BESNİ BELEDİYESİ MEZBAHANESİ 24.11.2017

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi 157 Ada 12 nolu parselde kayıtlı, toplam 600 m2 kapalı alana sahip Besni Belediyesi Mezbahanesi, en az 2. Sınıf Mezbahane olarak işletilmek üzere demirbaşları ile birlikte 2. Sınıf Mezbahane ruhsatı alınmak şartıyla (2. Sınıf Mezbahane ruhsatı alma işlemleri ile ilgili tüm iş ve işlemler yükleniciye ait olup bu süre 18 aydan fazla olamaz) Yap - İşlet - Devret modeli ile 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45'inci maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle on (10) yıl süreyle kiraya verilecektir.

2 - İhale 24.11.2017 tarihinde müsadif Cuma günü saat 14:00'da Belediye Toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye konu mezbahanenin Aylık Muhammer kira bedeli 500,00 TL (2. sınıf mezbahane ruhsatı alınmasına müteakip kira ödemesi yapılmayacaktır.)

4- İhaleye İştirak edeceklerin 10.000,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, Belediyemiz hesabı carisine yatırarak evraklarını  Belediyemiz yazı işleri müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 2. sınıf mezbahane ruhsatı alınmasına müteakip geçici ve özel teminat bedeli yüklenici firmaya iade edilecektir.5 - İhaleye İştirak edecek kişi veya kişiler İhale şartnamesini 50.00 TL. karşılığında Belediyemiz ayniyat saymanlığından temin edecekler, ayrıca ihalede her artırmada en az 30.00 TL. pey süreceklerdir.

5 - İhale şartnamesi, Fen işleri Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL karşılığında Belediyemiz ayniyat saymanlığından temin edilebilir. İhaleye Teklif verecek olanların, onaylı şartnameyi satın almaları zorunludur. İhaleye iştirak edecek istekli, ihalede her artırımda en az 100,00 TL pey sürecektir.

Keyfiyet ilan olunur.