şehir Merkezinde Soğuk Asfaltı Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

46.ABD.228 Plakalı Araç Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor.
02.ABB.894 Plakalı Transit Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor.
02.DY.002 Plakalı Jetta Kadın Kolları Başkanını Suvarlı Köyüne Taşımada Çalıştı.

Gaziantep`e Araçlara Parça Almaya Gitti.

Kahramnmaraş`a Kepçelere Bakmaya Gitti.

Gaziantep ve Şanlıurfa`ya İnşaat Çavuşunu ve Belediye Avukatını Taşımada Çalıştı.

02.BLD.008 Plakalı Cat Büyük Kepçe 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Afet Evleri Civarından Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Çöplüğü Temizlemede Çalıştı.

Afet Evleri Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyatı Kamyonlara Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Dumlupınar Mahallesinde Harfiyatı Kamyonlara Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinden Harfiyatı Kamyonlara Taşımada Çalıştı.

             01.04.2021-30.04.2021 Tarihleri Arasında Belediye Garaj Amirliğinin Aylık Çalışma Raporudur.

 İş Makinelerimiz Greyder, Kazıcı-Kepçeler, Büyük Kepçe, Silindir, Forklift Ve     Kamyonlar Belediyemiz Sınırları İçerisinde Yol Yapımı ve Yol Düzeltme, İnşaat ve Su Ekipleri İle Çalışmıştır. Ayrıca Kamyonlar çeşitli Yerlerden Hafriyat ve Moloz Çekim İşlerinde Çalışmıştır.

               İş Makineleri ve Kamyonlar Çeşitli Mahallelerde ve Caddelerde Yol, Kaldırım, Kanal ve Kanalizasyon İşlerinde ve Mezarlık Yolu Düzenlemelerinde, Ayrıca Malzeme Harfiyat Taşıma İşlerinde Çalışmışlardır.

02.DD.619-02.DB.304-02.DD.620  Plakalı Kamyonlar ; 

02.DD.619 Plakalı Kamyon Ayda (8) defa Merinos İplik Fabrikasında Atık MalzemeTaşımadaÇalıştı.
02 DB 304 Plakalı Kamyon Ayda (1) defa Mara Tekstilde Atık Malzeme Taşımada Çalıştı.

Mega Tekstilden Atık Malzeme Taşımada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesi Şok Market Civarına Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından = Belediye Stokuna,Cırıt Meydan Mahallesine,

15 Temmuz Şehitler Mahallesi Su Arıza Ekibine (4) Kamyon  ,Hasan Tütün Mahallesine,Çat Mahallesine, Ali Erdemoğlu Mahallesine Erdemoğlu Mahallesine,1 Etap Toki Civarına,3 Etap Toki,4 Etap Toki`ye, Dumlupınar Mahallesine,Pınarbaşı Mahallesine,Yeni Besni Mahallesine  Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar. 

Pınarbaşı Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Sarhan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Sarhan Mahallesinde Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

(8) Kamyon Dumlupınar Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

(53) Kamyon Hamiziyan Mahallesinden Harfiyatı Alıp Çöplüğe Taşımada Çalıştılar.

Hasan Tütün Mahallesi ve Erdemoğlu Mahallesine Garajdan Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Uzunkuyu Köyüne (1) Kamyon Kum Taşımada Çalıştılar.

Garajdan (1) Kamyon Kumu Millet Bahçesine Taşımada Çalıştılar.

Millet Bahçesinden Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Yenikente Kanalizasyon Borusunu Taşımada Çalıştılar.

Garajdan (1) Kamyon Kumu Alıp Ticaret Lisesi Arkasındaki Parka Taşımada Çalıştı.

45 Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Belediye Stokuna 2 Kamyon   

Paris Royal Karşısı Erdemoğlu Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kırmızı Toprağı Alıp Park ve Bahçelere Taşımada Çalıştılar.

(53) Kamyon Hamiziyan Mahallesinden Kırmızı Toprağı Alıp Park ve Bahçelere Taşımada Çalıştılar.

Yenikent Genelinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Mega Tekstil Önüne 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından Aşağı Sarhan Mahallesine Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Aşağı Sarhan Mahallesi Taş Ocağı Mevkinde Kanalizasyon Arızası İçin Sıkıştırma Malzemesi ve Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Aşağı Sarhan Mahallesinden Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Taş Duvarlık Taş Taşımada Çalıştılar.

Şehir Merkezinde Vatandaşlara Patates Dağıtmada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinden Çöplüğe Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Hamiziyan Mahallesinden Harfiyatı Pınarbaşı Mahallesine Taşımada Çalıştılar.

(2) Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Alıp Levzin Köyüne Taşımada Çalıştılar.       

4.Etap Tokide Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Kongre Merkezi Önünden Kırmızı Toprağı Ticaret Lisesi Arkasındaki Parka Taşımada Çalıştılar.

Su Deposu Civarından Taş Duvarcılara Taş Taşımada Çalıştılar.

02.DB.304 Plakalı Kamyon KAHRAMANMARAŞ`a 02.BLD.002 Plakalı Kepçeyi Almaya Gitti.

02.DD.620 Plakalı Kamyon GAZİANTEP`e Su Motorunu Almaya Gitti. Su Gözüne Getirecek.

Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon İnce Sıkıştırma Malzemesini Su Gözüne Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon İnce Sıkıştırma Malzemesini Aşağı Sarhan Mahallesine Taşımada Çalıştılar.

02.DD.625-02.DD.626-02.DG.143-02.DD.219-02.ABC.777 Plakalı Çöp Araçları  Temizlik İşleri Müdürlüğünün Hizmetinde Mahalle ve Sokaklarda Çöpleri Toplamaktadırlar.Temiz bir Çevre İçin Gerekli Yerlerde Temizlik Yapılmaktadır.

Ayda 4 defa Çarşamba Pazarını Temizlemede Çalıştılar.

 

02.DZ.304 - 02.DB.053 Plakalı  Vidanjörler  Çeşitli Mahallelerde,ve Köylerde Kanalizasyon Tamir,ve Onarım Kanal Açma İşlerinde Çalıştılar.

Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Mırıhtıl,Sarıyaprak,Tilek,Atmalı, Camiçi vb Köylerde Kanal Arızada Çalıştılar.

Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

02.DF.514 - 02.DE.018 Traktörler İnşaat Ekipleri ile birlikte Çevre Temizliği  Harfiyat Toplama İşlerinde Kum Taşıma, Mıcır, Sıkıştırma Malzemesi, Çimento,Sal ve Pireket  Taşımada Çalıştılar.

( 32 ) defa Şehir Mezarlığına Sal, Çimento, Kum,Pireket Taşımada Çalıştılar.

 Hasan Tütün Mahallesine Kum,Sıkıştırma Malzemesi,Çimento Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesinde Bordur Taşı,Kilit Taşı ve Kum Taşımada Çalıştılar.

Pınarbaşı  Mahallesine Sıkıştırma malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Yukarı Sarhan Mahallesine Pireket,Kum,Çimento,Karo Taşı Taşımada Çalıştılar.

Cırıt Meydan Mahallesine Sıkıştırma malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesine Karo Taşı,Kum,Çimento Taşımada Çalıştılar.

Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Kartal Kavşağına Kum,Çimento,BordurTaşı,KilitTaşı,KaroTaşını Taşımada Çalıştılar.

Hamiziyan Mahallesine Sal,Çimento,Pireket Kum Taşımada Çalıştılar.

Kaymakamlık Lojmanı Altına Çimento Taşımada Çalıştılar.

Osman İsot Lisesi Civarından Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Kaymakamlık Lojmanı Altında Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Ticaret Lisesi Arkasındaki Parka Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Ticaret Lisesi Arkasındaki Parka Karo Taşı ve Bordur Taşı Taşımada Çalıştılar.

Aşağı Sarhan Mahallesine Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Aşağı Sarhan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesi Şok Market Civarına Kilit Taşı Taşımada Çalıştılar.

02.AAF.696 Plakalı Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde  Harfiyat,Ağaç Kum,Çimento,KilitTaşı,Pireket, KırmızıToprak Taşıma İşlerinde ve Çüt Sürme İşlerinde`de Çalışmaktadır.

Su Deposundan Ağaç Taşımada Çalıştı.

Şehir Merkezinde İlaçlamada Çalıştı.

Yenikent Orta Refüje  Ağaç Taşımada  Çalıştı.

Kozulcada Su Arıza Ekibinin Harfiyatını Taşımada Çalıştı.

02.DB.373  Plakalı Traktör Kaynak İşlerinde ve Komprosör Taşımada Çalışmaktadır.

Yenikentte Kaynak İşinde Çalıştı.

Garajda Konteyner Kaynatmada Çalıştı.

Yenikent`te Kaynak İşinde Çalıştı.

2 Etap Tokide Kaynak İşinde Çalıştı.

Üniversite İçerisinde Kaynak İşinde Çalıştı.

Kökörme Su Deposunda Kaynak İşinde Çalıştı.

02.DH.678 Plakalı Isuzu Pikap Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde Servis İşlerinde Çalışmıştır.

Tamirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Yenikente Taşımada Çalıştı.

İmar İşleri Personelini Yenikente Taşımada Çalıştı.

Elektrikçileri Su Depolarına Taşımada Çalıştı.

Su Deposu Personellerini Kökörme,Eskiköy,Su Gözüne Taşımada Çalıştı.

Haco Gülten Sokak Hayvanlarına Ekmek Toplamada Çalıştı.

Akşamları Şehir Merkezinde  İlaçlamada Çalıştı.

İnşaat Personelinin Servis İşinde Çalıştı.

02.BLD.001 Plakalı Forklift Karo Taşı, Kilit Taşı, Bordur Taşı, Loğar Taşı,  
Taşımada Çalışmıştır.

Garajda Kilit Taşı,Bordur Taşı,Pireket Traktörlere Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Pireket`i Belediye Stokuna  Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Bordur Taşını Belediye Stokuna Taşımada Çalıştı.

Besni Devlet Hastahanesi Bahçesinde Pireket Taşımada Çalıştı.

Kongre ve Kültür Merkezinde Cam Taşımada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesine Atık Malzeme Kutusunu Taşımada Çalıştı.

 02.DY.276 Plakalı Pikap . Su Tamir Bakım ve Arıza İşlerinde Çalışmıştır.

 Hamiziyan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Kozlucada Su Arızada Çalıştı.

02.DE.795-02.DG.144 Plakalı Cenaze nakil Araçları İlçemiz ve Şehirler Arası,ve Köylerdeki Cenaze Nakil İşlerinde Çalışmaktadırlar.

Şehir Merkezinde ( 32 )  defin İşinde Çalıştı.

İnşaat Personelini Pınarbaşı Mahallesi ve Cırıt Meydan Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Tamirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Garaj Personelini Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

SuİşleriPersonelini15TemmuzŞehitlerMahallesine,HasanTütünMahallesine,Erdemoğlu Mahallesine  Taşımada Çalıştı.

Kanal Çavuşunu Yenikente Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

İmar İşleri Personelini Yenikente Taşımada Çalıştı.

Besniden Cenazeyi GAZİANTEP`e Taşımada Çalıştı.

Yusuf`a Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Camiçi Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Köseceli Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Sarıyaprak Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Besniden Cenazeyi Adıyaman`a Otopsiye Taşımada Çalıştı.

(2) defa Adıyaman Devlet Hastahanesinden Cenazeyi Besni`ye Taşımada Çalıştı.

Çanakcı Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Adıyaman Devlet Hastahanesinden Cenazeyi Hamiziyan Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde (1) defin İşinde Çalıştı.

Eskiköyden Cenazeyi Besni Devlet Hastahanesine Taşımada Çalıştı.

Eskiköyde (2) defin İşinde Çalıştı.

Mamadik Köyünden Cenazeyi Besni Devlet Hastahanesine Taşımada Çalıştı.

Mamadik Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Mırıhtıl Köyünden Cenazeyi Besni Devlet Hastahanesine Taşımada Çalıştı.

Mırıhtıl Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Aşağı Çöplü Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Cencere Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

02.DG.144 Plakalı Cenaze Aracı GAZİANTEP`e Araçlara Parça Almaya Gitti.

02.DG.512 Plakalı Ranger Pikap Mehmet Emin Çakır Başkanın Emrinde Çalışmaktadır.

Çapa Motorunu Gölbaşına Taşımada Çalıştı.

(2) defa  02 BLD 003 Plakalı Kepçe`ye Parça Almaya KAHRAMANMARAŞ`a Gitti.

              02 BLD 007 Plakalı Silindire Parça Almaya  GAZİANTEP`e Gitti.

KÜÇÜK KEPÇE 2:Su İşleri Biriminde Çalışıyor.

Şehir Merkezinde Su Arızalarda Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızada Çalıştı

( 12 )Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Sarhan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

             Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Garajda Traktörlere ve Kamyonlara Kum,Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Aşağı Sarhan Mahallesinde Taş Kırmada Çalıştı.

Satıluşak Köyünde Özel Mülkiyette Çalıştı.  Korkmaz Yemekçilik

Gümüş Deresinde Su Arızada Çalıştı.

Kongre ve Kültür Merkezi Önünde Kırmızı Toprak Taşımada Çalıştı.

Kökörme Deposunda Su Borusunun Üzerini Kapatmada Çalıştı.
                Oyratlı Köyünde Mezar Kazmada Çalıştı.
                Mamadik Köyünde Mezar Kazmada Çalıştı.

02.BLD.009 Plakalı Mst Kepçe Yol Yapım Onarımı, Kanal ve Su Arızalarda,  Mezar Kazmada,Harfiyat ve Kum Taşımada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

(9) Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Garajda Traktörlere ve Kamyonlara Kum,Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Yenikent Orta Refüjde Ağaç Yeri Kazmada Çalıştı.

Aziz KASAP`ın Özel Mülkiyetinde Çalıştı.

(14) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Cencere Köyünde Mezar Kazmada Çalıştı.

02.BLD.006 Plakalı Greyder ;

  (4) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

 Hasan Tütün Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Hastahane Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

02.BLD.002 Plakalı Hidromek Kepçe Kahramanmaraş`a Tamir İçin Servise Gitti.

Çalışmaya Başlamıştır.

Kaymakamlık Lojmanı Altında Harfiyatı Traktöre Taşımada Çalıştı.

Türkiye Petrolleri Dozeri: 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Üniversite Bahçesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

02.BLD.003 Plakalı Çukurova Kepçe Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Yeni Besni Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

(11) Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Yenikent Orta Refüjde Ağaç Yeri Kazmada Çalıştı.

Mamadik Köyünde Mezar Kazmada Çalıştı.

Taş Duvarcılara Taş Taşımada Çalıştı.

Ticaret Lisesi Arkasındaki Park`a Kırmızı Toprak Taşımada Çalıştı.

02.BLD.007 Plakalı Silindir 

 (4) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

 Hasan Tütün Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

02.DG.553 Plakalı Sultan Otobüs Yenikent Afet Evlerinde Ring Serviste Çalıştı Günde (3) Sefer Yapıyor.

(8) defa Besni Akın Sporu Stadyuma Taşımada Çalıştı.

Halı kursundaki Bayanların Servisinde Çalıştı.

Kız Meslek Lisesi İçerisindeki Anaokulu Öğrencileri Şehit Mehmet Yağmur Lisesine Taşımada Çalıştı.

46.ABD.228 Plakalı Araç Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor.
02.ABB.894 Plakalı Transit Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor. Adıyaman Belediyesine Gitti.

02.BD.344 Plakalı Araç Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor.
*02.DY.939 Plakalı Ford Connet Zabıta Ekibini Taşımada Çalıştı.

02.BLD.008 Plakalı Cat Büyük Kepçe 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

(6) defa Çöplüğü Temizlemede Çalıştı.

(4) Hamiziyan Mahallesinden Harfiyatı Kamyonlara Taşımada Çalıştı.

(4) defa Çöplükte Harfiyat Sermede  Çalıştı.

(3) defa Değirmen Çayına Mehmet YILMAZ`ın  Özel İşinde Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesine Taş Duvarlık Taş Taşımada Çalıştı.

15 Temmuz Mahallesinden Kamyonlara Kırmızı Toprak Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinden Kamyonlara Kırmızı Toprak Taşımada Çalıştı.

Şamuşak Köyünde Özel Mülkiyette Çalıştı.

Yazıkabakta Özel Mülkiyette Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesi Japon Okulu Arkasında Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Çöplük Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Telefoncu Ali YUMRUTEPE`nin Çılboğaz Köyünde Özel Mülkiyetinde Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Üniversite Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Kaymakamlık Lojmanı Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Haci KARATEPE`nin Özel Mülkiyetinde Çalıştı.

Kongre Merkezi Önünden Kırmızı Toprağı Kamyonlara Taşımada Çalıştı.

4.Etap Tokide Kamyonlara Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Dumlupınar Mahallesinde Kamyonlara Harfiyat Taşımada Çalıştı.

02.DY.002 Plakalı Jetta KAHRAMANMARAŞ`a Araçlara Parça Almaya Gitti.

02.DY.002 Plakalı Jetta GAZİANTEP`e Araçlara Parça Almaya Gitti.

02.DB.169 Plakalı Atago Sulama Aracı GAZİANTEP`e Servise Gitti.

 İş Makinelerimiz Greyder, Kazıcı-Kepçeler, Büyük Kepçe, Silindir, Forklift Ve     Kamyonlar Belediyemiz Sınırları İçerisinde Yol Yapımı ve Yol Düzeltme, İnşaat ve Su Ekipleri İle Çalışmıştır. Ayrıca Kamyonlar çeşitli Yerlerden Hafriyat ve Moloz Çekim İşlerinde Çalışmıştır.

 İş Makineleri ve Kamyonlar Çeşitli Mahallelerde ve Caddelerde Yol, Kaldırım, Kanal ve Kanalizasyon İşlerinde ve Mezarlık Yolu Düzenlemelerinde, Ayrıca Malzeme  Harfiyat Taşıma İşlerinde Çalışmışlardır.

02.DD.619-02.DB.304-02.DD.620  Plakalı Kamyonlar ; 

02.DD.619 Plakalı Kamyon Ayda (8) defa Merinos İplik Fabrikasında Atık MalzemeTaşımadaÇalıştı.
02 DB 304 Plakalı Kamyon Ayda (1) defa Mara Tekstilde Atık Malzeme Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından = Belediye Stokuna,Cırıt Meydan Mahallesine,

15 Temmuz Şehitler Mahallesi Su Arıza Ekibine,Hasan Tütün Mahallesine,Çat Mahallesine, Ali Erdemoğlu Mahallesine Erdemoğlu Mahallesine,1 Etap Toki Civarına,3 Etap Toki,4 Etap Toki`ye, Dumlupınar Mahallesine,Pınarbaşı Mahallesine,Yeni Besni Mahallesine   Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar. 

            *Hastahane Civarına Skıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

*Pınarbaşı Mahallesinde Paris Royal Civarında Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

* 02 DD 619 Plakalı Kamyon Hamiziyan Mahallesinde Cami İnşaatında Çalışma Yapacak.

02 DD 620-02 DB 304 Plakalı Kamyonlar Hamiziyan Mahallesinden Toprağı Alıp (pur) Besni Devlet Hastahanesi Yoluna  Taşımada Çalıştılar.

02 DB 304 Plakalı Kamyon Adıyaman Karayollarından Perşembe Günü 1Kamyon Cuma Günü 1 Kamyon Asfalt Besni`ye Getirecek.

02 DD 619 Plakalı Kamyon 2 Etap Toki Necip Fazıl KISAKÜREK Okulu Önünde  Harfiyat Taşımada Çalıştı.

02 DD 619 Plakalı Kamyon ŞANLIURFA`ya Trafo Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından Besni Stadına 2 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

02.DB.304 Plakalı Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Boncuk Köyüne 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.  Yusuf DURMUŞ

02.DD.619 Plakalı Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Değirmen Çayı Elektrik Santraline 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

02.DD.619 Plakalı Kamyon Yenikentte Çevre Temizliği İçin Harfiyat Taşımada Çalıştı.  Okan Market Önüne Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.1 Kamyon

Belediye Stokuna Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

02.DB.304 Plakalı Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Pınarbaşı Mahallesi Akıllı Evler Civarına 2 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

02 DD 619 Plakalı Kamyon ADIYAMAN`a Park ve Bahçelere Fidan Getirmeye Gitti.

02 DB 304 Plakalı Kamyon Hamiziyan Mahallesinde Cami İnşaatı İçin Taş Taşımada Çalıştı.

02 DD 619-02 DD 620-02 DB 304 Plakalı Kamyonlar Hamiziyan Mahallesinden (pur) Toprağı Hastahane Civarına Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini Hastahane Civarına Taşımada Çalıştılar.

2 Etap Toki`ye Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Kökörme Su Deposu Civarından 1 Kamyon Taşı Demirobasına Taşımada Çalıştılar.

Yeni Besni Mahallesine 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini  Kanalizasyon ekibine Taşımada Çalıştılar.

02 DD 620 Mercedes Kamyon Mehmet ERDEM Su Gözünde Çalıştı.

02 DD 619 Mercedes Kamyon Zeyrek ÖRDEKÇİ Hastahane Civarına Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı. Kökörme Deposu Civarından Taş Duvarlık Taşı 

Su Gözüne Taşımada Çalıştı.

Garajdan Sıkıştırma Malzemesini Çat Mahallesi Bellonanın Arkasına Taşımada Çalıştı.
Belediye Stokuna Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Jandarma İçerisinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini  Hasan Tütün Mahallesi Yamazaki Arkasına Taşımada Çalıştı.

02 DB 304 Mercedes kamyon Suat KELEŞ (13) defa Kökörme Su Deposu Civarından Taş Duvarlık Taşı Demirobasına Taşımada Çalıştı.ve Demirobasında Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından Hastahane Yoluna Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.1 Kamyon 

02 DD 619-02 DB 304 Plakalı Kamyonlar Hastahane Yolunda Harfiyat ve Sıkştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesi Okan Market Önünde Su Arıza İçin Sıkıştırma malzemesi Taşımada Çalıştı. 

Bekiroruçtutan Okulu Civarında Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Bostancıktan(çörmük)  Uzunkuyu`ya   1 Kamyon Kum Taşımada Çalıştı.

02 DD 620 Plakalı Kamyon Garajdan  Sıkıştırma Malzemesini Çat Mahallesi Bellonanın Arkasına Taşımada Çalıştı.

Hastahane Yoluna Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

15 Temmuz Mahallesine Kanalizasyon Borusu Taşımada Çalıştı.

Belpınarda Harfiyat Taşımada Çalıştı.

02 DD 619-02 DB 304 Plakalı Kamyonlar Çobanlar Kum Ocağından 2 Kamyon Sıkıştırma malzemesini Yaren Mantıevi Civarına Taşımada Çalıştı.

02 DD 619 Plakalı Kamyon ŞANLIURFA `ya Elektrik Kablosu Almaya Gitti.

02 DD 620 Plakalı Kamyon Börgenek`ten Çimentoyu Alıp Jandarma Binasına Taşımada Çalıştı.

Garajdan Elektrik Kablosu ve Trafoyu Su Gözüne Taşımada Çalıştı.

02 DD 619-02 DB 304 Plakalı Kamyonlar Hamiziyan Mahallesinden Toprak (pur) Garaj Civarına ve Yenikent Kongre Merkezine Civarına  Taşımada Çalıştılar.

Yaren Mantıevi Önünde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

02 DD 619-02 DB 304 Plakalı Kamyonlar Garajdan 2 Kamyon Toprağı(pur) mantıevi Önüne Taşımada Çalıştılar.

02 DB 304 Plakalı Kamyon 02 BLD 002 Plakalı Hidromek Beklo Loderin Motorunu KAHRAMANMARAŞ`a Taşımada Çalıştı.

02 DD 620 Plakalı Kamyomn Hamiziyan Mahallesine Kanalizasyon Borusu Taşımada Çalıştı.

Kökörme Su Deposu Civarından Jandarmaya Taş Taşımada Çalıştı.

02.DD.625-02.DD.626-02.DG.143-02.DD.219-02.ABC.777 Plakalı Çöp Araçları  Temizlik İşleri Müdürlüğünün Hizmetinde Mahalle ve Sokaklarda Çöpleri Toplamaktadırlar.Temiz bir Çevre İçin Gerekli Yerlerde Temizlik Yapılmaktadır.

Ayda 4 defa Çarşamba Pazarını Temizlemede Çalıştılar.

Mega Tekstilden Atık Malzeme Taşımada Çalıştılar.

02.DZ.304 - 02.DB.053 Plakalı  Vidanjörler  Çeşitli Mahallelerde,ve Köylerde Kanalizasyon Tamir,ve Onarım Kanal Açma İşlerinde Çalıştılar.

(6) defa Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(8) defa Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(6) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Mırıhtıl,Sarıyaprak,Tilek,Atmalı, Camiçi vb Köylerde Kanal Arızada Çalıştılar.

(7) defa Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Acem Mevkisinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Sarhan Mahallesi Taş Ocağı Mevkisinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(12) defa Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(14) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(20) gündür Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(10) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Eski Adıyaman Yolunda Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Kökörme Deposu Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(11) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(8) defa Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa Yaren Mantıevi Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Jandarmanın Yanındaki Afet Evlerinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Gaziantep Caddesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Bulgur Fabrikası Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

02.DF.514 - 02.DE.018 Traktörler İnşaat Ekipleri ile birlikte Çevre Temizliği  Harfiyat Toplama İşlerinde Kum Taşıma, Mıcır, Sıkıştırma Malzemesi, Çimento,Sal ve Pireket  Taşımada Çalıştılar.

( 22 ) defa Şehir Mezarlığına Sal, Çimento, Kum,Pireket Taşımada Çalıştılar.

 Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

(8) defa Hastahane Civarına Kum ve Çimento  Taşımada Çalıştılar.

Hastahane Civarına Bordur Taşı-Çimento Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesi Şok Market Önüne  Kum,Çimento Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesi Şok Market Önüne Karo Taşı ve Kilit Taşı Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesi Şok Market Önüne 1 Traktör Kum 1 Palet Karo Taşı Taşımada Çalıştılar.

Su Gözüne Forklifti Taşımada Çalıştılar.

Aşağı Sarhan Mahallesine Sıkıştırma Malzemesi  ve Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Cırıt Meydan Mahallesine Sıkıştırma malzemesi  ve Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Babalar Camisi Civarına Sıkıştırma malzemesi  ve Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Yamazaki Okulu Arkasına Sıkıştırma malzemesi  ve Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Yaren Mantı Evi Arkasına Sıkıştırma malzemesi  ve Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Aşağı Sarhan Mahallesine Pireket ve Çimento Taşımada Çalıştılar.

Kozulcaya Kum Taşımada Çalıştılar 1 Traktör

2 Etap Şok Market Önünde Kaldırım Çalışmasına Yardımcı Olundu.

Organize Sanayi Bölgesine Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.

Organize Sanayi Bölgesine 2 Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Şok Market Önüne Karo Taşı,Kum,Çimento Taşımada Çalıştılar.

Besni Stadyumuna 1 Traktör Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar Besni Stadına 

Aşağı Sarhan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Paris Royal Düğün Salonu Civarına Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesi Millet Bahçesi Civarına Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesi Bekir Oruçtutan Önünde Kilit Taşı ve Kum Taşımada Çalıştı.

3 Etap Toki`ye Sal Taşımada Çalıştılar.

Erdemoğlu Mahallesi Hedef Dershanesi Önüne (6) Palet  Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.ve Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

3 Etap ve Yenikentte Loğar Tamiratı Yapıldı.

(5) defa Su Gözüne Kum, Çimento,Harfiyat  Taşımada Çalıştılar.

Paris Royal Karşısına 2 Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştılar.

Paris Royal Karşısına 1 Traktör Sıkıştırma Malzemesi Taşımada ve Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Şire Pazarından Kazanları Garaja Taşımada Çalıştı.

Yukarı Sarhan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Yeni Besni Mahallesi ve Askerlik Şubesi Önünde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Hedef Dershanesi Önüne Kilit Taşı,Kum Taşımada Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde,Erdemoğlu Mahallesinde,Küçük Sanayi Sitesinde,Şahin Tepesinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

SSK Civarına Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Loğar Demirini Yenikente Taşımada Çalıştı.

Otogar Karşısından Sal İçin Demiri Garaja Taşımada Çalıştı.

Adliye Binası Önündeki Parka Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.

Hastahne Yoluna Kum Taşımada Çalıştı.

Hastahane Yoluna Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Hayvan Pazarından Karo Taşını Mehmet Erdemoğlu Parkına Taşımada Çalıştı ve    Parktan Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Kaymakamlık Lojmanına Çimento Taşımada Çalıştı.

02 DF 514 Plakalı Traktör Şehir Merkezinde Ahırları İlaçlamada Çalıştı.

Su Gözünden Kalıp Tahtasını Getirdi.

Kaymakamlık Lojmanına Kum Taşımada Çalıştı.1 Traktör

Kaymakamlık Lojmanından Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Erdemoğlu Çay Bahçesine Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Park ve Bahçelerde Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Belediye Düğün Salonu Civarına Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Hamziyan Mahallesine Sal,Çimento,Kum,Pireket Taşımada Çalıştı.

02.AAF.696 Plakalı Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde  Harfiyat,Ağaç Kum,Çimento,KilitTaşı,Pireket, KırmızıToprak Taşıma İşlerinde ve Çüt Sürme İşlerinde`de Çalışmaktadır.

Şehir Merkezinde İlaçlamada Çalıştı.

02.DB.373  Plakalı Traktör Kaynak İşlerinde ve Komprosör Taşımada Çalışmaktadır.

Yenikentte Kaynak İşinde Çalıştı.

Garajda Konteyner Kaynatmada Çalıştı.

Yenikent`te Kaynak İşinde Çalıştı.

Atatürk Okuluna Komprosörü Taşımada Çalıştı.

Şire Pazarında Kaynak İşinde Çalıştı.

Yukarı Sarhan Mahallesinde Kaynak İşinde Çalıştı.

Jandarma İçerisinde Kaynak İşinde Çalıştı.

Su Gözünde Kaynak İşinde Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Kaynak İşinde Çalıştı.

Osman İsot Lisesine Elektrik Vermede Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arıza İçin Kaynak İşinde Çalıştı.

Mezbahanede Kaynak İşinde Çalıştı.

02.DH.678 Plakalı Isuzu Pikap Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde Servis İşlerinde Çalışmıştır.

Tamirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Su Deposu Personellerini Kökörme,Eskiköy,Su Gözüne Taşımada Çalıştı.

Haco Gülten Sokak Hayvanlarına Ekmek Toplamada Çalıştı.

Akşamları Şehir Merkezinde  İlaçlamada Çalıştı.

İnşaat Personelinin Servis İşinde Çalıştı.

 02.BLD.001 Plakalı Forklift Karo Taşı, Kilit Taşı, Bordur Taşı, Loğar Taşı,  
Taşımada Çalışmıştır.

Garajda Kilit Taşı,Bordur Taşı,Pireket Traktörlere Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Pireket`i Belediye Stokuna  Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Bordur Taşını Belediye Stokuna Taşımada Çalıştı.

 Yenikent Tırdan Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Polat İnşatın Özel İşinde Çalıştı.

Su Gözünde Barbekü Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Garajdan Traktöre Pireket Taşımada Çalıştı.

Kaymakamlık Personeli Tarafından Kullanılarak Kaymakamlık İçin Getirilen Malzemeyi İndirecek.

Hayvan Pazarında Traktöre Karo Taşı Taşımada Çalıştı.

Şok Market Önüne Traktörden Karo Taşını İndirmede Çalıştı.

Sanayi Sitesinde Malzeme Taşımada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesi Hedef Dershanesi Önünde Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

(5) defa Hastahane Civarında Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.

Garajdan Traktöre Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Şire Pazarından Kazanları Traktöre Taşımada Çalıştı.

Kamyondan Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Hastahane Yolunda Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.

 02.DY.276 Plakalı Pikap . Su Tamir Bakım ve Arıza İşlerinde Çalışmıştır.

 (6) defa Hamiziyan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 (9) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 (5) defa Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 (7) defa Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Aşağı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(3) defa  Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Yeni Besni Mahallesi Askerlik Şubesi Civarında  Su Arızada Çalıştı.

 Tilek Köyünde Su Hattı Çekmede Çalıştı.

 2 Etap Tokide Sa Arızada Çalıştı.

 Erdemoğlu Mahallesi Emir Market Önünde Su Arızada Çalıştı.

Paris Royal Düğün Salonu Önünde Su Arızada Çalıştı.

 (2) defa Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

 Belpınarda Su Arızada Çalıştı.

 (5) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 Kale Düğün Salonu Altında Su Arızada Çalıştı.

 Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 ADIYAMAN`a Tamir İçin Servise Gitti.

02.DE.795-02.DG.144 Plakalı Cenaze nakil Araçları İlçemiz ve Şehirler Arası,ve Köylerdeki Cenaze Nakil İşlerinde Çalışmaktadırlar.

Şehir Merkezinde ( 22 )  defin İşinde Çalıştı.

İnşaat Personelini Pınarbaşı Mahallesi ve Cırıt Meydan Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Tamirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Garaj Personelini Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Kanal Çavuşunu Yenikente Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Tokar Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Sayören Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Demirçileri Değirmen Çayına Taşımada Çalıştı.

Garaj Personelini Park ve Bahçelere Taşımada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesine Kanalizasyon Borusu Taşımada Çalıştı.

02 DG 144 Plakalı Cenaze Aracı 2 defa Adıyaman`a Çöp Aracına Parça Almaya Gitti.

4 Etap Tokiden Durak Camını Alıp Garaja  Taşımada Çalıştı.

Su Deposu Personellerini Kökörme,Eskiköy,Su Gözüne Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Yenikente Taşımada Çalıştı.

Osman İsot Meslek Lisesinden Masaları Alıp Kongre Merkezine Taşımada Çalıştı.

Çılboğaz Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Ören Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Adıyaman`a Otopsiye Gitti.

Su Sayaç Personelini Yenikent ve 4 Etap Tokiye Taşımada Çalıştı.

Tamirçileri  Su Gözüne Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Su Gözüne Taşımada Çalıştı.

02 DG 144 Plakalı Cenaze Aracı ADIYAMAN Sanayi Sitesine Kango`ya Parça Almaya Gitti.

KAHRAMANMARAŞ`a Araçlara Parça Almaya Gitti.

Karaağaç Köyüne Sayaç Personelini Taşımada Çalıştı.

Elektrikçileri Su Gözüne Taşımada Çalıştı.

ADIYAMAN`a Cenaze Araçlarına Lastik Getirmeye gitti.

Su İşleri Personellerini 2 Etap Toki`ye ve Orgaize Sanayi Bölgesine Taşımada Çalıştı.

Oyratlı Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

ADIYAMAN`a Fatura ve Belediye Personelini Taşımada Çalıştı.

Terbizek Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

02 DE 795 Plakalı Cenaze Aracı yeni Besni Mahallesi,Belpınar,Demirobasına Su İşleri Personellerini Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde (1) defin İşinde Çalıştı.

02.DG.512 Plakalı Ranger Pikap Mehmet Emin Çakır Başkanın Emrinde Çalışmaktadır.

KÜÇÜK KEPÇE 2:Su İşleri Biriminde Çalışıyor.

Şehir Merkezinde Su Arızalarda Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızada Çalıştı

( 9 )Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

(5) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Aşağı Sarhan Mahallesinde Harfiyat ve Kanalizasyon Arızasında  Çalıştı.

Garajda Traktörlere ve Kamyonlara Kum,Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Kongre ve Kültür Merkezi Önünde Kırmızı Toprak Taşımada Çalıştı.

02.BLD.009 Plakalı Mst Kepçe Yol Yapım Onarımı, Kanal ve Su Arızalarda,  Mezar Kazmada,Harfiyat ve Kum Taşımada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

( 6) Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Garajda Traktörlere ve Kamyonlara Kum,Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

 (14) gündür Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Babalar Camisi Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Yamazaki Okulu Arkasında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Yaren Mantı Evi Arkasında Kanalizasyon Hattında Çalıştı.

Uzay Çatısı Altında 1 Palet Karo Taşı Yükleme İşinde Çalıştı.

4 Etap Tokide Cami Temelinde Çalıştı.

Eski Adıyaman Yolunda Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Kökörme Deposu Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Cami İnşaatı İçin Kamyona Taş Taşımada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Su Gözünde Betonculara Yardım Etmede Çalıştı.

2 Etap Toki ve Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

(3) defa Küçük Sanayi Sitesinde su Arızada Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesi Okan Market Civarında Su Arızada Çalıştı.

Şahin Tepesinde Su Arızada Çalıştı.

Oyratlı Köyünde Mezar Kazmada Çalıştı.

(5) defa Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

Mantıevi Önünde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Bulgur Fabrikası Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

02.BLD.006 Plakalı Greyder ;Şehir Merkezinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Hastahane Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Paris Royal Düğün Salonu Karşısında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Hamra Sitesi Önünde Yol Yapım Onarım Ve Düzenlemede Çalıştı.

Mezbahane Üzeri Mezarlık Yolunu Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Bedirse Mevkisinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

HACİ ALTIN`ın Evinin Yol Yapım Onarım Ve Düzenlemesini Yaptı.

Üçgöz Köyüne Asfalt Serme ve Düzenlemesinde Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesi Polat Doğal Gaz Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

3 Etap Sarhan Tokide Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Gaziantep Caddesi,zümrüt evleri önüne,15 Temmuz Şehitler Mahallesine Asfalt Düzenleme ve Onarımda Çalıştı. 

İmamhatip Ortaokulu Yanında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Hıra Mezarlığı Önüne Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Şehit Bekir Oruçtutan Okulu Arkasında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Mezbahane ve Mezarlık Yolu Civarındaki Yolda Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

(4) defa Hastahane Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Gümüşderesi Halı Saha Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Eski Adıyaman Yolunda Yol Yapım Onarım ve Düzenlemesinde Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesi Yamazaki Arkasında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

(7) defa Hastahane Yolunda Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Şahin Tepesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

02.BLD.002 Plakalı Hidromek Kepçe  Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

15 Temmuz Mahallesi,Hasan Tütün Mahallesinde Bayram Temizliğinde Çalıştı.(Harfiyat Taşıma)

Erdemoğlu Mahallesi Millet Bahçesi Civarında Kilit Taşı Tadilatında Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesi Bekir Oruçtutan Önünde Kilit Taşı Tadilatında Çalıştı.

Kale Düğün Salonu Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Uzay Çatı Altında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Çılboğaz Köyünde Özel Mülkiyette Çalıştı.

Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

Çat Mahallesi Bulgur Fabrikası Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Yaren Mantıevi Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Belpınarda Harfiyatı Kamyona Taşımada Çalıştı.

Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

02.BLD.003 Plakalı Çukurova Kepçe Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Yeni Besni Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

( 7 ) Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Taş Duvarcılara Taş Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Kilit Taşı Tadilatına Yardımcı Olundu.

Pınarbaşı Mahallesi Paris Royal Düğün Salonu Civarında Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Cami İnşaatında Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Ahmet KARADUMAN`ın Özel Mülkiyetinde Çalıştı.(Ücretini Belediye`ye Ödemiş)

(6) defa Su Gözünde Beton Dökümü İşinde Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Harfiyat Toplama ve Bayram Temizliğinde Çalıştı.

Besni Devlet Hastahanesi Giriş Yolunda Kaldırım Çalışmasında Çalıştı.

Gaziantep Caddesi,Zümrüt Evleri Önüne ve 15 Temmuz Şehitler Mahallesi Önüne Asfalt Yamasına Yardımcı Olacak.

Şehir Mezarlığında Harfiyatı Kamyonlara Taşımada Çalıştı.

(4) defa Dumlupınar Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Hıra Mezarlığı Önünde Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Yenikentte Çevre Temizliği İçin Kamyona Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Aşağı Sarhan Mahallesinde Harfiyatı Traktöre Taşımada Çalıştı.

(5) defa Erdemoğlu Mahallesi Hedef Dershanesi Önüne Kilit Taşı Tadilatında  Çalıştı.

Su Gözünde Çalışıyor.

Hastahane Yolunda Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Hastahane Yolunda Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

SSK ccivarında Kilit Taşı Tadilatında Çalıştı.

Kaymakamlık Civarında Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Polat Doğalgaz Yanındaki Babalar Parkında Toprak Serme ve Düzenlemede Çalıştı.

Yaren Mantıevi Önünde Harfiyatı Kamyonlara Taşımada Çalıştı.

Yukarı Sarhan Mahallesine Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.

Kaymakamlık Lojmanında Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Hastahane Yolunda Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

02.BLD.007 Plakalı Silindir 

 Şehir Merkezinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Organize Sanayi Bölgesinde Mustafa İBİŞ`in Fabrikasında Özel İşinde Çalıştı.

Hastahane Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Gaziantep Caddesi,zümrüt evleri önüne,15 Temmuz Şehitler Mahallesine Asfalt Düzenleme ve Onarımda Çalıştı. 

Besni Stadına Malzeme Düzenlemesi ve Onarımında Çalıştı.

Hıra Mezarlığı Önünde Asfalt Onarımı ve Düzenlenmesinde Çalıştı.

Gümüşderesi Halı Saha Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Şehit Bekir Oruçtutan Okulu Arkasında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Hastahane Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

02.DG.553 Plakalı Sultan Otobüs Yenikent Afet Evlerinde Ring Serviste Çalıştı Günde (3) Sefer Yapıyor.

( 12) defa Besni Akın Sporu Stadyuma Taşımada Çalıştı.

Halı kursundaki Bayanların Servisinde Çalıştı.

Hastahane Personellerinin Servis İşinde Çalıştı.

İnşaat personelinin Servis İşinde Çalıştı.Yenikent ŞOK Market Önüne Taşımada Çalıştı.

(4) defa Mehteren Takımını Kongre ve Kültür Merkezine Taşımada Çalıştı.

Tekstil İşçilerinin Servis İşinde Çalıştı.

GAZİANTEP`e Tamir İçin Servise Gitti.

02.DE.833 Plakalı Tata Otobüs Afet Evlerinde Ring Serviste Çalıştı.

İnşaat Personellerini Yenikent ve Hastahane yoluna  Taşımada Çalıştı.

46.ABD.228 Plakalı Araç Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor.Arızalıdır.
02.BD.344 Plakalı Araç Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor.
02.DY.939 Plakalı Ford Connet Zabıta Ekibini Taşımada Çalıştı.

02 DY 002 Plakalı Jetta ADIYAMAN`dan Tamirden Servisten Geldi.

İtfaiye Tüpü Almaya Gitti ve Kangoya Parça Almaya Gitti.

ADIYAMAN`a Kango`ya Parça Almaya Gitti.

Gölbaşına Su İşleri Personellerini Taşımada Çalıştı.

02 DY 844 Plakalı Köpek Toplama Aracı GAZİANTEP`ten Tamirden Geldi.

Sokak Hayvanlarına Ekmek Toplamada Çalıştı.

02.BLD.008 Plakalı Cat Büyük Kepçe 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

(8 ) defa Çöplüğü Temizlemede Çalıştı.

Japon Okulu Arkasında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

2 Etap Toki`de Kamyona Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Hıra Mezarlığı Önünde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesi Necip Fazıl KISAKÜREK Okulu Önünde Su Hattı Çalışması İçin Açılan Kanalı Kapatma İşi Yapacak.

(3) defa MEMET BOZBAYIR`ın Özel Mülkiyetinde Çalıştı.(Yakıtlarnı Aldı.)

Paris Royal Düğün Salonu Civarında Sıkıştırma Malzemesi Sermede Çalıştı.

(5) defa Hamiziyan Mahallesinde Kamyonlara Toprak  (pur) Taşımada Çalıştı.

Kökörme Deposu Civarında Kamyona Taş Taşımada Çalıştı.

(4) defa Afet Evlerinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı ve Harfiyat Temizlemede Çalıştı..

(8) defa Hamiziyan Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı. 

Şehir Mezarlığında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Jandarma İçerisinde Kamyonlara Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Hastahane Yolunda Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Kamyonlara Toprak (pur) Taşımada Çalıştı.

Garajdan Kamyonlara Toprak(pur) Taşımada Çalıştı.

             01.06.2021-30.06.2021 Tarihleri Arasında Belediye Garaj Amirliğinin Aylık Çalışma Raporudur.

* İş Makinelerimiz Greyder, Kazıcı-Kepçeler, Büyük Kepçe, Silindir, Forklift Ve    Kamyonlar Belediyemiz Sınırları İçerisinde Yol Yapımı ve Yol Düzeltme, İnşaat ve Su Ekipleri İle Çalışmıştır. Ayrıca Kamyonlar çeşitli Yerlerden Hafriyat ve Moloz Çekim İşlerinde Çalışmıştır.

* İş Makineleri ve Kamyonlar Çeşitli Mahallelerde ve Caddelerde Yol, Kaldırım, Kanal ve Kanalizasyon İşlerinde ve Mezarlık Yolu Düzenlemelerinde, Ayrıca Malzeme Harfiyat Taşıma İşlerinde Çalışmışlardır.

02.DD.619-02.DB.304-02.DD.620  Plakalı Kamyonlar ; 

02.DD.619 Plakalı Kamyon Ayda (8) defa Merinos İplik Fabrikasında Atık MalzemeTaşımadaÇalıştı.
02 DB 304 Plakalı Kamyon Ayda (1) defa Mara Tekstilde Atık Malzeme Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından = Belediye Stokuna,Cırıt Meydan Mahallesine,

15 Temmuz Şehitler Mahallesi Su Arıza Ekibine,Hasan Tütün Mahallesine,Çat Mahallesine, Ali Erdemoğlu Mahallesine Erdemoğlu Mahallesine,1 Etap Toki Civarına,3 Etap Toki,4 Etap Toki`ye, Dumlupınar Mahallesine,Pınarbaşı Mahallesine,Yeni Besni Mahallesine   Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar. 

02 DD 619-02 DB 304-02 DD 620 Plakalı Kamyonlar Hamiziyan Mahallesinden Garaj Stoka Toprak(pur) Taşımada Çalıştılar. 

02 DD 620 Plakalı Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Garaj Stoka 2 Kamyon Kum Taşımada Çalıştı.

2 Kamyon Çobanlar Kum OcağındanSıkıştırma Malzemesini  Hastahane Yoluna Taşımada Çalıştı. 

İmamhatip Lisesinden Milli Eğitim Müdürlüğüne Bank Taşımada Çalıştı.

1 Kamyon Çobanlar Kum Ocağınadan Sıkıştırma Malzemesini 2 Etap Toki`ye Taşımada Çalıştı.

Değirmen Çayıdan Trafo Malzemesi Taşımada Çalıştı.

MALATYA`ya Trafo Malzemesini Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Kum`u Hayvan Pazındaki Karocuya Taşımada Çalıştı.

02 DD 619 Plakalı Kamyon Garaj Stoktan Sıkıştırma Malzemesini Hastahane Yoluna Taşımada Çalıştı.

Kongre ve Kültür Merkezinden Kreşin Malzemelerini Taşımada Çalıştı.

1 Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Hastahane Yoluna Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Kökörme Su Deposu Civarından Taşı Bulgur Fabrikası Civarına Taşımada Çalıştı.

02 DB 304 Mercedes kamyon  GAZİANTEP ve KAHRAMANMARAŞ`a Kepçenin Defransiyelini Getirmeye Gitti.
02 DD 619-02 DD 620 Plakalı Kamyonlar (5) defa İmamhatip Lisesinden Malzemeyi  2 Yıllık Üniversite Binasına  Taşımada Çalıştılar.
Su Gözünde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
02 DB 304 Mercedes Kamyon Suat KELEŞ Çobanlar Kum Ocağından Garaj Stoka 2 Kamyon Kum Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini  Belpınara Taşımada Çalıştı. 
15 Temmuz Şehitler Mahallesine Kanalizasyon Borusu Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Kumu Kocapirli Köyü Camisine  Taşımada Çalıştı.
2 Kamyon Kökörme Deposu Civarından Taşı Pınarbaşı Mahallesine Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 2 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini Ustahan Petrol Arkasında Yol Yapımına Taşımada Çalıştı.
Garaj Stoktan 2 Kamyon Toprağı Pınarbaşı Mahallesine Taş Duvarcılara Taşımada Çalıştı. 
2 Kamyon Kökörme Deposu Civarından Taşı Pınarbaşı Mahallesine Taşımada Çalıştı.
Yeni Besni Mahallesinden Harfiyat Taşımada Çalıştı.
1 Kamyon Kökörme Deposu Civarından Taşı Jandarmaya Taşımada Çalıştı.
Salı, Çarşamba,Perşembe  Günü Börgenekten Toprağı Park ve Bahçelere Taşımada Çalıştı.
Kökörme Deposu Civarından 3 Kamyon Taşı Pınarbaşı Mahallesine Taşımada Çalıştı.
Hamiziyan Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Günlüoğlu Düğün Salonuna Taşımada çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini  Karnıaçık Köyü Taziyeevi Yoluna Taşımada Çalıştı.
Küstüm Düğün Salonu Civarına Su İşlerine Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından Garaj Stoka 2 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

02 DD 619 Mercedes Kamyon Zeyrek ÖRDEKÇİ  ADIYAMAN`a Hasancık  Ormanında Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından Cencere Köyüne 1 Kamyon Kum Taşımada Çalıştı.
Garaj Stoktan Sıkıştırma Malzemesini Yeni Besni Mahallesine Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Kumu Pınarbaşı Mahallesine Taş Duvarcılara Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Kumu Stadyuma Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 2 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini Ustahan Petrol Arkasında Yol Yapımına Taşımada Çalıştı.
1 Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Erdemoğlu Mahallesi Kanalcılar Taşımada çalıştı.
Garajdan Kanalizasyon Borusunu Erdemoğlu Mahallesine Taşımada Çalıştı.
1 Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Tedaş Altına Taşımada Çalıştı.
Garajdan Kanal Borusunu Paris Royal Düğün Salonu Civarına Taşımada Çalıştı.
Yaren Mantıevi Önüne Garaj Stoktan Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Kökörme Deposu Civarından 2 Kamyon Taşı Pınarbaşı Mahallesine Taşımada Çalıştı.
Hamiziyan Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Günlüoğlu Düğün Salonuna Taşımada çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini  Karnıaçık Köyü Taziyeevi Yoluna Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Kumu Garaj Stoka Taşımada Çalıştı.
Pazartesi,Salı Günü Küçük Sanayi Sitesinde Kilit Taşı ve Harfiyat Taşımada Çalıştı. 

02 DD 620 Mercedes Kamyon Garajdan Toprağı(pur) Paris Royal Düğün Salonu Aşağısındaki Düğün Salonuna  Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından Garaj Stoka 1 Kamyon Kum Taşımada Çalıştı.
15 Temmuz Şehitler Mahallesine Kanalizasyon Borusu Taşımada ve Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından Hastahane Yoluna 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada çalıştı.
2 Kamyon  Kökörme Deposu Civarından Taşı Pınarbaşı Mahallesine Taşımada Çalıştı.
Garajdan Kanalizasyon Borusunu 15 Temmuz Şehitler Mahallesine Taşımada Çalıştı.
Garaj Stoktan Sıkıştırma Malzemesini Korupınar Mahallesine Taşımada Çalıştı. 
15 Temmuz Şehitler Mahallesinden Toprak Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 2 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini Ustahan Petrol Arkasında Yol Yapımına Taşımada Çalıştı.
2 Kamyon Kökörme Deposu Civarından Taşı Pınarbaşı Mahallesine Taşımada Çalıştı.
Yeni Besni Mahallesinden Harfiyat Taşımada Çalıştı.
2 Kamyon Kökörme Deposu Civarından Taşı Jandarmaya Taşımada Çalıştı.
Salı, Çarşamba,Perşembe  Günü Börgenekten Toprağı Park ve Bahçelere Taşımada Çalıştı.
Kökörme Deposu Civarından 3 Kamyon Taşı Pınarbaşı Mahallesine Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini Eczacı Mustafa`ya Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini  Karnıaçık Köyü Taziyeevi Yoluna Taşımada Çalıştı.
Pazartesi Salı Günü  Küçük Sanayi Sitesinde Kilit Taşı ve Harfiyat Taşımada Çalıştı. 
15 Temmuz Şehitler Mahallesindeki Kıl Çadırda Malzeme Taşımada Çalıştı.

02.DD.625-02.DD.626-02.DG.143-02.DD.219-02.ABC.777 Plakalı Çöp Araçları  Temizlik İşleri Müdürlüğünün Hizmetinde Mahalle ve Sokaklarda Çöpleri Toplamaktadırlar.Temiz bir Çevre İçin Gerekli Yerlerde Temizlik Yapılmaktadır.
Ayda 4 defa Çarşamba Pazarını Temizlemede Çalıştılar.
Mega Tekstilden Atık Malzeme Taşımada Çalıştılar.

02.DZ.304 - 02.DB.053 Plakalı  Vidanjörler  Çeşitli Mahallelerde,ve Köylerde Kanalizasyon Tamir,ve Onarım Kanal Açma İşlerinde Çalıştılar.

(7) defa Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(6) defa Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(8) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Mırıhtıl,Sarıyaprak,Tilek,Atmalı,Zurnacı,Camiçi,Kilisecik Köyü,Mamadik Köyü  vb Köylerde Kanal Arızada Çalıştılar.

(14) defa Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(17) defa Pınarbaşı Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(12) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(16) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(14) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızada ve Korupınar Mahallesi Okulda Kanalizasyon Aızasında  Çalıştı.

(14) defa Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(21) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(8) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (20) defa Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(6) defa Bulgur Fabrikası Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(5) defa Paris Royal Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa 1 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Börgenek ve Şambayatta Kanalizasyon Arızalarda Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Gölbaşı,Şambayat,ŞambayatTürbesi,KarnıaçıkKöyü,ÇomakKöyü,Düzyol Köyü,

Tokar Köyünde,Şamuşak Köyünde,Kesecik Köyünde Kanalizasyon Arızalarda Çalıştı.

(3) defa Ustahan Petrol Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(5) defa Gaziantep Caddesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(8) defa Ali Erdemoğlu Mahallesinde Knalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa 3 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Boybey Köyü,Satıluşak Köyünde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa 2 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(5) defa Su Gözünde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Yeni Hat Çekmede Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yeni Hat Çekmede Çalıştı.

Paris Royal Düğün Salonu Civarında Yeni Hat Çekmede Çalıştı.

1 Etap Toki Fen Lisesine Yeni Hat Çekmede Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesindeki Afet Evleri,Eskiköy,Bahri Köyünde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı. 

02.DF.514 - 02.DE.018 Traktörler İnşaat Ekipleri ile birlikte Çevre Temizliği  Harfiyat Toplama İşlerinde Kum Taşıma, Mıcır, Sıkıştırma Malzemesi, Çimento,Sal ve Pireket  Taşımada Çalıştılar.

( 25 ) defa Şehir Mezarlığına Sal, Çimento, Kum,Pireket Taşımada Çalıştılar.

Kaymakamlık Lojmanına Kum ve  Çimento Taşımada Çalıştı.1 Traktör

Kaymakamlık Lojmanından Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Mehmet Erdemoğlu Parkına  Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Mehmet Erdemoğlu Parkına Kum Çimento Taşımada Çalıştı.
Park ve Bahçelerde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Belediye Düğün Salonu Civarına Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Belpınara Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Mehmet Erdemoğlu Parkına  Bordur Taşı ve Kum Taşımada Çalıştı.
Hamiziyan Mahallesinden Durak Getirmede Çalıştı.
Çat Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Belpınarda Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Şaban Türkmen İş merkezi Civarından Harfiyat Taşımada Çalıştı.
(2) defa Hamiziyan Mezarlığına Sal,Çimento,Pireket,Kum Taşımada Çalıştı.
(6) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Hastahane Yolundan Harfiyat Taşımada Çalıştı.
 (4) defa Şehir Merkezinde Ahırları  İlaçlamada Çalıştı.
(3) defa Su Depolarını İlaçlamada Çalıştı.
2 Etap Tokide Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Erdemoğlu Mahallesinde Ağaçtan Kesilen Dalları Taşımada Çalıştı.
Kurşunlu Cami Civarında Çüt Sürmede Çalıştı.
Cırıt Meydan Mahallesinde Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
2.Traktör  Garajdan  2 Etap Toki`ye Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.  
2.Etap Toki`den Harfiyat Taşımada Çalıştı. 
Bulgur Fabrikası Yoluna Kum Taşımada Çalıştı.
Hasan Tütün Mahallesine Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.
(3) defa   Su Gözüne  Bordur Taşı –Kum-Çimento Taşımada Çalıştı.
Erdemoğlu Mahallesi Halı Saha Yoluna Kum,Çimento Taşımada Çalıştı.
Gaziantep Caddesinden Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Gaziantep Caddesine Sıkıştırma Malzemesi Taşımada çalıştı.
Çat Mahallesi Afet Evlerine Loğar Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Erdemoğlu Mahallesine Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.
Koşu Parkına Sıkıştırma Malzemesi  ve Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.
Erdemoğlu Mahallesi Hamra Sitesine Sıkıştırma Malzemesi ve Kilit taşı Taşımada Çalıştı.
Çat Mahallesi ve Yukarı Sarhan Mahallesinde Beton Yeri Hazırlamada Çalıştı.
Hayvan Pazarından Karo Taşını Mehmet Erdemoğlu Parkına  Taşımada Çalıştı.
Aşağı Sarhan Mahallesinde Beton Yeri Hazırlamada Çalıştı.
Su Gözüne Çimento ve Kum Taşımada Çalıştı.
KYK  Yurdu Önünde Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Mehmet Erdemoğlu Parkına Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
Yukarı Sarhan Mahallesine 1 Traktör Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
15 Temmuz Şehitler Mahallesine Loğar Taşımada Çalıştı.
Belpınara Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
4 Etap Tokide Kilit Taşı Tamiratında Çalıştı.
3 Etap Toki ve Pınarbaşı Mahallesinde Taş Duvar Tadilatında Çalıştı.
Koca Pirli Köyüne Cenaze Malzemesi Taşımada Çalıştı.
15 Temmuz Şehitler Mahallesine Sal ve Çimento Taşımada Çalıştı.
  1 Traktör Sıkıştırma Malzemesini Pınarbaşı Mahallesine Taşımada Çalıştı.
Çat Mahallesi Taziyeevi Civarında Loğar Taşını Alıp Jandarma Civarına Taşımada Çalıştı.
Korupınar Mahallesi Stadyum Civarına 2 Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı. 
Korupınar Mahallesine Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Korupınar Mahallesine 2 Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.
Gaziantep Caddesine Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
Sarhandaki Tuzcuya Pireket Taşımada Çalıştı.
Korupınar Mahallesi Top Sahası Civarına 2 Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.
2 Etap Tokide Izgara Kaynatmada Çalıştı.
Korupınar Mahallesi Top Sahası Civarında Kilit Taşı Tadilatında Çalıştı.  2 Palet Taşıdı.
Erdemoğlu Mahallesi Bekir Oruçtutan Civarına Pireket Kum Çimento Taşımada Çalıştı.
2 Etap Tokide Izgara Taşımada Çalıştı.
Yenikent Orta Refüjde Harfiyat Taşımada  Çalıştı.
Hastahane Yoluna Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.
Şan Petrol Karşısından Loğar Taşımada Çalıştı.
Hastahane Yoluna Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
Erdemoğlu Mahallesine Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
Kemal Tabak Parkına Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Yaren Mantıevi Önüne 4  Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.
1 Etap Toki`ye 2 Palet Kilit Taşı ve Kum Taşımada çalıştı.
1 Etap Toki`ye 1 Traktör Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
3 Palet Garajdan Kilit Taşını Küçük Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.
Hamiziyan Mahallesine Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
Pınarbaşı Mahallesine Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
Erdemoğlu Mahallesi Millet Bahçesi Altına 1 Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.
02.AAF.696 Plakalı Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde  Harfiyat,Ağaç Kum,Çimento,KilitTaşı,Pireket, Kırmızı Toprak Taşıma İşlerinde ve Çüt Sürme İşlerinde`de Çalışmaktadır.

02.DB.373 Plakalı Traktör Kaynak İşlerinde ve Komprosör Taşımada Çalışmaktadır.

Yenikentte Kaynak İşinde Çalıştı.

Garajda Konteyner Kaynatmada Çalıştı.

Organize Sanayi Bölgesinde Kapı Kaynatma İşinde Çalıştı.
(3) defa  2.Etap Toki`de Kaynak İşinde Çalıştı.
2 Etap Toki Okulunda Kaynak İşinde Çalıştı. 
Dumlupınar Mahallesinde,15 Temmuz Şehitler Mahallesi Kıl Çadırda Kaynak İşinde Çalıştı.
(3) defa Su Gözünde Kaynak İşinde Çalıştı.
Belpınarda Kaynak İşinde Çalıştı.
Garajda Kaynak İşinde Çalıştı.
Yeni Besni Mahallesinde Kaynak İşinde Çalıştı.

02.DH.678 Plakalı Isuzu Pikap Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde Servis İşlerinde Çalışmıştır.

Akşamları Şehir Merkezinde  İlaçlamada Çalıştı.

02.BLD.001 Plakalı Forklift Karo Taşı, Kilit Taşı, Bordur Taşı, Loğar Taşı,  
Taşımada Çalışmıştır.

Garajda Kilit Taşı,Bordur Taşı,Pireket Traktörlere Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Pireket`i Belediye Stokuna  Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Bordur Taşını Belediye Stokuna Taşımada Çalıştı.

 Sanayi Sitesinde Malzeme Taşımada Çalıştı.

Kamyondan Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

(9) defa Hastahane Yolunda Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.

Garajdan Traktörlere Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

(4) defa 2.Etap Toki`de Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Kenan POLAT`ın Fayanslarını Taşımada Çalıştı.

Sanayide Demirçi Hafızın Malzemesini Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Garajda Traktöre Bordur taşı Taşımada Çalıştı.

Şan Petrol Karşısında Loğarı Traktöre Taşımada Çalıştı.

Hastahane Yolunda Borur Taşı Taşımada Çalıştı.

Garajda Traktörlere 4 Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Garajda Traktöre 5 Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Garajda Tırdan Pireketi Garaj Stoka Taşımada Çalıştı.

Garaj Stoktan Traktörlere 2 Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

 02.DY.276 Plakalı Pikap . Su Tamir Bakım ve Arıza İşlerinde Çalışmıştır.
                    Su İşleri Personellerinin Servis İşinde Çalıştı. 

* (12) defa Hamiziyan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

* (16) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

* (12) defa Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

*(2) defa  Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

* (7) defa Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

*  Sarhan Mahallesi Taş Ocağı Mevkisinde  Su Arızada Çalıştı.

*(6) defa  Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

*(9) defa Yeni Besni Mahallesinde  Su Arızada Çalıştı.

* 2 Etap Tokide Su Arızada Çalıştı.

*Paris Royal Düğün Salonu Önünde Su Arızada Çalıştı.

* (2) defa Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

* (9) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

* (4) defa Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

* Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

* (6) defa Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

*  Şehir Mezarlığında Su Arızada Çalıştı.

* Kuz Dağında Su Arızada Çalıştı.

* (4) defa Belpınarda Su Arızada Çalıştı.

* (5) defa Hasan Tütün Mahallesi KYK Kız Yurdu Civarında Su Arızada Çalıştı.

* (3) defa Bulgur Fabrikası Civarında Su Arızada Çalıştı.

* Ali Erdemoğlu Mahalesinde Su Arızada Çalıştı.

* Küçük Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

* Hasan Tütün Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

* 1 Etap Tokide Su Arızada Çalıştı.

* (2) defa Uzay Çatıda Su Arızada Çalıştı.

* (2) defa Küstüm Düğün Salonu Civarına Su Arızada Çalıştı.

* Erdemoğlu Mahallesi Fen Lisesi Civarında Su Arızada Çalıştı. 

Gaziantep Caddesinde Su Arızada Çalıştı.

02.DE.795-02.DG.144 Plakalı Cenaze nakil Araçları İlçemiz ve Şehirler Arası,ve Köylerdeki Cenaze Nakil İşlerinde Çalışmaktadırlar.

Şehir Merkezinde (25 ) defin İşinde Çalıştı.

İnşaat Personelini Pınarbaşı Mahallesi ve Cırıt Meydan Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Tamirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Garaj Personelini Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Kanal Çavuşunu Yenikente Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Su İşleri Personellerini 1 Etap Toki`ye Taşımada Çalıştı.

Kesmetepe Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Terbizek Köyünden Cenazeyi Besni Devlet Hastahanesine Taşımada Çalıştı.

Terbizek Köyünde (2) defin İşinde Çalıştı.

02 DG 144 Plakalı Cenaze Aracı ADIYAMAN`a Su İşleri Müdürünü Almaya Gitti.

02.DE.795PlakalıCenazeAracıBelpınar,SuGözü,YeniBesniMahallesi,

KorupınarMahallesinde Su İşleri Personellerini Taşımada Çalıştı.

ADIYAMAN  Sanayi Sitesine  Su İşleri Personelini Taşımada Çalıştı.

Fal Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

ADIYAMAN Devlet Hastahanesinden Cenazeyi Besni`ye Taşımada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesi, Hamiziyan Mahallesi, Su İşleri Personellerini Su Arızaya Taşımada Çalıştı..

Su Sayaç Personellerini Yenikente Taşımada Çalıştı.

Garaj Personelini Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.(Yağ ve Parça Almaya Gitti.)

Birişme Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Karnıaçık Köyünden Cenazeyi Besni Devlet Hastahanesi Morguna Taşımada Çalıştı.

Karnıaçık Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Sanayi Sitesine Demirçilere Demir Getirmeye Gitti.

Kanalizasyon Çavuşunu 15 Temmuz Şehitler Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Loğar Kapağını Yaren Mantıevi Civarına Taşımada Çalıştı.

Hastahane Yolunda İnşaat Personellerinin Servis İşinde Çalıştı.

Su Gözüne Marangoz Personelini Taşımada Çalıştı.

ADIYAMAN Devlet Hastahanesinden Cenazeyi Sofraz Köyüne Taşımada Çalıştı.
Satıluşak Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

 Demirçileri Sugözüne Taşımada Çalıştı.

Şehir Mezarlığında Cenaze Nakil İşinde Çalıştı.

Kanalizasyon Çavuşunu Yenikente Taşımada Çalıştı.

Dörtyol Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

ADIYAMAN`a Çöp Aracına ve Zabıta Aracına Parça Almaya Gitti.

Köseceli Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Kızılpınar Köyünde(1) defin İşinde Çalıştı.

İzolu Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Eskiköyde (1) defin İşinde Çalıştı.

Alişar Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Cencere Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

3 Etap Tokiden Cenazeyi Besni Devlet Hastahanesine Taşımada Çalıştı.

Aşağı Çöplü Köyünde (1) defin İşinde  Çalıştı.

Besniden Cenazeyi Alıp GAZİANTEP`e Taşımada Çalıştı.

Meymanlı Köyünde ( 1) defin İşinde Çalıştı.

Hacihalil Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Yenikente Kanalizasyon Çavuşunu Taşımada Çalıştı.

*02.DG.512 Plakalı Ranger Pikap Mehmet Emin Çakır Başkanın Emrinde Çalışmaktadır. Öğlenleri Yemek Dağıtımı Yapıyor.

KÜÇÜK KEPÇE 2:KAHRAMANMARAŞ`ta Servise Tamir İçin Gitti.

02.BLD.009 Plakalı Mst Kepçe Yol Yapım Onarımı, Kanal ve Su Arızalarda,  Mezar Kazmada,Harfiyat ve Kum Taşımada Çalıştı.

(4) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında  Çalıştı.

(2) defa 1 Etap Tokide Su Arızada Çalıştı.

(2) defa 1 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(5) defa Hamiziyan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Yukarı Sarhan Mahallesi ve Belpınarda Su Arızasında Çalıştı.

(3) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Paris Royal Düğün Salonu Civarınada Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Belpınarda Su Arızada Çalıştı.

(2) defa Hamiziyan Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Hastahane Civarında Cami İnşaatında Su Vermede Çalıştı.

(8) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Organize Sanayi Bölgesinde,Hamiziyan Mahallesinde,Sarhan Mahallesi Taş Ocağı Mevkisinde Su Arızalarda Çalıştı.

(2) defa Erdemoğlu Mahallesi Küstüm Düğün Salonu Civarında  Su Arızada Çalıştı.
Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(11) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Paçcılar Petrol Civarında Ağaç Yeri Kazmada Çalıştı.

Aşağı Sarhan Mahallesinde Beton Yeri Hazırlamada Çalıştı.

Yenikent Orta Refüjde Ağaç Yeri Kazmada Çalıştı.

Hıra Mezarlığı Yanında Betonlama İşine Yardım Ediyor.

Dumlupınar Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(12) defa Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Mamadik köyünde Mezar Kazmada Çalıştı.

(4) defa Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde su Arızada Çalıştı.

(3) defa KYK Yurdu Önünde Su Arızada Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Eskiköyde Mezar Kazmada Çalıştı.

1 Etap Tokide Su Arızada Çalıştı.

(2) defa  Uzay Çatıda Su Arızada Çalıştı.

 Erdemoğlu Mahallesi Fen Lisesi Civarında Su Arızada Çalıştı. 

Gaziantep Caddesinde Su Arızada Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

02.BLD.006 Plakalı Greyder ;Şehir Merkezinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı. Arızalandı.

02.BLD.002 Plakalı Hidromek Kepçe  Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Su Gözünde Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Yeni Besni Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(8) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yeni Hat Yeri Kazmada  Çalıştı.

Paris Royal Düğün Salonu Civarında Yeni Hat Yeri Kazmada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesine Yeni Hat Yeri Kazmada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Şehir Mezarlığında Su Arızada Çalıştı.

Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Belpınarda Su Arızada Çalıştı.

 (2) defa Hasan Tütün Mahallesi KYK Kız Yurdu Civarında Su Arızada Çalıştı.

            (3) defa  Bulgur Fabrikası Civarında Su Arızada Çalıştı.

Özel İdare Okulundan Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Orta Refüjde Ağaç Yeri kazmada Çalıştı.

Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

İmamhatip Lisesinde Su Arızada Çalıştı.

Ali Erdemoğlu Mahalesinde Su Arızada Çalıştı.

KYK Yurdu Önünde Traktöre Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Aşağı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Çat Mahallesinde Beton Kırmada Çalıştı.

(4) defa Şehir Mezarlığında Cenazelerin Yer Değişikliği İçin Cenaze Yeri Kazmada Çalıştı.

Yukarı Sarhan Mahallesinde ve Diş Hastahanesi Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı. 

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Beton Kırmada Çalıştı.

Kızılpınar Köyünde Mezar Kazmada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesinde Taş Duvarcılara Yardım Ediyor.

Yukarı Sarhan Mahallesinde Beton Yeri Hazırlamada Çalıştı.

2 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Park ve Bahçelerde Koşu Parkında  Toprak Serme ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Yeni Kanal Hattı yeri Kazmada Çalıştı.

1 Etap Toki Fen Lisesine  Yeni Kanal Hattı Çekmede Çalıştı.

Yukarı Sarhan mah.Aşağı Sarhan Mah. 1 Etap Toki,4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı

1 Etap Tokide Su Arızada Çalıştı.

02.BLD.003 Plakalı Çukurova Kepçe Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Ali Erdemoğlu Mahallesinde Kaldırım Çalışmasında Çalıştı.

Hastahane Yolunda Kaldırım İçin Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Hastahane Yolunda Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Hıra Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

(10) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Yukarı Sarhan Mahallesinde Beton Hazırlığı Yapıyor.

Çat Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Çat Mahallesi ve Aşağı Sarhan Mahallesinde Beton Hazırlığı Yapıyor.

Yenikent Orta Refüjde Ağaç Dikimi İçin Yer Hazırlamada Çalıştı.

2 Etap Toki İçerisinde Kilit Taşına Yardımcı Olundu ve Çevre Düzenlemesi Yaptı.

(2) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Betonlama Yeri Hazırlamada Çalıştı.

Ustahan Petrolde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

Hasan Tütün mahallesi Kilit Taşı Yeri Düzenlemesinde Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Halı Saha Yolunda Kilit Taşı Yapımı İçin Yer Düzenlemesi Yapıyor.

Eskiköyde Su Arızada Çalıştı.    Erdemoğlu Mahallesi Kilit Taşı Yeri Düzenlemesi Yaptı.SuGözündeÇevreDüzenlemesindeÇalıştı.
Belpınarda Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesi Hamra Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

Korupınar Mahallesi Top Sahası Civarına Kilit Taşı Tadilatında Çalıştı.

Demirobasında Cami Yeri Düzenlemesinde Çalıştı.

Yaren Mantıevi Önünde Kilit Taşı Tadilatında Çalışıyor.

Pınarbaşı Mahallesinde Beton Yeri Hazırlamada Çalıştı.

1 Etap Tokide Kilit Taşı Tadilatında Çalıştı.

Günlüoğlu Düğün Salonunda Çalıştı.

Pazartesi, Salı günü Küçük Sanayi Sitesinde Kilit Taşı Sökümü ve Düzenlemesinde Çalıştı.

Yumrutepede Harfiyat Taşımada Çalıştı.

02.BLD.007 Plakalı Silindir Şehir Merkezinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Su Gözü Girişinde Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Deniz KÖSEN`in Özel Mülkiyetinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede  Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Ustahan Petrol Arksında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

02.DG.553 Plakalı Sultan Otobüs Yenikent Afet Evlerinde Ring Serviste Çalıştı Günde (3) Sefer Yapıyor.

( 3) defa Besni Akın Sporu Stadyuma Taşımada Çalıştı.

Halı kursundaki Bayanların Servisinde Çalıştı.

İnşaat personelinin Servis İşinde Çalıştı.Yenikent,Hastahane Civarına,Pınarbaşı Mahallesine   Taşımada Çalıştı.

(3) defa Mehteren Takımını Kongre ve Kültür Merkezine Taşımada Çalıştı.

Tekstil İşçilerinin Servis İşinde Çalıştı.

KAHRAMANMARAŞ`a Tamir İçin Servise Gitti.

Hamiziyan Mahallesinden Bereketli Köyüne Düğüne Gitti.  Ramazan ÇELİK

11.06.2021 Tarihinde ADANA`ya      Düğüne Gitti.                Hatice ÖZEL

12.06.2021 Tarihinde MALATYA`ya Bayanları Gezi Amaçlı Taşımada Çalıştı.     Gülseren CANPOLAT

19.06.2021 Tarihinde MALATYA`ya Düğüne Gitti.      Ali AKTAŞ

30.06.2021 Tarihinde OSMANİYE`ye Düğüne Gitti.    Serdar Hüseyin ÖZFIRINCI

02 DE 833 Plakalı Tata Otobüs  Afet Evlerinde Ring Serviste Çalıştı.Günde 3 Sefer Yapıyor.

Tekstil İşçilerinin Servis İşinde Çalıştı.

İnşaat Personellerini Yenikente Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Çarşı Merkezine Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Hastahane Civarına Taşımada Çalıştı.

46.ABD.228 Plakalı Araç Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor.Arızalıdır.
02.BD.344 Plakalı Araç Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor.
02.DY.939 Plakalı Ford Connet Zabıta Ekibini Taşımada Çalıştı.

02 DY 002 Plakalı Jetta Su İşleri Personellerini Şehir Merkezine Taşımada Çalıştı.
GAZİANTEP`e 02 DD 219- 02 DZ 304 Plakalı Çöp Kamyonu ve Vidanjöre Parça Almaya Gidiyor.

GAZİANTEP`e 02 DB 053 Plakalı Vidanjöre Parça Almaya Gitti.

02.BLD.008 Plakalı Cat Büyük Kepçe 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

( 6) defa Çöplüğü Temizlemede Çalıştı.

(6) gün Hamiziyan Mahallesinde Kamyonlara Toprak (pur) Taşımada Çalıştı.

(8) defa Hastahane Yolunda Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Çöplükte Yangına Müdahale Etmede Çalıştı.

(6) defa 2 Etap Toki`de Malzeme serme Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Çalışması Yapıyor.

Değirmen Çayında Kamyona Trafo Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Kökörme Deposu Civarından Taşı Kamyona Taşımada Çalıştı.(17) Kamyon Yükledi.

Ustahan Petrol Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.
Cırıt Meydan Mahallesinde Düğün Salonu Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Su Gözünde Konteyner Yerini Dğiştirmede Çalıştı.

(8) defa Su Gözünde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Yan Yatan Biçer Döveri Kaldırmada Çalıştı.

3 Etap Tokide İtfaiye Aracını Kurtarmak İçin Müdahalede Bulundu.

Su Gözünde Park Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Aşağı Sarhan Mahallesinde Beton Yeri Hazırlamada Çalıştı.

Paris Royal Düğün Salonu Aşağısında yeni Yapılan Düğün Salonu Kanalını Kapatmada Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Yaren Mantıevi Önünde Kanal Çalışması Yapıyor.

Belpınarda Kamyona Harfiyat Taşımada Çalıştı.

HastahaneYolundaKaldırımYeriDolduracak.
Diş Hastahanesinden Toprağı Kamyona Taşımada Çalıştı.

Mehmet Erdemoğlu Parkına Kum Taşımada Çalıştı.

Yeni Besni Mahallesinde Beton Yeri Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Mustafa İBİŞ`in Özel İşinde Çalıştı.  Ustahan Petrol Arkasında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Yeni Besni Mahallesinde Kamyonlara Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Salı , Çarşamba,Perşembe  Günü Börgenekten Kamyonlara Toprak Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Kum Ocağında Kamyonlara Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Pazartesi Salı Günü Küçük Sanayi Sitesinde Kilit Taşı Harfiyatını Kamyona Taşımada Çalıştı.

Yenikent Orta Refüjde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

02 DY 844 Plakalı Köpek Toplama Aracı Sokak Hayvanlarına Ekmek Toplamada Çalıştı.

02 DF 551 Plakalı Dfm Pikap İnşaat İşleri Çavuşuna Ait Çalışmaktadır.

İnşaat Personellerinin Servis İşinde ve Malzeme Taşımada Çalıştı.

02 DC 737 Plakalı Kango ADIYAMAN`a Tamirçiye Gitti.

              01.07.2021-31.07.2021 Tarihleri Arasında Belediye Garaj Amirliğinin Aylık Çalışma Raporudur.

 İş Makinelerimiz Greyder, Kazıcı-Kepçeler, Büyük Kepçe, Silindir, Forklift Ve     Kamyonlar Belediyemiz Sınırları İçerisinde Yol Yapımı ve Yol Düzeltme, İnşaat ve Su Ekipleri İle Çalışmıştır. Ayrıca Kamyonlar çeşitli Yerlerden Hafriyat ve Moloz Çekim İşlerinde Çalışmıştır.

 İş Makineleri ve Kamyonlar Çeşitli Mahallelerde ve Caddelerde Yol, Kaldırım, Kanal ve Kanalizasyon İşlerinde ve Mezarlık Yolu Düzenlemelerinde, Ayrıca Malzeme  Harfiyat Taşıma İşlerinde Çalışmışlardır.

02.DD.619-02.DB.304-02.DD.620  Plakalı Kamyonlar ; 

02.DD.619 Plakalı Kamyon Ayda (8) defa Merinos İplik Fabrikasında Atık MalzemeTaşımadaÇalıştı.
02 DB 304 Plakalı Kamyon Ayda (1) defa Mara Tekstilde Atık Malzeme Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından Garaj Stoka 2 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 2 kamyon Kumu Boncuk Köyüne Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 4 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini Günlüoğlu Düğün Salonuna Taşımada Çalıştı.

Kökörme Su Deposu Civarından Taşı Pınarbaşı Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Hamiziyan Mahallesi Demirobasına Taşımada Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini  Hacihalil Köyüne  Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Kum`u Çomak Köyüne Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini 
Küçük Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı. 

Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Kumu Küçük Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinden 1 Kamyon Çıkma Kilit Taşını Taşımada Çalıştı.
 Garaj Stoktan 1 Kamyon Sıkıştırma Mal.Fen Lisesi Yanına Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından Kültür Merkezi Civarına 5 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

02 DD 619 Plakalı Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Pınarbaşı Mahallesine 2 Kamyon Kum Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından 3 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini Günlüoğlu Düğün Salonuna Taşımada Çalıştı.
KAHRAMANMARAŞ`a 02 BLD 003 Kepçenin Defransiyelini Taşımada Çalıştı.
Gölbaşında Özel Şirketten  1 Kamyon Asfaltı Besni`ye Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Hamiziyan Mahallesi Demirobasına Taşımada Çalıştı.
Garajdan 1 Adet Kanalizasyon Borusunu 15 Temmuz Şehitler Mahallesine Taşımada Çalıştı.
Park ve Bahçelerde Yeni Besni Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.
(2) defa MALATYA-Erkeneğe  Su Borusu Getirmeye Gitti. 
Kurban Bayramında Deri Toplamada Çalıştı.
Yumrutepe Deposunda Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Su Depolarına Klor Taşımada Çalıştı.
ADIYAMAN Karayollarından Asfalt Getirmede Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından Kültür Merkezi Civarına 2 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

02.08.2021 Tarihinde Çakırbey Kum Ocağından Garaj Stoka 2 Kamyon Kum Getirdiler.

02 DD 620 Plakalı Kamyon Çobanlar Kum Ocağından 3 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini Günlüoğlu Düğün Salonuna Taşımada Çalıştı.
Garaj Stoktan Kanal Borusunu Hamiziyan Mahallesine Taşımada Çalıştı.
Hamiziyan Mahallesinden Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Yukarı Sarhan Mahallesinde, Cırıt Meydan Mahallesinde,Yeni Besni Mahallesinde  
Su Arıza Ekibinin Kazdığı Yerin Harfiyatını Taşımada Çalıştı.Sıkıştırma malzemesi Taşımada Çalıştı.
Şambayattan Çimentoyu Suvarlı Köyüne Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Hamiziyan Mahallesi Demirobasına Taşımada Çalıştı.
Eskiköy Su Deposundan Dinamoyu Alıp ADIYAMAN`a Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından Küçük Sanayi Sitesine 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Gölbaşına Asfalt Getirmeye Gitti.
Çobanlar Kum Ocağından Garaj Stoğa 2 Kamyon Kum Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından Garaj Stoğa 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Küçük Sanayi Sitesinden 1 Kamyon Çıkma Kilit Taşını Taşımada Çalıştı.
ADIYAMAN Karayollarından Asfalt Getirmede Çalıştı.

02.DD.625-02.DD.626-02.DG.143-02.DD.219-02.ABC.777 Plakalı Çöp Araçları  Temizlik İşleri Müdürlüğünün Hizmetinde Mahalle ve Sokaklarda Çöpleri Toplamaktadırlar.Temiz bir Çevre İçin Gerekli Yerlerde Temizlik Yapılmaktadır.
Ayda 4 defa Çarşamba Pazarını Temizlemede Çalıştılar.
Mega Tekstilden Atık Malzeme Taşımada Çalıştılar.
Yenikent,Uzay Çatı ve Mezbahanede Kurban Atıklarını Toplamada Çalıştı.
02 DG 143 Çöp Aracı  GAZİANTEP`e Tamir İçin Servise Gitti.

02.DZ.304 - 02.DB.053 Plakalı  Vidanjörler  Çeşitli Mahallelerde,ve Köylerde Kanalizasyon Tamir,ve Onarım Kanal Açma İşlerinde Çalıştılar.

(9) defa Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(6) defa Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(16) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Mırıhtıl,Sarıyaprak,Tilek,Atmalı,Zurnacı,Camiçi,KitişKöyü,MamadikKöyü,Balka Köyü  vb Köylerde Kanal Arızada Çalıştılar.

(11) defa Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (18) defa Pınarbaşı Mahallesinde   Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(14) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(16) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (14) defa Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesine Yeni Kanalizasyon Hattı Çekmede Çalıştı.

(12) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(8) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (20) defa Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(6) defa Bulgur Fabrikası Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(5) defa Paris Royal Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(8) defa 1 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(8) defa 4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(3) defa Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (3) defa Ustahan Petrol Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(5) defa Gaziantep Caddesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(13) defa Ali Erdemoğlu Mahallesinde Knalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa 3 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(10) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(11) defa Su Gözünde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Taş Ocağı Mevkisinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Şambayat Beldesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa 2 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

02.DF.514 - 02.DE.018 Traktörler İnşaat Ekipleri ile birlikte Çevre Temizliği  Harfiyat Toplama İşlerinde Kum Taşıma, Mıcır, Sıkıştırma Malzemesi, Çimento,Sal ve Pireket  Taşımada Çalıştılar.

(20) defa Şehir Mezarlığına Sal, Çimento, Kum,Pireket Taşımada Çalıştılar.
Dumlupınar Mahallesdine 1 Palet Kilit Taşı ve Kum Taşımada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesine Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.

1 Etap Toki`ye Kum Taşımada Çalıştı.

 Erdemoğlu Mahallesi Kartal Kavşağına Kum,Çimento,Kilit Taşı Taşımada Çalıştılar.
1 Etap Tokiye Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Hasan Tütün Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.
2 Traktör Çat Mahallesine 1 Palet Kilit Taşı ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Şehir Merkezinde İlaçlamada Çalıştı.
Bulgur Fabrikası Yolunda Kilit Taşı Sökümünde Çalıştı.
2 Palet Kilit Taşını Hasan Tütün Mahallesi Parkına Taşımada Çalıştı.
Su Gözüne Demir Taşımada Çalıştı.
Yaren Mantıevi Önüne Bordur Taşı,1 Traktör Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
Abidin BABA Parkına Bordur Taşı,Kum,Çimento Taşımada Çalıştı.
Günlüoğlu Düğün Salonuna 1 Traktör Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
Günlüoğlu Düğün Salonuna 1 Palet Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.
Yumrutepede Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Stadyuma 50 Adet Pireket 2 Torba Kum 2 Torba Çimento Taşımada Çalıştı.
Gaziantep Caddesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Yaren Mantıevi Civarına 25 Adet Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.
Aşağı Sarhan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Garaj Stoktan Hastahane Yoluna 1 Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.
1 Traktör Sıkıştırma Malzemesini Çat Mahallesine Taşımada Çalıştı.
Yeni Besni Mahallesinden Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Paris Royal Düğün Salonu Civarına Küçük Silindiri Taşımada Çalıştı.
15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Yaren Mantıevi Civarında Harfiyat Taşıma ve 15 Adet Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.        15 Temmuz Şehitler Mahallesine 2 Adet Sal Taşımada Çalıştı.
Yeni Besni Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Otogar Civarından Garaj Stoka Sal Yapımında Kullanılan Demiri Taşımada Çalıştı.
Garaj Stokta 2 Palet Kilit Taşını Aşağı Sarhan Mahallesine Taşımada Çalıştı.
Garaj Stoktan Günlüoğlu Düğün Salonuna Pireket ve Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.
2 Palet Kilit Taşını 1 Etap Tokiye Taşımada Çalıştı.
1 Traktör Sıkıştırma Malzemesini Belediye Düğün Salonu Civarına Taşımada Çalıştı.
1 Etap Toki ye Bordur Taşı ve Çimento Taşımada Çalıştı.
Erdemoğlu Mah. Su Arıza Ekibinin Harfiyat Alımında Çalıştı.
Cırıt Meydan Mah. Asfalt serimine Yardım Ediyor.
Hasan Tütün Mahallesi ve 15 Temmuz Şehitler Mah.Su Arıza İşlerinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Uzay Çatıda Kurban Demirlerini Garaja Taşımada Çalıştı.
Erdemoğlu Mah. Avşar Market Önüne 1 Palet Kilit Taşı ve Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Hasan Tütün Mah.2 Palet Kilit Taşı ve 20 Adet Bordur Taşı,2 Adet Çimento Taşımada Çalıştı.
Ali Erdemoğlu Mah.Öztürk Petrol Yanına 2 Palet Bordur Taşı,6 Torba Çimento,1 Traktör Kum Taşımada Çalıştı.
1 Palet Kilit Taşı Erdemoğlu Mah.1 Traktör Filler Taşımada Çalıştı.
Aşağı Sarhan Mah. 2 Traktör Harfiyat Taşımada Çalıştı.
15 Temmuz Şehitler Mahallesi kıl Çadır Önüne kum ve Çimento Taşımada çalıştı.
4 Etap Tokıye Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
Yeni Besni Mah. Oduncu Pazarına 2 Traktör Garaj Stoktan Sıkıştırma Malzemesi ve 2 Traktör Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Erdemoğlu Mah. Fen Lisesi Yanına Bordur Taşı 1 Kepçe Kum 2 Çimento Taşımada Çalıştı.
15 Temmuz Mah.Kıl Çadır Önüne 3Çimento 1 Kepçe Kum Taşımada Çalıştı.
Millet Bahçesine 2 Palet Bordur Taşı,1 Traktör Kum,5 Adet Çimento Taşımada Çalıştı.
Millet Bahçesine Su Tankerini Taşımada Çalıştı.
Ali Erdemoğlu Mah.4 Etap Parkına 5 Adet Çimento 1 Traktör Kum Taşımada Çalıştı.
Erdemoğlu Mah.Millet Bahçesine 2 Palet Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.
Su Gözüne 10 Adet Çimento 1 Traktör Kum Taşımada Çalıştı.
2 Traktör Kökörme Deposu Civarından Taş Duvarlık Taşı 4 Etap Toki Parkına Taşımada çalıştı.

*02.AAF.696 Plakalı Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde  Harfiyat,Ağaç Kum,Çimento,KilitTaşı,Pireket, KırmızıToprak Taşıma İşlerinde ve Çüt Sürme İşlerinde`de Çalışmaktadır.

02.DB.373  Plakalı Traktör Kaynak İşlerinde ve Komprosör Taşımada Çalışmaktadır.

Yenikentte Kaynak İşinde Çalıştı.

Garajda Konteyner Kaynatmada Çalıştı.

                2 Etap Tokide Kaynak İşinde Çalıştı.
                Su Gözünde Kaynak İşinde Çalıştı.
                Dumlupınar Mahallesi Safyün Taziyeevi Civarında Kaynak İşinde Çalıştı.
                Çat Deposunda Kaynak İşinde Çalıştı.
                Eskiköy Su Deposunda Kaynak İşinde Çalıştı.

*02.DH.678 Plakalı Isuzu Pikap Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde Servis İşlerinde Çalışmıştır.

Akşamları Şehir Merkezinde  İlaçlamada Çalıştı.

02.BLD.001 Plakalı Forklift Karo Taşı, Kilit Taşı, Bordur Taşı, Loğar Taşı,  
Taşımada Çalışmıştır.

Garajda Kilit Taşı,Bordur Taşı,Pireket Traktörlere Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Pireket`i Belediye Stokuna  Taşımada Çalıştı.

Garajda Kamyondan Bordur Taşını Belediye Stokuna Taşımada Çalıştı.

 Garaj Stoktan  2 Palet Pireketi Traktöre Taşımada Çalıştı.

Garaj Stoktan 4 Palet Kilit Taşını Traktöre Taşımada Çalıştı.

Garajda Traktöre 1 Palet Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.

Kız Meslek Lisesinde Malzeme Taşımada Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde Demirçi Beyhanın Özel İşinde Çalıştı.

Ali Erdemoğlu Mah.Öztürk Petrol Yanında Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.

 02.DY.276 Plakalı Pikap . Su Tamir Bakım ve Arıza İşlerinde Çalışmıştır.
                    Su İşleri Personellerinin Servis İşinde Çalıştı. 

* (15) defa Hamiziyan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

* (16) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

* (8) defa Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

*(4) defa  Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

* (7) defa Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

*  Sarhan Mahallesi Taş Ocağı Mevkisinde  Su Arızada Çalıştı.

*(8) defa  Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

*(6) defa Yeni Besni Mahallesinde  Su Arızada Çalıştı.

* 2 Etap Tokide Su Arızada Çalıştı.

*Paris Royal Düğün Salonu Önünde Su Arızada Çalıştı.

* (2) defa Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

* (9) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

* (7) defa Dumlupınar Mahallesinde Safyün Taziyeevi Civarında Su Arızada Çalıştı.

* (3) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

* (6) defa Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

* Ali Erdemoğlu Mahalesinde Su Arızada Çalıştı.

* (7) defa Küçük Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

* (7) defa Hasan Tütün Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

* Yumrutepede Su Arızada Çalıştı.

 * Çat Deposunda Su Arızasında Çalıştı.

* Sebze Halinde Su Arızada Çalıştı.

* Belediye Düğün Salonu Civarında Su Arızada Çalıştı.

* Kuz Dağında Su Arızasında Çalıştı.

* (4) defa Uzay Çatıda Su Arızada Çalıştı.

02.DE.795-02.DG.144 Plakalı Cenaze nakil Araçları İlçemiz ve Şehirler Arası,ve Köylerdeki Cenaze Nakil İşlerinde Çalışmaktadırlar.

Su Deposu Bekçilerini Eskiköy,Su Gözü Depolarına Taşımada Çalıştı.

Şehir Merkezinde (20 ) defin İşinde Çalıştı.

İnşaat Personelini Pınarbaşı Mahallesi ve Cırıt Meydan Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Tamirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Garaj Personelini Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Kanal Çavuşunu Yenikente Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

02 DG 144 Plakalı Cenaze Aracı ADIYAMAN`a Otopsiye Gitti.

Su İşleri Personellerini Yumrutepe ve Hastahane Civarına Taşımada Çalıştı.

Çakırhöyük Köyünden Cenazeyi ADIYAMAN`a Otopsiye Taşımada Çalıştı.

Çakırhöyük Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Çakallı Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Mırıhtıl Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Camiçi Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

02 DG144 Plakalı Cenaze Aracı ADIYAMAN`a Otopsiye Gitti.Oradan Kesmetepe`ye Cenazeyi Taşımada Çalıştı.

Boncuk Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Boybey Köyünden Cenazeyi Besni Devlet Hastahanesine Taşımada Çalıştı.

Boybey Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

*02.BLD.009 Plakalı Mst Kepçe Yol Yapım Onarımı, Kanal ve Su Arızalarda,  Mezar Kazmada,Harfiyat ve Kum Taşımada Çalıştı.

(4) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında  Çalıştı.

(14) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

(4) defa Küçük Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

Yumrutepede Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(16) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yeni Besni Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Çat Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

Eskiköy Su Deposundan Dinamoyu Kamyona Yüklemede Çalıştı.

Hayvan Pazarında Çevre Düzenlemesinde Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Su Arızada Çalıştı.

(8) defa Hamiziyan Mah.Su Arızada Çalıştı.

02.BLD.002 Plakalı Hidromek Kepçe  Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Yeni Besni Mahallesinde Beton Kırmada Çalıştı.

Kız Meslek Lisesi İçerisinde Beton Kırmada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Yeni Kanalizasyon Hattı Çekmede Çalıştı.

(6) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

(3)  Gün  Hamiziyan Mahallesine Yeni Kanal Hattı Çekmede Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Gaziantep Caddesinde Asfalt Yeri Düzenlemesinde Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Tedaş  Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Taş Ocağı Mevkisinde ve Yeni Besni Mah. Kanalizasyon Arızasında Çalıştı. 

(9) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(8) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

02.BLD.003 Plakalı Çukurova Kepçe Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Hasan Tütün mahallesi Abidin BABA Parkında Toprak Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Abidin BABA Parkında Ağaç Yeri Kazmada Çalıştı.

Günlüoğlu Düğün Salonunda Yer Düzenlemesi ve Onarımda Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde Kilit Taşı Yeri Düzenlemesinde Çalıştı.

Kuz Dağında  Su Arızasında Çalıştı.

 1. Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Kökörme Su Deposu Civarından Taş Duvarlık Taşı Traktörlere Taşımada Çalıştı.

02.BLD.006 Plakalı Greyder Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma Günleri Millet Bahçesi Önüne Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

02.BLD.007 Plakalı Silindir Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma Günleri Millet Bahçesi Önüne Asfalt Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Şehir Merkezinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Günlüoğlu Düğün Salonunda Yer Düzenlemesi ve Onarımda Çalıştı.

Kaymakamlık Lojmanı,Kartal Kavşağı Civarı,Jandarma Önü,Cırıt Meydan Mah. Asfalt Düzenlemesi ve Onarımda Çalıştı.

Gaziantep Caddesi ve Yenikentte Asfalt Yaması Düzenlemesi ve Onarımda Çalıştı.

Keleşin Yerinde Sıkıştırma Malzemesi Koyulan Yeri Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Erdemoğlu Mah.Polat İnşaat Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede  Çalıştı.

02.DG.553 Plakalı Sultan Otobüs 

04.07.2021 Tarihinde Encümen Sibel ŞANLIURFA`YA Gezi Amaçlı Gitti.

10.07.2021   Tarihinde Darende  - MALATYA                 Halk eğitim                                                                        

11.07.2021   Tarihinde ANKARA`ya Düğüne Gitti.          Haci Ahmet ANTEPLİ  (M.ÖRS)

13.07.2021   Tarihinde KONYA`ya     Düğüne Gitti.        Süleyman ARSLAN

15.07.2021   Tarihinde GAZİANTEP`e Düğüne Gitti.       İsmail BAYDEMİR   

           16.07.2021   Tarihinde KAYSERİ     Düğüne gitti.            Mahmut ÖZMERCAN 

           16.07.2021   Tarihinde ŞANLIURFA`ya Düğüne Gitti.     Encümen Sibel

                22.07.2021   Tarihinde OSMANİYE `ye Düğüne Gitti.    Mithat YURUL

                23.07.2021   Tarihinde Keysun`a Düğüne Gitti.              Kadir UNUTURUM

                28.07.2021  Somuncu baba`ya Gitti.                              Fazilet ŞAHİN                                                         

           30.07.2021   Tarihinde Besni-Sayören  Düğüne Gitti.     Mahmut ARSLAN 

                31-01.07.2021   Tarihinde Besni-Hamiziyan   Düğüne Gitti.  Cumali YAYCI 

                Küçük Kepçe2:   Belediye Düğün Salonu Civarında Su Arızada Çalıştı.

                Erdemoğlu Mah. Su Arızada Çalıştı.

                (7) defa Hamiziyan Mah.Su Arızasında Çalıştı.

                Aşağı Sarhan Mah. Harfiyatı Traktörlere Taşımada Çalıştı.

                Küçük Sanayi Sitesinde Kilit Taşı Yapımında Çalıştı.

                Çat Mah.Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

                Yukarı Sarhan  Mah.Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 02 DE 833Plakalı Tata Otobüs  Afet Evlerinde Ring Serviste Çalıştı.Günde 3 Sefer Yapıyor.

Tekstil İşçilerinin Servis İşinde Çalıştı.

İnşaat Personellerini Yenikente Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Çarşı Merkezine Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Hastahane Civarına Taşımada Çalıştı.

Halı kursundaki Bayanların Servisinde Çalıştı.

02.BD.344 Plakalı Araç Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor.
02.DY.939 Plakalı Ford Connet Zabıta Ekibini Taşımada Çalıştı.

02 DY 002 Plakalı Jetta Su İşleri Personellerini Şehir Merkezine Taşımada Çalıştı.
02 DG 512 Plakalı Ford Ranger Park ve Bahçelerde İşçi Servisi Yapıyor.
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Öğlen Yemek Dağıtıyor.

02.BLD.008 Plakalı Cat Büyük Kepçe 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

(5 ) defa Çöplüğü Temizlemede Çalıştı.

Garaj Stoktan Traktörlere Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesi Demirobasında Kanalizasyon Çalımasından Dolayı Kazılan Yere Sıkıştırma Malzemesi Düzenlemesi Yaptı.

Karnıaçık Köyüne Araç Çekmeye Gidiyor.

(2) defa Küçük Sanayi Sitesinde Kilit Taşı Sökümünde Çalıştı Kamyona Yükleme Yaptı.

02 DY 844 Plakalı Köpek Toplama Aracı Sokak Hayvanlarına Ekmek Toplamada Çalıştı.

02 DF 551 Plakalı Dfm Pikap İnşaat İşleri Çavuşuna Ait Çalışmaktadır.

İnşaat Personellerinin Servis İşinde ve Malzeme Taşımada Çalıştı.

            01.08.2021-31.08.2021 Tarihleri Arasında Belediye Garaj Amirliğinin Aylık Çalışma Raporudur.

* İş Makinelerimiz Greyder, Kazıcı-Kepçeler, Büyük Kepçe, Silindir, Forklift Ve    Kamyonlar Belediyemiz Sınırları İçerisinde Yol Yapımı ve Yol Düzeltme, İnşaat ve Su Ekipleri İle Çalışmıştır. Ayrıca Kamyonlar çeşitli Yerlerden Hafriyat ve Moloz Çekim İşlerinde Çalışmıştır.

* İş Makineleri ve Kamyonlar Çeşitli Mahallelerde ve Caddelerde Yol, Kaldırım, Kanal ve Kanalizasyon İşlerinde ve Mezarlık Yolu Düzenlemelerinde, Ayrıca Malzeme Harfiyat Taşıma İşlerinde Çalışmışlardır.

02.DD.619-02.DB.304-02.DD.620  Plakalı Kamyonlar ; 

02.DD.619 Plakalı Kamyon Ayda (8) defa Merinos İplik Fabrikasında Atık MalzemeTaşımadaÇalıştı.

02 DB 304 Kamyon Millet Bahçesine-Hastahane Yoluna-Ticaret Lisesi Civarına-
15 Temmuz Şehitler Mahallesine Yapıldı.

02.08.2021 Tarihinde ,03.08.2021 Tarihinde,04.08.2021 Tarihinde ,05.08.2021 Tarihinde ,06.08.2021 Tarihinde ,09.08.2021 Tarihinde,10.08.2021 Tarihinde,Toplam  7 Kamyon Geldi.

ADIYAMAN Karayollarından Asfalt Getirmede Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından Garaj Stoğa 15 Kamyon Temel Malzeme Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından 2 Kamyon Temel Mal.Sıkıştırma Malzemesini Küçük Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından 3 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini Kültür Merkezine Taşımada Çalıştı.

Kahta`ya Su Deposu Almaya Gitti.

Çobanlar Kum Ocağından 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini Millet Bahçesine Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından Fen Lisesi Civarına  2 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

 

02 DD 619 Plakalı Kamyon Millet Bahçesine-Hastahane Yoluna-Ticaret Lisesi Civarına-15 Temmuz Şehitler Mahallesine Yapıldı.

02.08.2021 Tarihinde,03.08.2021 Tarihinde,04.08.2021 Tarihinde,05.08.2021 Tarihinde,06.08.2021 Tarihinde 

09.08.2021 Tarihinde,10.08.2021 Tarihinde,Toplam 7 Kamyon Geldi.

ADIYAMAN Karayollarından Asfalt Getirmede Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından Kültür Merkezine 12 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

ADIYAMAN`a Su Deposu Almaya Gitti.

Çobanlar Kum Ocağından Garaj Stoğa 1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Çobanlar Kum Ocağından 15 Temmuz Şehitler Mah.1 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Su Arıza Ekibine Taşımada Çalıştı.

Garaj Stoktan 1 Kamyon Kum`u Küçük Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Garaj Stoktan 2 Kepçe Filleri Millet Bahçesine Taşımada Çalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından 1 Etap Tokiye 2 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

02 DD 620 Plakalı Kamyon Trafo`yu ŞANLIURFA`ya Taşımada Çalıştı.
Garaj Stoktan 2 Kepçelik Filleri Millet Bahçesine Taşımada Çalıştı.
Kahta`ya Varil Getirmeye Gitti.
Çobanlar Kum Ocağından 1 Etap Tokiye 2 Kamyon Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
ADIYAMAN`a İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Dezenfektan Getirmede Çalıştı.

02 DD 619- 02 DD 620- 02 DB 304 Plakalı Kamyonlar Çobanlar Kum Ocağından
 6 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini Oyratlı Köyü Mezarlığına Taşımada Çalıştılar.
02.DD.625-02.DD.626-02.DG.143-02.DD.219-02.ABC.777 Plakalı Çöp Araçları  Temizlik İşleri Müdürlüğünün Hizmetinde Mahalle ve Sokaklarda Çöpleri Toplamaktadırlar.Temiz bir Çevre İçin Gerekli Yerlerde Temizlik Yapılmaktadır.
02.DZ.304 - 02.DB.053  Plakalı Vidanjörler  Çeşitli Mahallelerde,ve Köylerde Kanalizasyon Tamir,ve Onarım Kanal Açma İşlerinde Çalıştılar.

(4) defa Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(5) defa Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(12) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Mırıhtıl,Sarıyaprak,Tilek,Atmalı,Zurnacı,Camiçi,KitişKöyü,MamadikKöyü,Balka Köyü,Sofraz Köyü,Sayören Köyü,Çomak Köyü,Zormara Köyü,  vb Köylerde Kanal Arızada Çalıştılar.

(8) defa Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (12) defa Pınarbaşı Mahallesinde   Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(6) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(11) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (15) defa Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(12) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (10) defa Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (9) defa Paris Royal Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(5) defa 1 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(2) defa 4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(3) defa Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (2) defa Gaziantep Caddesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa Ali Erdemoğlu Mahallesinde Knalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa 3 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(10) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa Su Gözünde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa 2 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Küçük Kepçe2:  (4) defa Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(5) defa Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(12) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(8) defa Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (12) defa Pınarbaşı Mahallesinde  Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(6) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(11) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (15) defa Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

 (10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(12) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (10) defa Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (9) defa Paris Royal Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(5) defa 1 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(2) defa 4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(3) defa Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (2) defa Gaziantep Caddesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa Ali Erdemoğlu Mahallesinde Knalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa 3 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(10) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa Su Gözünde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa 2 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa Hasan Tütün Mah.Latif Doğan Taziyeevi Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

02.DF.514 - 02.DE.018 Traktörler İnşaat Ekipleri ile birlikte Çevre Temizliği  Harfiyat Toplama İşlerinde Kum Taşıma, Mıcır,  Sıkıştırma Malzemesi, Çimento,Sal ve Pireket Taşımada Çalıştılar.

( 20 ) defa Şehir Mezarlığına Sal ve Pireket Taşımada Çalıştılar.
( 1 ) defa Hamiziyan Mezarlığına  Sal, Çimento, Kum,Pireket Taşımada Çalıştılar.
Erdemoğlu Mah.Millet Bahçesine 2 Palet Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.
Su Gözüne 10 Adet Çimento 1 Traktör Kum Taşımada Çalıştı.
2 Traktör Kökörme Deposu Civarından Taş Duvarlık Taşı 4 Etap Toki Parkına Taşımada çalıştı.

4 Etap Toki Parkına Kum, Çimento,Filler Taşımada çalıştı.

3 Etap Tokiye 2 Adet Sal, 1 Çimento Taşımada Çalıştı.

Millet Bahçesine 160 Adet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Yeni Besni Mah.  8 Traktör Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Askerlik Şubesine 1 Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.
Tedaş Civarına 1 Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.
Garaj Stoktan 2 Palet Kilit Taşını Millet Bahçesi Civarına Taşımada Çalıştı.Şok Market Yanı
Garaj Stoktan 1 Traktör Filler  Millet Bahçesi Civarına Taşımada Çalıştı.Şok Market Yanı
Garaj Stoktan Millet Bahçesine 4 Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.
Küçük Sanayi Sitesinden 4 Palet Kilit Taşını Millet Bahçesine Taşımada Çalıştılar.
Garaj Stoktan 1 Palet Bordur Taşını SSK Binasına Taşımada Çalıştı.
SSK Binasına Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
Garaj Stoktan 1 Traktör Sıkıştırma Malzemesini Pınarbaşı Mah. Su Arıza Ekibine Taşımada Çalıştı.
Garaj Stoktan 4  Palet Kilit Taşını Millet Bahçesine Taşımada Çalıştı.
Oyratlı Köyüne 66 Pireket ve 4 Adet Sal,2 Torba Çimento,2 Torba Kum  Taşımada Çalıştı.
Dumlupınar Mahallesine 1 Traktör Kum,4 Torba Çimento,1 Palet Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.
Dumlupınar Mahallesinden 2 Traktör Harfiyat Taşımada Çalıştı.

02.AAF.696 Plakalı Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde  Harfiyat,Ağaç Kum,Çimento,KilitTaşı,Pireket, KırmızıToprak Taşıma İşlerinde ve Çüt Sürme İşlerinde`de Çalışmaktadır.

02.DB.373  Plakalı Traktör Kaynak İşlerinde ve Komprosör Taşımada Çalışmaktadır.

Garajda Konteyner Kaynatmada Çalıştı.

                Su Gözünde Kaynak İşinde Çalıştı.
                Eskiköy Su Deposunda Kaynak İşinde Çalıştı.
                Abidin BABA Parkında Kaynak İşinde Çalıştı.
                Kaymakamlık Binası Önünde Kaynak İşinde Çalıştı.
                Su Gözünde Kaynak İşinde Çalıştı.

            02.DH.678 Plakalı Isuzu Pikap Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde Servis İşlerinde Çalışmıştır.

             Akşamları Şehir Merkezinde  İlaçlamada Çalıştı.

02.BLD.001 Plakalı Forklift Karo Taşı, Kilit Taşı, Bordur Taşı, Loğar Taşı,  
Taşımada Çalışmıştır.

Küçük Sanayi Sitesinde Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Garaj Stoğa Pireket Taşımada Çalıştı. Tırdan

Garaj Stoğa Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.Tırdan 

Küçük Sanayi Sitesinden Traktörlere Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

SSK Binasına Bordur Taşını Taşımada Çalıştı.

Ambar Markette Malzeme Taşımada Çalıştı.

 02.DY.276 Plakalı Pikap . Su Tamir Bakım ve Arıza İşlerinde Çalışmıştır.
                    Su İşleri Personellerinin Servis İşinde Çalıştı. 

 (10) defa Küçük Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

Yumrutepede Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 ( 10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(8) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yeni Besni Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Su Arızada Çalıştı.

(5) defa Hamiziyan Mah.Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(1) defa 1 Etap Tokide Su Arızasında Çalıştı.

(1) defa Diş Hastahanesi Önünde Su Arızasında Çalıştı.

(2) defa Çat Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

(10) defa Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

*02.BLD.009 Plakalı Mst Kepçe Yol Yapım Onarımı, Kanal ve Su Arızalarda,  Mezar Kazmada,Harfiyat ve Kum Taşımada Çalıştı.

(4) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında  Çalıştı.

(11 ) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

(10) defa Küçük Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

Yumrutepede Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 ( 10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(8) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yeni Besni Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Su Arızada Çalıştı.

(5) defa Hamiziyan Mah.Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(1) defa 1 Etap Tokide Su Arızasında Çalıştı.

(1) defa Diş Hastahanesi Önünde Su Arızasında Çalıştı.

(6) defa Çat Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

(10) defa Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

02.DE.795-02.DG.144 Plakalı Cenaze nakil Araçları İlçemiz ve Şehirler Arası,ve Köylerdeki Cenaze Nakil İşlerinde Çalışmaktadırlar.

Su Deposu Bekçilerini Eskiköy,Su Gözü Depolarına Taşımada Çalıştı.

Şehir Merkezinde (20 ) defin İşinde Çalıştı.

Hamiziyan Mezarlığında (1) defin İşinde Çalıştı.

İnşaat Personelini Pınarbaşı Mahallesi ve Cırıt Meydan Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Tamirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Garaj Personelini Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Kanal Çavuşunu Yenikente,Hamiziyan Mah.Yeni Besni Mah.Çat Mah. Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

                Oyratlı köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Cencere Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

02.BLD.002 Plakalı Hidromek Kepçe  Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

(6) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Taş Ocağı Mevkisinde ve Yeni Besni Mah. Kanalizasyon Arızasında Çalıştı. 

(9) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(8) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Mezbahane Civarında Harfiyat Taşımada Çalıştı.

02.BLD.003 Plakalı Çukurova Kepçe Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

 1. Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Kökörme Su Deposu Civarından Taş Duvarlık Taşı Traktörlere Taşımada Çalıştı.

Askerlik Şubesinde Kilit Taşı Tadilatında Çalıştı.

Tedaş Civarında Kilit Taşı Tadilatında Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde Kilit Taşı Tadilatında Çalıştı.

Kaymakamlık Lojmanı Önünden Harfiyatı Kamyona ve Traktöre Taşımada Çalıştı.
07.08.2021 Tarihinde Hamiziyan Mah.Mezar Kazmada Çalıştı.

Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma Günleri Millet Bahçesi Önüne Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

09.08.2021 Tarihinde Millet Bahçesinde Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

10.08.2021 Tarihinde Hastahane Yoluna ve Ticaret Lisesi Civarna-15 Temmuz Şehitler Mahallesine Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

(6) defa Millet Bahçesinde Kilit Taşı Tadilatında  Çalıştı.

Oyratlı Köyünde Mezar Kazmada   Çalıştı.

Dumlupınar Mahallesinden Traktöre Harfiyat Taşımada  Çalıştı.

02.BLD.006 Plakalı Greyder Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma Günleri Millet Bahçesi Önüne Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

09.08.2021 Tarihinde Millet Bahçesinde Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.
10.08.2021 Tarihinde Hastahane Yoluna ve Ticaret Lisesi Civarna-15 Temmuz Şehitler Mahallesine  Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Oyratlı Köyünde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

1 Etap Toki Civarında Yol Yapım Onarım Ve Düzenlemede Çalıştı.

Fen Lisesi Civarında Yol Yapım Onarım Ve Düzenlemede Çalıştı.

02.BLD.007 Plakalı Silindir Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma Günleri Millet Bahçesi Önüne Asfalt Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

09.08.2021 Tarihinde Millet Bahçesinde Asfalt  Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

10.08.2021 Tarihinde Hastahane Yoluna ve Ticaret Lisesi Civarna-15 Temmuz Şehitler Mahallesine Asfalt Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

1 Etap Toki Civarında Yol Yapım Onarım Ve Düzenlemede Çalıştı.

Fen Lisesi Civarında Yol Yapım Onarım Ve Düzenlemede Çalıştı.

02.DG.553 Plakalı Sultan Otobüs 

04.08.2021  GAZİANTEP`e Düğüne Gitti.                    Ahmet BOZBAYIR

05.08.2021   Gölbaşına Düğüne  Gitti.               Metin YURT

06.08.2021  darende- MALATYA                    Hasan SABAK

07.08.2021  oyratlı –keleşin yeri Düğüne Gitti. Halil YÜCEL

08.08.2021 Tarihinde ADANA`ya Düğüne Gitti. 

14.08.2021 Tartihinde Balkar Köyüne Düğüne Gitti.  Haceli ERTAŞ

15.08.2021 Tarihinde Mamadik Köyüne Düğüne Gitti. 

15.08.2021 Tarihinde GAZİANTEP`e Düğüne Gitti. Muzaffer KARACA 

16.08.2021  Keysun`a Düğüne Gitti.                 Erol İŞİTMEN

21.08.2021  GAZİANTEP`e  Düğüne Gitti.                    Ahmet GÖLBAŞI 

26/27.08.2021 Şehir İçi                                      Aydın CİLA

28.08.2021 ADANA Düğüne Gitti.                                 Cengiz KURT

30.08.2021  GAZİANTEP`e Düğüne Gitti.                Arif YILMAZ                                                                        

02 DE 833 Plakalı Tata Otobüs  Afet Evlerinde Ring Serviste Çalıştı.Günde 3 Sefer Yapıyor.

Tekstil İşçilerinin Servis İşinde Çalıştı.

İnşaat Personellerini Yenikente Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Çarşı Merkezine Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Hastahane Civarına Taşımada Çalıştı.

Halı kursundaki Bayanların Servisinde Çalıştı.

02.BD.344 Plakalı Araç Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor.
02.DY.939 Plakalı Ford Connet Zabıta Ekibini Taşımada Çalıştı.

02 DY 002 Plakalı Jetta Su İşleri Personellerini Şehir Merkezine Taşımada Çalıştı.

Erkeneğe Su İşleri Müdürünü Taşımada Çalıştı.

GAZİANTEP`e Servise Parça Almaya Gitti..

02 DG 512 Plakalı Ford Ranger Park ve Bahçelerde İşçi Servisi Yapıyor.
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Öğlen Yemek Dağıtıyor.

02.BLD.008 Plakalı Cat Büyük Kepçe Kongre ve Kültür Merkezi Civarında Temel Malzeme Düzenlemesi Yaptı.

(2) defa Çöplüğü Temizlemede Çalıştı.

Hamiziyan Mah.Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Garaj Stoktan Kamyona Filler Taşımada Çalıştı.

1 Etap Toki Civarında Yol Yapım Onarım ve  Düzenlemede Çalıştı.

Fen Lisesi Civarında Yol Yapım Onarım ve  Düzenlemede Çalıştı.

02 DY 844 Plakalı Köpek Toplama Aracı Sokak Hayvanlarına Ekmek Toplamada Çalıştı.

02 DF 551 Plakalı Dfm Pikap İnşaat Çavuşu ve İnşaat Personellerini Taşımada çalışıyor.

               01.09.2021-30.09.2021 Tarihleri Arasında Belediye Garaj Amirliğinin Aylık Çalışma Raporudur.

* İş Makinelerimiz Greyder, Kazıcı-Kepçeler, Büyük Kepçe, Silindir, Forklift Ve    Kamyonlar Belediyemiz Sınırları İçerisinde Yol Yapımı ve Yol Düzeltme, İnşaat ve Su Ekipleri İle Çalışmıştır. Ayrıca Kamyonlar çeşitli Yerlerden Hafriyat ve Moloz Çekim İşlerinde Çalışmıştır.

* İş Makineleri ve Kamyonlar Çeşitli Mahallelerde ve Caddelerde Yol, Kaldırım, Kanal ve Kanalizasyon İşlerinde ve Mezarlık Yolu Düzenlemelerinde, Ayrıca Malzeme Harfiyat Taşıma İşlerinde Çalışmışlardır.

02.DD.619-02.DB.304-02.DD.620  Plakalı Kamyonlar ; 

02.DD.619 Plakalı Kamyon Ayda (8) defa Merinos İplik Fabrikasında Atık MalzemeTaşımadaÇalıştı.

Çobanlar Kum Ocağından 8 Kamyon Sıkıştırma Malzemesini 1 Etap Toki ve Fen Lisesi Civarına Taşımada Çalıştılar.

Hamiziyan Mahallesinden Toprağı Hasan Tütün Mahallesi Parkına Taşımada Çalıştılar.

02.DD.620-02.DB.304 Plakalı Kamyonlar Hamiziyan Mahallesinden Toprağı Pınarbaşı Mahallesi Parkına Taşımada Çalıştılar.
(4) Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Garaj Stoğa Taşımada Çalıştılar.

Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Cırıt Meydan Mahallesine  Taşımada Çalıştılar.

02.DD.619-02.DD.620-02.DB.304 Plakalı Kamyonlar Cırıt Meydan Mahallesi Yumrutepe Mevkisnden 21 Kamyon Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

02.DD.620-02.DB.304 Plakalı Kamyonlar Hamiziyan Mahallesinden Toprağı Cırıt Meydan Mahallesi Yumrutepe Mevkisine Taşımada Çalıştılar.(6) Kamyon

Garaj Stoktan 1 Kamyon Kumu Fen Lisesi Civarına Taşımada Çalıştı.

02 DD 620 Plakalı Kamyon Dinamaoyu ADIYAMAN`a Taşımada Çalıştı.

02 DB 304 Plakalı Kamyon 02 DB 373 Kaynak Traktörünü GAZİANTEP`ten Almaya Gitti.
Uzunkuyu Köyünde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

02 DD 619-02 DD 620-02 DB 304 Plakalı Kamyonlar Hamiziyan Mahallesinden Toprağı Eskiköye Taşımada Çalıştılar. 3 Kamyon 

02.DD.625-02.DD.626-02.DG.143-02.DD.219-02.ABC.777 Plakalı Çöp Araçları  Temizlik İşleri Müdürlüğünün Hizmetinde Mahalle ve Sokaklarda Çöpleri Toplamaktadırlar.Temiz bir Çevre İçin Gerekli Yerlerde Temizlik Yapılmaktadır.
Ayda 4 defa Çarşamba Pazarını Temizlemede Çalıştılar.
Ayda 4 defa Pazar Pazarını Temizlemede Çalıştılar.
Mega Tekstilden Atık Malzeme Taşımada Çalıştılar.

 

02.DZ.304 - 02.DB.053 Plakalı  Vidanjörler  Çeşitli Mahallelerde,ve Köylerde Kanalizasyon Tamir,ve Onarım Kanal Açma İşlerinde Çalıştılar.

(4) defa Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(5) defa Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(12) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Mırıhtıl,Sarıyaprak,Tilek,Atmalı,Zurnacı,Camiçi,KitişKöyü,MamadikKöyü,Balka Köyü,Sofraz Köyü,Sayören Köyü,Çomak Köyü,Zormara Köyü,  vb Köylerde Kanal Arızada Çalıştılar.

(8) defa Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (12) defa Pınarbaşı Mahallesinde   Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(6) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(11) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (15) defa Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(12) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (10) defa Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (9) defa Paris Royal Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(5) defa 1 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(2) defa 4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(3) defa Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (2) defa Gaziantep Caddesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa Ali Erdemoğlu Mahallesinde Knalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa 3 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(10) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa Su Gözünde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa 2 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Küçük Kepçe2:  (4) defa Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(5) defa Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(12) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

 (8) defa Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

 (12) defa Pınarbaşı Mahallesinde   Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(6) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(11) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (15) defa Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(12) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (10) defa Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (9) defa Paris Royal Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(5) defa 1 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(2) defa 4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(3) defa Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (2) defa Gaziantep Caddesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa Ali Erdemoğlu Mahallesinde Knalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa 3 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(10) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa Su Gözünde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa 2 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

02.DF.514 - 02.DE.018 Traktörler İnşaat Ekipleri ile birlikte Çevre Temizliği  Harfiyat Toplama İşlerinde Kum Taşıma, Mıcır, Sıkıştırma Malzemesi, Çimento,Sal ve Pireket  Taşımada Çalıştılar.

( 26 ) defa Şehir Mezarlığına Sal ve Pireket Taşımada Çalıştılar.
Hasan Tütün Mahallesine 2 Palet  Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Pınarbaşı Mahallesine 2 Palet Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Garaj Stoktan 1 Traktör Sıkıştırma Malzemesini Erdemoğlu Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesi 2 Etap Toki`ye Kum Çimento Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Komprosörü Fen Lisesi Civarına Taşımada Çalıştı.
Hayvan Pazarından Karo Taşını Fen Lisesi Civarına Taşımada Çalıştılar.
Garaj Stoktan Sıkıştırma Malzemesi , Kum ve Çimento`yu Fen Lisesi Civarına Taşımada Çalıştılar.
Askerlik Şubesi Civarından Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Belediye Düğün Salonu Önüne Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
Kozulca Mevkisine Kilit Taşı,Bordur Taşı,Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
Cırıt Meydan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.
Cırıt Meydan Mahallesine Sıkıştırma Malzemesi Taşımada ve Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.
Pınarbaşı Mahallesine Bordur Taşı Taşımada Çalıştı.
Dumlupınar Mahallesine Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
Yukarı Sarhan Mahallesine Bordur Taşı ,Kilit Taşı, Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
4 Etap Tokiye Çimento ve Kum Taşımada Çalıştı.
2 Etap Tokiye B ordur Taşı ve Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.
2 Etap Toki Civarına Karo Taşı Taşımada Çalıştı.
1 Etap Tokiye Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.
1 Etap Tokiye Kum Çimento ve Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.
Fen Lisesine Su Tankerini Taşımada Çalıştı.
4 Etap Tokiye Çimento ve Kum Taşımada Çalıştı.
Hasan Tütün Mahallesi Parkına Kum ve Çimento Taşımada Çalıştı.
Hasan Tütün Mahallesi Parkına Su Tankerini Taşımada Çalıştı.
Eğitim Bayramında Kaymakamlık Binası Önüne Masa ve Sandalye Taşımada Çalıştılar.
Eğitim Bayramında Abidin TANRIKOLU Lisesine Masa ve Sandalye Taşımada Çalıştılar.

02.AAF.696 Plakalı Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde  Harfiyat,Ağaç Kum,Çimento,KilitTaşı,Pireket, KırmızıToprak Taşıma İşlerinde ve Çüt Sürme İşlerinde`de Çalışmaktadır.

02.DB.373  Plakalı Traktör Kaynak İşlerinde ve Komprosör Taşımada Çalışmaktadır.

Garajda Konteyner Kaynatmada Çalıştı.

                Su Gözünde Kaynak İşinde Çalıştı.
                Eskiköy Su Deposunda Kaynak İşinde Çalıştı.
                Abidin BABA Parkında Kaynak İşinde Çalıştı.
                Kaymakamlık Binası Önünde Kaynak İşinde Çalıştı.
                Su Gözünde Kaynak İşinde Çalıştı.
                Fen Lisesi Civarında Kaynak İşinde Çalıştı.
                Fen Lisesine Komprosörü Taşımada Çalıştı.

02.DH.678 Plakalı Isuzu Pikap Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde Servis İşlerinde Çalışmıştır.

Akşamları Şehir Merkezinde  İlaçlamada Çalıştı.

02.BLD.001 Plakalı Forklift Karo Taşı, Kilit Taşı, Bordur Taşı, Loğar Taşı,  
Taşımada Çalışmıştır.

Küçük Sanayi Sitesinde Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Garaj Stoğa Pireket Taşımada Çalıştı. Tırdan

Garaj Stoğa Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.Tırdan 

Küçük Sanayi Sitesinden Traktörlere Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

SSK Binasına Bordur Taşını Taşımada Çalıştı.

Ambar Markette Malzeme Taşımada Çalıştı.

Hayvan Pazarından Karo Taşını Traktöre Taşımada Çalıştı ve Fen Lisesi Civarında Traktörden İndirmede Çalıştı.

Garaj Stoktan Traktörlere Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Garaj Stoktan Bordur Taşını Traktörlere Taşımada Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde Demirçi Hafızın Malzemesini Taşımada Çalıştı.

 02.DY.276 Plakalı Pikap . Su Tamir Bakım ve Arıza İşlerinde Çalışmıştır.
                    Su İşleri Personellerinin Servis İşinde Çalıştı. 

 (7) defa Küçük Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

Yumrutepede Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 ( 10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(8) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yeni Besni Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Su Arızada Çalıştı.

(9) defa Hamiziyan Mah.Su Arızada Çalıştı.

(6) defa  Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(1) defa 1 Etap Tokide Su Arızasında Çalıştı.

(1) defa Diş Hastahanesi Önünde Su Arızasında Çalıştı.

(3) defa Çat Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

(10) defa Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

02.BLD.009 Plakalı Mst Kepçe Yol Yapım Onarımı, Kanal ve Su Arızalarda,  Mezar Kazmada,Harfiyat ve Kum Taşımada Çalıştı.

(4) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında  Çalıştı.

(10) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

(7) defa Küçük Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

Yumrutepede Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Pınarbaşı Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

 ( 10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(8) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yeni Besni Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Su Arızada Çalıştı.

(9) defa Hamiziyan Mah.Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(1) defa 1 Etap Tokide Su Arızasında Çalıştı.

(1) defa Diş Hastahanesi Önünde Su Arızasında Çalıştı.

(3) defa Çat Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

(10) defa Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

02.DE.795-02.DG.144 Plakalı Cenaze nakil Araçları İlçemiz ve Şehirler Arası,ve Köylerdeki Cenaze Nakil İşlerinde Çalışmaktadırlar.

Su Deposu Bekçilerini Eskiköy,Su Gözü Depolarına Taşımada Çalıştı.

Şehir Merkezinde ( 28 )  defin İşinde Çalıştı.

İnşaat Personelini Pınarbaşı Mahallesi ve Cırıt Meydan Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Tamirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Garaj Personelini Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Kanal Çavuşunu Yenikente,Hamiziyan Mah.Yeni Besni Mah.Çat Mah. Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

                Güneykaş  köyünde (2) defin İşinde Çalıştı.

Köseceli Köyünde (2) defin İşinde Çalıştı.

Aşağı Çöplü Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Aşağı Çöplü Köyünden Cenazeyi Adıyaman`a Otopsiye Taşımada Çalıştı.

(5) defa Adıyaman Devlet Hastahanesinden Cenazeyi Besni`ye Taşımada Çalıştılar.

Eskiköyde (1) defin İşinde Çalıştı.

Cencere Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Arep Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Herete Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Köseceli Köyünden Cenazeyi Besni Devlet Hastahanesine Taşımada Çalıştı.
Karaağaç Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Yazı Yalangoz Köyünden Cenazeyi Besni Devlet Hastahanesine Taşımada Çalıştı.
Yazı Yalangoz Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

02.BLD.002 Plakalı Hidromek Kepçe  Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

(10) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Taş Ocağı Mevkisinde ve Yeni Besni Mah. Kanalizasyon Arızasında Çalıştı. 

(9) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(8) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Mezbahane Civarında Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Kaymakamlık Lojmanı Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Cencere Köyünde Mezar Kazmada Çalıştı.

02.BLD.003 Plakalı Çukurova Kepçe Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

 1. Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Güneykaş Köyünde Mezar Kazmada   Çalıştı.

Gaziantep Caddesinde Asfalt Serme Düzenleme ve OnarımdaÇalıştı.
Fen Lisesi Civarında Yol Yapım Onarım Ve Düzenlemede Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesi Yumrutepe Mevkisinde Kilit Taşı Sökümünde Çalıştı.

Kızılpınar Köyünde Taş Duvarda Çalıştı. 

Eskiköyde Mezar Kazmada  Çalıştı.

1 Etap Toki Civarında Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

02.BLD.006 Plakalı Greyder 

1 Etap Toki Civarında Yol Yapım Onarım Ve Düzenlemede Çalıştı.

Fen Lisesi Civarında Yol Yapım Onarım Ve Düzenlemede Çalıştı.

Cırıt Meydan Mah. Yumrutepe Mevkisinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.
Yenikent Afet Evlerinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

1 Etap Toki Civarında Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

02.BLD.007 Plakalı Silindir 

1 Etap Toki Civarında Yol Yapım Onarım Ve Düzenlemede Çalıştı.

Fen Lisesi Civarında Yol Yapım Onarım Ve Düzenlemede Çalıştı.

Gaziantep Caddesinde Asfalt Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

Kurugöl Köyünde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Cırıt Meydan Mah. Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

1 Etap Toki Civarında Asfalt Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

02.DG.553 Plakalı Sultan Otobüs 

03.09.2021 Tarihinde 02 DG 553 Plakalı Otobüs VAN Ercişe Düğüne  Gitti. 
Mustafa KORKMAZ                         

 24.25.26/09.2021 Tarihlerinde Besni Eğitim Bayramında Görevlidir.                                                             

17.09.2021 Tarihinde 02 DG 553 Plakalı Otobüs GAZİANTEP`e Düğüne Gitti.

 Mustafa ÇİMEN

25.09.2021 Tarihinde 02 DG 553 Plakalı Otobüs GAZİANTEP`e Düğüne Gitti.                          Birim YURT

29.09.2021 Tarihinde 02 DG 553 Plakalı Otobüs BATMAN`a Düğüne Gitti.                              Mahmut EKMEKÇİ

02 DE 833 Plakalı Tata Otobüs  Afet Evlerinde Ring Serviste Çalıştı.Günde 3 Sefer Yapıyor.

Tekstil İşçilerinin Servis İşinde Çalıştı.

İnşaat Personellerini Yenikente Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Çarşı Merkezine Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Hastahane Civarına Taşımada Çalıştı.

Halı kursundaki Bayanların Servisinde Çalıştı.

02.BD.344 Plakalı Araç Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor.
02.DY.939 Plakalı Ford Connet Zabıta Ekibini Taşımada Çalıştı.

02 DY 002 Plakalı Jetta Su İşleri Personellerini Şehir Merkezine Taşımada Çalıştı.

02 DG 512 Plakalı Ford Ranger Arızalıdır.

02.BLD.008 Plakalı Cat Büyük Kepçe Kongre ve Kültür Merkezi Civarında Temel Malzeme Düzenlemesi Yaptı.

(4) defa Çöplüğü Temizlemede Çalıştı.

1 Etap Toki Civarında Yol Yapım Onarım ve  Düzenlemede Çalıştı.

Fen Lisesi Civarında Yol Yapım Onarım ve  Düzenlemede Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesi Yumrutepe Mevkisinde Kilit Taşı Sökümünde Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinden Toprağı Kamyonlara Taşımada Çalıştı.

Kökörme Deposu Civarından Taş Duvarlık Taşı Traktörlere Taşımada Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

02 DY 844 Plakalı Köpek Toplama Aracı Sokak Hayvanlarına Ekmek Toplamada Çalıştı.

02 DF 551 Plakalı Dfm Pikap İnşaat Çavuşu ve İnşaat Personellerini Taşımada Çalışıyor.İnşaat Malzemesi Taşımada Çalışıyor.

 

              01.10.2021-31.10.2021 Tarihleri Arasında Belediye Garaj Amirliğinin Aylık Çalışma Raporudur.

 İş Makinelerimiz Greyder, Kazıcı-Kepçeler, Büyük Kepçe, Silindir, Forklift Ve     Kamyonlar Belediyemiz Sınırları İçerisinde Yol Yapımı ve Yol Düzeltme, İnşaat ve Su Ekipleri İle Çalışmıştır. Ayrıca Kamyonlar çeşitli Yerlerden Hafriyat ve Moloz Çekim İşlerinde Çalışmıştır.

 İş Makineleri ve Kamyonlar Çeşitli Mahallelerde ve Caddelerde Yol, Kaldırım, Kanal ve Kanalizasyon İşlerinde ve Mezarlık Yolu Düzenlemelerinde, Ayrıca Malzeme  Harfiyat Taşıma İşlerinde Çalışmışlardır.

02.DD.619-02.DB.304-02.DD.620  Plakalı Kamyonlar ; 

02.DD.619 Plakalı Kamyon Ayda (8) defa Merinos İplik Fabrikasında Atık MalzemeTaşımadaÇalıştı.

02.DB.304 Plakalı Kamyon Koşu Parkı Yanından Toprağı Zümrüt Evleri Bahçesine Taşımada Çalıştı.

02 DD 619-02 DD 620-02 DB 304 Plakalı Kamyonlar Pınarbaşı Mahallesi Paris Royal Düğün Salonu Önünde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından Paris Royal Düğün Salonu Önüne Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

(20) gün Çalıştılar. 02.DD.619-02.DD.620-02.DB.304 Plakalı Kamyonlar Kahta`dan Sıkıştırma Malzemesini  Besni Erdemoğlu Mahallesine  Taşımada Çalıştılar

Eski Jandarma Binasından Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından Erdemoğlu Mahallesine Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından 15 Temmuz Şehitler Mahallesine Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Çakırlar Kum Ocağından Kumu Erdemoğlu mahallesine Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından Pınarbaşı Mahallesine Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağınadan Sıkıştırma Malzemesini Dumlupınar Mahallesi Arzum Düğün Salonu Civarna Taşımada Çalıştılar.

Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Hasan Tütün Mahallesine Taşımada Çalıştılar.

02.DD.625-02.DD.626-02.DG.143-02.DD.219-02.ABC.777 Plakalı Çöp Araçları  Temizlik İşleri Müdürlüğünün Hizmetinde Mahalle ve Sokaklarda Çöpleri Toplamaktadırlar.Temiz bir Çevre İçin Gerekli Yerlerde Temizlik Yapılmaktadır.
Ayda 4 defa Çarşamba Pazarını Temizlemede Çalıştılar.
Ayda 4 defa Pazar Pazarını Temizlemede Çalıştılar.
Mega Tekstilden Atık Malzeme Taşımada Çalıştılar.
02.DZ.304 - 02.DB.053  Plakalı  Vidanjörler Çeşitli Mahallelerde,ve Köylerde Kanalizasyon Tamir,ve Onarım Kanal Açma İşlerinde Çalıştılar.

(4) defa Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(5) defa Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(12) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Mırıhtıl,Sarıyaprak,Tilek,Atmalı,Zurnacı,Camiçi,KitişKöyü,MamadikKöyü,Balka Köyü,Sofraz Köyü,Sayören Köyü,Çomak Köyü,Zormara Köyü,  vb Köylerde Kanal Arızada Çalıştılar.

(8) defa Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (12) defa Pınarbaşı Mahallesinde   Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(6) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(11) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (15) defa Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(12) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (10) defa Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (9) defa Paris Royal Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(5) defa 1 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(2) defa 4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(3) defa Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (2) defa Gaziantep Caddesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa Ali Erdemoğlu Mahallesinde Knalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa 3 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(10) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa Su Gözünde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa 2 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Küçük Kepçe2:  (4) defa Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(5) defa Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(12) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

 (8) defa Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

 (12) defa Pınarbaşı Mahallesinde   Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(6) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(11) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (15) defa Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(12) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (10) defa Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (9) defa Paris Royal Civarında Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(5) defa 1 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(2) defa 4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(3) defa Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (2) defa Gaziantep Caddesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa Ali Erdemoğlu Mahallesinde Knalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa 3 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(10) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa Su Gözünde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa 2 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

02.DF.514 - 02.DE.018 Traktörler İnşaat Ekipleri ile birlikte Çevre Temizliği  Harfiyat Toplama İşlerinde Kum Taşıma, Mıcır, Sıkıştırma Malzemesi, Çimento,Sal ve Pireket  Taşımada Çalıştılar.

( 24) defa Şehir Mezarlığına Sal ve Pireket Taşımada Çalıştılar.
Paris Royal Düğün Salonu Civarına Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.

Hasan Tütün Mah. Parkına Bordur Taşı Taşımada Çalıştılar.

Hasan Tütün Mah. Parkına Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.

Dumlupınar Mah. Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Cırıt Meydan Mah.Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Çat Mah.Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.
Yeni Besni Mah.Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Su Gözüne Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.
Koşu Parkı Önünde Toprak Taşımada Çalıştılar.
1 Etap Tokiye Sal,Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.
4 Etap Tokiye Çimento ve Kum Taşımada Çalıştılar.
15 Temmuz Şehitler Mah.Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.
Zümrüt Evleri Bahçesine Kum,Çimento Taşımada Çalıştılar.
Hasan Tütün Mah.Parkına Kilit Taşı Taşımada Çalıştılar.
Turan İnşaat Malzeme Satış Yerinden Demir ve Çimentoyu Garaja Taşımada Çalıştılar.
Pınarbaşı Mah.Bordur Taşı ve Kilit Taşı Taşımada Çalıştılar.
Pınarbaşı Mah.Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Erdemoğlu Mah.Kum Çimento,Bordur Taşı Taşımada Çalıştılar.
Erdemoğlu Mah.Sıkıştırma Mal.Taşımada Çalıştılar.
Gaziantep Caddesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Pınarbaşı Mah.Acem Mevkisinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
1 Etap Tokiye Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.
2 Etap Tokiye Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.
Sarhan Mah.Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Çat Mah. Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

02.AAF.696 Plakalı Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde  Harfiyat,Ağaç Kum,Çimento,KilitTaşı,Pireket, KırmızıToprak Taşıma İşlerinde ve Çüt Sürme İşlerinde`de Çalışmaktadır.

02.DB.373  Plakalı Traktör Kaynak İşlerinde ve Komprosör Taşımada Çalışmaktadır.

Garajda Konteyner Kaynatmada Çalıştı.

                Su Gözünde Kaynak İşinde Çalıştı.
                Çarşı Merkezde Kaynak İşinde Çalıştı.

             02.DH.678 Plakalı Isuzu Pikap Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde Servis İşlerinde Çalışmıştır.

Akşamları İlaçlamada Çalıştı.

02.BLD.001 Plakalı Forklift Karo Taşı, Kilit Taşı, Bordur Taşı, Loğar Taşı,  
Taşımada Çalışmıştır.

Küçük Sanayi Sitesinde Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Garaj Stoğa Pireket Taşımada Çalıştı. Tırdan

Garaj Stoğa Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.Tırdan 

Tilek Köyünde Mustafa POLAT`ın  Özel İşinde MalzemeTaşımada Çalıştı.

Hasan Tütün Mah.Parkına Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Ambar Markette Malzeme Taşımada Çalıştı.

 02.DY.276 Plakalı Pikap . Su Tamir Bakım ve Arıza İşlerinde Çalışmıştır.
                    Su İşleri Personellerinin Servis İşinde Çalıştı. 

 (7) defa Küçük Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

Yumrutepede Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Pınarbaşı Mahallesi Acem Mevkisinde  Su Arızada Çalıştı.

 ( 10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(8) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yeni Besni Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Su Arızada Çalıştı.

(9) defa Hamiziyan Mah.Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(1) defa 1 Etap Tokide Su Arızasında Çalıştı.

(1) defa Diş Hastahanesi Önünde Su Arızasında Çalıştı.

(6) defa Çat Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

(10) defa Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

02.BLD.009 Plakalı Mst Kepçe Yol Yapım Onarımı, Kanal ve Su Arızalarda,  Mezar Kazmada,Harfiyat ve Kum Taşımada Çalıştı.

(4) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında  Çalıştı.

(10) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

(7) defa Küçük Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

Yumrutepede Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Pınarbaşı Mahallesi Acem Mevkisinde  Su Arızada Çalıştı.

 ( 10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(8) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yeni Besni Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Su Arızada Çalıştı.

(9) defa Hamiziyan Mah.Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(1) defa 1 Etap Tokide Su Arızasında Çalıştı.

(1) defa Diş Hastahanesi Önünde Su Arızasında Çalıştı.

(6) defa Çat Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

(10) defa Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

02.DE.795-02.DG.144 Plakalı Cenaze nakil Araçları İlçemiz ve Şehirler Arası,ve Köylerdeki Cenaze Nakil İşlerinde Çalışmaktadırlar.

Su Deposu Bekçilerini Eskiköy,Su Gözü Depolarına Taşımada Çalıştı.

Şehir Merkezinde ( 24 )  defin İşinde Çalıştı.

İnşaat Personelini Pınarbaşı Mahallesi ve Cırıt Meydan Mahallesine Taşımada Çalıştı.

Tamirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Garaj Personelini Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

Kanal Çavuşunu Yenikente,Hamiziyan Mah.Yeni Besni Mah.Çat Mah. Taşımada Çalıştı.

Demirçileri Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştı.

(4) defa 02 DG 144 Plakalı Cenaze Aracı Adıyaman Devlet Hastahanesinden Cenazeyi Besni`ye Taşımada Çalıştı.

Oyratlı Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Burunçayır Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Çakırhöyük Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Terbizek Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Hasemli Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

02.BLD.002 Plakalı Hidromek Kepçe  Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Zümrüt Evleri Bahçesinde Toprağı Sermede Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Park ve Bahçelerde Toprağı Semede Çalıştı.

Oyratlı Köyünde Mezar Kazmada Çalıştı.

02.BLD.003 Plakalı Çukurova Kepçe Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

(15) Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Pınarbaşı Mah.Paris Royal Düğün Salonu Önünde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.ve Hariyatı Kamyonlara Taşımada Çalıştı.

Dumlupınar Mah.Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Çat Mah.Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mah. Harfiyat Taşımada ve Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

(20 Gün Çalıştı.)

02.BLD.006 Plakalı Greyder Cırıt Meydan Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Pınarbaşı Mah.Paris Royal Düğün Salonu Önünde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

(20 Gün Çalıştı.)

02.BLD.007 Plakalı Silindir Cırıt Meydan Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Pınarbaşı Mah.Paris Royal Düğün Salonu Önünde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

(20 Gün Çalıştı.)

02.DG.553 Plakalı Sultan Otobüs 

01.10.2021 Tarihinde KAHRAMANMARAŞ`a  Düğüne   Gitti.   

 Bekir BALKESEN

09.10.2021 Tarihinde ANKARA`ya Ülkü Ocaklarını Taşımada Çalıştı.  Aziz ORHAN              

Besni Akın Sporu Araban`a Futbol Maçına Taşımada Çalıştı.

Besni Akın Sporu GAZİANTEP`e Futbol Maçına Taşımada Çalıştı.

Bayanları ŞANLIURFA`ya Gezi Amaçlı Taşımada Çalıştı.

26.10.2021 Tarihinde GAZİANTEP`e Servise Gitti.

02 DE 833 Plakalı Tata Otobüs  Afet Evlerinde Ring Serviste Çalıştı.Günde 3 Sefer Yapıyor.

Tekstil İşçilerinin Servis İşinde Çalıştı.

İnşaat Personellerini Yenikente Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Çarşı Merkezine Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Hastahane Civarına Taşımada Çalıştı.

Halı kursundaki Bayanların Servisinde Çalıştı.

02.BD.344 Plakalı Araç Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor.
02.AAR.386   Plakalı Araç Şehir Merkezinde Yaşlı Bakım Aracı Olarak Çalışıyor.

02.DY.939 Plakalı Ford Connet Zabıta Ekibini Taşımada Çalıştı.

02 DY 002 Plakalı Jetta Su İşleri Personellerini Şehir Merkezine Taşımada Çalıştı.

02.BLD.008 Plakalı Cat Büyük Kepçe Kongre ve Kültür Merkezi Civarında Temel Malzeme Düzenlemesi Yaptı.

( 2 ) defa Çöplüğü Temizlemede Çalıştı.

Koşu Parkı Yanından Toprağı Kamyona Taşımada Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Yol Sökmede Çalıştı.

Pınarbaşı Mah.Paris Royal Düğün Salonu Önünde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.ve Hariyatı Kamyonlara Taşımada Çalıştı.

Burunçayır Köyünde Belediye Arsasında Çalışmaya Gitti.  2 Gün Çalıştı.

02 DY 844 Plakalı Köpek Toplama Aracı Sokak Hayvanlarına Ekmek Toplamada Çalıştı.

02 DF 551 Plakalı Dfm Pikap İnşaat Çavuşu ve İnşaat Personellerini Taşımada Çalışıyor.İnşaat Malzemesi Taşımada Çalışıyor.

 

              01.11.2021-30.11.2021 Tarihleri Arasında Belediye Garaj Amirliğinin Aylık Çalışma Raporudur.

 İş Makinelerimiz Greyder, Kazıcı-Kepçeler, Büyük Kepçe, Silindir, Forklift Ve     Kamyonlar Belediyemiz Sınırları İçerisinde Yol Yapımı ve Yol Düzeltme, İnşaat ve Su Ekipleri İle Çalışmıştır. Ayrıca Kamyonlar çeşitli Yerlerden Hafriyat ve Moloz Çekim İşlerinde Çalışmıştır.

 İş Makineleri ve Kamyonlar Çeşitli Mahallelerde ve Caddelerde Yol, Kaldırım, Kanal ve Kanalizasyon İşlerinde ve Mezarlık Yolu Düzenlemelerinde, Ayrıca Malzeme  Harfiyat Taşıma İşlerinde Çalışmışlardır.

02.DD.619-02.DB.304-02.DD.620  Plakalı Kamyonlar ; 

02.DD.619 Plakalı Kamyon Ayda (8) defa Merinos İplik Fabrikasında Atık MalzemeTaşımadaÇalıştı.

(25) Kamyon Çobanlar Kum Ocağından  Sıkıştırma Malzemesini Garaj Stoğa Taşımada Çalıştılar.
(5) Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Başçobanlar İnşaat Önüne Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.
(8) Kamyon 15 Temmuz Şehitler Mah.Ümmü Tuğsuz Okulu Karşısında Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
(2) Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Kumu Hayvan Pazarındaki Karacuya Taşımada Çalıştı.
(2) Kamyon Adıyaman Karayollarından Asfaltı Hasan Tütün Mahallesi ve Cırıt Meydan Mahallesine Taşımada Çalıştılar.

(7) Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Azim Şehir Sitesi Önüne Taşımada Çalıştılar.

02.DD.625-02.DD.626-02.DG.143-02.DD.219-02.ABC.777 Plakalı Çöp Araçları  Temizlik İşleri Müdürlüğünün Hizmetinde Mahalle ve Sokaklarda Çöpleri Toplamaktadırlar.Temiz bir Çevre İçin Gerekli Yerlerde Temizlik Yapılmaktadır.
Ayda 4 defa Çarşamba Pazarını Temizlemede Çalıştılar.
Ayda 4 defa Pazar Pazarını Temizlemede Çalıştılar.
Mega Tekstilden Atık Malzeme Taşımada Çalıştılar.
02.DZ.304 - 02.DB.053  Plakalı  Vidanjörler Çeşitli Mahallelerde,ve Köylerde Kanalizasyon Tamir,ve Onarım Kanal Açma İşlerinde Çalıştılar.

(7) defa Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(5) defa Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(9) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Mırıhtıl,Sarıyaprak,Tilek,Atmalı,Zurnacı,Camiçi,KitişKöyü,MamadikKöyü,Balka Köyü,Sofraz Köyü,Sayören Köyü,Çomak Köyü,Zormara Köyü,  vb Köylerde Kanal Arızada Çalıştılar.

(4) defa Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (10) defa Pınarbaşı Mahallesinde   Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(6) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(6) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (12) defa Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(12) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (10) defa Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (7) defa 1 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(6) defa 4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(3) defa Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (5) defa Gaziantep Caddesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa Ali Erdemoğlu Mahallesinde Knalizasyon Arızasında Çalıştı.

(6) defa 3 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(8) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa 2 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Küçük Kepçe2:   

(7) defa Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(5) defa Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(9) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

 (4) defa Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (10) defa Pınarbaşı Mahallesinde  Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(6) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(6) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (12) defa Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

 (10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(12) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (10) defa Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (7) defa 1 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(6) defa 4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(3) defa Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (5) defa Gaziantep Caddesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(7) defa Ali Erdemoğlu Mahallesinde Knalizasyon Arızasında Çalıştı.

(6) defa 3 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(8) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa 2 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

02.DF.514 - 02.DE.018 Traktörler İnşaat Ekipleri ile birlikte Çevre Temizliği  Harfiyat Toplama İşlerinde Kum Taşıma, Mıcır, Sıkıştırma Malzemesi, Çimento,Sal ve Pireket  Taşımada Çalıştılar.

(22) defa Şehir Mezarlığına Sal ve Pireket Taşımada Çalıştılar.
Paris Royal Düğün Salonu Civarına Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.

Hasan Tütün Mah. Parkına Bordur Taşı Taşımada Çalıştılar.

Hasan Tütün Mah. Parkına Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.

Dumlupınar Mah. Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Cırıt Meydan Mah.Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Çat Mah.Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.
Yeni Besni Mah.Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Su Gözüne Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.
15 Temmuz Şehitler Mah.Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.
Zümrüt Evleri Bahçesine Kum,Çimento Taşımada Çalıştılar.
Hasan Tütün Mah.Parkına Kilit Taşı Taşımada Çalıştılar.
Turan İnşaat Malzeme Satış Yerinden Demir ve Çimentoyu Garaja Taşımada Çalıştılar.
Pınarbaşı Mah.Bordur Taşı ve Kilit Taşı Taşımada Çalıştılar.
Pınarbaşı Mah.Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Erdemoğlu Mah.Kum Çimento,Bordur Taşı Taşımada Çalıştılar.
Erdemoğlu Mah.Sıkıştırma Mal.Taşımada Çalıştılar.
Gaziantep Caddesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Pınarbaşı Mah.Acem Mevkisinde Harfiyat Taşımada ve Betonlama Çalışması  Yaptılar.
1 Etap Tokiye Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştılar.
2 Etap Tokiye Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.
Sarhan Mah.Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Çat Mah. Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
2 Palet Karo Taşını Yenikente Taşımada Çalıştılar.

*02.AAF.696 Plakalı Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde  Harfiyat,Ağaç Kum,Çimento,KilitTaşı,Pireket, KırmızıToprak Taşıma İşlerinde ve Çüt Sürme İşlerinde`de Çalışmaktadır.

02.DB.373  Plakalı Traktör Kaynak İşlerinde ve Komprosör Taşımada Çalışmaktadır.

Garajda Konteyner Kaynatmada Çalıştı.

                Su Gözünde Kaynak İşinde Çalıştı.
                Çarşı Merkezde Kaynak İşinde Çalıştı.
                Komprosörü Ümmü Tuğsuz Okuluna Taşımada Çalıştı.

            02.DH.678 Plakalı Isuzu Pikap Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde Servis İşlerinde Çalışmıştır.

          02.BLD.001 Plakalı Forklift Karo Taşı, Kilit Taşı, Bordur Taşı, Loğar Taşı, 
Taşımada Çalışmıştır.

Garaj Stoğa Pireket Taşımada Çalıştı. Tırdan

Garaj Stoğa Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.Tırdan 

Hasan Tütün Mah.Parkına Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.

Ambar Markette Malzeme Taşımada Çalıştı.

 02.DY.276 Plakalı Pikap . Su Tamir Bakım ve Arıza İşlerinde Çalışmıştır.
                    Su İşleri Personellerinin Servis İşinde Çalıştı. 

 (2) defa Küçük Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

 (4) defa Pınarbaşı Mahallesi Acem Mevkisinde  Su Arızada Çalıştı.

 ( 9) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(3) defa Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yeni Besni Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Hamiziyan Mah.Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(1) defa 1 Etap Tokide Su Arızasında Çalıştı.

(1) defa Diş Hastahanesi Önünde Su Arızasında Çalıştı.

(6) defa Çat Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

(10) defa Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

(2) defa Kuz Dağında Su Arızada Çalıştı.

(2) defa Burunçayır Köyünde Su Arızada Çalıştı.

02.BLD.009 Plakalı Mst Kepçe Yol Yapım Onarımı, Kanal ve Su Arızalarda,  Mezar Kazmada,Harfiyat ve Kum Taşımada Çalıştı.

 (10) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

(2) defa Küçük Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

 (4) defa Pınarbaşı Mahallesi Acem Mevkisinde  Su Arızada Çalıştı.

 ( 9) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(3) defa Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yeni Besni Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Hamiziyan Mah.Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(1) defa 1 Etap Tokide Su Arızasında Çalıştı.

(1) defa Diş Hastahanesi Önünde Su Arızasında Çalıştı.

(6) defa Çat Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

(10) defa Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

(2) defa Kuz Dağında Su Arızada Çalıştı.

(2) defa Burunçayır Köyünde Su Arızada Çalıştı.

Eskiköyde Mezar Kazmada Çalıştı.

02.DE.795-02.DG.144 Plakalı Cenaze nakil Araçları İlçemiz ve Şehirler Arası,ve Köylerdeki Cenaze Nakil İşlerinde Çalışmaktadırlar.

Şehir Merkezinde ( 22 )  defin İşinde Çalıştı.

Mamadik Köyünde (2) defin İşinde Çalıştı.

Kurugöl Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Tetirli Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Oyratlı Köyünde (3) defin İşinde Çalıştı.

Kesmetepe Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

(2) defa Aşağı Çöplü Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Camiçi Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Hasemli Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Aşağı Söğütlü Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Tek Ağaç Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Çorak Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Eskiköyde (1) defin İşinde Çalıştı.

02.BLD.002 Plakalı Hidromek Kepçe  Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Beton Kırmada Çalıştı.Kanalizasyon Arızası İçin

1 Etap Toki civarında Harfiyat Taşımada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mah. Yol Yapım Onarım  Düzenleme ve Harfiyatı Kamyonlara Taşımada Çalıştı.

Dumlupınar Mah. Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Çat Mah. Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Yukarı Sarhan Mah.Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Garajda Traktörlere Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

(5) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

02.BLD.003 Plakalı Çukurova Kepçe Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

( 7 ) Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

 Pınarbaşı Mahallesi Acem Mevkisinde Harfiyat Taşıma ve Betonlama Çalışması Yaptı.

Paris Royal Karşısında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mah. Yol Yapım Onarım ve düzenlemede Çalıştı.

(3) Defa Oyratlı Köyünde Mezar Kazmada Çalıştı.

Dumlupınar Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Azim Şehir Sitesi Önünde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

02.BLD.006 Plakalı Greyder Paris Royal Karşısında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mah. Yol Yapım Onarım ve düzenlemede Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Baş Çobanlar İnşaat Önünde Sıkıştırma Malzemesi Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mah. Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Azim Şehir Sitesi Önünde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

02.BLD.007 Plakalı Silindir Paris Royal Karşısında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mah. Yol Yapım Onarım ve düzenlemede Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Baş Çobanlar İnşaat Önünde Sıkıştırma Malzemesi Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mah. Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.
                Azim Şehir Sitesi Önünde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

02.DG.553 Plakalı Sultan Otobüs 07.11.2021 Tarihinde Necip Fazıl Ortaokulunu ADIYAMAN`a Atletizm Taşımada Çalıştı.

13.11.2021 Tarihinde DİYARBAKIR`a Düğüne Gitti.    Kadir EMAN                                   

20.11.2021 Tarihinde GAZİANTEP`e Düğüne Gitti.   Zeynel ODUNCUOĞLU       

02 DE 833 Plakalı Tata Otobüs  Afet Evlerinde Ring Serviste Çalıştı.Günde 3 Sefer Yapıyor.

Tekstil İşçilerinin Servis İşinde Çalıştı.

İnşaat Personellerini Yenikente Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Çarşı Merkezine Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Hastahane Civarına Taşımada Çalıştı.

Halı kursundaki Bayanların Servisinde Çalıştı.

02.BD.344 Plakalı Araç Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor.
02.AAR.386   Plakalı Araç Şehir Merkezinde Yaşlı Bakım Aracı Olarak Çalışıyor.

02.AD.243 Otobüs Çocuk  Kütüphanesi  Olarak Hizmet  Vermektedir.

02.DY.939 Plakalı Ford Connet Zabıta Ekibini Taşımada Çalıştı.

02 DY 002 Plakalı Jetta Su İşleri Personellerini Şehir Merkezine Taşımada Çalıştı.

02.BLD.008 Plakalı Cat Büyük Kepçe Paris Royal Karşısında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mah. Yol Yapım Onarım ve düzenlemede Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mah. Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Garajda Kamyonlara Kum ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

4 Etap Toki Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

(4) defa Çöplüğü Temizlemede Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Pınarbaşı Mah.Harfiyat Taşımada Çalıştı.

02 DY 844 Plakalı Köpek Toplama Aracı Sokak Hayvanlarına Ekmek Toplamada Çalıştı.

02 DF 551 Plakalı Dfm Pikap İnşaat Çavuşu ve İnşaat Personellerini Taşımada Çalışıyor.İnşaat Malzemesi Taşımada Çalışıyor.

 

              01.12.2021-31.12.2021 Tarihleri Arasında Belediye Garaj Amirliğinin Aylık Çalışma Raporudur.

* İş Makinelerimiz Greyder, Kazıcı-Kepçeler, Büyük Kepçe, Silindir, Forklift Ve    Kamyonlar Belediyemiz Sınırları İçerisinde Yol Yapımı ve Yol Düzeltme, İnşaat ve Su Ekipleri İle Çalışmıştır. Ayrıca Kamyonlar çeşitli Yerlerden Hafriyat ve Moloz Çekim İşlerinde Çalışmıştır.

* İş Makineleri ve Kamyonlar Çeşitli Mahallelerde ve Caddelerde Yol, Kaldırım, Kanal ve Kanalizasyon İşlerinde ve Mezarlık Yolu Düzenlemelerinde, Ayrıca Malzeme Harfiyat Taşıma İşlerinde Çalışmışlardır.

02.DD.619-02.DB.304-02.DD.620  Plakalı Kamyonlar ; 

02.DD.619 Plakalı Kamyon Ayda (8) defa Merinos İplik Fabrikasında Atık MalzemeTaşımadaÇalıştı.

( 20 ) Kamyon Çobanlar Kum Ocağından  Sıkıştırma Malzemesini Garaj Stoğa Taşımada Çalıştılar.
02 DD 620-02 DB 304 Plakalı Kamyonlar ADIYAMAN Karayolların`dan 2 Kamyon Asfaltı Küçük Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştılar.
(2) Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Küçük Sanayi Sitesine Taşımada Çalıştılar.
(5) Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini Camiçi Köyüne Taşımada Çalıştılar.
(6) Kamyon Ali Erdemoğlu Mahallesi Hastahane Civarında Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
(45) Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini 15 Temmuz Şehitler Mahallesine Taşımada Çalıştılar.
(2) Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Erdemoğlu Mahallesi Su Arıza Ekibine Taşımada Çalıştılar.
(2) Kamyon Çobanlar Kum Ocağından Sıkıştırma Malzemesini 4 Etap Tokiye Kanalizasyon Arızası İçin Taşımada Çalıştı.
02 DD 619 Plakalı Kamyon Arızalıdır GAZİANTEP`te Servistedir.
02 DC 737 Plakalı Kango Arızalıdır. GAZİANTEP`te Servistedir.

02.DD.626-02.DD.219-02.ABC.777 Plakalı Çöp Araçları  Temizlik İşleri Müdürlüğünün Hizmetinde Mahalle ve Sokaklarda Çöpleri Toplamaktadırlar.Temiz bir Çevre İçin Gerekli Yerlerde Temizlik Yapılmaktadır.
Ayda 4 defa Çarşamba Pazarını Temizlemede Çalıştılar.
Ayda 4 defa Pazar Pazarını Temizlemede Çalıştılar.
Mega Tekstilden Atık Malzeme Taşımada Çalıştılar.
02 DD 625 - 02 DG 143 Plakalı Çöp Kamyonları  GAZİANTEP `te Serviste Arızalıdır.

02.DZ.304 - 02.DB.053 Plakalı  Vidanjörler  Çeşitli Mahallelerde,ve Köylerde Kanalizasyon Tamir,ve Onarım Kanal Açma İşlerinde Çalıştılar.

(7) defa Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(5) defa Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(9) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

Mırıhtıl,Sarıyaprak,Tilek,Atmalı,Zurnacı,Camiçi,KitişKöyü,MamadikKöyü,Balka Köyü,Sofraz Köyü,Sayören Köyü,Çomak Köyü,Zormara Köyü,  vb Köylerde Kanal Arızada Çalıştılar.

(4) defa Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (10) defa Pınarbaşı Mahallesinde   Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(6) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(6) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (12) defa Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

 (10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(12) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (10) defa Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (7) defa 1 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(6) defa 4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(3) defa Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (7) defa Ali Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(6) defa 3 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(8) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa 2 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Kozulca Mevkisinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Yenikent Afet Evleri Önünde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Küçük Kepçe2:   

(7) defa Hasan Tütün Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(5) defa Dumlupınar Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

(9) defa Yeni Besni Mahallesinde Kanal Arızada Çalıştı.

 (4) defa Hamiziyan Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

 (10) defa Pınarbaşı Mahallesinde  Kanalizasyon  Arızada Çalıştı.

(6) defa Aşağı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(6) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (12) defa Erdemoğlu Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

 (10) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Kanalizasyon Arızada Çalıştı.

(12) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (10) defa Çat Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (7) defa 1 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(6) defa 4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(3) defa Küçük Sanayi Sitesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

 (7) defa Ali Erdemoğlu Mahallesinde Knalizasyon Arızasında Çalıştı.

(6) defa 3 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(8) defa Korupınar Mahallesinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

(9) defa 2 Etap Tokide Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Kozulca Mevkisinde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

Oyratlı Köyünde Mezar Kazmada Çalıştı.

Yenikent Afet Evleri Önünde Kanalizasyon Arızasında Çalıştı.

4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızası İçin Sıkıştırma Malzemesini Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

02.DF.514 - 02.DE.018 Traktörler İnşaat Ekipleri ile birlikte Çevre Temizliği  Harfiyat Toplama İşlerinde Kum Taşıma, Mıcır, Sıkıştırma Malzemesi, Çimento,Sal ve Pireket  Taşımada Çalıştılar.

( 16 ) defa Şehir Mezarlığına Sal ve Pireket Taşımada Çalıştılar.
Paris Royal Düğün Salonu Civarına Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.

Hasan Tütün Mah. Parkına Bordur Taşı Taşımada Çalıştılar.

Hasan Tütün Mah. Parkına Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.

Dumlupınar Mah. Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Cırıt Meydan Mah.Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Çat Mah.Kum ve Çimento Taşımada Çalıştılar.
Yeni Besni Mah.Harfiyat Taşımada Çalıştılar.
Sarhan Mahallesine 2 Palet Karo Taşı Taşımada Çalıştılar.
02.AAF.696 Plakalı Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde  Harfiyat,Ağaç Kum,Çimento,KilitTaşı,Pireket, KırmızıToprak Taşıma İşlerinde ve Çüt Sürme İşlerinde`de Çalışmaktadır.

02.DB.373 Plakalı Traktör Kaynak İşlerinde ve Komprosör Taşımada Çalışmaktadır.

Garajda Çöp Konteyneri Kaynatmada Çalıştı.

                Hamiziyan Mahallesinde Su Borusu Kaynatmada Çalıştı.

*02.DH.678 Plakalı Isuzu Pikap Park Bahçe Müdürlüğü Bünyesinde Servis İşlerinde Çalışmıştır.

*02.BLD.001 Plakalı Forklift Karo Taşı, Kilit Taşı, Bordur Taşı, Loğar Taşı,  
Taşımada Çalışmıştır.

Garaj Stoğa Pireket Taşımada Çalıştı. Tırdan

Garaj Stoğa Kilit Taşı Taşımada Çalıştı.Tırdan 

Hayvan Pazarından Traktörlere Karo Taşı Yüklemede Çalıştı ve Cırıt Meydan Mahallesine İndirmede Çalıştı.

 02.DY.276 Plakalı Pikap . Su Tamir Bakım ve Arıza İşlerinde Çalışmıştır.
                    Su İşleri Personellerinin Servis İşinde Çalıştı. 

 (2) defa Küçük Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

 (4) defa Pınarbaşı Mahallesi Acem Mevkisinde  Su Arızada Çalıştı.

 ( 9) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(3) defa Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yeni Besni Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Hamiziyan Mah.Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(1) defa 1 Etap Tokide Su Arızasında Çalıştı.

(1) defa Diş Hastahanesi Önünde Su Arızasında Çalıştı.

(6) defa Çat Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

(10) defa Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

Kuz Dağında Su Arızasında Çalıştı.

(3) defa 2 Etap Tokide Su Arızasında Çalıştı.

(2) defa 4 Etap Tokide Su Arızasında Çalıştı.

02.BLD.009 Plakalı Mst Kepçe Yol Yapım Onarımı, Kanal ve Su Arızalarda,  Mezar Kazmada,Harfiyat ve Kum Taşımada Çalıştı.

 ( 7 ) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

(2) defa Küçük Sanayi Sitesinde Su Arızada Çalıştı.

 (4) defa Pınarbaşı Mahallesi Acem Mevkisinde  Su Arızada Çalıştı.

 ( 9) defa 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(3) defa Organize Sanayi Bölgesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yukarı Sarhan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Cırıt Meydan Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Yeni Besni Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(7) defa Dumlupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Uzay Çatıda Su Arızada Çalıştı.

(4) defa Hamiziyan Mah.Su Arızada Çalıştı.

(6) defa Korupınar Mahallesinde Su Arızada Çalıştı.

(1) defa 1 Etap Tokide Su Arızasında Çalıştı.

(1) defa Diş Hastahanesi Önünde Su Arızasında Çalıştı.

(6) defa Çat Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

(10) defa Erdemoğlu Mahallesinde Su Arızasında Çalıştı.

(3) defa 2 Etap Tokide Su Arızasında Çalıştı.

(2) defa 4 Etap Tokide Su Arızasında Çalıştı.

02.DE.795-02.DG.144 Plakalı Cenaze nakil Araçları İlçemiz ve Şehirler Arası,ve Köylerdeki Cenaze Nakil İşlerinde Çalışmaktadırlar.

Şehir Merkezinde ( 16 )  defin İşinde Çalıştı.

02 DG 144 Plakalı Cenaze Aracı Adıyaman Havaalanından Cenazeyi Besni`ye Taşımada Çalıştı.

Kitiş Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Zirce Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Oyratlı Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Terbizek Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Sofraz Köyünde (2) defin İşinde Çalıştı.

Yazıkarakuyu Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Tetirli Köyünde (1) defin İşinde Çalıştı.

Besniden KİLİS  İline  Cenaze Taşımada Çalıştı.

02.BLD.002 Plakalı Hidromek Kepçe  Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Beton Kırmada Çalıştı.Kanalizasyon Arızası İçin

1 Etap Toki civarında Harfiyat Taşımada Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mah. Yol Yapım Onarım  Düzenleme ve Harfiyatı Kamyonlara Taşımada Çalıştı.

Dumlupınar Mah. Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Garajda Traktörlere Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

(2 ) defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

Terbizek Köyünde Mezar Kazmada Çalıştı.

Dumlupınar Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Yukarı Sarhan Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Kocapirli Köyünde Ev Tüpü Patlamasından Dolayı Çalışmaya Gitti.

Garajdan Adliye Binası Önüne 1 Kepçe Kum Taşımada Çalıştı.

02.BLD.003 Plakalı Çukurova Kepçe Şehir Merkezinde Harfiyat ve Sıkıştırma Malzemesi Taşımada Çalıştı.

( 7 ) Defa Şehir Mezarlığında Mezar Kazmada Çalıştı.

 Pınarbaşı Mahallesi Acem Mevkisinde Harfiyat Taşıma ve Betonlama Çalışması Yaptı.

Erdemoğlu Mah. Yol Yapım Onarım ve düzenlemede Çalıştı.

Dumlupınar Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Çat Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştılar.

Pınarbaşı Mahallesinde Harfiyat Taşımada Çalıştı.

Erdemoğlu Mahallesi Hamra Sitesi Civarında  Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede ve Harfiyat Taşımada  Çalıştı.

02.BLD.006 Plakalı Greyder Paris Royal Karşısında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mah. Yol Yapım Onarım ve düzenlemede Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mah. Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Küçük Sanayi Sitesinde Asfalt Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

02.BLD.007 Plakalı Silindir Paris Royal Karşısında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Erdemoğlu Mah. Yol Yapım Onarım ve düzenlemede Çalıştı.

Hasan Tütün Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mah. Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.
                Küçük Sanayi Sitesinde Asfalt Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

02.DG.553 Plakalı Sultan Otobüs 

03.12.2021 Tarihinde Otobüs GAZİANTEP`e Servise Gitti.

22.12.2021 Tarihinde Besni`ye Geldi Çalışmaya Başladı.

05.12.2021 Tarihinde Otobüs Erdemoğlu Meslek Yüksek Okulunu MARDİN`e Taşımada Çalıştı. Ertuğrul SARI

09.12.2021 Tarihinde Otobüs Şehit Mehmet Yağmur Lisesini Bilek Güreşine ADIYAMAN`a Taşımada Çalıştı.

09.12.2021 Tarihinde Otobüs 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesini ADIYAMAN`a Bilek Güreşine Taşımada Çalıştı.

13.12.2021 Tarihinde Şehit Abidin Tanrıkolu Lisesi Öğrencilerini Voleybol Müsabakalarına ADIYAMAN`a Taşımada Çalıştı.

07-14/12/2021 Tarihlerinde Yamazaki Ortaokulu Öğrencilerini Voleybol Turnuvasına ADIYAMAN`a Taşımada Çalıştı.

13.12.2021 Tarihinde Servi Erdemoğlu Anadolu Lisesi Öğrencilerini Kongre ve Kültür Merkezine Taşımada Çalıştı.

Besni Akın Sporu ADIYAMAN`a Futbol Maçına Taşımada Çalıştı.

Şehit Abidin Tanrıkolu Lisesi ve Kız Meslek Lisesi Öğrencilerini Kongre Merkezine Taşımada Çalıştılar.

25.12.2021 Tarihinde Besni Akın Sporu Darende`ye Futbol Maçına Taşımada Çalıştı.

27.12.2021 Tarihinde Şehit Mehmet Yağmur Lisesi  Dart Takımını ADIYAMAN `a Taşımada Çalıştı.

 

02 DE 833 Plakalı Tata Otobüs  Afet Evlerinde Ring Serviste Çalıştı.Günde 3 Sefer Yapıyor.

Tekstil İşçilerinin Servis İşinde Çalıştı.

İnşaat Personellerini Yenikente Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Çarşı Merkezine Taşımada Çalıştı.

İnşaat Personellerini Hastahane Civarına Taşımada Çalıştı.

Halı kursundaki Bayanların Servisinde Çalıştı.

09.12.2021 Tarihinde Otobüs Şehit Abidin Tanrıkolu Lisesini ADIYAMAN`a Spor Müsabakalarına Taşımada Çalıştı.

02.BD.344 Plakalı Araç Şehir Merkezinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yemek DağıtımıYapıyor.
02.AAR.386   Plakalı Araç Şehir Merkezinde Yaşlı Bakım Aracı Olarak Çalışıyor.

02.AD.243 Otobüs Çocuk  Kütüphanesi  Olarak Hizmet  Vermektedir.

02.DY.939 Plakalı Ford Connet Zabıta Ekibini Taşımada Çalıştı.

02.BLD.008 Plakalı Cat Büyük Kepçe Paris Royal Karşısında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Hamiziyan Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

( 4 ) defa Çöplüğü Temizlemede Çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.
Erdemoğlu Mahallesi Çarşamba Pazarı Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.
Erdemoğlu Mahallesi Hamra Sitesi Civarında Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.
Hasan Tütün Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

Cırıt Meydan Mahallesinde Yol Yapım Onarım ve Düzenlemede Çalıştı.

4 Etap Tokide Kanalizasyon Arızası İçin Sıkıştırma Malzemesini Serme Düzenleme ve Onarımda Çalıştı.

02 DY 844 Plakalı Köpek Toplama Aracı Sokak Hayvanlarına Ekmek Toplamada Çalıştı.

02 DF 551 Plakalı Dfm Pikap İnşaat Çavuşu ve İnşaat Personellerini Taşımada Çalışıyor.İnşaat Malzemesi Taşımada Çalışıyor.

 Belediye Garaj Amirliği Bünyesinde Çalışan Araçların Günlük ve Aylık Tamir ve    BakımOnarımİşleriYapılmaktadır.
** Belediyemiz Sınırları İçerisinde Vatandaşlarımızın Daha Güzel Ve Elverişli Bir İlçede Rahat Ve Refah İçerisinde Yaşamaları İçin Belediye Olarak İmkânlar Dâhilinde Tüm Araçlarımız Faal Bir Şekilde Çalışmalarını Yapmışlardır. 
 İş Bu Çalışma Raporu Belediye Garaj Amirliği Tarafından Tanzim Edilmiştir.

 

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

  İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

                Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2022

 

                                                                                                                                             Sait İLHAN 

                                                                                                                                             Fen İşleri Müdürü

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

                Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

               Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2022

 

                                                                                                                                             Eyyup Mehmet EMRE  

                                                                                                                                             Besni Belediye Başkanı