Logo
2022 YILI FAALİYET RAPORU
Geri

SUNUŞ 

GİRİŞ

I- GENEL BİLGİLER 

A - Misyon ve Vizyon 

B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 1. Belediyenin Yetki ve imtiyazları
 2. Belediye Meclisinin görev yetkileri
 3. Belediye Encümeninin Görev ve yetkileri
 4. Başkanın Yetki Görev ve Sorumlulukları

C- İdareye İlişkin Bilgiler

 1. - Fiziksel Yapı
 2. - Örgüt Yapısı
 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
 4. İnsan Kaynakları
 5. Sunulan Hizmetler
 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 

B- Temel Politikalar ve öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A - Mali Bilgiler

1 - Bütçe Uygulama Sonuçları

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

B - Performans Bilgileri

1- Faaliyetler ve Proje Bilgileri

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

V-  ÖNERİ VE TEDBİRLER
A - Öneriler

V-EKLER

 1. Mali Hizmetler Birim Yönetici Beyanı
 2. İç Kontrol Güvence Beyanı (Üst Yönetici)

 

SUNUŞ

                5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesine istinaden Kamu İdarelerinin üst yöneticileri ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl Faaliyet Raporları düzenlenmektedir. Düzenlenmiş bulunan Faaliyet Raporunda hedef ve gerçekleşme durumları, meydana gelen sapmalar ile bu sapmaların nedenleri ve en önemlisi idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanması hedeflenmiştir.

                Belediyemiz Faaliyet Raporu Maliye Bakanlığınca 17.03.2006 yayınlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir.

                5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince hazırlanan bu faaliyet raporunda, kanun ile belirlenen faaliyet alanları ve görevleri çerçevesinde kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına büyük özen gösterilmiştir. Yıl içinde yapılan çalışmalara ait sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi de bu faaliyet raporunda açıklanmıştır. 

                Faaliyet Raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin de temelini oluşturan öğelerindendir.

                5393 sayılı yasa ile verilen görevlerin icrasında 5018 sayılı yasanın 41. maddesinde belirtildiği üzere yönetmelik ilkelerine de uyularak Besni Belediyesi 2022 yılı Faaliyet Raporu; Belediyemizin Misyonu, Vizyonu, Teşkilat yapısı, insan Kaynakları ve Fiziki Kaynakları, Yönetim ve iç Kontrol ile 2022 yılında yapılan yatırım, mal ve hizmet alımları ve projelerine ait bilgiler ile mali bilgileri ihtiva etmektedir.

                2022 yılında ayrıca personel performans ve verimlilikteki eksiklikler giderilmeye çalışılmış, belediyenin teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki düzenlemeleri üzerinde gerekli çalışmalar yapılmış ve bunun neticesinde düzenli bir kurumsallaşmanın sağlanmasına çalışılmıştır. 

                2022 yılı faaliyet raporunu hazırlayan birim amiri arkadaşlarımı ve emeği geçen diğer personelleri, gerek bu raporun hazırlanmasında ve gerekse yıl içinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında kendilerine daha ileri hedeflere ulaşmalarında üstün başarılar diliyorum.

                Ayrıca Belediye Meclis Üyelerini yapmış oldukları çalışmalarından dolayı kutlar başarılarının devamını dilerim.

 

                                                                                                                                                                 Eyyup Mehmet EMRE

                                                                                                                                                                 Besni Belediye Başkanı

GİRİŞ

                2022 Mali Yılına ait faaliyet raporu, Maliye Bakanlığı tarafından 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı resmi gazetede yayımlanan "KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" doğrultusunda hazırlanmıştır.

I. GENEL BİLGİLER

A- Misyon, Vizyon,

Besni Belediyesinin Misyonu

                Besni halkına kaliteli yerel hizmeti verebilmek için; evrensel belediyecilik anlayışıyla, kentsel dönüşümü sağlayıp, huzurlu yaşam ortamı meydana getiren; sanayi ile işbirliği yaparak çevre bilincini oluşturup istihdam sağlayan; farklı kültürleri yönetip, çalışanına ve insana sosyal sorumluluğunu yerine getiren, katılımcı, şeffaf, adaletli, yenilikçi belediyecilik hizmeti vermektir.

Besni Belediyesinin Vizyonu

                Ülkemiz belediyeciliğinde, halkın yaşam kalitesini yükselterek, insan odaklı çözümler üreten, örnek uygulamaları ile uluslararası saygınlığı olan bir kurum olmak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Şunlardır

5393 Belediye Kanununun 15. maddesinde Belediye mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a)            Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü
faaliyet ve girişimde bulunmak.

b)           Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

 

c)            Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d)           Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e)           Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su
ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

 

f)            Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem
dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

 

g)            Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

 

h)           Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir
alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i)             Borç almak, bağış kabul etmek.

 

j)             Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k)            Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l)             Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m)          Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 

n)           Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o)           Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (Ipg) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p)           Kara, Deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) Bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve İl Merkez Belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

                Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve içişleri bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

                İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere içişleri bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

                Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

                Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı devlet ihale kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

                Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

2- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmıştır:

Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h)  Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan
belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i)    Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya
bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar
vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. 

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

 

3-Encümenin görev ve yetkileri

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye
meclisine görüş bildirmek.

b)  Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve
uygulamak.

c)  Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g)Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak;
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

 

 

4- Başkanın görev ve yetkileri

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde
temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i)    Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay
vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

C - İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

                Besni Belediyesi merkezde 1 adet hizmet binası, 1 adet düğün salonu, 1 adet misafirhane, 1 adet nikah salonu, 1 adet Temizlik İşleri Müdürlüğü binası, 1 adet Kültür Binası ve 1 adet İtfaiye Hizmet Binası ile hizmetlerini yürütmektedir.

2. Örgüt Yapısı

                22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında belediyemizde;

Yazı işleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Temizlik işleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Muhtarlıklar Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü oluşturulmuştur.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI FAALİYET RAPORU

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

- Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.

- Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek

- Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak.

-  İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak.

- Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.

- Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak

- Ayrıca Kanun,  tüzük ve yönetmeliklerle görevleri belirlenen Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye örgütlenme yapısı içerisinde parasal hareketlerin organize edildiği, yasalarla belirlenen gelir kalemlerinin tahakkuk ve tahsilâtlarının takip edildiği ve birimlere ait yapılmış bulunan harcamaların kayıt altına alındığı birimdir.


 

 

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne İlişkin Diğer Bilgiler

- Fiziksel Yapı: Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait bütün hizmetleri Belediye Ana Hizmet binası içerisindeki 2 çalışma odası ile bina giriş bölümünde bulunan 3 adet tahsilât servisinde yürütülmektedir.

- Örgüt Yapısı: Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhasebe kayıt bölümü ile Gelir tahakkuk ve tahsilât servislerinden oluşmaktadır.

- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütün birimleri bilgisayarla donatılmış olup her türlü iş ve işlemler bilgisayar ortamında yürütülmektedir. Birimlerde internet ağı mevcut olup, personelin bilgiye ulaşımı en iyi şekilde sağlanmaktadır.

- İnsan Kaynakları: Mali Hizmetler Müdürlüğü faaliyetleri; Mali Hizmetler Müdürü, 3 muhasebe çalışanı ve bağlı 6 Tahsildar tarafından yürütülmektedir.

- Sunulan Hizmetler: Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemizin, gerek tahsilât ve gerekse Ödemeler açısından halkla en fazla karşı karşıya kalan birimlerinin başında gelmektedir. Vatandaşın en iyi hizmeti alabilmesi ve üstün memnuniyeti için elden gelen azami çaba gösterilmektedir.

- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Daha iyi hizmet için personele her türlü destek sağlanmakta ve kullanılan makbuzların denetimi sürekli yapılmakta ve yapılan tahsilâtların düzenli olarak ilgili banka hesaplarına aktarılması sağlanmaktadır.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Amaç ve Hedefleri

- Kurumun Stratejik Planına uygun kurum bütçesine ve performans bütçesini gerçekleşebilir seviyede hazırlamak.

Muhasebe kayıtlarını ve Mali raporları bilgisayar ortamında hazırlanmak.

Gelirlerin tahsilini hızlandırmak ve gelirlerin artması için denetimi yoğunlaştırmak.

Kanunların verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

4-Temel Politikalar ve Öncelikler

- Çalışanların hak ve alacakları ile kurumların alacaklarına öncelik verilmesi, diğer mal hizmet alımlarından dolayı muhasebe birimine intikal eden ödeme evraklarını da sırasına göre ödenmesinin sağlanması.

-  Stratejik planlamada öncelikli olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemleri almak.

- Muhasebe uygulaması ile ilgili birimlerde ve Mali Hizmetler Biriminde kalifiye personel yetiştirmek için gerekli önlemleri almak.

5-Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Mali hizmetler müdürlüğümüzün muhasebe biriminde belediyemiz 2022 mali yılınaait işlem gören Muhasebe İşlem Fişi ve Ödeme Emri Belgesi olmak üzere yevmiye sayısı toplamı 8779 adet olarak gerçekleşmiştir.

Birimlerden gelenödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin ve eklerinin Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun kontrolleri yapıldıktan sonra muhasebe kayıtları yapılmıştır.

- Belediyemizin 2021 Mali yılı bütçe kesin hesabıve yönetim dönemi hesabı cetvelleri ve taşınır kesin hesap cetvelleri işlemleri usulüne uygun düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.

- Belediye birimlerinden gelen2023 yılı bütçe teklifleri ve takip eden son iki yılın Bütçe tahminleri birleştirilerek, finansman bütçesiilebirlikte taslak haline getirilip yasal süresi içerisinde ilgili mercilere sunulmuştur. 

- Belediyemiz birimlerinin 2022 mali yılı bütçelerinde ödenek yetersizliği görülen harcama kalemlerine istemiş oldukları ödenek aktarma talepleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda Başkanlık oluru, Encümen ve Meclis kararı alınması sağlandıktan sonra aktarmaları yapılarak kendilerine gönderilmiştir.

- 2022 yılı içerisinde 151.967.000,00 TL Ek Bütçe yapılmıştır.

-Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevler yasalar doğrultusunda yerine getirilmiştir.

2022 yılı içinde birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin muhasebe kayıtları ve hesap kontrolleri yapıldıktan sonra mizan veri bilgileri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü KBS Sistemine (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) her ay düzenli olarak gönderilmiştir. 

- Belediye gelirlerinin süresinde tahakkukları yapılarak, mükelleflere bildirilerek tahsilâtıyapılmış olup,  tahsili yapılamayanların 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takibi yapılmaktadır. Yapılan tahakkuk ve tahsilâtlar muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir.   

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkiler en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirilmeye çalışılmıştır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Gelir Bütçesi (Ekonomik Düzey 4)

 

 

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

2022 BÜTÇE YILI

         
       

(TL)

 
 

Hesap Kodu

Ekonomik Kod

BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

2022 YILI

 
 

I

II

III

IV

 
 

800

 

 

 

 

Bütçe Gelirleri Hesabı

141.548.107,46 

 
 

800

01

 

 

 

Vergi Gelirleri

6.236.345,84 

 
 

800

01

2

 

 

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

1.368.632,90 

 
 

800

01

2

9

 

Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler

1.368.632,90 

 
 

800

01

2

9

51

Bina Vergisi

1.037.336,15 

 
 

800

01

2

9

52

Arsa Vergisi

325.858,31 

 
 

800

01

2

9

53

Arazi Vergisi

5.438,44 

 
 

800

01

2

9

54

Arazi Vergisi

0,00 

 
 

800

01

3

 

 

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

3.251.066,80 

 
 

800

01

3

2

 

Özel Tüketim Vergisi

2.443.383,69 

 
 

800

01

3

2

51

Haberleşme Vergisi

15.757,87 

 
 

800

01

3

2

52

Konutlara Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

2.142.448,55 

 
 

800

01

3

2

53

İşyerlerine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

285.177,27 

 
 

800

01

3

9

 

Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

807.683,11 

 
 

800

01

3

9

52

Yangın Sigortası Vergisi

29.192,81 

 
 

800

01

3

9

53

İlan ve Reklam Vergisi

45.365,53 

 
 

800

01

3

9

57

Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

602.478,83 

 
 

800

01

3

9

58

İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

130.645,94 

 
 

800

01

6

 

 

Harçlar

1.616.574,26 

 
 

800

01

6

9

 

Diğer Harçlar

1.616.574,26 

 
 

800

01

6

9

51

Diğer Harçlar

0,00 

 
 

800

01

6

9

53

İşgal Harcı

40.800,00 

 
 

800

01

6

9

54

İşyeri Açma İzni Harcı

14.184,00 

 
 

800

01

6

9

56

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

479,00 

 
 

800

01

6

9

58

Tellallık Harcı

33.320,51 

 
 

800

01

6

9

60

Konutlara Ait Yapı Kullanma İzni Harcı

60.280,20 

 
 

800

01

6

9

62

Konutlara Ait Bina İnşaat Harcı

943.736,25 

 
 

800

01

6

9

66

İfraz ve Tevhit Harcı

1.207,00 

 
 

800

01

6

9

99

Diğer Harçlar

522.567,30 

 
 

800

01

9

 

 

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

71,88 

 
 

800

01

9

1

 

Kaldırılan Vergi Artıkları

70,88 

 
 

800

01

9

1

01

Kaldırılan Vergi Artıkları

70,88 

 
 

800

01

9

9

 

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

1,00 

 
 

800

01

9

9

99

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

1,00 

 
 

800

03

 

 

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

5.154.319,49 

 
 

800

03

1

 

 

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

4.688.224,46 

 
 

800

03

1

1

 

Mal Satış Gelirleri

145.505,50 

 
 

800

03

1

1

01

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri

145.505,50 

 
 

800

03

1

2

 

Hizmet Gelirleri

4.542.718,96 

 
 

800

03

1

2

11

İlan ve Reklam Gelirleri

35.205,00 

 
 

800

03

1

2

13

Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri

96,00 

 
 

800

03

1

2

16

Elektrik Enerjisi Gelirleri

268.031,92 

 
 

800

03

1

2

39

İhale İlan Yayın Geliri

0,00 

 
 

800

03

1

2

57

Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler

184.020,00 

 
 

800

03

1

2

58

Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler

3.981.852,04 

 
 

800

03

1

2

59

Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler

71.864,00 

 
 

800

03

1

2

99

Diğer Hizmet Gelirleri

1.650,00 

 
 

800

03

5

 

 

Kurumlar Karları

0,00 

 
 

800

03

5

5

 

Mahalli İdareler

0,00 

 
 

800

03

5

5

52

Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları

0,00 

 
 

800

03

6

 

 

Kira Gelirleri

466.095,03 

 
 

800

03

6

1

 

Taşınmaz Kiraları

458.537,03 

 
 

800

03

6

1

02

Ecrimisil Gelirleri

1.190,00 

 
 

800

03

6

1

03

Sosyal Tesis Kira Gelirleri

0,00 

 
 

800

03

6

1

99

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

457.347,03 

 
 

800

03

6

3

 

Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzini Gelirleri

7.558,00 

 
 

800

03

6

3

03

Kullanma İzni Gelirleri

7.558,00 

 
 

800

04

 

 

 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

14.223.120,14 

 
 

800

04

2

 

 

Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

3.370.000,00 

 
 

800

04

2

1

 

Cari

0,00 

 
 

800

04

2

1

99

Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan

0,00 

 
 

800

04

2

2

 

Sermaye

3.370.000,00 

 
 

800

04

2

2

01

Hazine Yardımı

0,00 

 
 

800

04

2

2

51

Alt Yapı Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan

1.370.000,00 

 
 

800

04

2

2

99

Sermaye Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan

2.000.000,00 

 
 

800

04

4

 

 

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

500,00 

 
 

800

04

4

1

 

Cari

500,00 

 
 

800

04

4

1

02

Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar

500,00 

 
 

800

04

4

1

03

Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar

0,00 

 
 

800

04

4

1

04

Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar

0,00 

 
 

800

04

4

2

 

Sermaye

0,00 

 
 

800

04

4

2

01

Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar

0,00 

 
 

800

04

4

2

03

Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar

0,00 

 
 

800

04

5

 

 

Proje Yardımları

10.852.620,14 

 
 

800

04

5

1

 

Cari

1.000.000,00 

 
 

800

04

5

1

09

Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları

1.000.000,00 

 
 

800

04

5

2

 

Sermaye

9.852.620,14 

 
 

800

04

5

2

01

Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

950.000,00 

 
 

800

04

5

2

09

Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları

8.902.620,14 

 
 

800

05

 

 

 

Diğer Gelirler

89.757.043,42 

 
 

800

05

1

 

 

Faiz Gelirleri

56.395,53 

 
 

800

05

1

5

 

Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri

0,00 

 
 

800

05

1

5

01

Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri

0,00 

 
 

800

05

1

8

 

Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri

1.923,12 

 
 

800

05

1

8

01

Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri

1.923,12 

 
 

800

05

1

9

 

Diğer Faizler

54.472,41 

 
 

800

05

1

9

03

Mevduat Faizleri

54.386,77 

 
 

800

05

1

9

99

Diğer Faizler

85,64 

 
 

800

05

2

 

 

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

88.082.896,28 

 
 

800

05

2

2

 

Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar

86.009.342,43 

 
 

800

05

2

2

51

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar

86.009.342,43 

 
 

800

05

2

4

 

Kamu Harcamalarına Katılma Payları

2.063.342,32 

 
 

800

05

2

4

51

Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı

669.195,00 

 
 

800

05

2

4

52

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı

668.935,00 

 
 

800

05

2

4

53

Yol Harcamalarına Katılma Payı

704.325,43 

 
 

800

05

2

4

99

Diğer Harcamalara Katılma Payları

20.886,89 

 
 

800

05

2

9

 

Diğer Paylar

10.211,53 

 
 

800

05

2

9

99

Diğer Paylar

10.211,53 

 
 

800

05

3

 

 

Para Cezaları

1.375.407,37 

 
 

800

05

3

2

 

İdari Para Cezaları

562.420,62 

 
 

800

05

3

2

99

Diğer İdari Para Cezaları

562.420,62 

 
 

800

05

3

4

 

Vergi Cezaları

812.970,41 

 
 

800

05

3

4

01

Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları

753.961,83 

 
 

800

05

3

4

03

Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı

4.274,08 

 
 

800

05

3

4

08

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı

2.445,92 

 
 

800

05

3

4

22

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı

13.614,94 

 
 

800

05

3

4

23

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yi/Üfe Tutarı

9.131,16 

 
 

800

05

3

4

24

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

14.614,95 

 
 

800

05

3

4

25

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı

4.309,30 

 
 

800

05

3

4

26

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yi/Üfe Tutarı

3.838,06 

 
 

800

05

3

4

27

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

6.780,17 

 
 

800

05

3

9

 

Diğer Para Cezaları

16,34 

 
 

800

05

3

9

02

Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları

16,34 

 
 

800

05

3

9

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları

0,00 

 
 

800

05

9

 

 

Diğer Çeşitli Gelirler

242.344,24 

 
 

800

05

9

1

 

Diğer Çeşitli Gelirler

242.344,24 

 
 

800

05

9

1

01

İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar

100.400,00 

 
 

800

05

9

1

06

Kişilerden Alacaklar

12.017,20 

 
 

800

05

9

1

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

129.927,04 

 
 

800

06

 

 

 

Sermaye Gelirleri

26.177.278,57 

 
 

800

06

1

 

 

Taşınmaz Satış Gelirleri

26.118.145,57 

 
 

800

06

1

5

 

Arsa Satışı

26.118.145,57 

 
 

800

06

1

5

01

Arsa Satışı

26.118.145,57 

 
 

800

06

2

 

 

Taşınır Satış Gelirleri

59.133,00 

 
 

800

06

2

3

 

Stok Satış Gelirleri

59.133,00 

 
 

800

06

2

3

01

Stok Satış Gelirleri

59.133,00 

 
 

BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)

141.548.107,46 

 
 

810

 

 

 

 

Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

273.170,51 

 
 

810

01

 

 

 

Vergi Gelirleri

0,00 

 
 

810

01

3

 

 

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

0,00 

 
 

810

01

3

9

 

Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

0,00 

 
 

810

01

3

9

52

Yangın Sigortası Vergisi

0,00 

 
 

810

03

 

 

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

95.600,00 

 
 

810

03

1

 

 

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

95.600,00 

 
 

810

03

1

1

 

Mal Satış Gelirleri

0,00 

 
 

810

03

1

1

01

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri

0,00 

 
 

810

03

1

2

 

Hizmet Gelirleri

95.600,00 

 
 

810

03

1

2

57

Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler

0,00 

 
 

810

03

1

2

58

Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler

95.600,00 

 
 

810

03

1

2

99

Diğer Hizmet Gelirleri

0,00 

 
 

810

03

5

 

 

Kurumlar Karları

0,00 

 
 

810

03

5

5

 

Mahalli İdareler

0,00 

 
 

810

03

5

5

52

Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları

0,00 

 
 

810

04

 

 

 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

152.417,72 

 
 

810

04

5

 

 

Proje Yardımları

152.417,72 

 
 

810

04

5

2

 

Sermaye

152.417,72 

 
 

810

04

5

2

09

Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları

152.417,72 

 
 

810

05

 

 

 

Diğer Gelirler

25.152,79 

 
 

810

05

1

 

 

Faiz Gelirleri

25.152,79 

 
 

810

05

1

9

 

Diğer Faizler

25.152,79 

 
 

810

05

1

9

03

Mevduat Faizleri

25.152,79 

 
 

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)

273.170,51 

 
 NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) 

141.274.936,95 

 

 

Hesap Kodu

Ekonomik Kod

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

2022 YILI

I

II

III

IV

830

 

 

 

 

Bütçe Giderleri Hesabı

208.403.196,36 

830

01

 

 

 

Personel Giderleri

19.364.039,63 

830

01

1

 

 

Memurlar

7.118.469,91 

830

01

1

1

 

Temel Maaşlar

2.630.381,39 

830

01

1

1

01

Temel Maaşlar

436.399,88 

830

01

1

1

02

Taban Aylığı

2.193.981,51 

830

01

1

2

 

Zamlar ve Tazminatlar

3.003.574,76 

830

01

1

2

01

Zamlar ve Tazminatlar

3.003.574,76 

830

01

1

3

 

Ödenekler

98.086,59 

830

01

1

3

01

Ödenekler

98.086,59 

830

01

1

4

 

Sosyal Haklar

1.386.427,17 

830

01

1

4

01

Sosyal Haklar

1.386.427,17 

830

01

1

5

 

Ek Çalışma Karşılıkları

0,00 

830

01

1

5

01

Ek Çalışma Karşılıkları

0,00 

830

01

2

 

 

Sözleşmeli  Personel

2.394.379,29 

830

01

2

1

 

Ücretler

1.776.261,09 

830

01

2

1

01

657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri

1.776.261,09 

830

01

2

1

90

Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri

0,00 

830

01

2

2

 

Zamlar ve Tazminatlar

474.486,81 

830

01

2

2

01

657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları

474.486,81 

830

01

2

2

90

Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları

0,00 

830

01

2

4

 

Sosyal Haklar

143.631,39 

830

01

2

4

01

657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları

143.631,39 

830

01

2

4

90

Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları

0,00 

830

01

3

 

 

İşçiler

9.193.677,69 

830

01

3

1

 

Ücretler

4.958.419,14 

830

01

3

1

01

Sürekli İşçilerin Ücretleri

4.958.419,14 

830

01

3

2

 

İhbar ve Kıdem Tazminatlar

369.388,02 

830

01

3

2

01

Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları

369.388,02 

830

01

3

3

 

Sosyal Haklar

2.412.802,97 

830

01

3

3

01

Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları

2.412.802,97 

830

01

3

4

 

Fazla Mesailer

0,00 

830

01

3

4

01

Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri

0,00 

830

01

3

5

 

Ödül ve İkramiyeler

1.453.067,56 

830

01

3

5

01

Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri

1.453.067,56 

830

01

4

 

 

Geçici Personel

32.037,36 

830

01

4

1

 

Ücretler

32.037,36 

830

01

4

1

02

Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri

32.037,36 

830

01

5

 

 

Diğer Personel

625.475,38 

830

01

5

1

 

Ücret ve Diğer Ödemeler

625.475,38 

830

01

5

1

51

Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler

337.660,15 

830

01

5

1

52

Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler

287.815,23 

830

01

5

1

90

Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler

0,00 

830

02

 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3.406.273,65 

830

02

1

 

 

Memurlar

1.050.462,58 

830

02

1

6

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna

1.050.462,58 

830

02

1

6

01

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

653.750,21 

830

02

1

6

02

Sağlık Primi Ödemeleri

396.712,37 

830

02

2

 

 

Sözleşmeli Personel

444.298,17 

830

02

2

4

 

İşsizlik Sigortası Fonuna

0,00 

830

02

2

4

01

İşsizlik Sigortası Fonuna

0,00 

830

02

2

6

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna

444.298,17 

830

02

2

6

01

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

281.750,07 

830

02

2

6

02

Sağlık Primi Ödemeleri

162.548,10 

830

02

3

 

 

İşçiler

1.850.658,16 

830

02

3

4

 

İşsizlik Sigortası Fonuna

164.502,38 

830

02

3

4

01

İşsizlik Sigortası Fonuna

164.502,38 

830

02

3

6

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna

1.686.155,78 

830

02

3

6

01

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

1.069.268,40 

830

02

3

6

02

Sağlık Primi Ödemeleri

616.887,38 

830

02

5

 

 

Diğer Personel

60.854,74 

830

02

5

4

 

İşsizlik Sigortası Fonuna

0,00 

830

02

5

4

01

İşsizlik Sigortası Fonuna

0,00 

830

02

5

6

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna

60.854,74 

830

02

5

6

01

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

38.429,12 

830

02

5

6

02

Sağlık Primi Ödemeleri

22.425,62 

830

03

 

 

 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

111.351.462,54 

830

03

2

 

 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

50.673.784,60 

830

03

2

1

 

Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları

576.560,21 

830

03

2

1

01

Kırtasiye Alımları

449.061,21 

830

03

2

1

02

Büro Malzemesi Alımları

11.446,00 

830

03

2

1

03

Periyodik Yayın Alımları

5.066,00 

830

03

2

1

04

Diğer Yayın Alımları

110.987,00 

830

03

2

1

05

Baskı ve Cilt Giderleri

0,00 

830

03

2

1

90

Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları

0,00 

830

03

2

2

 

Su ve Temizlik Malzemesi Alımları

1.039.709,28 

830

03

2

2

02

Temizlik Malzemesi Alımları

1.039.709,28 

830

03

2

3

 

Enerji Alımları

39.354.196,31 

830

03

2

3

01

Yakacak Alımları

261.217,30 

830

03

2

3

02

Akaryakıt ve Yağ Alımları

5.439.271,51 

830

03

2

3

03

Elektrik Alımları

33.653.707,50 

830

03

2

4

 

Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları

5.501.228,21 

830

03

2

4

01

Yiyecek Alımları

5.144.274,96 

830

03

2

4

02

İçecek Alımları

356.953,25 

830

03

2

4

90

Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları

0,00 

830

03

2

5

 

Giyim ve Kuşam Alımları

578.682,20 

830

03

2

5

01

Giyecek Alımları

478.578,22 

830

03

2

5

02

Spor Malzemeleri Alımları

100.103,98 

830

03

2

6

 

Özel Malzeme Alımları

2.852.174,29 

830

03

2

6

01

Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları

476.400,45 

830

03

2

6

02

Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları

469.398,80 

830

03

2

6

03

Zirai Malzeme ve İlaç Alımları

1.443.579,24 

830

03

2

6

90

Diğer Özel Malzeme Alımları

462.795,80 

830

03

2

9

 

Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

771.234,10 

830

03

2

9

01

Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri

335.582,50 

830

03

2

9

90

Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

435.651,60 

830

03

3

 

 

Yolluklar

149.258,34 

830

03

3

1

 

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

149.258,34 

830

03

3

1

01

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

149.258,34 

830

03

4

 

 

Görev Giderleri

531.699,16 

830

03

4

2

 

Yasal Giderler

378.720,13 

830

03

4

2

04

Mahkeme Harç ve Giderleri

158.923,95 

830

03

4

2

05

Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler

0,00 

830

03

4

2

90

Diğer Yasal Giderler

219.796,18 

830

03

4

3

 

Ödenecek Vergi, Resim,   Harçlar ve Benzeri Giderler

152.979,03 

830

03

4

3

02

İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler

640,00 

830

03

4

3

90

Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler

152.339,03 

830

03

5

 

 

Hizmet Alımları

25.373.867,81 

830

03

5

1

 

Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

23.744.001,61 

830

03

5

1

01

Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri

179.864,33 

830

03

5

1

04

Müteahhitlik Hizmetleri

23.051.479,66 

830

03

5

1

05

Harita Yapım ve Alım Giderleri

386.329,21 

830

03

5

1

10

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri

12.999,91 

830

03

5

1

11

Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri

113.328,50 

830

03

5

2

 

Haberleşme Giderleri

199.256,80 

830

03

5

2

01

Posta ve Telgraf Giderleri

6.060,00 

830

03

5

2

02

Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

184.806,55 

830

03

5

2

03

Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri

8.390,25 

830

03

5

3

 

Taşıma Giderleri

26.550,00 

830

03

5

3

02

Yolcu Taşıma Giderleri

26.550,00 

830

03

5

3

03

Yük Taşıma Giderleri

0,00 

830

03

5

3

04

Geçiş Ücretleri

0,00 

830

03

5

4

 

Tarifeye Bağlı Ödemeler

248.594,99 

830

03

5

4

01

İlan Giderleri

152.951,23 

830

03

5

4

02

Sigorta Giderleri

95.643,76 

830

03

5

5

 

Kiralar

35.003,20 

830

03

5

5

03

İş Makinası Kiralaması Giderleri

5.003,20 

830

03

5

5

05

Hizmet Binası Kiralama Giderleri

30.000,00 

830

03

5

9

 

Diğer Hizmet Alımları

1.120.461,21 

830

03

5

9

03

Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri

0,00 

830

03

5

9

90

Diğer Hizmet Alımları

1.120.461,21 

830

03

6

 

 

Temsil ve Tanıtma Giderleri

5.116.020,16 

830

03

6

1

 

Temsil Giderleri

2.310.041,35 

830

03

6

1

01

Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri

2.310.041,35 

830

03

6

2

 

Tanıtma Giderleri

2.805.978,81 

830

03

6

2

01

Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri

2.805.978,81 

830

03

7

 

 

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

10.529.486,46 

830

03

7

1

 

Menkul Mal Alım Giderleri

5.885.025,57 

830

03

7

1

01

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

954.783,46 

830

03

7

1

02

Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları

773.875,68 

830

03

7

1

04

Yangından Korunma Malzemeleri Alımları

58.255,24 

830

03

7

1

90

Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları

4.098.111,19 

830

03

7

2

 

Gayri Maddi Hak Alımları

233.992,00 

830

03

7

2

01

Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları

233.992,00 

830

03

7

3

 

Bakım ve Onarım Giderleri

4.410.468,89 

830

03

7

3

01

Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri

55.271,10 

830

03

7

3

02

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri

1.182.083,03 

830

03

7

3

03

Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri

1.879.870,99 

830

03

7

3

04

İş Makinası Onarım Giderleri

1.293.243,77 

830

03

8

 

 

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

18.977.346,01 

830

03

8

1

 

Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri

0,00 

830

03

8

1

01

Büro Bakım ve Onarımı Giderleri

0,00 

830

03

8

1

02

Okul Bakım ve Onarımı Giderleri

0,00 

830

03

8

3

 

Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri

0,00 

830

03

8

3

01

Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri

0,00 

830

03

8

6

 

Yol Bakım ve Onarımı Giderleri

5.536.342,48 

830

03

8

6

01

Yol Bakım ve Onarımı Giderleri

5.536.342,48 

830

03

8

9

 

Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri

13.441.003,53 

830

03

8

9

01

Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri

13.441.003,53 

830

04

 

 

 

Faiz  Giderleri

2.836.706,88 

830

04

2

 

 

Diğer İç Borç Faiz Giderleri

2.836.706,88 

830

04

2

9

 

Diğer İç Borç Faiz Giderleri

2.836.706,88 

830

04

2

9

01

Tl Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri

2.836.706,88 

830

05

 

 

 

Cari Transferler

6.361.253,07 

830

05

1

 

 

Görev Zararları

90.633,02 

830

05

1

2

 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına

90.633,02 

830

05

1

2

05

Sosyal Güvenlik Kurumu'na

90.633,02 

830

05

2

 

 

Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)

0,00 

830

05

2

6

 

Giderlere Katılma Payları

0,00 

830

05

2

6

19

Diğer Yönetim Giderlerine Katılma Payları

0,00 

830

05

3

 

 

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

464.149,02 

830

05

3

1

 

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara

464.149,02 

830

05

3

1

01

Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara

464.149,02 

830

05

4

 

 

Hane Halkına Yapılan Transferler

4.086.334,36 

830

05

4

1

 

Burslar ve Harçlıklar

15.500,00 

830

05

4

1

01

Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar

15.500,00 

830

05

4

3

 

Sağlık Amaçlı Transferler

3.000,00 

830

05

4

3

01

Sağlık Amaçlı Transferler

3.000,00 

830

05

4

4

 

Yiyecek Amaçlı Transferler

3.018.070,36 

830

05

4

4

01

Yiyecek Amaçlı Transferler

3.018.070,36 

830

05

4

7

 

Sosyal Amaçlı Transferler

1.049.764,00 

830

05

4

7

90

Diğer Sosyal Amaçlı Transferler

1.049.764,00 

830

05

8

 

 

Gelirlerden Ayrılan Paylar

1.720.136,67 

830

05

8

9

 

Diğerlerine Verilen Paylar

1.720.136,67 

830

05

8

9

51

İller Bankasına Verilen Paylar

1.720.136,67 

830

06

 

 

 

Sermaye Giderleri

64.881.019,31 

830

06

1

 

 

Mamul Mal Alımları

574.108,07 

830

06

1

2

 

Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları

539.100,00 

830

06

1

2

90

Diğer Makine Teçhizat Alımları

539.100,00 

830

06

1

4

 

Taşıt Alımları

35.008,07 

830

06

1

4

01

Kara Taşıtı Alımları

35.008,07 

830

06

4

 

 

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması

16.420,50 

830

06

4

2

 

Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri

16.420,50 

830

06

4

2

90

Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri

16.420,50 

830

06

5

 

 

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

64.290.490,74 

830

06

5

2

 

Malzeme Giderleri

909,77 

830

06

5

2

01

İnşaat Malzemesi Giderleri

909,77 

830

06

5

2

03

Sıhhi Tesisat Giderleri

0,00 

830

06

5

2

90

Diğer Giderler

0,00 

830

06

5

7

 

Müteahhitlik Giderleri

64.289.580,97 

830

06

5

7

04

Sosyal Tesisler

0,00 

830

06

5

7

07

Yol Yapım Giderleri

42.286.395,83 

830

06

5

7

09

Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri

0,00 

830

06

5

7

90

Diğerleri

22.003.185,14 

830

07

 

 

 

Sermaye Transferleri

202.441,28 

830

07

1

 

 

Yurtiçi Sermaye Transferleri

202.441,28 

830

07

1

9

 

Diğer Sermaye Transferleri

202.441,28 

830

07

1

9

12

Kalkınma Ajanslarına

202.441,28 

830

07

1

9

90

Diğer

0,00 

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI(A)

208.403.196,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Gider Bütçesi (Ekonomik Düzey 1)          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2022

Ekonomik KodHesap AdıGeçen Yıldan Devreden ÖdenekBütçe İle Verilen ÖdenekEk ve Olağanüstü Verilen ÖdenekAktarmaylaNet Bütçe Ödeneği ToplamıBütçe Gideri ToplamıÖdenen Bütçe GideriÖdenek Üstü Harcamaİptal Edilen ÖdenekSonraki Yıla Devreden Ödenek
Eklenen

(+)
Düşülen

(-)
01PERSONEL GİDERLERİ0,00 13.339.740,00  6.817.000,00  280.000,00  0,00 20.436.740,00  19.364.039,63  19.364.039,63  0,00 1.072.700,37  0,00 
02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ0,00 2.132.940,00  1.210.000,00  295.000,00  0,00 3.637.940,00  3.406.273,65  3.406.273,65  0,00 231.666,35  0,00 
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ0,00 40.308.860,00  64.340.000,00  20.704.000,00  10.808.000,00  114.544.860,00  111.351.462,54  111.351.462,54  0,00 3.193.397,46  0,00 
04FAİZ GİDERLERİ0,00 2.000.000,00  0,00 890.000,00  50.000,00 2.840.000,00  2.836.706,88  2.836.706,88  0,00 3.293,12 0,00 
05CARİ TRANSFERLER0,00 2.325.834,00  3.000.000,00  1.761.000,00  649.000,00  6.437.834,00  6.361.253,07  6.361.253,07  0,00 76.580,93 0,00 
06SERMAYE GİDERLERİ1.720.200,00  5.271.000,00  76.600.000,00  35.000,00 6.883.000,00  76.743.200,00  64.881.019,31  64.881.019,31  0,00 439.982,16  11.422.198,53  
07SERMAYE TRANSFERLERİ0,00 202.500,00  0,00 0,00 0,00 202.500,00  202.441,28  202.441,28  0,00 58,72 0,00 
09YEDEK ÖDENEKLER0,00 6.000.000,00  0,00 0,00 5.575.000,00  425.000,00  0,00 0,00 0,00 425.000,00  0,00 
 1.720.200,00 71.580.874,00 151.967.000,00 23.965.000,00 23.965.000,00 225.268.074,00 208.403.196,36 208.403.196,36 0,00 5.442.679,11 11.422.198,53 

 

BELEDİYE BORÇ DURUMU

31.12.2022 tarihi itibariyle Besni Belediyesi’nin kısa vadeli borç durumu çıkarılarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

1-Kısa Vadeli Borçlar:

Hesap Kodu

Yardımcı Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutarı

Alacak Tutarı

Borç Kalanı

Alacak Kalanı

300

 

 

 

 

Banka Kredileri Hesabı

8.019.425,09 

8.019.425,09 

0,00 

0,00 

330

 

 

 

 

Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

5.357.633,39 

8.665.656,03 

0,00 

3.308.022,64 

333

 

 

 

 

Emanetler Hesabı

3.435.985,37 

4.043.472,05 

0,00 

607.486,68 

360

 

 

 

 

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

4.915.586,19 

4.915.586,19 

0,00 

0,00 

361

 

 

 

 

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

5.319.337,57 

5.319.337,57 

0,00 

0,00 

362

 

 

 

 

Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri  Adına Yapılan Tahsilat Hesabı

247.038,93 

922.146,65 

0,00 

675.107,72 

363

 

 

 

 

Kamu İdareleri Payları Hesabı

202.442,60 

202.442,60 

0,00 

0,00 

368

 

 

 

 

Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı

7.084.806,25 

12.628.513,77 

0,00 

5.543.707,52 

TOPLAM

34.582.255,39 

44.716.579,95 

0,00 

10.134.324,56 

 

2-Uzun Vadeli Borçlar

Hesap Kodu

Yardımcı Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutarı

Alacak Tutarı

Borç Kalanı

Alacak Kalanı

400

 

 

 

 

Banka Kredileri Hesabı

0,00 

39.517.012,49 

0,00 

39.517.012,49 

TOPLAM

0,00 

39.517.012,49 

0,00 

39.517.012,49 

          

 

YIL SONU BELEDİYE BANKA HESAP DURUMLARI

 

31.12.2022 tarihi itibariyle Belediyenin Bankalarındaki hesap bakiye durumu Belediyemiz Muhasebe kayıtlarına göre aşağıda gösterildiği şekildedir:

Hesap Kodu

Yardımcı Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutarı

Alacak Tutarı

Borç Kalanı

Alacak Kalanı

102

 

 

 

 

Banka Hesabı

138.286.223,91 

134.594.207,46 

3.692.016,45 

0,00 

102

01

 

 

 

Ziraat Bankası

10.821,85 

8.208,72 

2.613,13 

0,00 

102

01

01

 

 

Ziraat Bankası (26191790-5001)

10.821,85 

8.208,72 

2.613,13 

0,00 

102

02

 

 

 

Halk Bankası

138.275.402,06 

134.585.998,74 

3.689.403,32 

0,00 

102

02

01

 

 

Halk Bankası (07000002)

5.923.040,62 

5.579.936,96 

343.103,66 

0,00 

102

02

03

 

 

Halk Bankası (07000005)

31.687.555,14 

31.549.865,33 

137.689,81 

0,00 

102

02

04

 

 

Halk Bankası (07000082)

75.971.556,36 

75.906.162,78 

65.393,58 

0,00 

102

02

07

 

 

Halk Bankası Sanal Post (10260184)

2.306.132,27 

2.305.596,30 

535,97 

0,00 

102

02

09

 

 

Halkbankası (07000117) Proje-Şartlı Bağış

5.320.065,51 

2.358.731,51 

2.961.334,00 

0,00 

102

02

11

 

 

Halkbankası (07000120)

4.461.284,11 

4.279.937,81 

181.346,30 

0,00 

102

02

14

 

 

Halk Bankası Adıyaman Bulvar Şub.

12.605.768,05 

12.605.768,05 

0,00 

0,00 

TOPLAM

138.286.223,91 

134.594.207,46 

3.692.016,45 

0,00 

 

 

 


 

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Mali tablolardaki Kısa ve Uzun vadeli borçlar gecikme faizleri hariç olarak çıkarılmıştır.

 3-Mali Denetim sonuçları

Belediyemizin 2022 Yılı gelir ve gider hesapları belediyemiz denetim komisyonu tarafından incelenmiştir. 

GENEL TAHAKKUK 2022 YILI FAALİYET RAPORU 

        Genel Tahakkuk Tahsilat Şefliğimize ait Genel Tahsilat veznesinde ve bağlı birimlerde 01.01.2022 Tarihinden 31.12.2022 Tarihine kadar Tahakkuk ve Tahsil olunan gelirimiz ekli listede tarafınıza sunulmuştur. Bunun yanında Belediyemize kira ve İdari Para ceza borcu bulunan kişilere birçok kez borçlarını ödemeleri için tebligat yazılmış, borcu bulunan kişilerle yüz yüze ve telefonla görüşülmüş, vatandaşlara borçlarını ödemeleri konusunda her türlü kolaylık gösterilmiştir.

         2022 Yılı içerisinde İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi, Belediyemiz İlan ve Reklam Görevlisi Murat DUYĞU tarafından güncellenerek, memurluğumuzca proğrama aktarılmıştır. Proğrama aktarılan İlan ve Reklam vergisi daha rahat ve kolay takip edilebilecek, Belediyemiz ve vatandaşımıza kolaylık sağlayacaktır.         

       Belediyemize su abonesi, inşaat ruhsatları ve işyeri açılış ruhsatları gibi müracaatları esnasında bu kişilere ait şefliğimize borçları bulunup bulunmadığı araştırılarak, borçlu kişilerin borçlarının tahsil edilmesi sağlanmaktadır. Mukavele süreleri Birimimizce takip edilip, mukavelesi dolan kiracılara ve Belediyemiz Encümenine resmi yazı ile bildirilmektedir. Kira, taşınır ve taşınmaz satışlarının sözleşmeleri hazırlanıp, satışa bağlı vergiler hesaplanıp tahsil edilmektedir. Belediyemizin gelirinin artması için elimizden gelen gayreti sarf etmekteyiz.

     Belediyemizin tüm gelirlerine (İnşaat ruhsat harçları, İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat harcı, evlenme cüzdan harcı, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı ve diğer çeşitli gelirler v.b.) teslimat ve irsaliye hazırlanarak, Belediyemizin T.C. Halk Bankasındaki hesaplarına aktarılması sağlanmakta ve bu gelirlere ait tahsilatlar ve irsaliyeleri incelenmektedir. Bu gelirlerin irsaliyeleri ve makbuzları dosyalanarak muhafaza edilmekte denetime hazır hale getirilmektedir. 2022 yılına ait Belediyemiz tahsildarlarının gelirleriyle ilgili tüm makbuz ve fişler irsaliyeleri ile birlikte muhafaza altına alınmıştır.

    Bunun yanında Belediyemize gelen vatandaşlara şefliğimizce ve bağlı birimlerdeki arkadaşlarımızla yol göstermekte ve yardımcı olunmaktadır.                                                                       

                                                                                                                                                                                            Ramazan PATCI

                                                                                                                                                                             Tahsildar

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2023

 

Cevdet KİLİNÇ 

                                                                                                                                                                             Mali Hizmetler Müdürü 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI FAALİYET RAPORU

1- 128 adet çeşitli konularda resmi yazı yazılarak gider evrak kaydı yapılmıştır.

2- 1885 adet dilekçe ve 2824 adet resmi evrakın çeşitli konularda kaydı yapılarak gereğinin yapılması için ilgili birimlere havalesi yapılmıştır.

3- Belediye encümeni 52 oturumda çeşitli konularda 163 adet karar almıştır.

4- Belediye Meclisi üçü olağanüstü olmak üzere 14 meclis toplantısında çeşitli konularda 132 adet karar almıştır.

 

 

                                                               

İLAN BÜROSU 2022 YILI FAALİYET RAPORU

     2022 yılı içerisinde; İlan bürosuna ilan yapılması için 190 adet Belge gelmiş olup, bu belgeler içerisinde, ilan yapıldığına dair tutanak isteyen 135 tane resmi belgeye ilan yapıldığına dair üst yazı ile hoparlör ilan tutanağı eklenerek cevap verilmiştir.

    2022 yılı içerisinde ilçemiz merkezi ilçemize bağlı belde ve köyler ile il dışında yaşayan hemşehirlilerimizden 505 kişinin vefat ilanı yapılmıştır.

                                                                                                                                                             Mustafa ŞAHİN

                                                                                                                                                             İlan Bürosu Personeli 

EVLENDİRME MEMURLUĞU 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Memurluğumuza evlenmek için gelen 454 kişinin nikâhı kıyılarak 454 adet evlenme cüzdanı verilmiştir. Yapılan evlilik işleminden elde edilen gelir 113.500,00 TL dir.

                                                                                                                                              Aysun KELLECİ

Evlendirme Memuru

CİMER BİRİMİ 2022 YILI FAALİYET RAPORU

2022 yılı içeresinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (Cimer) Biriminden 176 adet evrak gelmiş olup, ilgili birimlerce gelen dilekçelere zamanında cevap verilmiştir. 

                                                                                                                                              Sadık ERTAN

                                                                                                                                              Cimer Sorumlusu


 

 

İŞKUR HİZMET NOKTASI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

İş arayan kayıt belgesi başvurusu: 458,  Kamu ve özel İş başvurusu: 350, Kurs Başvurusu:390 kayıt altına alınmıştır.

                                                                                   Kadriye YILDIZ

                                                                                 İşkur Yetkilisi

 

HUKUK SERVİSİ 2022 YILI FAALİYET RAPORU

2022 yılı içerisinde idari yargı sayısı 51, adli yargı sayısı 46, icra dosya sayısı 71’dir.

2022 yılında idari yargıda açılan 51 davanın 18’i İdare Mahkemelerinde, 29’u Bölge İdare Mahkemesinde, 4’ü Danıştayda açılmıştır.

2022 yılında adli yargıda açılan 46 davanın 18’i Asliye Hukuk Mahkemesin, 6’sı Sulh Hukuk Mahkemesi, 6’sı İcra Hukuk Mahkemesi, 1’i Ağır Ceza Mahkemesi, 2’si Asliye Ceza Mahkemesi,  11’i Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi, 1’i Bölge Adliye Ceza Mahkemesi ve 1’i Yargıtayda açılmıştır.

Belediyemiz tarafımızdan, adli yargıda açılan dava sayısı 29'dur. Bunun 11’i İcra Hukuk Mahkemesinde, 18’i Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmıştır.

2022 yılında kararı kesinleşen idari davaların 12’si lehte, 4’ü aleyhe olmak üzere toplam 16’dır.

2022 yılında kararı kesinleşen adli davaların 8’i lehte, 2’si aleyhe olmak üzere toplam 10 'dur.

2022 yılında karara bağlanan toplam adli- idari davaların 20’si lehte, 6’sı aleyhe, olmak üzere toplamı 26’dır.

2022 yılında YD kararına itiraz, istinaf, temyiz ve karar düzeltme yoluna gidilen idari davalar (Danıştay/Bölge İdare Mahkemesine gönderilen dosyalar): YD kararına itiraz edilen 7, istinaf edilen 24 adet, temyiz(Danıştay) edilen 3 adet, karar düzeltme yapılan 1 adet olmak üzere toplam 35 adettir.

2022 yılında istinaf, temyiz ve itiraz yoluna gidilen adli davalar (Bölge Adliye Mahkemesi/Yargıtay’a gönderilen dosyalar): İstinaf edilen 7 adet, Yargıtay (temyiz) edilen 1 adet, itiraz edilen 0 adet olmak üzere toplam 8 adettir.

Aynı dönem içinde işlem gören icra dosyası toplamı 71 adet olup; bunların 25’inde Belediyemiz 89/1 ve Maaş hacizler, 6’sında alacaklı, 40’ında borçlu durumundadır.

Dönem içinde toplam 188 adet gelen, 31 adet giden evrak olmak üzere toplam 219 adet evrak işlem görmüştür.

Aynı dönem içinde işlem gören icra dosyası toplamı 71’dir. Bunların 25’inde Belediyemiz 89/1 ve Maaş hacizler, 6’sında alacaklı, 40’ında borçlu durumunda işlem yapılmış ( İnfaz / Haricen Tahsil / Takipsizlik/89/1 haciz ihbarnamesi/Maaş haciz) olarak kapatılmıştır. 20 tane dosya derdesttir.

Hukuk Servisi değişik müdürlüklerin isteği üzerine 1 adet hukuksal görüş bildirmiştir.

2022 yılı içinde 18 adet arabuluculuk görüşmesine katılım sağlanmıştır. Arabuluculuk görüşmelerinin 18’i anlaşmazlık ile neticelenmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Haldun SALICI

                                                                                                                                                                               Hukuk Servisi

 


 

BİLGİ İŞLEM 2022 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Bilgi en önemli kaynaklardan birisidir. Teknoloji ise baş döndürücü hızla gelişmektedir. Bilişim Sistemleri ise bilgi dünyası ile teknoloji dünyası arasındaki köprüyü kurarak hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Temel amacı topluma hizmet olan yerel yönetimler de bilişim sistemlerinden yararlanarak, vatandaşa daha kaliteli hizmet sunulması yönünde çalışmalarını geliştirmektedirler. Besnimize daha iyi hizmet vermek ve çağdaş kentler düzeyine çıkarmak için bilişim alanındaki gelişmeleri yakından izliyor, uygun olanları, sistemimize adapte etmeye devam ediyoruz. 

Besni Belediyesi olarak bilişim teknolojilerini kullanarak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (E-İmza), E-Belediye, Tapu Kadostro Bilgi Sistemi (Takbis), Kimlik Paylaşım Sistemi (Kps) uygulamalarımız sadece yönetim organlarımızda değil, diğer kurumlarla da entegre çalışabilmektedir. 26 üst başlıkta toplanan menüler bütçeden personele, cenazeden evlendirmeye, imardan zabıtaya, haritadan fen işlerine kadar belediyemiz birimlerinde gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerde kullanılmaktadır. Besniyle ilgili A’dan Z’ye istenilen her türlü bilgiye www.besni.bel.tr adresinden kolayca ulaşabilme imkânı sunulmaktadır. Web sitemiz ile Başkan, Besni Belediyesi İletişim Merkezi, İlçe Rehberi, e-belediye (Borç Sorgu, Borç Ödeme), Güncel, Kültür Sanat ve Hizmetler olmak üzere 9 ana başlık, 122 alt menüye sahip Web sitemiz yeni tasarım geliştirilmiştir. www.besni.bel.tr adresinden E-Belediye sistemi ile 7/24 belediye, borç öğrenme ve borç ödeme işlemleri yapabilmektedirler. Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama, Arsa Rayiç Değeri Sorgulama, Beyan Bilgileri Sorgulama, Çtv Tarifesi olarak yer alan uygulamalarımıza EBYS Evrak Doğrulama uygulaması da eklenerek, uygulama sayımız 7’ye yükseltilmiştir. 

Gelişmiş networkümüzle düzenli güvenlik denetimleri yapılan, yazılımsal ve donanımsal tedbirlerle korunan sistemlerimizde bilişim teknolojileri etkin kullanılmaktadır. Kurum içinde oluşturduğumuz EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile belediyemizin gelen-giden evrak iş akış süreçleri sistem üzerinden yönetilmektedir. Sistemde üretilen evraklar Evrak Yönetmeliğine, Standart Dosya Planına göre otomatik oluşturulmakta, taranan evraklar veri havuzunda barındırılmaktadır. UAVT NVİ (Ulusal Adres Veri Tabanı–Nüfus Vatandaşlık İşleri), DETSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi) ile entegre edilen sistemde evraklar e-imzalı oluşturulmaktadır. Ayrıca bu faaliyet döneminde Kurumumuz EBYS sine KEP entegrasyonu tamamlanarak dış kurumlarla da evrak alışverişi yapılabilir hale gelinmiştir. EBYS alt yapısında yeni teknolojiler kullanılarak, geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir. 

Virus, Spyware, Trojan gibi tehdit unsurlarına karşı merkezi sistem ile yönetilen antivirüs programları kullanılmakta ve bu programlar sürekli güncel tutulmaktadır. Mevcut network yapımız, güvenlik için gerekli yazılımsal ve donanımsal (Güvenlik duvarı ve IPS ile) tedbirlerle korunmaktadır. Ayrıca yeni firewall cihazı alınarak kurulumu yapılmıştır. İnternet ve mail çıkışlarımız filter server ile sistemimiz dış networkten gelebilecek saldırılara karşı ileri düzeyde teknolojik alt yapı ile korunmaktadır. Sistemlerimiz üzerinde geniş kapsamlı güvenlik denetimlerine devam edilerek, gerekli tedbirler alınmaktadır.

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği gerekli önlemler alınarak sorumluluklar yerine getirilmiştir.

Belediyemiz internet hattı ve web sitemizde sızma testleri yapılarak güvenlik açıkları bulunarak kapatılmıştır.

Belediyemiz server ve internet hattına olası siber saldırılara karşı korumak için berpnet güvenlik cihazı alınmıştır.

İşlerin daha hızlı yapılabilmesi için Evlendirme işlemleri E-Belediye Sistemine entegre yapılarak Nüfus Müdürlüğüne evrak işleri sistem üzerinden aktarımı sağlanmaktadır.

 Belediyemizde bulunan 54 bilgisayar 32 yazıcı 2 tarayıcı ve 3 adet fotokopi makinası bulunmaktadır. İşlerin aksamaması için devamlı olarak bakımları yapılmaktadır.

 

 

 

 

BELEDİYEMİZİN DONANIM DURUMU

BİLGİSAYAR

SERVER

UPS

YAZICI

FOTOKOPİ

TARAYICI

54

2

12

32

3

2

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                             Nazif KÖSEOĞLU

                                                                                                                                                              Bilgi İşlem Personeli 

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2023

 

Hüseyin İNCİBAŞ

                                                                                                                                                             Yazı İşleri Müdürü

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI FAALİYET RAPORU

1- Toplamda 5 adet çöp toplama aracımız bulunmakta olup, 1 aracımız arızalı olduğu için 5 adet (4 adet büyük, 1 adet küçük) aracımızla sahada günlük olarak çöp toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.  Günlük 66 ton atık toplanmıştır. 2022 yılı toplamı 24 bin ton atık toplanmıştır.

2-Günlük ve aylık çalışma programlarına göre;  günlük 1 araç besni geneli ana artellerde çöp konteynerlerini boşaltmakta olup şikayet gelen bölgelere nöbetçi araç gönderilmektedir.

3-Geri dönüşüm firması olarak faliyette olan kardeşler firması, 2022 yılı içerisinde 4500 kg karton geri dönüşüme kazandırdığını beyan etmiştir.

4-Besnide bulunan 13 mahallede 13 kişi temizlik işçimiz bulunmakta olup, Besni genelinde mahalle mutarların istekleri doğrultusunda mahalle aralarında ve ana caddelerde mıntıka temizliği, süpürge temizliği yıl boyunca düzenli bir şekilde yapılmıştır.

5-Belirli noktalara koyduğumuz geri dönüşüm kova ve konteynerlerde cam, kâğıt, plastik ve evsel atık yağlar düzenli şekilde geri dönüşüme kazandırılmak için toplanmıştır.

6-Besni geneli 1400 çöp toplama konteyneremiz bulunmaktadır. 5 aracımızdaki 15 çalışan işçimizle birlikte günlük olarak tüm bölgelerde toplama yapılmaktadır.

7-Merinos kavşağı ile 15 temmuz şehitleri mahallesinde bulunan polis kontrol noktasına kadar olan orta refüj düzenlemesi yapılmış olup, çim ekimi ve ağaç dikimi ve yeşillendirmesi yapılmıştır.

8-Erdemoğlu mahallesinde yapımını tamamladığımız “Minia Besni” parkımızın düzenlemesi yapılıp, çimlendirilmesi, sulama sistemleri ve ağaç dikimi yapılmıştır.

9- Korupınar mahallesinde yapımını tamamladığımız “Korupınar düğün salonu ve Park alanı”  düzenlemesi yapılıp, çimlendirilmesi sulama sistemleri ve ağaç dikimi yapılmıştır.

10-Pınarbaşı mahallesinde yapımına devam ettiğimiz “Hatice Gölbaşı İ.Ö.Okulu yanı” park alanı çevre düzenlemesi ve toprak çekimi yapılmıştır.

11- Besni geneli 8 bin ağaç dikimi yapılmıştır.

12-15 Temmuz Şehitleri Mahallesi orta refüj düzenlemesi, sulama sistemi kurulumu ve ağaç dikimi yapılmıştır.

13-Parklarımızda bulunan oyun gruplarımızın tamir ve bakımları düzenli olarak yapılmıştır.

14-Besni geneli çim ve ağaç bakımları, gübrelemeleri, budamaları düzenli olarak yapılmıştır.

15-Şahin tepesinde bulunan Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı’na bin adet çam fidanı dikilmiştir.

16-75 adet sallamalı çöp kovası hibe alınmış, şire pazarı, okullar, Atatürk Caddesi, uzay çatı, yenikent bölgesi ve park alanlarımıza kurulumu gerçekleştirilmiştir.

17-İlçemiz genelinde günlük ortalama 1,2 ton, yıl boyunca toplam en az 400 ton harfiyat ve budama artıklarının toplaması yapılmıştır.

18-İlçemizde bulunan 43 adet park ve yeşil alanlarımızda süpürge temizliği mıntıka temizliği aksatılmadan yapılmış olup, ilkbahar aylarından sonbahar aylarına kadar çim biçimleri de düzenli olarak yapılmıştır. 

19-80 kamyon kırmızı toprak uygun yerlerden alınıp kullanıma hazır hale getirilmiştir.

20-Yenikent bölgesinde kurulan “Çarşamba pazarı” ve Pazar günleri kurulan “Pazar pazarı” temİzliği nöbetçi işçilerimiz tarafında her hafta yapılmaktadır.

21-23 nisan, 19 mayıs, 15 temmuz, 29 ekim ve kurban bayramları gibi günlerde, ortak kullanım alanlarının yoğun olarak kullanıldığı yerlerin temizliği aksatılmadan yapılmıştır.

22-Belediyemize ait 10 adet çadırı cenaze, taziye, şehit cenazesi, düğünlerde mahalle muhtarları ve vatandaşımızın istediği noktalara kurulumunu gerçekleştirdik.

23-Su gözü mesire alanında çevre düzenlemesi, ağaç budamaları ve bank kurulumları yapılmıştır.

24-Su gözü mesire alanında 45 adet tekli bank ve 15 adet çift taraflı piknik masalarının taşınması ve kurulumu gerçekleştirildi.

25-Su gözü mesire alanında düzenli olarak günlük mıntıka ve çevre temizliği yapılmıştır. 

 

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2023

 

Yusuf EROĞUL

                                                                                                                                                             Temizlik İşleri Müdür V.

 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Müdürlük çalışanları, Belediye sınırları içerisinde belirlenen görevleri yerine getirmek konusunda yetkilidir.

Evrak kayıt ve belge yönetimi işleri, Muhasebe ve ödeme evrakı işleri, Personel özlük işleri, Dosyalama ve arşivleme işleri, Taşınır mal kayıt ve kontrol işleri, İhale İşleri, Bütçe Hazırlık İşleri ile Planlama ve Raporlama İşlerini yerine getirmek.

Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırmasından sorumludur.

İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılıyla Belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanması ve sonuçlandırılması sağlanacaktır. 

MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb.) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirmesini sağlanacak ve sonuçları takip edilecektir. 

MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve anket isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutulup, raporlanarak başkanlığa sunulacaktır. 

Besni Merkez mahallelerde Besni Belediyesinin hizmetlerinin yeterliliği ve vatandaşların beklentileri ile ilgili belli periyotlarda anketler yapılacaktır. Sonuçları analiz edilerek ilgili Başkan Yardımcısı aracılığı ile Belediye Başkanına iletilecektir. 

Merkez Mahalle Muhtarlarıyla belli zamanlarda mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesi için toplantılar düzenlenecektir. 

Gerek Muhtarlıklar vasıtası ile gelen şikâyet veya öneriler, gerekse ilçe genelinde yapılan anket sonuçlarına göre karşılaşılan sorunlar ile ilgili çözüm önerilerinde bulunulacaktır.

Müdürlük çalışanları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde 1 Müdür ile hizmet ve faaliyetlerini yürütmektedir.

 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2022 YILINDA YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

 

Besni Belediye başkanı Eyyüp Mehmet EMRE başkanlığında Recep Tayyip ERDOĞAN Kongre ve Kültür merkezinde mahalle muhtarları ve Belediye Başkanlığı birim müdürleri ile ilçedeki proje ve çalışmaların yanı sıra mahalle muhtarlarının istek ve taleplerini dinledi. İlçemizde görev yapan muhtarlarımızın Muhtarlıklar Müdürlüğüne başvuruda bulundukları taleplerle ilgili bilgiler verildi.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Bünyesinde muhtarlarımız ile Besni Belediyesi Birim Müdürlerimizi ziyaret ederek her birim müdürleri ile ayrı ayrı istişare toplantıları yapıldı.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri bünyesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü ile ilgili olarak organizasyonlar düzenlendi, yemek programı ve Kaymakamlık tarafından organize edilen gezi programına destek verildi.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri bünyesinde Besni Belediye Başkanlığı İstanbul’da düzenlenen ADIYAMAN Tanıtım Günlerine muhtarlarımız ile birlikte katılım sağlandı.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri bünyesinde Besni Eğitim Bayramı için muhtarlarımızla toplantılar düzenlendi, Besni Eğitim Bayramı için mahallelerde davet organizasyonu yapıldı ve Eğitim bayramı hazırlıkları yapıldı.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri bünyesinde mahalle muhtarlarımızın hepsine ajanda, kravat, bayrak, kalem ve A4 kağıdı dağıtımı yapıldı.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Bünyesinde Mahalle Muhtarlarımızla Milletvekilimiz İbrahim Halil FIRAT ve Belediye Başkanımız Eyyup Mehmet EMRE ile Millet Bahçemizde mahallle sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili toplantı düzenlendi.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Bünyesinde Karla mücadele çalışmalarında her mahallemize kepçe ve iş Makinası ile karla mücadele desteği verildi.

Besni Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Bünyesinde Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Millet Vekilleri ve Belediye Başkanlarının karşılama törenleri yapıldı.

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

                Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2023

 

Abdulkadir BALLI

                                                                                                                                                             Muhtarlık İşleri Müdürü

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI FAALİYET RAPORU

İMAR PLAN TADİLATI

Belediyemiz vatandaşların talebi ve ilçemizin gelişimi göz önünde bulundurularak gerekli teknik çalışmalar neticesinde Belediye Meclisi tarafından onaylanan 19 Adet İmar Planı Tadilatı yapılmıştır. 


 

 

İMAR UYGULAMASI

1-) İlçemiz sınırları ve imar planı içerisinde olan Ciritmeydan Mahallesi 1191 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin uygulaması bitmiş olup, Kadastro Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

2-) İlçemiz sınırları ve imar planı içerisinde olan Erdemoğlu Mahallesi 201 ada 1, 2, 3, 5, 6 ve 7 parsel ile 290 ada 2, 4, 5, 112, 113, 114 ve 115 parsel Krokide T1 ile gösterilen tescil harici olan yerin İdari Yoldan Maliye Hazinesi adına tescil uygulaması bitmiş olup, Kadastro Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

3-) İlçemiz sınırları ve imar planı içerisinde olan 15 Temmuz Şehitleri  Mahallesi 725 ada   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 parseller, 726 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 parseller, 727 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 parseller, 728 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 parseller, 729 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 parseller, 734 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 parseller, 741 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 parseller ile 742 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parseller ve 763 ada 3 parsellerin uygulaması bitmiş olup Kadastro Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

4-) İlçemiz sınırları ve imar planı içerisinde olan Ciritmeydan Mahallesi 1243 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 parseller, 1244 ada 1,2 ve 3 parseller, 1253 ada 1 ve 2 parsellerinuygulaması bitmiş olup Kadastro Müdürlüğüne teslim edilmiştir

5-) İlçemiz 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 1028 ada 1, 2, 3, 4, ve 5 nolu parsellerin İmar uygulaması bitmiş olup, Kadastro Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

6-) İlçemiz Ciritmeydan mahallesi 440 ada 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 nolu parsellerin uygulaması bitmiş olup Kadastro Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

7-) İlçemiz Ali Erdemoğlu Mahallesi 1068 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 1069 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 1070 ada 1 parsel, 1071 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin uygulaması bitmiş olup, Kadastro Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

 

ARSA SATIŞI

 İlçemizin muhtelif yerlerinde vatandaşlar ile İmar Uygulaması sonucu hisseli olan Belediye hisselerinin satışı yapılmaktadır.

Ayrıca Belediyemize ait olan Ciritmeydan Mahallesi 1276 ada 1 parsel , 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 742 ada 15 parsel , 1285 ada 1 parsel ve 1006 ada 24 parsel taşınmazların arsa satışı yapılmıştır. 

YAPI RUHSATI, YAPI KULLANIM BELGESİ VE İMAR PARA CEZALARI

2022 yılı içerisinde 76 adet yapı ruhsatı ( Yeni, Tadilat, İsim Değişikliği vb.) , 27 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Vatandaşların resmi imar durum talepleri, taşınmazlarına ait ifraz-tevhit işlemleri birimimiz tarafından yapılmaktadır.

2022 yılı içerisinde içerisinde 29 adet İfraz-Tevhid-İhdas-Yola terk ve 20 adet cins değişikliği işlemleri yapılmıştır. 

Vatandaşlarımızın talepleri ve Kurum içi ve diğer kamu kurumlarından gelen 1326 adet yazı gelmiştir. Belediyemiz birim olarak 1700 yazı ve dilekçelere cevap verilmiştir.

PROJELER VE YAPIM İŞİ

Adıyaman İli Besni İlçesi 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 6.397,66 m2'lik yüzölüçüme sahip 1028 ada 1 nolu parsel taşınmazın 6.057,54 m2'lik kısmı Maliye Hazinesine aittir. Söz konusu olan taşınmaz üzerinde Belediye personellerimize Sosyal Konut yapılmak üzere, İmar Planına uygun olarak ve parselin kullanım amacına uygun biçimde Belediye Başkanlığımıza Sosyal Konut yapılması için Ön tahsisi ve sonrasında devrinin yapılması hususunda; Besni Milli Emlak Şefliğinden tahsis talebinde bulunulmuştur.

İlçemiz Aşağı sarhan mahallesi 113 ada 37 parselde bulunduğu bölgeye Besni Belediyesi olarak Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı olarak yapılmak üzere Belediyemize tahsis edilmesi husunda; Besni Milli Emlak Şefliğinden tahsis talebinde bulunulmuştur

İlçemiz 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 1015 ada 2 parsel taşınmazın Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan 2.423,96 m2'lik kısmın Besni Belediyesi İtfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize tahsis edilmesi hususunda; Besni Milli Emlak Şefliğinden tahsis talebinde bulunulmuştur

Su Gözü içerisinde bulunan alanın “ Millet Bahçesi ” yapılmak üzere Belediye Başkanlığımıza tahsisinin yapılması hususunda;

İlçemiz Oyalı Mahallesi 123 ada 9 parsel kayalık ve ham topraktan oluşmaktadır. Kentimizin topoğrafik yapısı engebeli oluşu ve gelişim bölgelerinde sürekli ağır tonajlı araçların geçişi sebebiyle; gerek yağış, gerekse ağır tonajlı araçlar sürekli ilçemiz yollarını tahrip etmektedir. İmar Planımızda geçen mevcut parkların %80'ni aktif olarak kullanılmamaktadır. Park çeperini saran yapı taşı için; Engebeli arazi sebebiyle sürekli istinat duvarlarına ve yapı taşına ihtiyaç oluşundan, Bahse konu yerin şehire uzak oluşu ve çevreye görüntü ve hava kirliliği yaşatmayacağı düşünülerek, Bozulan yollarda altyapı malzemesi ihtiyacı oluşması sebebiyle Belediyemize ait bir taş ocağına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeplerden ötürü bahse konu Oyalı Mahallesi 123 ada 9 parselin belediyemize taş ocağı yapılması için Besni Milli Emlak Şefliğinden tahsis talebinde bulunulmuş olup arsa devri beklenmektedir.

 

                İlçemizde, 15 Temmuz Şehitler mahallesinin altyapı(kanalizasyon) projesi hazırlanarak İller Bankası tarafından onaylanmıştır. MADAD kapsamında hibe programı dâhilinde yapılan proje ile ilgili olarak "Paket Atıksu Arıtma Tesisi" kurulması talep edilmiştir. Yapılan arazi çalışmalarında, mülkiyeti maliye hazinesi adına olan, Çat mahallesi, 230 ada 5 nolu parselde kayıtlı, 2.424,54 m2 yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu bölge uygun görülmüştür. Projenin hayata geçirilmesi adına bahse konu taşınmazların "Paket Atıksu Arıtma Tesisi" yapılmak üzere Belediyemize tahsis edilmesi hususunda; Besni Milli Emlak Şefliğinden tahsis talebinde bulunulmuştur.

 

                İlçemizde 14.500 genç nüfus bireyi bulunmaktadır. Bu bireylerin büyürken onların bazı fiziksel ve sosyal aktivitelere yönlendirmek, bütün hayatları boyunca her konuda onların destekçisi olmaya, Çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca derslerinde de başarılı olması gerektiğini düşünen yerel yöneticiler olarak, onların spor hayatlarını da düşünmek zorundayız, Küçük yaştan itibaren düzenli olarak spor yapan çocuklar, kendi yaşıtlarına göre daha aktif, sağlıklı ve başarılı olmalarına katkı sunmak, Çocuklar için spor, fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal açıdan da önemli bir yere sahiptir. Çocuklar spor sayesinde, çevrelerini tanımakta, arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmakta ve kendilerine olan güvenleri artmaktadır. Sağlıklı bir çocuk, eğer yeteri kadar hareket etmez ise, monoton bir hayata geçiş yapmış olur. Buna bağlı olarak da okulda ve sosyal hayatta başarı oranı da düşer. Çocuklarınız ne kadar erken yaşta spora başlarsa, onlar için en iyi sonuç alacağı kanaatindeyim. Çocukların sağlıklı bir biçimde gelişip büyümeleri için mutlaka sağlıklı beslenmenin yanı sıra spor yapmaları da gerekmektedir. Çocuklara okul çağından itibaren spor alışkanlığının kazandırılması, onların ileri ki yaşlarda da spor yapma alışkanlıklarını devam ettirdiği uzmanlarca da belirtilmektedir. Düzenli spor yapan çocukların fiziksel ve sosyal açıdan gelişme, konsantre olma, öz güveninin oluşması ve omurga sağlığı açısından, sağlıklı bir gelişim gösterecektir. Erken yaşlardan itibaren bir sosyal meşguliyeti olan çocuklar, okul yaşamları boyunca dinç ve başarılı öğrenci olmalarına katkı sunacaktır. 

 

İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi 786 ada 1 nolu parsel ve 787 ada 1 nolu parsel üzerinde kayıtlı taşınmazın Mülkiyeti Maliye Hazinesine aittir. İlçemiz bütününde Belediyemizce hazırlanacak Sosyal Konut Üretimi amacıyla İmar Planında Konut alanı olarak planlanmış olan alanın Tahsisinin Belediyemize verilmesi hususunda Besni Milli Emlak Şefliğine yazı yazılmıştır.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM

 İlçemiz Cirit meydan mahallesinde 2,11 hektarlık alan ile ilgili olarak 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan edilmiş olup, söz konusu alanda yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarında belediyemize yetki verilmiştir. Bu aşamada gerekli çalışmalar tamamlanarak yüklenici firma değiştiğinden yeni bir yüklenici firma için ihale çalışmaları bitmiş, kentsel tasarım projesi çizilmiştir. Hak sahipliği tespiti yapılmaktadır.

İlçemiz Yenibesni Mahallesinde 1,50 hektarlık alan ile ilgili olarak Kentsel Dönüşüm projesi Kamulaştırma işlemine esas karar alınıp strateji belgesi hazırlanmaktadır.

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

                Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2023

                                                                                                                                                                             Mehmet KASAP

                                                                                                                                                                              İmar ve Şehircilik Müdür V.

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI FAALİYET RAPORU 

 1. Mobil Kütüphane kurulmuştur.
 2. Türkiye Belediyeler Birliğine çocuk dostu proje başvurusu yapıldı.
 3. Sogep 2022 projesi kapsamında Besni Üzümü İşleme ve Salamura tesis projesi hazırlandı. Onaylanan proje için İpekyolu Kalkınma Ajansı ile protokol imzalandı.
 4. Cucep Projesi kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansına Besni Tekstilkent Projesi başvurusunda bulunuldu, onaylanan proje için sözleşme imzalanmıştır.
 5. Minia Besni park için ihale yapılmış, yüklenici firma ile yapım işi devam etmektedir.
 6. Sugözü piknik alanı düzenlemesi için ek piknik masası alınmıştır.
 7. Türkiye Belediyeler Birliğine gıdanı koru projesi sunulmuştur.
 8. 500 Kw ges ihalesi yapılmıştır.
 9. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına engelsiz park için destek talebinde bulunulmuştur.
 10.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Gündüz bakım evi projesi için maddi destek başvurusunda bulunuldu.
 11. Emanet Çarşısından 2022 yılı ramazan ayında 1200 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

        Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

        Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2023

 

Yusuf AYDIN

İşletme ve İştirakler Müdür V.

 

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI FAALİYET RAPORU 

 

Su işleri müdürlüğü olarak ilçemizde bulunan 13 mahalle, Organize Sanayi ve Küçük Sanayi sitemizde muhtelif arızalar ve yeni şebeke bağlantıları yapılmaktadır. Su işleri müdürlüğü arıza ekibimizde 2 usta 5 işçi ve 1 şoför olarak hizmet vermekteyiz. Su gözü hattımız, Kuzdağı Hattı ve Erkenek hattımız ile ilçemizin içme suyu ihtiyacı karşılanmaktadır. 2022 yılı içerisinde Su işleri müdürlüğü olarak yapılan çalışmalarımız;

İlçemizin mucahir alanları içerisinde muhtelif yerlerde çeşitli ebatlarda 240’lık, 200’lük, 160’lık, 140’lık, 110’luk, 90’lık, 70’lik, 60’lık, 40’lık, 32’lik, 25’lik, 20’lik PVS boru hattı bulunmaktadır. Erkenek Su hattı 350’lik, Kuzdağı Su hattı 205’lik ve Su gözü 400’lük olmak üzere çelik boru yeraltı arızaları olmaktadır. İlçemizin yerleşim alanı engebeli olması nedeni ile toprak kayması, su basıncından kaynaklı, vatandaşların bilinçsiz çalışmasından, yeni yerleşim alanlarından, yeni su hattı çekilmesinden, kanal arızası, doğalgaz arızası, elektrik arızası, Telekom arızası, inşaat çalışmaları, yol bakım, yeni yol çalışmaları, ilçemizin muhtelif yerlerinde halka açık çeşmelerin, camilerin, okulların, belediyemize ait çalışma sahalarının, bay ve bayan wc lerinin, mezarlıklarda bulunan çeşmelerin, bunlara benzer çalışmalardan dolayı günlük tuttuğumuz raporlarda belirtilen arıza ve tamir işleri 1 araç şoförü 2 usta 4 işçi ile gece ve gündüz olmak üzere arızalara anında müdahale edilerek, şikâyet ve arızalar anında giderilmete olup, yaklaşık olarak 1 yıl içerisinde 2555 adet su arızası giderilmiş olup her arızada ortalama 5 adet birleştirici muhtelif çapta malzeme ve vana kullanılmaktadır. Toplamda 24.625 metre muhtelif ebatlarda boru kullanılmıştır.  İlçemizin su ihtiyacını karşılayan Erkenek Su isale hattı, Kuz dağı su isale hattı, Sugözü isale hattında oluşan 38 adet çeşitli boru arızaları giderilmiştir. 115 adet yeni inşaata su abonesi verilmiş yaklaşık her aboneye 25 metre boru kullanılarak muhtelif çapta ve ebatta her aboneye 7 adet birleştirici malzeme ve vana kullanılmıştır. İlçemizin parkları, WC leri, Camiler, Okullar, Mezarlıklar ve halka açık çeşmelerde muhtelif çapta çalınan, arızalanan, kış şartlarından dondan dolayı patlayan ve yeni olmak üzere 545 adet musluk takılmıştır. Su gözünde ve Eskiköy Yolunda bulunan depolarımızda ki Yatay ve Dikey Pompaların bakımları ve tamiratları ve bakımları yapılmıştır. Müdürlüğümüze 1 yıl içerisinde şikâyet, görüş ve talep yazısı olmak üzere 135 adet evrak gelmiş ve müdürlüğümüz 217 adet resmi evrak yazısı göndermiştir. Şikâyetler ve talepler giderilmiş olup gelen dilekçelere gerekli cevaplar verilmiştir. 

Kanalizasyon ekibimiz 1 çavuş 3 şoför ve 4 işçiden oluşmakta olup; 2022 yılı içerisinde Kanalizasyon ekibimiz ortalama 3.468 adet kanal arızası gidermiş olup, bu arızlarda muhtelif çaplarda kanal borusu kullanmıştır. Her arızada 3 adet bağlantı parçaları kullanılmıştır. 2022 yılı içerisinde Kanalizasyon birimimiz tarafından ilçemiz genelinde 338 adet binaya yeni kanal bağlantısı yapılmıştır. 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde Yapılan Alt Yapı Yapım İhalesi Kapsamında Kanalizasyon birimimiz mahallemizde bulunan bütün binaların kanal bağlantısını yapmıştır. Yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 6.430 metre muhtelif ebatlarda olmak üzere boru kullanılmış olup, belirtilen boruların çeşitli çaplarda ki birleştirici malzemesi her arızaya 3 adet kullanılmıştır. Günlük gelen kanal tıkanıklıklarına anında müdahale edilmiş, Kanal arıza ekibimiz mesaiden sonra ve hafta sonları da dâhil olmak üzere gece-gündüz gelen şikâyetlere müdahale etmiş ve arızalar giderilmiştir. Ayrıca haftanın her Perşembe günü düzenli olarak köylerde meydana gelen kanal arızalarına gidilmektedir.

Yukarıda belirtilen arızalar ve yapılan işlemlerden dolayı malzeme alımı ve tamirat ücreti ile, ilçemizin su ihtiyacını karşılayan; Su Gözü, Eskiköy yolu üzeri, Kökörme depolarında kullanılan elektrik gideri toplamları yaklaşık 32.303.314,6 TL olmuştur.

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2023

 

Memet OĞUL

Su İşleri Müdürü 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

 

Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı belediye kanununun 51. maddesinde belirtilen Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan kararlar Belediye emir ve yasaklarında belirtilen kurallar Zabıta Müdürlüğü görev yetki ve çalışma yönetmeliği doğrultusunda Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular” çerçevesinde faaliyetlerini yürütür.

BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

 
 
GÖREV YERİ

GÖREV AMACI

GÖREV SAATİGÖREVLİ PERSONEL 
ŞİRE PAZARI,     DEMİRCİLERÇARŞISI, CUMHURİYET CADDESİ VE TUĞSUZLAR CAMİİ CİVARI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ, BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMENLİĞİDE BELİRTİLEN KURALLAR ÇERÇEVESİNDE  DENETİMLER VE BELEDİYE MECLİSİNİN ALMIŞ OLDUĞU KARARLARI UYGULAMAYA GEÇİRMEK BELİRTİLEN  YASAKLARA ESNAF VE VATANDAŞLARIN RİAYET ETMELERİNİ SAĞLAMAK PAZAR YERİNİN ASAYİŞ, DÜZEN VE KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK.VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP VE ŞİKAYETLERE CEVAP VERMEK.GÖRÜLEN UYGUNSUZ FİİLERE MANİ OLMAK VE GEREKTİĞİNDE RAPORLAYIP TESPİT TUTANAĞI TUTMAK

07:30-17:00MUSTAFA YAZĞILIUTANGAN              ALİ KAVUNCCUOĞLU              H.HÜSEYİN YİĞİT 
ATATÜRK CADDESİ (SOL), İTFAİYE BELEDİYE, AKBAYLAR, MERİNOS CADDESİ, BELEDİYE İŞ HANI ÖN TARAF, UZAY ÇATI İÇİ VE OTOGAR KARŞISI

GÖREV YERİ BÖLGESİNDE BULUNAN İŞYERLERİNİN BELEDİYE MECLİSİNCE ALINAN YASAKLARA ESNAF VE VATANDAŞLARIN RİAYET ETMELERİNİ SAĞLAMAK, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ, BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMENLİĞİ, ÇERÇEVESİNDE DENETİM VE KONTROLLERİ YAPMAK. KANALİZASYON, SU VB.GÖRÜLEN ASAKLIK VE ARIZALARIN İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ HALKIN HUZUR, ESENLİK VE SAĞLIĞINI KORUMAK DÜZENİ BOZACAK HERTÜRLÜ FİİLE MANİ OLMAK VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP VE ŞİKÂYETLERE CEVAP VERMEK. VE GEREKTİĞİNDE RAPORLAYIP TESPİT TUTANAĞI TUTMAK

07:30-17:00MERDAN BAHÇECİ- ADEM ÖZER ,  YAVUZ ÇALIM ŞABAN ER-MEHMET SONGURALP 
ATATÜRK CADDESİ (SAĞ); SARHAN, POSTANE, GAZİANTEP CAD, DUMLUPINAR İ.Ö.O. CADDESİ, DENİZBANK, ÇAT CAMİİ VE OTOGAR

GÖREV YERİ BÖLGESİNDE BULUNAN İŞYERLERİNİN BELEDİYE MECLİSİNCE ALINAN YASAKLARA  ESNAF VE VATANDAŞLARIN RİAYET ETMELERİNİ SAĞLAMAK, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ, BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMENLİĞİ, KURALLARI ÇERÇEVESİNDE DENETİM VE  KONTROLLERİ YAPMAK. KANALİZASYON, SU VB.GÖRÜLEN ASAKLIK VE ARIZALARIN İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ HALKIN HUZUR, ESENLİK VE SAĞLIĞINI KORUMAK DÜZENİ BOZACAK HERTÜRLÜ FİİLE MANİ OLMAK. VE GEREKTİĞİNDE RAPORLAYIP TESPİT TUTANAĞI TUTMAK

07:30-17:00ŞABAN ER, E.BÜLENT AKDAĞ M.BAŞARANOĞLU 
TRAFİK ZABITA EKİBİ; TÜM BESNİ, ATATÜRK CADDESİ, GAZİANTEP CADDESİ, TUĞSUZLAR CAMİİ CİVARI VE ANA ARTELLER

ÇÖZÜM MERKEZİ, İDARİ BÜRO VE DİĞER BİRİMLERDEN GELEN İSTEKLERİ YERİNE GETİREREK İLGİLİ BİRİMLERE BİLGİ VERMEK. TRAFİK ZABITA, GÖREV YERİ TRAFİK AKIŞININ YOĞUN OLDUĞU CADDDE VE SOKAKLARDA TRAFİK DÜZENİ SAĞLANARAK, KALDIRIM VE YAYA GEÇİŞLERİNİ ENGELLEYEN  ARAÇLARI UYARIP KALDIRMAK  DÜZENİ BOZANLAR İLE İLGİLİ EMNİYETE BİLGİ VERMEK. VE GEREKTİĞİNDE RAPORLAYIP TESPİT TUTANAĞI TUTMAK

07:30-17:00

 İSMET BÜLBÜL-MESUT EKİNCİ

EYÜP ERDENGİ                                

 
ZABITA ARACI

TÜM BESNİ GENEL RUTİN KONTROLLER, GELEN ŞİKAYET VE TALEPLERİ İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRME, GİDERİLE BİLECEK OLAN ŞİKAYETLERİ GİDERME, GÖRÜLEN AKSAKLIKLARIN TAKİP VE KONTROLÜ, PERŞEMBE GÜNLERİ İMAR ZABITA GÖREVLİSİ PERSONELLERİMİZ VE FEN İŞLERİ PERSONELLERİ İLE BİRLİKTE İLÇE GENELİNDE YAPILAN KAÇAK YAPILARIN KONTROL VE DENETİMİ. İLÇEMİZ GENELİNDE YAPILAN YOL ÇALIŞMALARI, MEYDANA GELEN SU VE KANALİZASYON ÇALIŞMLARI SEBEBİ İLE YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK, TEHLİKE OLUŞTURA BİLECEK ALANLARDA ŞERİT VE DUBALARLA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMAK, BELEDİYEMİZ TARAFINDAN İLÇEMİZDE BULUNAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YAPTIĞI YARDIM KOLİLERİNİ AİLELERE TESLİM ETMEK,   GÖRÜLEN AKSAKLIK VE UYGUNSUZ FİİLLERİ GEREKTİĞİNDE RAPORLAYIP TESPİT TUTANAĞI TUTMAK

07:30-17:00RÜŞTÜ ARSLAN 
İDARİ BÜRO

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ, BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMENLİĞİ ÇERÇEVESİNDE, İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERME, İPTAL ETME, BİLGİLENDİRME VB. TÜM İŞLEMLERİNİ YAPMA, S,M,T,D TİCARİ PLAKALAR İLE İLGİLİ  YENİ PLAKA TAHSİSİ, PLAKA ARAÇ DEVRİ,ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ,PLAKA HARÇ TAHSİLİ VB. TÜM İŞLEMLERİ YÖNETMELİKLERE GÖRE UYGULAMAK, S,M,D,T PLAKALARIN KAYITLARINI TUTMAK, TAHDİTLİ TİCARİ PLAKA BELGESİ VERMEK, PERSONEL İZİNLERİNİ AYARLAMAK, PERSONEL NÖBET ÇİZELGELERİNİ HAZIRLAMAK, GELEN GİDEN EVRAK KAYIT İŞLEMLERİNİ YAPMAK, DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR İLE GEREKLİ YAZIŞMALARI YAPMAK, GÜNLÜK ZABITA EKİPLERİMİZİN YAPTIĞI FAALİYETLERİ YAZILI RAPOR HALİNE GETİRMEK VE ARŞİVLEMEK, BELEDİYEMİZE YARDIM TALEBİNDE BULUNAN VATANDAŞLARI SOSYAL   İNCELEME TALEP FORMU HAZIRLANMASI

 HASAN TEKİN
NİHAT İLHAN
 
GECE NÖBETÇİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ, BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMENLİĞİ DOĞRULTUSUNDA İLÇENİN HUZUR, ESENLİK VE SAĞLIĞINI KORUMAK ADINA OLUŞA BİLECEK HERTÜRLÜ FİİLE ENGEL OLMAK DİLENCİ DENETİMİ GECE İLÇEMİZ GENELİNDE BULUNAN PARK ALANLARININ ASAYİŞ KONTROLÜNÜ YAPMAK.  ÇÖZÜM MERKEZİNE GELEN ŞİKÂYETLERİ GEREKLİ GÖRÜLEN BİRİMLERE AKTARMAK. GECE HASTANE ACİLDE ARAÇLARI OLMAYAN VATANDAŞLARIN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA EVİNE BIRAKMAK, HASTANE ACİL SEVK TUTANAĞINA KAYITLARINI YAPMAK, KANAL ARIZASI,   SU ARIZASI, SU BASKINI, YANGIN, KAZA VB OLAYLARI İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRMEK VE KAYIT ALTINA ALMAK 

17:00-07:00

1. GRUP: ERDAL KAHRAMAN              BÜLENT KILINÇ – EMRAH İLHAN

 

2. GRUP : 
MEHMET BEYDİLLİ     YALÇIN KILINÇ- MUSTAFA POLAT-MUSTAFA BALİ

 
ÇARŞAMBA PAZARI

İLÇEMİZ ERDEMOĞLU MAHALLESİ ÇARŞAMBA PAZARINDA GÖREVLİ EKİBİMİZ PAZAR YERİNİN DÜZENİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK, PAZAR YERİNDE BULUNAN ESNAFIN LİSTESİNİN ÇIKARILMASI HUSUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR. PAZARIN ASAYİŞ DÜZEN VE SÜKÜNETİNİ SAĞLAMAK PAZARIN TOPLANMASINDAN SONRA TEMİZLİĞİNİN YAPTIRILMASININ KONTROLÜNÜ YAPMAK PAZAR YERİNDE ESNAF VE VATANDAŞTAN GELEN ŞİKÂYET VE TALEPLERE MÜDAHALE ETMAK.

07:30-17:00MERDAN BAHÇECİ                          ADEM ÖZER, YAVUZ ÇALIM                                 MURAT BAŞARANOĞLU 

 

 

GELEN ENCÜMEN KARARI  14
GELEN MECLİS KARARI  2

 

 

 

2022 YILINDA ALINAN ENCÜMEN KARAR İÇERİĞİ VE SONUÇLARI

1-İlçemizde sıfır atık kapsamında ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplama ve taşıma işlerinin ihalesi 09.12.2022 tarih ve 2022/141 sayılı encümen kararıyla Ulaş ATAR isimli şahsa verilmiştir. Buna istinaden 27.12.2022 tarihinde Besni Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün yaptığı kontrolde izin almadan geri dönüşüm ve hurdacılık malzemelerini toplayan Emrah AKTEMİR isimli şahıs uyarılmasına rağmen faaliyetine devam ettiği Zabıta Müdürlüğünün tanzim ettiği tutanaktan tespit edilmiştir. Konunun encümende görüşülerek gerekli idari cezanın verilmesine dair Zabıta Müdürlüğünün 28.12.2022 tarih e193 sayılı müzekkereleri encümene okunarak yapılan müzekkereler sonucunda; Emrah AKTEMİR isimli şahsa 581.00 TL cezai işlem yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2-02 S 2054 Ticari Plaka ve Aracın Devri oy birliği ile zengin taşımacılık San. ve Tic. Ltd.Şti(VN:9970670014) devrine karar verilmiştir.

3-02 S 2004 Ticari Plakanın Devri oybirliği ile zengin taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti(VN:9970670014) devrine karar verilmiştir.

4-Zabıta Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih ve 150 sayılı müzekkeresi Belediye Encümenine sunulmuştur. İlçemiz Atatürk caddesinde 25.10.2022 tarihinde dilencilik yaptığı tespit edilen Suriye Uyruklu (Yabancı kimlik:99601731826) Mustafa BİLLO isimli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 34.25 TL

28.10.2022 tarihinde Erdemoğlu Mahallesi Mustafa Kara Camii önünde dilenirken ilçe emniyet müdürlüğü tarafından yakalanıp Zabıta Müdürlüğüne teslim edilen ve üzerlerinde yapılan aramada üzerlerinde kimlik bulunmayan Sultan Avcı ve Sevgi Göçer isimli şahısların üst aramasında 62.50 TL paraya el konulmuştur. Paranın belediyemize gelir olarak kaydedilmesine oy birliğiyle karar verildi.

5-İlçemiz Ali Erdemoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi arkasında bulunan ve Aydınel Tarım İnş Gıda Hay Taş San Tic Ltd Şti. (vergi:1160581435) isimli işyerine 29.09.2022 tarihinde Besni Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün yaptığı kontrolde şirkete ait araçlardan çevreye beton parçalarının dökülerek asfalta zarar verdiği tespit edilerek tutanak tanzim edilmiştir. Konunun encümende görüşülerek gerekli idari cezanın verilmesine dair Zabıta müdürlüğünün 05.10.2022 tarih ve 133 sayılı müzekkereleri encümene okunarak yapılan müzekkereler sonucunda; Aydınel Tarım İnş Gıda Hay Taş San Tic Ltd Şti (vergi:1160581435) 5326 sayılı kabahatler kanunun 41. Maddesinin d bendi gereğince 3.000.00 TL ve aynı kanunun 32. Maddesi gereğince 581.00TL cezai işlem yapılmasına, kararın bir örneğinin Zabıta müdürlüğü tarafından ilgili firmaya tebliğ edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

6-02 M 3039 Plakalı Hattın ve Aracın Devri İlgili dilekçelere istinaden Hasan Karaçor (TC:14119337100) adına 10.12.2019 Tarih ve 2019/126 sayılı Encümen kararıyla kayıtlı bulunan 02 M 3039 nolu plakalı aracın ve çalıştığı hattın %50 Hissesini Vakkas TAYFUN (TC:22279066150) devir etmek istediğini ve devir alma talebinde bulunan Vakkas TAYFUN’un tetkik ve incelemesinde yönetmenliklere göre herhangi bir eksiklik olmadığı, Hasan KARAÇOR ve Vakkas TAYFUN’a devir edilmesi ile ilgili Meclis kararında belirtilen devir temlik ücreti ve araç’a ait geriye dönük borçları alındıktan sonra plaka hat ve aracın %100’ün tamamının Vakkas TAYFUN adına devrinin yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

7-İlçemiz Yeni Besni mahallesi noter sokak no:6 adresinde bulunan ve işletmeciliğini Şükrü DÜNDAR’ın (TC: 11212434750) yaptığı Dündar Kıraathanesi isimli iş yerine 03.09.2022 tarihinde Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı kontrollerde kıraathane içerisinde vatandaşların alkol aldığı tespit edilerek tutanak tanzim edilmiştir. Konunun encümende görüşülerek gerekli idari cezanın verilmesine dair zabıta müdürlüğünün 06.09.2022 tarih ve 1659 sayılı müzekkereleri encümene okunarak müzekkereler sonucunda; Şükrü DÜNDAR bir defaya mahsus olmak üzere uyarılmasına işletme sahibine zabıta müdürlüğü tarafından kararın tebliğ edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

8-İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi Leylekli park içerisinde bulunan belediyemize ait ek hizmet binası ve Hanımlar Konağı olarak bilinen yer 26.06.2020 tarih ve 2020/80 sayılı encümen kararıyla 3 yıllığına ihaleyle Besni Akın Spor Kulübü Derneğine kiraya verilmiştir. Besni Akın Spor Kulubü Derneğinin 09.08.2022 tarih ve 960 sayılı dilekçesinde yönetim değişikliği ve ekonomik gelişmeler nedeniyle söz konusu yerin işletmesini fesih etmek istediğine dair dilekçesi encümene getirilerek müzakerede; Leylekli park içerisinde bulunan belediyemize ait ek hizmet binasının geriye dönük kira borcunun yasal faizi ile birlikte kiracıdan tahsil edilmesine teminatın irad kaydedilerek sözleşmenin feshine oybirliği ile karar verildi.

9-Belediyemizin Zabıta Müdürlüğünün 04.08.2022 tarih ve 90 sayılı müzekkeresi ve Ekoller Turizm Taş Oto petrol Teks İnş San ve Tic Ltd Şti adına Mustafa EKMEKÇİ’nin 04.08.2022 tarihli 939 kayıtlı dilekçesi ile belediyemizden sıradaki üç adet S palaka numarasını tescilinde bulunduğuna dair evrakı encümene getirilerek yapılan müzakerede; Sıradaki 02 S 2069, 02 S 2070, 02 S 2071 plaka numaralarının Ekoller Turizm Taşımacılık Otomotiv Petrol Tekstil İnş san ve Tic Ltd Şti adına tescil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

10-2022-yılı kurban bayramı nedeniyle bayramda kasaplar tarafından kesilecek olan büyük baş ve küçükbaş hayvanların kesim ücretlerinin belirlenmesine dair Besni Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığının 05.07.2022 tarih ve 2022/24sayılı encümene getirilerek yapılan müzakerede; Kesim ücretlerinin belediyemiz ses yayın sistemi ile halka duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

11-Zabıta Müdürlüğünün 30.05.2022 tarih ve 64 sayılı müzekkeresi belediye encümenine sunulmuş olup, Zabıta Müdürlüğünün 29.05.2022 tarihli tutanağında Besni ilçe emniyet müdürlüğünde gelen ihbar üzerine Hasan Tütün mahallesinde dilencilik yaptığı tespit edilen Ayten YAMUKTU (TC:12034438476) Sıla SOLAR (TC:17632263482) ve Zila SOLAR (TC:16141312728) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada ele geçen 36.60 TL paraya el konulmuştur.5326 sayılı kabahatler kanunun madde 33 de dilencilikte elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir veya belediye encümeni karar verir. Denildiğinde 36.60 TL’nin Belediyemize gelir olarak kaydedilmesine karar verildi.

12-Şehiriçi dolmuş şoförü Ahmet İŞLERİM’in 17.01.2022 tarih ve 71 sayılı dilekçesi mecliste okunmuştur.03.11.2021 tarih ve 11/97 sayılı meclis kararı ile şehiriçi dolmuşların dış cephe reklam bulundurma vergisi 3.000.00 TL olarak belirlenmiştir. Ancak dilekçe veren dolmuş şoförleri fiyatı makul bir fiyata indirilmesi konusunda talepte bulundukları dilekçeden anlaşılarak konu mecliste gündeme getirilerek yapılan oylamada indirim talebi red edilmiştir. TİÜK’ten yapılan açıklamada 2021 enflasyonu yüzde 36.08 seviyesine ulaşması nedeniyle fiyatın makul olduğu ve indirim talebinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.

13-Zabıta müdürlüğünün 04.01.2022 tarih ve 1 sayılı müzekkeresi Belediye Encümenine sunulmuştur. Besni ilçe emniyet müdürlüğünün 01.01.2022 tarihinde tanzim ettiği tutanaklardan anlaşıldığı üzere Kaymakam hasan tütün mahallesinde evlere girerek dilencilik yaptığı tespit edilen (TC:50140861566) Melisa Kaya, (TC:41881245890) Evrim Kaya, (TC:10116195576) Sema Güneş (TC:10794173316) Deniz Güneş ve Arif Ağaoğlu bulvarı kartal kavşağında dilencilik yapan (TC:61747360116) Çiçek Gezer’in yapılan üst aramasında toplamda ele geçen 281.05 TL madeni paraya el konulmuştur. Zabıta müdürlüğü tarafından Melisa KAYA, Evrim KAYA, Sema GÜNEŞ, Deniz GÜNEŞ ve Çiçek GEZER ayrı ayrı yazılmak üzere 5326 kabahatler kanununun madde 33 gereği 277.00 TL idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiştir.

Buna göre 5326 sayılı kabahatler kanununun madde 33 gereğince dilencilik yapan her kişiye 277.00 TL idari para cezası verilmesine ayrıca Besni Emniyet Müdürlüğüne teslim edilerek 281.05 TL’nin Belediyemize gelir olarak kaydedilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.   

14-Zabıta Müdürlüğünün 24.10.2022 tarih ve 145 sayılı müzekkeresi belediye encümenine sunulmuştur. İlçemiz Atatürk Caddesinde 21.10.2022 tarihinde dilencilik yaptığı tespit edilen (TC:59119563302) Sıla DAĞ, (TC:43589079296) Dudu BAKIRCI’nın yapılan üst aramasında toplam ele geçen 135.20 madeni paraya el konulmuştur. Sıla DAĞ ve Dudu BAKIRCI isimli dilencilerin üzerinde çıkan 135.20 TL’nin belediyemize gelir olarak kaydedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2022 YILINDA ALINAN MECLİS KARAR İÇERİĞİ VE SONUÇLARI

 

1-Mezbahane İşletmecisi Engin Öztürk’ün kesim ücretlerine zam talebi; gündemin 3. Maddesi olarak yer alan Mezbahane işletmecisi Engin ÖZTÜRK’ün 28.06.2021 tarih ve 1025 sayılı dilekçesi meclise getirilerek görüşmelere başlandı. Mezbahane küçükbaş hayvan kesimi ücretinin hayvan başına 20.00 TL büyükbaş hayvan kesim ücretinin kilogram başına 0.60 TL olarak belirlenmesi mecliste yapılan oylamada oy birliğiile karar verildi.

2-Şehiriçi dolmuş güzergâhlarının yeniden belirlenmesi Zabıta müdürlüğünün 05.01.2021 tarih ve 4 sayılı müzekkeresi yeniden meclise getirilerek görüşmeye başlandı. Besni Meslek Yüksek Okulu ve Mimarlık Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin şehiriçi dolmuşlarının üniversite içerisine girmemeleri ile ulaşımda sıkıntı yaşadığına dair dilekçeleri ve 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi afet evlerinin bulunduğu bölgede oturan vatandaşların şehiriçi dolmuşları bulundukları yere dolmuşların gelmemeleri üzerine her iki bölge yeni şehir içi güzergâhları oluşturulması talepleri mecliste görüşülmüş, konunun detaylarının araştırılması ve incelenmesi amacıyla meclis trafik komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle karar verilmiştir. 

TÖREN VE TEMSİL EKİBİ

Resmi bayram ve günlerde tören alanına çelenk konulur ve programa iştirak edilir. İlçemize gelen devlet erkânını karşılama törenlerine katılır. Belediyemiz, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan etkinlik, kutlama, şölen vb toplu faaliyetlerde kolluk kuvveti olarak toplumun asayiş düzen ve güvenliğini sağlamak amaçlı katılımda bulunur.

BÜRO HİZMETLERİ

                Valilik, Kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların ve Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerden gelen evrakların kaydı, havalesi, dağıtımı ve çıkışı ile dosyalama ve arşivleme işlemleri yapılmaktadır.

İçeriklerine göre evraklar, ilgili ekiplere verilmekte, ekiplerin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde düzenlene raporlara göre evrak ilgili birime yazılmaktadır.

Memur personelin izin, rapor, özlük işlemlerine ait tebliğler, kayıtlar ve üst yazılar yazılarak, takibi yapılmaktadır.

1608 sayılı ceza ve 5393 sayılı Belediye kanunun takibi ve sonucu tutulan zabıtların, Ceza Defterine işlenip, Encümen’e havale yazışmaları hazırlanarak ilgili Müdürlüklere gönderilmektedir. 

Müdürlüğümüz ihtiyacına göre demirbaş ihtiyaçları, kırtasiye vb. giderleri ile ilgili talepleri düzenlenmekte ve diğer işlemleri yürütülmektedir.

GELEN VE GİDEN EVRAK

GELEN 

                      562                                                               ADET

GİDEN

                      197                                                              ADET

 

CEZAİ İŞLEMLER

Yapılan genel denetimlerde 35 adet tutanak, 8 adet ceza düzenlenmiş ve 4 adet iş yeri mühürlenmiştir.

RUHSAT İŞLEMLERİ

                Hangi işyerlerinin bu haktan faydalanabileceği 14/07/2005 Tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile işyeri açma çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte detaylı olarak belirtiliş olup aşağıda tabloda verilen ruhsat sayısı ve türü belirtilmektedir.

RUHSAT DÜZENLENEN İŞYERLERİ

İŞYERİ TÜRÜ

 ADEDİ

SIHHİ İŞYERİ 

47

GSM

13

UMUMA AÇIK

7

 

TOPLAM

67

 

TRAFİK HİZMETLERİ

YENİ DURAK YERLERİ

                İlçemizde çeşitli kavşak ve ana güzergâhlar takip edilmekte, meydana gelebilecek sorunlar ivedilikle çözülmektedir. Trafik yoğunluğunu gidermek ve şehir trafik akışını düzenlemek amacıyla Çeşitli trafik Levhaları hazırlanarak şehrin muhtelif caddelerine konulmuştur. Ayrıca şehrimizin muhtelif yerlerindeki yaya geçidi ve Okul geçiş çizgileri yeniden boyanmıştır. Yeni dolmuş durakları yapılmış aynı zamanda ihtiyaç görülen yerlere hız kesici ile debilatörlerin montajı yapılmıştır. 2020 Yılı içerisinde Zabıta müdürlüğümüz bünyesinde Trafik Zabıta ekibi oluşturulmuş ve İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışmalar yapılmıştır.

S , M, T PLAKALI ARAÇ İŞLEMLERİ

   
S PLAKA

4 ADET

DEVİR YAPILDI
S PLAKA

3-

 TESCİL        
S PLAKA

4

 ASKI            
M PLAKA

 

TAHSİS 
M PLAKA

5 ADET

DEVİR 
T PLAKA

 

 
M  PLAKA

-

TESCİL        
M  PLAKA

-

ASKI       
TAHDİTLİ TİCARİ PLAKA BELGESİ

10 ADET

 

 DURAK VE LEVHALAR

ÇEŞİTLİ  LEVHA20        Adet  Monteleri yapıldı       
DOLMUŞ DURAĞI10        Adet  Monteleri yapıldı         

 


 

 

 

KULLANILAN DEBİLATÖR 

KULANILAN DUBA 
 
DUMLUPINAR ÖNÜ8 AD   
HALK BANK YANI13 AD   
YAPIKREDİ ÖNÜ-KARŞISI18 ADARAÇTA Kİ DUBA7 AD 
EMNİYET ÖNÜ-KARŞISI15 ADFEN İŞLERİNE VRL DUBA15 AD 
BERBER H.SEVİM ÖNÜ8 ADKANALİZASYON EK DUBA8 AD 
ERDEMOĞLU ÇAY BHÇ ÖN-KARŞI15 AD   
ÇINAR TAKSİ ÖNÜ8 AD TOPLAM 

TOPLAM

85 AD 30 

 

 

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI GELİR VE GİDER TABLOSU

GELİR 

S,M,T  Ticari Plaka Devir Temlik , Güzergah İzin ve Yıllık Çalışma Ruhsat Harcı Geliri

Tahditli Ticari Tahsis Belgesi Harcı Geliri 

İş Yeri Ruhsat İzin Harcı ve Metrekare Harcı                                                                                       

Toplam                        268.126.00TL

GİDER

Zabıta Müdürlüğü Gider Kalemleri

 1. Kırtasiye
 2. Giyecek Alımları
 3. Diğer Özel Malzeme Alımları
 4. Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
 5. Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri

     Zabıta Müdürlüğümüzün toplam gideri                                                                  73.444.20TL       

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

(Veteriner Birimi)

2022 YILI FAALİYET RAPORU

     Çevre sağlığında;

      05.04.2022 ile 05.09.2022 tarihleri arasında öncelikle Besni merkez olmak üzere 

 Bütün mahallerimizi sivrisinek ve karasineklere karşı uçkun ilaçları ile dere kenarları, su birikintileri, hayvan gübrelikleri çöp konteynerleri ve çöplüklerimizi ise düzenli bir şekilde uzun etkili ilaçlarla ilaçladık.

      Mahalle muhtarları eşliğinde, her mahalle üç günde bir ilaçlanmıştır.

    Bunların yanında 2022 yılında ilçemizde bulunan bütün ahırları mahalle muhtarlarıyla birlikte tespit edip gerekli kontrollerini yaptık eksiklikleri tespit edilen ahırların, sahipleri bilgilendirildi ve bütün ahırların çevresi yine bütün camilerimiz, parklarımız. Okullarımız, hastane ve bahçesi belediyemiz tarafından rutin olarak ilaçlandı.

    Yine bütün şikâyet gelen yerlere gidilerek ilaçlamaları yapıldı.

       Başıboş hayvanlar;

    Yıl boyunca hasta ve yaralı başıboş kedi ve köpekleri toplandı, mezbahane yanında yapılan barınağımızda tedavi ettikten sonra tekrar yerlerine bırakıldı. Sağlıklı olanları yerlerine giderek gerekli aşıları yapıldı. Yine tedavi edilemeyen ağır yaralı hayvanlar Gaziantep ve Adıyaman iline sevk edilmiştir. Barınağımızın kapasitesi artırılarak kış için uygun hale getirildi. Sokak hayvanlarının beslenmeleri için mahallelerimizin belirli noktalarına bayat ekmek kutusu konularak görevli olan personel günlük olarak toplaması sağlanmaktadır.

      Kısırlaştırma yapılarak sokak köpeklerinin sayısının ortalama kalması sağlanmıştır.    

                                                                                                                                     Hüseyin İBİŞ

                Veteriner Hekim   

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

(Gıda Mühendisi)

 

2022 YILI GIDA DENETİM RAPORU

                Gıda Denetim ve Kontrolünde; 

            Marketlerde ve bakkallarda fayiş fiyatlı satılan ürünlerin kontrolleri yapıldı. Fahiş fiyat tespit edilen işyerlerindeki ürünlerin geriye dönük faturaları istenerek kontrol edilip Adıyaman Ticaret Müdürlüğüne bildirildi.

            Yapılan her gıda denetiminin halk sağlığı ve hijyenik ortamda gıda üretimi ve/veya satışının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Son kullanma tarihleri geçen ürünler toplanarak imha edilmiş ve işyeri sahibine gerekli uyarılar yapılmıştır.

            Hava kirliliği hakkında gereken bilgilendirmeler pide fırını ve ekmek fabrikası sahiplerinde yapıldı. Gerek duyulan ve gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucunda baca eklenmesi ve/veya sulu filtre takılması sağlandı.               

            Toplu yemekçilik şirketleri ve yemekçilikler gezilerek gıda kontrol, hijyen ve halk sağlığı açısından sakınca olup olunmadığına bakılarak, eksik görüldüğü taktirde uyarı yapılmıştır. Günlük alınan numuneler kontrol edilmektedir.

2022 yılı veteriner ve sağlık birimi olarak yıllık yapılan alımlar tabloda verilmiştir.

VETERİNER SAĞLIK BİRİMİ 2022 GİDERLERİ

 
ŞUBAT   
 Kedi maması1090 
Cerrahi eldiven1296 
HAZİRAN   
 Hayvan maması28320 
 Sinek ilacı20650 
AĞUSTOS   
 Hayvan maması33040 
 Uçkun ilacı18900 
 Böcek ilacı75600 
EYLÜL   
 Bilgisayar alımı28615 
EKİM   
 Mama35400 
KASIM   
 Böcek ilacı71928 
Böcek ilacı72900 
ARALIK    
 Hayvan maması37760 
 Kedi ve köpek maması9366,80 
    
 TOPLAM442.265,8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                İbrahim ÖZTÜRK

                                                                                                                                                                             Gıda Denetim Mühendisi

 

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

   İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2023

 

İsmail BAYDEMİR

Zabıta Müdürü   

                                                                                             

 

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

         İtfaiye Müdürlüğünce 2022 yılı içersinde yapmış olduğumuz faaliyet raporu Kısmen veya Tamamen yanan yapılar ile diğer İşlere ait istatistikleri. 

            2022 Yılı İçerisinde Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Toplamda 1684 İtfai Olaya Müdahale edilmiştir.

            İlçemizKöy ve Beldelerinde Meydana gelen 36  Bina, Odunluk,Ahır ve Fabrika Türü  Yangına müdahale edilmiştir.

            İlçemiz Köy ve Beldelerinde Meydana Gelen 47 Motorlu Araç Kaza ve Yangınına Müdahale edilmiştir.     

          İlçemiz Köy ve Beldelerinde Meydan Gelen 77 Ot, saman, çöp,ekin vb. yangınına Müdahale edilmiştir.

          İlçemiz Köy ve Beldelerinde Meydana Gelen 16 Orman, Bahçe yangınına Müdahale edilmiştir.

       İstatistiği bilgilerinde gösterdiği gibi toplam 176 yangınlarda başka bir tarafa sirayet ettirilmeden ekiplerimiz tarafından mahallinde söndürülmüştür. 

-Görev yapmakta olan 23 personelimizle;

-Kirlenen cadde ve kaldırımlar belirli aralıklarla yıkanmaktadır.

 

-Yüksek katlı binalarda mahsur kalan 178 vatandaşımıza kurtarma yardımı yapılmıştır. (kapısı kitli kalan, Bebek ve çocukların içerde mahsur kalması, ocakta unutulan yemek, vb.)

-Merdivenli itfaiye aracı ile 100 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiştir.(klima takma, pankart asma, yüksek yerlerde tadilat işleri vb.) 

-İtfaiye birimimizce yüksek katlı yerlerde, evlerde ve kuyulara düşmüş toplamda 31 hayvan kurtarması yapılmıştır.(Kedi, Köpek,Yılan, İnek vb.)

-İlçemiz şehir merkezi ve köylerinde kanalizasyon sıkıntısı, iş yeri, resmi kurum ve meskenlerde itfaiye arasöz aracı ile su vermek, yol ve cadde sulama, lavabo tıkanması,  cadde yıkamaları ve Uzay Çatı ile Çarşamba pazarı alanının yıkanması gibi 1027 sıkıntının giderilmesi suretiyle yardımcı olunmuştur.

-Aşırı yağış sonrası olası sel ve diğer afet olaylarında 28 iş yeri ve meskende su tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

-İlçe, Belde ve Köylerimizde yeni açılan iş yerlerinde yangın önlemleri alınıp alınmadığına dair itfaiye raporu müdürlüğümüzce yerinde kontrol edilerek yangından korunma yönetmenliği çerçevesinde 91 adet belge verilmiştir.

 

-İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde bulunan personelin hizmet içi eğitim ve tatbikatları rutin olarak devam etmektedir.

İtfaiye Müdürlüğünce Okul ve Kurumlarda 13 Tatbikat gerçekleştirlmiştir. 

 

-19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı resmi gazetede yayımlanan 200/12937 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren ‘’ Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin’’ 131’nci maddesi gereğince başta hükümet binasının ve müstakil diğer kamu binalarının denetlenmesi amacıyla kurulan komisyon ile 40 resmi kurum ve kuruluş yıllık olarak denetlenmektedir.

 

 

 

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2023

                                                                                                                                                                     Hakan KAHRAMAN

                                                                                                                                                               İtfaiye Müdürü

 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

 

                Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce 01.01.2022 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar yapmış olduğu faaliyetler aşağıya çıkarılmıştır.

1- 133 adet çeşitli konularda gelen evrak kaydı yapılmıştır.

                2- 200 adet çeşitli konularda resmi yazı yazılarak giden evrak kaydı yapılmıştır.  

3- 333 Adet Kurumlara, Birimlere ve kişilere yazı yazılarak zimmet yoluyla teslim edilmiştir. 

                4- 2022 itibariyle Besni Belediyesinin 94 Memur kadrosu bulunup, 43 kadrolu memur, 21 sözleşmeli memur dolu, 30 boş kadro bulunmaktadır.

5 - 61 Adet İşçi kadrosu mevcut olup; 41 adet dolu, 20 adet boş bulunmaktadır. 

6- 22.02.2007/26442 R.G. Norm Kadro Yönetmeliği ve 27.09.2010 tarih ve 27697 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Norm Kadro Değişikliği Yönetmeliği gereğince Belediye Meclisi tarafından düzenlenen Belediyemiz mevcut kadro icmal durumu aşağıda çıkarıldığı gibidir. 

 

BİRİMİ

 

MEMUR

(Dolu)

 

MEMUR (Boş)

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

 

İŞÇİ

(Dolu)

 

İŞÇİ

(Boş)

TOPLAM

 

Dolu

 

Boş

BESNİ BELEDİYESİ 

 

43

 

30

 

21

 

41

 

20

 

105

 

50

 

7 - 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt taşeron firmalarda çalışarak Belediye Personel Limited Şirketi bünyesinde emekli olan işten çıkan ve çıkarılan ile girişleri yapılmış olan işçi personel sayısı aşağıda tabloda belirtilmiştir. 

BİRİMİ

EMEKLİ OLAN

İŞTEN ÇIKAN

İŞE BAŞLATILAN

TOPLAM ÇALIŞAN

 
 

BESNİ BELEDİYESİ 

(696 SAYILI KANUN İLE KURULAN) PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ

 

1

 

7

 

21

 

206

 

 

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2023

 

                                                                                       Seydi ÖZSUNAR 

                                                                                                                              İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Besni Belediyesi bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak;  

 

Belediyemiz tarafından ilçe sakinlerinin kültürel gereksinimlerini karşılamak, geliştirmek, uygun ve çağdaş bir yurttaş olarak uygarca bir yaşam sürdürmelerini sağlamak; Belediye sınırları içinde yaşamlarını sürdüren, özellikle herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık olanak ve yardımlarından yararlanamayan kesimini korumak kollamak ve sosyal nitelikli işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, kurulacak spor alanları ve sportif etkinliklerle toplumun her kesiminin spora dâhil olması, açılacak meslek edindirme kurslarıyla üreten bir toplum olma yolunda ilerlemeyi sağlamak, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sosyal destekte bulunmak, gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak projeler geliştirmek, İlçemizin kültür dünyasına katkı sunmak, toplumun sosyalleşmesini sağlamak, sanat ve kültürel aktivitelerde farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.

 

                Faydalı olması dileği ve saygılarımla.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA FAALİYETLERİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediyemizin hizmet alanı kapsamında kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlar. Kentin ihtiyaç duyduğu her türlü etkinliklere mekân sağlar, nitelikli etkinlikler için bilim insanları, kültür sanat insanları, Okullar, sivil toplum kuruluşları ve gerekli görülen diğer kişi ve kurumlar ile işbirliğine gider.

Mevcut kültürel ve tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak üzere etkinlikler düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bugünü ileriye aktarmak amacıyla çalışmalar yapar.

Kültürün, sanatın kent insanı üzerindeki etkilerinin olumlu ve geliştirici olması yönünde çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, engelli, sosyal ekonomik ve kültürel anlamda dezavantajlı) gözeterek eğilimlerini, isteklerini göz önüne alarak karar verir ve uygular.

Gerekli görülen hallerde etkinlik öncesi, hedef kitle ve ihtiyaçları belirler ve projeleri hayata geçirir.

Kentin tarihi değerlerine ve kültürel zenginliklerine sahip çıkar, gün ışığına çıkarılmasına, var olanların tanıtılmasına yardımcı olur.

Çocukların, gençlerin, kadınların, engelliler ile sosyal ve kültürel ekonomik anlamda da dezavantajlı kesimlerin, yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için eğitsel, sanatsal ve kültürel projeler hazırlar ve hayata geçirir.

Belediye etkinliklerinin ve hizmetlerinin vatandaşlara yaygın olarak duyurulması ve yazılı ve görsel basında yer alan belediyemizle ilgili haber programı ve dokümanın düzenli bir medya takip sistemiyle elde edilmesini ve arşivlenmesini sağlar.

Ülke dışındaki yerel yönetimler ve her türlü kurum ve kuruluşlar ile kültürel, eğitsel, sanatsal ve ekonomik işbirliğini geliştirici ve zenginleştirici yönlerinin yapacağı katkıyı arttırmak için her türlü faaliyeti sağlar.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün hizmetlerinde kullandığı bilgi ve teknoloji kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ- GEREÇ LİSTESİ

S.N.

CİNSİADET

1

BİLGİSAYAR4

2

YAZICI2

3

KLİMA2

4

SES YAYIN CİHAZI3

5

PROJEKSİYON CİHAZI VE PERDESİ1

 

TOPLAM

12

 

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Sözleşmeli Memur, 6 Personel Ltd. Şti. Personeli İşçi ile hizmet ve faaliyetlerini yürütmektedir.

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 2022 yılında Gelen evrak seyısı 96 Giden Evrak Sayısı ise 65’tir.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2022 YILINDA YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

  

Konferans-Seminer-Söyleşi Panel 

 

Sosyal, siyasal, sağlık, güncel, eğitim, tarih gibi toplumun bütün bireylerini ilgilendiren ortak konular ve bu konulardan doğan sorunlar, o toplumu oluşturan bütün bireyleri ilgilendirir ve onlara sorumluluk yükler. 

Herhangi bir konuda söz söyleyebilmek ve o konuya hâkim olmak ancak o konu hakkında belli bir bilgi ve birikime sahip olmakla mümkün olabilir. 

 

Zihinsel ve fiziksel ilerlemenin önemli unsurlarından olan eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin varlığı kendi benliğini bilen, geleceği öngören, duyarlı ve katılımcı bireylerin oluşmasında kilit bir rol oynar. Bu anlamda toplumun her kesiminin bilgiye ulaşma ve bilgiyi edinme sürecine dâhil edilmesi önemlidir. 

 

Kamu kurum kuruluşlarına bu süreçte önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olan bir belediye olarak her kesimin ulaşabileceği ve her kesimi kapsayan konferans, seminer, söyleşi ve panel programları düzenleyerek üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz.

 

02.03.2022 tarihinde Besni Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Besni halkına yönelik Uyuşturucu ile mücadele konulu seminer verilmiştir. Katılımcı sayısı : 200

08.03.2022 tarihinde Besni Belediye Başkanı E.Mehmet EMRE’nin  de katıldığı 08 Mart Dünya kadınlar günü programı yapılmıştır. Katılımcı sayısı: 400

08.03.2022 tarihinde Besni Kaymakamı Nazlı DEMİR ve Besni Belediye Başkanı E.Mehmet EMRE’nin  de katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili Alişan KAPAKLIKAYA ile Söyleşi programı yapılmıştır. Katılımcı Sayısı : 600

10.03.2022 tarihinde Besni Kaymakamı Nazlı DEMİR ve Besni Belediye Başkanı E.Mehmet EMRE’nin  de katıldığı Uluslararası Anadolu Üzüm Kongresi yapılmıştır. Katılımcı Sayısı : 60   

18.03.2022 tarihinde Çanakkale Zaferi Programı Katılımcı Sayısı : 400

23.03.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Motivasyon Uzmanı Dr.Faruk ÖNDAĞ’ın Öğretmenler ve Öğrencilere Yönelik Söyleşi Programı yapılmıştır. Katılımcı sayısı: 1200

26.03.2022 tarihinde Hayrat Vakfı-Bilder Besni Halkına yönelik Helal Gıda Konulu Konferans Verilmiştir. Katılımcı Sayısı : 120

01.04.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dr. Halit ERTUĞRUL ile Eğitim Konulu Öğretmen ve Öğrencilere yönelik Konferans verilmiştir. Katılımcı Sayısı : 450

12.04.2022 tarihinde Besni Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan Etkinliği Programı ( İlahiyatçı Sait HATİPOĞLU, Ayasofya Camii Hatibi Ferruh MUŞTUER ve İlahi sanatçısı Sedat UÇAN) Katılımcı Sayısı : 450

23.04.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal Anaokulu tarafından 23 Nisan Etkinliği proğramı Katılımcı sayısı : 450

25.04.2022 tarihinde Besni Belediye Başkanlığı tarafından Enderun usulü teravih namazı (Ayasofya Camii İmam Hatibi Bünyamin TOPÇUOĞLU, Kuranı Kerimi Güzel Okuma Birincisi Abdurrahman BOZAN, Mevlüthan Mustafa KAYA) Katılımcı Sayısı : 300

10-16.05.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçe geneli Ortaokullar arası Bilgi Yarışması Katılımcı Sayısı : 1450

17.05.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmu Anadolu Lisesi Ulusal Projeler Kapsamında Bilim Söyleşisi (Oğuz Kağan KÖKSAL) yapıldı. Katılımcı Sayısı : 430

18.05.2022 Besni Belediye Başkanlığı tarafından Nihat HATİPOĞLU ile Dosta Doğru Programı Katılımcı sayısı : 450 

13-21.05.2022 Besni Kaymakamlığı Gençlik Festivali Resim Sergisi, Kısa Film Yarışması Ödül alan eserlerin sinevizyon gösterimi, Mikrofon sende Ses Yarışması, Besni Fotoğrafçılar Maratonu Sergi Açılış ve Ödül töreni tapılmıştır. 

Katılımcı Sayısı : 1450

                24.05.2022 Hayrat Vakfı – Ulued ve Besni İrfan Eğitim ve Kültür Derneği Proğramı Katılımcı Sayısı 300

                26.05.2022 Özel Simya Okulları Yıl sonu Gösteri Programı Katılımcı Sayısı : 520

                28.05.2022 Özel Merih Koleji Yıl sonu Gösteri programı Katılımcı Sayısı : 500

                03.06.2022 İGF Özel Öğretim Kursu Sınav Kaygısı İle Başetme ve Motivasyon Konulu Konferans Katılımcı sayısı : 130

                08.06.2022 Besni Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü (Dr. Turgut KOÇAK) Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı konulu konferans Katılımcı sayısı : 130

                15.06.2022 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı İl İl İlçe İlçe Program Konulu toplantı Katılımcı Sayısı : 200

                05.07.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü En İyi Narkotik Polis Anne programı Katılımcı  sayısı : 60           

                27.09.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Trafik yetişgin eğitimi ve Kadına yönelik şiddetle mücadele Eğitimi verildi. Katılımcı sayısı : 70

                27.09.2022 tarihinde Adıyaman Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Kamu Kurumları ve Muhtarlara yönelik Göç Yönetimi konulu birifing verilmiştir. Katılımcı sayısı : 100

                30.09-02.10.2022 tarihleri arasında Besni Eğitim Bayramı ( Hasan EMRE ile Besni sohbetleri, Fotoğraf sergisi, Slayt Gösterisi ve Söyleşi, Şair Fikret KUŞÇUOĞLU Şiir Dinletisi ve Sohbet, Bahadır KALEAĞASI Dünya, Türkiye, Besni – Küresel Değişimin yönü ve Yerel Kalkınma, Atal BERHAMOĞLU ve Haluk ÇETİN Şiir ve Müzik Dinletisi Katılımcı sayısı : 2400

                11.10.2022 tarihinde Besni İrfan Eğitim ve Kültür Derneği, Hayrat Vakfı ve Besni Belediyesi Mevlüd-i Nebi proğramı Katılımcı Sayısı : 460

                13.10.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi Mevlüd-i Nebi proğramı Katılımcı Sayısı : 350

                13.10.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü Peygamberimiz Camii ve İrşat konulu proğram Katılımcı Sayısı : 150

                14.10.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İmam Hatip Ortaokulu Mevlüd-i Nebi proğramı Katılımcı Sayısı : 300

                19.10.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Servis Araçlarında uyulması gereken kurallar programı Katılımcı sayısı : 60

                03.11.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teknofest Yarışmları ile ilgili bilgilendirme toplantısı Katılımcı sayısı : 90

                03.11.2022 tarihinde Besni Belediye Başkanlığı Kahve Bahane Adlı Sohbet Programı ( Gazeteci Yazar Abidin DEVECİ ve Şair-Ressam-Yazar Recep GARİP)

18.11.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı Özel Merih Ortaokulu Aile İçi İletişim konulu konferans Katılımcı Sayısı : 70

30.11.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tüm Okullara yönelik Uyuşturucu ile Mücadele konulu bilgilendirme Katılımcı Sayısı : 460

03.12.2022 tarihinde Besni Belediye Başkanlığı Halil KONAKÇI Konferansı Katılımcı Sayısı : 520

                09.12.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü YKS ve LGS bilgilendirme toplantısı Katılımcı sayısı : 90

                14.12.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Süreci Katılımcı sayısı : 150

                20.12.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Devlet Protokolü ve Adap konulu konferans Katılımcı sayısı : 90

                31.12.2022 tarihinde Besni Belediye Başkanlığı Abdulhamid’i Anlamak Konulu söyleşi programı ( Prof Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL ve İlahi Ezgi Sanatçısı Sedat UÇAN) Katılımcı Sayısı : 350

                               

                Tiyatro

 

2022 yılında çocuklar için birçok tiyatro oyunu sergilenmiştir. Hafta içi kültür merkezimizde gerçekleştirilen çocuk tiyatro oyunları, hafta içi eğlenceli ve faydalı vakit geçirmelerini sağlayan önemli bir etkinliktir. Oyunlar için seçilen konular; çevre temizliği, görgü kuralları, büyüklere saygı, gelenek ve göreneklerden vb. oluşmaktadır. Bu etkinlikler vasıtasıyla çocuklar ileriki hayatlarında topluma adapte olmaları konusunda onlara çok faydalı olacak, değerler eğitimini sıkılmadan eğlenceli bir şekilde alma olanağına sahip olmaktadırlar.

 

14.06.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu  Tiyatro Gösterimi Katılımcı Sayısı : 230

15.06.2022 tarihinde Atatürkçü Düşünce Derneği Tiyatro Gösterisi Katılımcı Sayısı : 300

15-16.06.2022 tarihlerinde Tüm Besni İlköğretim Okulları Milyonlar Müzikali adlı Tiyatro Gösterimi Katılımcı sayısı : 900         

30.10.2022 tarihinde Atatürkçü Düşünce Derneği Vasiyet 2 tiyatro gösterimi Katılımcı sayısı : 350

31.10.2022 tarihinde Besni Belediye Başkanlığı tarafından Tüm Okul Öğrencilere yönelik Şirinler Tiyatro gösterimi Katılımcı Sayısı : 450

 

Sinema

 

Besni Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizden biri de sinema gösterimleri. Yıl içerisinde çocuklar için farklı projelerde ve farklı konseptlerde çeşitli sinema gösterimleri gerçekleştirilmiştir.

Besni Belediye Başkanlığı tarafından açılan sinemada Dayı, Ah Be Birader, Burçlar, Tay, Kim Bu Aile, Guluver Dönüyor, Bandırma Füze Kulübü, Hep Yek 5, Müstakbel Damat, Barış Akarsu, Karlar Kraliçesi, Çakallarla Dans 6, Avatar 2, Bergen, Tavşan Okulu, Hurdacının Kızı, Gazap, Yanlış Anlama 2, Komutan, Shin Ultraman, Aslan Hürkuş, Black Panter, Yunus Çocuk, Elif Ana adlı filmler gösterime girmiş ve 4921 Kişi izlemiştir.

 

Sergi

 

Sergiler, sanatçıların deneyimlerini, duygu ve düşüncelerini farklı sanat dalları yoluyla işlediği eserleri, insanlarla paylaşmak; onları tanıtmak ve ifade etmek için buluştukları ortak bir sanat alanı ve etkinliği oluşturmaktadır. Bu anlamda sergilerin artması, sanatçıların daha büyük kitlelere ulaşarak daha büyük etki uyandırması ve sanatın her alanında sürekli kendini geliştiren ve yenileyen bir mekanizmaya bürünmesini sağlamaktadır.

                01-04.06.2022 Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Sergi Katılımcı Sayısı : 920

                12-15.06.2022 Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tuğsuz Aliağa Ortaokulu Resim Sergisi Katılımcı Sayısı: 340

                Müzik Dinletisi

Kültür-sanat üretim aracı ve ürünü olarak müzik, içinde oluştuğu toplumun değer ve öğelerini taşıyarak bunları yansıtır. Bu yönüyle müzik bir kültür aktarımıdır, duygulara ve bilince hitap eder. Bu anlamda duygulara hitap eden ve duyguları canlandıran, insanların kendi özünden beslenen müzik dinleti programları insanların ve toplumun ruh sağlığının korunması açısından önemli bir görev üstlenmektedir.

 

Türk sanat müziğinden, Türk Halk müziğine, enstrümantal dinletilere kadar birçok farklı dinleti türü, kültürel değerlere ve zengin tarihimize ait renkleri ortaya koymakta ve ortak bir duyuş şekli geliştirmektedir.

 

23.12.2022 tarihinde Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Şarkılar Bizi Söyler, Bizde Şarkı Söyleriz Konseri

 

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.28.03.2023

 

 

                                                                                                                Uğur YARDIMLI 

                                                                                                                                              Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

2022 YILI FAALİYET RAPORU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 A. Yol Yapımı, Kaldırım ve Tamirat Çalışmaları:

 

1- İlçemiz 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Mehmet Erdemoğlu Bulvarı ve Öğretmen Abdurrahman Yardımlı Caddesindeki yollarda sıcak asfaltlama yapıldı.

2- İlçemiz 15 Temmuz Şehitler Mahallesindeki ara yollarda kilitli taş çalışmaları yapıldı.

3-İlçemiz Gaziantep Caddesi ve Arif Atalay Bulvarındaki yollarda sıcak asfaltlama çalışmaları yapıldı.

4-İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi Keskesler Sokak, Mahmut Özbay caddesi ve Toki 1 sokak, Dumlupınar Mahallesi Özsunar caddesi, Güleken caddesi, Yeni Besni Mahallesi Mutlu caddesi, Çat Mahallesi Badem Sokakta sıcak asfaltlama çalışmaları yapıldı.

5-İlçemiz Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi OPET Petrol unvanlı işyeri karşısında yaklaşık 350 metre uzunluğunda taş duvar yapım çalışması yapıldı.

6-İlçemizin muhtelif cadde ve sokaklarındaki bozuk yollara 450 m3 beton döküldü.

7-Korupınar Mahallesinde Afete Maruz bölge içerisinde yer alan eski evler yıkılarak yerine ağaçlandırma ve park yapılmak üzere düzenleme yapıldı. Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

8- İlçemiz 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde Mehmet Erdemoğlu Bulvarı ve Öğretmen Abdurrahman Yardımlı Caddesindeki yollarda yağmur suyu projesi çalışmaları yapıldı.

9- İlçemiz Gaziantep Caddesi, Arif Atalay Bulvarı, Güleken Caddesi ve Özsunar Caddesinde yağmursuyu projesi çalışmaları yapıldı.

10-Erdemoğlu Mahallesi Şehit Ahmet Tunç Sokakta Kaldırım çalışması yapıldı.

11-İlçemiz genelinde bozuk olan yolların, kaldırımların tadilat çalışması yapıldı. Belediyemize ulaşan sözlü ve yazılı şikâyetler-talepler doğrultusunda gerekli çalışmalar ivedilikle yapılarak sıkıntılar giderildi.

 

B.Sosyal ve Kültürel Tesis Yapım Çalışmaları:

 

1-Yarı Olimpik Yüzme havuzu yapım çalışmaları devam ediyor.

2-HES(Hidroelektrik Santrali)Projemiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

3-GES(Güneş Enerjisi Santralleri) Projemiz ile ilgili çalışmalarımız tamamlanmış olup, hizmete sunulmuştur.

4-MADAD Projesi ile ilgili inşaat ihalesi yapılmış olup, saha çalışmaları devam ediyor.

5-Atıksu Arıtma tesisi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

6-İlçemizin giriş kısmına ( Gaziantep istikametinden) Şehir giriş tagı yapılarak hizmete sunulmuştur.

7- İlçemiz Aşağı Sarhan Mahallesi Gölbaşı yolu üzerinde 800 kişilik istihdam yapılması planlanan tekstil kent yapım çalışmaları devam ediyor. 

 

 

C.Garaj Amirliği Çalışmaları:-

 

1-Müdürlüğümüze bağlı Garaj Amirliğin 2 Adet binek aracı, 31 Adet hizmet aracı ve 10 Adet iş makinesi olmak üzere toplam 43 araçla hizmet vermektedir. 

2-Belediyemiz bünyesinde bulunan bütün araçların aylık bakım ve yağlamaları bir plan dâhilinde yapılmaktadır.

3-Arızalanan araçlara müdahale edilerek faal hale getirilmektedir.

 

 

                                                              

 

                                                                                                                                             Memet YILDIRIM

                                                                                                                                             Fen İşleri Müdürü

 


 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

                Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

               Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

                Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2022

 

 

 

 

                                                                                                                                             Eyyup Mehmet EMRE  

                                                                                                                                             Besni Belediye Başkanı